Luận văn Tóm tắt Xây dựng chiến lược kinh doanh máy điều hòa không khí cho công ty cổ phần điện máy REE

1. Lý do chọn đềtài Công ty cổphần Điện Máy REE, đơn vị đầu tiên sản xuất máy điều hòa không khí mang thương hiệu Việt Nam. Hoạt động sản xuất và kinh doanh điều hòa không khí của công ty là một đơn vịkinh doanh độc lập và là bộphận cấu thành đem lại nguồn thu chủyếu của Tổng Công ty. Tuy nhiên, trong môi trường kinh doanh hiện nay, với sựxuất hiện nhiều đối thủcạnh tranh trên thịtrường trong nước và ngoài nước đã đẩy Công ty cổphần Điện Máy REE đối mặt với những thách thức lớn. Đểcó thểtồn tại và phát triển hơn nữa, Công ty cần phải hoạch định “đường đi nước bước” đến những cái đích cụthểcho riêng mình. Với những lý do trên đã thúc đẩy tác giảchọn đềtài: “Xây dựng chiến lược kinh doanh máy điều hòa không khí cho công ty cổphần Điện Máy REE”có ý nghĩa cảvềlý luận và thực tiễn kinh doanh. 2. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu những vấn đề lý luận về xây dựng chiến lược cấp đơn vịkinh doanh của doanh nghiệp nhằm vận dụng vào việc xây dựng chiến lược kinh doanh cho máy điều hòa không khí của Công ty cổ phần Điện Máy REE.

pdf26 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 3357 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tóm tắt Xây dựng chiến lược kinh doanh máy điều hòa không khí cho công ty cổ phần điện máy REE, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- 1 - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY REE Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2010 - 2 - MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn ñề tài Công ty cổ phần Điện Máy REE, ñơn vị ñầu tiên sản xuất máy ñiều hòa không khí mang thương hiệu Việt Nam. Hoạt ñộng sản xuất và kinh doanh ñiều hòa không khí của công ty là một ñơn vị kinh doanh ñộc lập và là bộ phận cấu thành ñem lại nguồn thu chủ yếu của Tổng Công ty. Tuy nhiên, trong môi trường kinh doanh hiện nay, với sự xuất hiện nhiều ñối thủ cạnh tranh trên thị trường trong nước và ngoài nước ñã ñẩy Công ty cổ phần Điện Máy REE ñối mặt với những thách thức lớn. Để có thể tồn tại và phát triển hơn nữa, Công ty cần phải hoạch ñịnh “ñường ñi nước bước” ñến những cái ñích cụ thể cho riêng mình. Với những lý do trên ñã thúc ñẩy tác giả chọn ñề tài: “Xây dựng chiến lược kinh doanh máy ñiều hòa không khí cho công ty cổ phần Điện Máy REE” có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn kinh doanh. 2. Mục ñích nghiên cứu Nghiên cứu những vấn ñề lý luận về xây dựng chiến lược cấp ñơn vị kinh doanh của doanh nghiệp nhằm vận dụng vào việc xây dựng chiến lược kinh doanh cho máy ñiều hòa không khí của Công ty cổ phần Điện Máy REE. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu tình hình hoạt ñộng sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng chiến lược máy ñiều hòa không khí công ty cổ phần Điện Máy REE. 3.2. Phạm vi nghiên cứu Luận văn giới hạn nghiên cứu xây dựng chiến lược kinh doanh cho máy ñiều hòa không khí của Công ty cổ phần Điện Máy REE tại thị trường Miền Trung và Miền Nam. - 3 - 4. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp duy vật lịch sử; phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp ñiều tra, thống kê số liệu, phương pháp chuyên gia... 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài - Hệ thống hoá lý luận về xây dựng chiến lược cấp ñơn vị kinh doanh của Công ty. - Phân tích, ñánh giá thực trạng hoạt ñộng kinh doanh và công tác xây dựng chiến lược kinh doanh tại Công ty cổ phần Điện Máy REE. - Xây dựng chiến lược kinh doanh cho máy ñiều hòa không khí của Công ty cổ phần Điện Máy REE. 6. Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở ñầu, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu của ñề tài gồm 3 chương cụ thể như sau : . Chương 1: Cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược cấp ñơn kinh doanh. Chương 2: Thực trạng hoạt ñộng kinh doanh và chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần Điện Máy REE. Chương 3: Xây dựng chiến lược kinh doanh máy ñiều hòa không khí cho công ty cổ phần Điện Máy REE. - 4 - Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH 1.1. TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 1.1.1. Khái niệm về chiến lược Chiến lược là một chương trình hành ñộng tổng quát, xác ñịnh các mục tiêu dài hạn, cơ bản của một doanh nghiệp, lựa chọn các ñường lối hoạt ñộng và các chính sách ñiều hành việc thu thập, sử dụng và bố trí các nguồn lực ñể tạo hợp lực ñạt các mục tiêu cụ thể, làm tăng sức mạnh một cách hiệu quả nhất và giành ñược lợi thế bền vững tạo giá trị tăng cao. 1.1.2. Các cấp chiến lược trong doanh nghiệp 1.1.2.1. Chiến lược cấp công ty Xác ñịnh các hành ñộng mà công ty thực hiện nhằm giành lợi thế cạnh tranh bằng cách lựa chọn, quản trị một nhóm các hoạt ñộng kinh doanh khác nhau cạnh tranh trong một số ngành và thị trường sản phẩm. 1.1.2.2. Chiến lược cấp ñơn vị kinh doanh (chiến lược kinh doanh) Lựa chọn thực hiện các hành ñộng tạo sự khác biệt hay là thực hiện các hoạt ñộng khác hơn với ñối thủ. 1.1.2.3. Chiến lược cấp chức năng Chiến lược chức năng là các chiến lược xác ñịnh cho từng lĩnh vực hoạt ñộng cụ thể của doanh nghiệp. 1.1.3. Mối quan hệ giữa các cấp chiến lược Các cấp chiến lược trong doanh nghiệp có mối quan hệ chặt chẽ bổ sung cho nhau nhằm thực hiện mục tiêu cho doanh nghiệp. 1.2. CHIẾN LƯỢC CẤP KINH DOANH 1.2.1. Khái niệm và vai trò chiến lược kinh doanh 1.2.1.1. Khái niệm chiến lược kinh doanh - 5 - Chiến lược cấp ñơn vị kinh doanh là tổng thể các cam kết và hành ñộng giúp doanh nghiệp giành lợi thế cạnh tranh bằng cách khai thác các năng lực cốt lõi của họ vào những thị trường sản phẩm cụ thể. 1.2.1.2. Vai trò của chiến lược Chiến lược kinh doanh cung cấp thông tin giúp ñơn vị phân tích và ñánh giá sự biến ñộng của các nhân tố chủ yếu bên ngoài cũng như ñánh giá ñược khách quan những ñiểm mạnh và ñiểm yếu bên trong doanh nghiệp từ ñó giúp ñơn vị phát huy ñược hết khả năng ñể giành ñược lợi thế trong kinh doanh. 1.2.2. Cách thức tạo dựng lợi thế cạnh tranh 1.2.2.1. Đạt ñược sự ñáp ứng khách hàng vượt trội Đáp ứng khách hàng vượt trội nghĩa là phải cho khách hàng những gì mà họ muốn, ñúng lúc họ muốn với ñiều kiện là khả năng sinh lợi lâu dài của công ty không bị tổn thương khi thực hiện ñiều ñó. Có hai ñiều tiên quyết ñể ñạt ñược sự ñáp ứng khách hàng vượt trội:Thứ nhất: là tập trung vào các khách hàng của công ty và nhu cầu của họ. Thứ hai: tìm cách ñể thỏa mãn nhu cầu của họ tốt hơn. 1.2.2.2. Đạt ñược sự cải tiến vượt trội Để ñạt ñược sự vượt trội về cải tiến, các công ty phải tạo ra các kỹ năng nghiên cứu cơ bản và ứng dụng; thiết kế hợp lý quá trình quản trị phát triển; và ñạt ñược sự kết hợp chặt chẽ các chức năng khác nhau của công ty, chủ yếu thông qua việc áp dụng các nhóm phát triển sản phẩm liên chức năng và quá trình phát triển song song một phần. 1.2.3. Các loại chiến lược kinh doanh 1.2.3.1. Chiến lược dẫn ñạo chi phí Chiến lược nhằm tạo ra sự vượt trội hơn ñối thủ bằng cách tạo ra sản phẩm có chi phí thấp nhất. - 6 - 1.2.3.2. Chiến lược khác biệt hóa Chiến lược ñạt ñược lợi thế cạnh tranh thông qua việc tạo ra sản phẩm ñộc ñáo, ñược khách hàng ñánh giá cao, thỏa mãn nhu cầu khách hàng bằng cách mà các ñối thủ cạnh tranh không thể so sánh ñược. 1.2.3.3. Chiến lược tập trung Tập trung ñáp ứng nhu cầu cho một phân khúc thị trường, ñược xác ñịnh thông qua yếu tố ñộc ñáo, nổi trội về tính chất, ñặc ñiểm của sản phẩm hoặc yêu cầu,sở thích các nhóm khách hàng nhất ñịnh. 1.3. TIẾN TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 1.3.1. Xác ñịnh tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu của doanh nghiệp 1.3.1.1. Tầm nhìn (viễn cảnh): Viễn cảnh thể hiện các mục ñích mong muốn cao nhất và khái quát nhất của tổ chức. Viễn cảnh mô tả khát vọng của tổ chức về những gì mà nó muốn ñạt tới. 1.3.1.2. Sứ mệnh: Là một mệnh lệnh then chốt về cách thức mà một tổ chức nhìn nhận về các ñòi hỏi của các bên hữu quan. Sứ mệnh cũng ñược coi là một cơ sở ñể ñáp ứng cho viễn cảnh. 1.3.1.3. Mục tiêu: là những cột mốc ñơn vị muốn ñạt ñược trong thời gian chiến lược. Đơn vị cần xác ñịnh mục tiêu chiến lược và mục tiêu cụ thể trên cơ sở căn cứ sứ mệnh của công ty và khả năng của ngành. 1.3.2. Phân tích ñánh giá các yếu tố của môi trường kinh doanh 1.3.2.1. Phân tích môi trường kinh doanh - Môi trường vĩ mô - Môi trường tự nhiên và yếu tố dân số - Môi trường kinh tế - Môi trường công nghệ - Môi trường chính trị - pháp luật -Môi trường vi mô: Phân tích các lực lượng cạnh tranh trong ngành theo mô hình năm lực lượng cạnh tranh của M.E Porter. 1.3.2.2. Phân tích tình hình nội bộ doanh nghiệp Đơn vị sẽ tập trung phân tích kết quả triển khai chiến lược hiện tại, các nguồn lực, khả năng tiềm tàng và năng lực cốt lõi tại ñơn vị - 7 - kinh doanh ñể thấy ñược những ñiểm mạnh và ñiểm yếu của ñơn vị kinh doanh so với ñối thủ cạnh tranh chủ yếu. 1.3.3. Phân ñoạn thị trường, lựa chọn và ñịnh vị trên thị trường mục tiêu 1.3.3.1. Phân ñoạn thị trường Phân ñoạn thị trường chính là việc chia thị trường thành những phần khác bằng những tiêu thức thích hợp qua ñó ñơn vị kinh doanh có thể sản xuất và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho phù hợp cho một hay một số phân ñoạn thị trường. 1.3.3.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu Thị trường mục tiêu là thị trường mà ở ñó ñơn vị có khả năng ñáp ứng nhu cầu và ước muốn của khách hàng hơn hẳn các ñối thủ cạnh tranh. Các tiêu chí lựa chọn thị trường mục tiêu: Nhu cầu, khả năng ñáp ứng của công ty. 1.3.3.3. Định vị sản phẩm trên thị trường mục tiêu Trên thị trường mục tiêu, các ñơn vị ñơn kinh doanh quyết ñịnh cần phải chiếm ñược vị trí nào trong phân ñoạn ñó trên thị trường mục tiêu ñã lựa chọn. Vị trí của một sản phẩm thể hiện mức ñộ ñánh giá của khách hàng về sản phẩm ñó. 1.3.4. Phân tích và lựa chọn chiến lược kinh doanh 1.3.4.1. Phân tích ma trận năng lực cốt lõi Ma trận năng lực cốt lõi ñược sử dụng ñể phân tích và chọn lựa chiến lược công ty. Ma trận này phân biệt giữa các năng lực hiện có với năng lực mới và giữa thị trường sản phẩm mới với hiện có. 1.3.4.2. Các xu hướng ñề xuất chiến lược kinh doanh - Chiến lược khác biệt hoá sản phẩm - Chiến lược dẫn ñạo chi phí - Chiến lược tập trung - 8 - 1.3.4.3. Lựa chọn chiến lược kinh doanh Là việc lựa chọn ra một chiến lược kinh doanh tốt nhất cho ñơn vị dựa trên kết quả phân tích các yếu tố môi trường ngành kinh doanh và các nguồn lực hiện có của ñơn vị kinh doanh. Sử dụng phương pháp cho ñiểm với từng yếu tố so sánh của từng phương án chiến lược. 1.3.5. Xây dựng các chính sách và biện pháp chủ yếu ñể thực hiện chiến lược kinh doanh 1.3.5.1. Chính sách nhân sự 1.3.5.2. Chính sách tài chính 1.3.5.3. Chính sách Marketing 1.3.5.4. Chính sách nghiên cứu và phát triển Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH MÁY ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY REE 2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH REE 2.1.1. Lịch sử hình thành Tên gọi: Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh REE Tên viết tắc: Reecorporation Trụ sở chính: 364 Cộng Hòa phường 13, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. 2.1.2. Cơ cấu tổ chức: Bộ máy quản lý của công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh REE ñược tổ chức theo mô hình công ty “mẹ” và các công ty “con” như sau: - Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (Công ty “mẹ”) - REE - Các công ty thành viên (các công ty “con”) - Công ty Cổ phần Dịch vụ và kỹ thuật Cơ Điện Lạnh REE, REE sở hữu 99,994% vốn. - 9 - - Công ty Cổ phần Vĩnh Thịnh, REE sở hữu 97,11% vốn - Công ty TNHH Quản lý và khai thác Bất Động sản REE, REE sở hữu 100% vốn - Công ty cổ phần Điện Máy REE, REE sở hữu 99,999% vốn - Công ty Cổ Phần Bất ñộng sản REE, REE sở hữu 90% vốn. 2.1.3. Kết quả hoạt ñộng kinh doanh của Tổng công ty Hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của Công ty tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận trong năm 2006, năm 2007, giảm trong năm 2008. ĐVT: Triệu ñồng Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 1. Doanh thu thuần 824.140 977.084 1.154.393 2. Chi phí 525.141 585.040 1.296.051 3. Lợi nhuận trước thuế 298.999 392.044 (141.658) 4. Lợi nhuận sau thuế 222.430 290.991 (153.750) 2.1.4. Cơ cấu sản phẩm sản xuất Công ty hoạt ñộng ña ngành nghề nhưng trong ñó hoạt ñộng sản xuất và kinh doanh ñiều hòa không khí trực thuộc Công ty Cổ Phần Điện Máy REE “công ty con” ñóng vai trò chủ lực cho “Công ty mẹ”. ĐVT : triệu ñồng Doanh thu qua các năm (triệu ñồng) Công ty Ngành nghề 2006 2007 2008 CT CPDV&KT Cơ Điện Lạnh REE Dịch vụ cơ ñiện công trình 176.200 210.345 263.046 CT CP Điện Máy REE Sản xuất và kinh doanh ñiều hòa 155.282 253.383 359.837 CT CP Bất Động Sản REE Quản lý khai thác bất ñộng sản 164.857 130.426 125.067 CT CP Vĩnh Thịnh Sản phẩm ñiện 146.980 214.653 243.870 CT TNHH Bất Động Sản REE Kinh doanh bất ñộng sản 180.821 168.277 162.573 - 10 - 2.2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY REE 2.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Cổ Phần Điện Máy Ree ñược thành lập 2005 với tiền thân là “Công ty Mẹ”. Nhiệm vụ của công ty là sản xuất và cung ứng máy ñiều hòa không khí cho thị trường. 2.2.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý Công ty áp dụng mô hình quản lý theo cơ cấu trực tuyến chức năng. 2.2.3. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận công ty 2.2.4. Đặc ñiểm và phân loại sản phẩm ĐHKK của công ty 2.2.4.1. Đặc ñiểm của sản phẩm - Về khách hàng: Khách hàng ñối với ñiều hòa không khí của Công ty là khách hàng tiêu dùng và khách hàng tổ chức. Mặc dù khách hàng của công ty ñược phân thành hai loại nhưng ñều ñược hạch toán chung. - Về sản phẩm: Sản phẩm ĐHKK của công ty mang thương hiệu Reetech ñạt chất lượng cao, số lượng nhiều và ña dạng về chuẩn loại. 2.2.4.2. Phân loại sản phẩm - Dòng máy lạnh dân dụng - Dòng máy lạnh công nghiệp - Dòng máy lạnh dành cho ngành y tế và ngành dược 2.2.5. Kết quả hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua (2006 – 2008) 2.2.5.1. Sản lượng sản phẩm tiêu thụ. Sản lượng tiêu thụ ñiều hòa không khí tăng qua các năm, năm 2007 so với năm 2006 tăng 8.387 chiếc (tương ñương tăng 45%), năm 2008 so với năm 2007 tăng 10.484 chiếc (tương ñương tăng 39%). Sản phẩm ñược sản xuất và tiêu thụ chủ yếu của công ty là khách hàng tổ chức chiếm tỷ trọng 70% còn khách hàng là tiêu dùng 30%. - 11 - 2.2.5.2. Doanh thu tiêu thụ theo sản phẩm Doanh thu sản phẩm năm 2008 bao gồm: Năm 2008, doanh thu ñiều hòa công nghiệp tăng so năm 2007 là 176.258 triệu. Điều hòa dân dụng tăng 33.722 triệu ñồng ñây là sản phẩm phát triển ổn ñịnh và có tốc ñộ tăng trưởng cao, ñiều hòa y tế mặc dù doanh thu tăng qua các năm nhưng tốc ñộ tăng giảm. Như vậy, ñiều hòa công nghiệp và ñiều hòa dân dụng là sản phẩm chiến lược của công ty trong thời gian tới. 2.2.5.3. Kết quả hoạt ñộng kinh doanh của công ty trong thời gian qua Doanh thu: Có xu hướng tăng rõ rệt, năm 2007 tăng so với năm 2006 là 98.091 triệu ñồng (tăng tương ñương 63,16%), năm 2008 tăng so với năm 2007 là 97.464 triệu ñồng (tăng tương ñương 38,46%) Chi phí: Năm 2007 so với năm 2006 tăng 15.271 triệu ñồng (tương ñương tăng 74%), năm 2008 so với năm 2007 tăng 19.875 triệu ñồng ( tương ñương tăng 55,4%). Lợi nhuận công ty: Năm 2007 so với năm 2006 tăng 12.972 triệu ñồng (tương ñương tăng 64,44%), năm 2008 tăng so với năm 2007 tăng 3.219 triệu ñồng (tăng tương ñương 9,7%), lợi nhuận của công ty tăng do sự tăng doanh thu nhanh hơn sự tăng chi phí. 2.3. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂNKINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY REE. 2.3.1. Tình hình quản lý và sử dụng các yếu tố nguồn lực trong hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của Công ty. 2.3.1.1. Yếu tố nguồn nhân lực Công ty cổ phần Điện Máy REE cố tổng số cán bộ công nhân viên là 450 người.Về trình ñộ: 65 người có trình ñộ cao ñẳng, ñại học và trên ñại học, 220 người có trình ñộ trung cấp, 145 người có trình ñộ tay nghề, 20 người lao ñộng phổ thông. Về ñộ tuổi: gần 50% lượng lao ñộng trong công ty ở ñộ tuổi tuổi từ 31-40, 21% lao ñộng tuổi từ 18-30. - 12 - 2.3.1.2. Yếu tố cơ sở vật chất - kỹ thuật Công ty cổ phần ñiện máy REE có hệ thống nhà máy, ñược thiết kế theo công nghệ hiện ñại, tọa lạc trong khu công nghiệp Tân Bình, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP HCM với ñiện tích 12.000m2 Máy móc hiện ñại như: máy hàn tự ñộng, máy dò siêu âm, máy dập khuôn tạo hình, máy chạy mí TDC, SDC, máy ñổ Foam cách nhiệt, máy sản xuất ống gió, máy cuốn ống gió các loại, máy tiện, máy phay các loại, thiết bị nâng cẩu, máy kiểm tra lưu lượng gió, ñộ ẩm. Đặc biệt, Công ty ñã hiện ñại hóa ñây chuyền lắp ráp bằng cách áp dụng máy phân phát phụ tùng tự ñộng trong quá trình lắp rắp. 2.3.1.3. Nguồn lực tài chính. Tổng tài sản của Công ty luôn có sự biến ñộng, năm 2007 tăng 72.371.759 ngàn ñồng (tương ñương tăng 89%) so với năm 2006; năm 2008 lại tăng 17.920.070 ngàn ñồng (tương ñương tăng 11,7%). Nguồn vốn chủ sở hữu của công ty có sự biến ñộng lớn lớn: năm 2007 so với năm 2006 tăng 34.300.515 ngàn ñồng (tương ñương 63,3%), năm 2008 so với năm 2007 tăng 19.126.136 ngàn ñồng (tương ñương 21,6). Các tỷ số tài chính: Tuy có những vấn ñề cần chú ý như khả năng thanh toán chưa cao, tỷ suất lợi nhuận còn thấp nhưng nhìn chung tình hình tài chính của Công ty tương ñối ổn ñịnh và ñang phát triển theo chiều hướng ngày càng tích cực. 2.3.1.4. Nguồn lực vô hình của công ty Văn hóa công ty: Công ty xây dựng các chuẩn mực ñể thực hiện, tạo thành nề nếp có tính bền vững nhưng không khô cứng, máy móc. Thương hiệu công ty: Công ty cổ phần Điện Máy REE là công ty ñầu tiên sản xuất máy ñiều hòa không khí mang thương hiệu Việt Nam: Reetech. - 13 - 2.3.1.5. Năng lực cốt lõi Máy móc thiết bị hiện ñại. Công ty có kinh nghiệm sản xuất kinh doanh trong ngành. Các mối quan hệ bền chặt với các ñối tác. 2.3.2. Phân tích lợi thế cạnh tranh 2.3.3.1. Đạt ñược sự ñáp ứng khách hàng vượt trội So với các ñối thủ cạnh tranh Công ty Cổ Phần Điện Máy REE ñã ñáp ứng khách hàng vượt trội trong việc cung cấp linh kiện thay thế, chính sách chăm sóc khách hàng tốt, giao hàng hay hoàn thành công trình ñúng thời gian. 2.3.3.2. Đạt ñược sự cải tiến vượt trội Trong năm 2008 công ty ñã tập trung nguồn lực sản xuất máy ñiều theo công nghệ tiên tiến nhất “Inverter” dòng ñiều hòa treo tường RTV-BE3, ñây là dòng ñiều hòa ñược cải tiến có nhiều tính năng ưu việt tiết kiệm 40% ñiện năng. 2.4. THỰC TRẠNG XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY REE 2.4.1. Bộ phận tổ chức xây dựng chiến lược 2.4.2. Đánh giá thực trạng công tác xây dựng chiến lược 2.4.2.1. Xác ñịnh sứ mệnh và mục tiêu Công tác xác ñịnh sứ mệnh và mục tiêu Công ty ñã ñược ấn ñịnh từ trước, do Tổng Công ty giao phó, Công ty chưa thực sự chủ ñộng trong việc ñánh giá bản thân ñể ñề ra sứ mệnh hoạt ñộng của mình. Sứ mệnh và mục tiêu chưa cụ thể. 2.4.2.2. Công tác phân tích môi trường Khách hàng: Khách hàng của công ty ngày càng ñược mở rộng trên cả nước và ñầy ñủ cho tất cả các loại sản phẩm. Nhà cung cấp: Các nguyên liệu và máy móc thiết bị của Công ty ñược cung cấp bởi các nhà cung cấp trong và ngoài nước. - 14 - Đối thủ cạnh tranh trực tiếp: So với các ñối thủ lớn trong ngành, doanh thu của công ty cũng phát triển khá tốt. ĐVT: Triệu ñồng STT Công ty Năm 2007 Năm 2008 1 Công ty LG ELECTRONICS (LG) 324.326 415.600 2 Công ty cổ phần tập ñoàn Hòa Phát (FUNIKI) 98.562 131650 3 Công ty TNHH Điện lạnh Medea 55.650 78.456 4 Công ty Cổ phần Điện Máy REE (Reetech) 253.373 350.837 2.4.2.3. Công tác phân tích môi trường nội bộ của Công ty Công tác phân tích môi trường nội bộ ñược Công ty ñặc biệt quan tâm và ñã ñạt ñược những kết quả rất tốt về: Công tác tổ chức, công tác quản lý và công tác ñầu tư máy móc thiết bị. 2.4.2.4. Công tác phân ñoạn thị trường và xác ñịnh thị trường mục tiêu Công ty ñã cung ứng sản phẩm theo nhu cầu thực tế của thị trường trong cả nước và chưa xác ñịnh cho mình một thị trường mục tiêu cụ thể ñể phát triển hoạt ñộng kinh doanh. 2.4.2.5. Công tác xây dựng và lựa chọn chiến lược kinh doanh Hoạt ñộng kinh doanh của Công ty trong thời gian qua chỉ dừng lại ở việc xây dựng kế hoạch ñể thực hiện ñúng doanh số theo qui ñịnh của Tổng Công ty ñề ra. Để thực hiện ñúng doanh số bán, Công ty ñã tập trung nguồn lực sản xuất và cung ứng sản phẩm theo hướng khác biệt hóa. Trong ñó, tập trung sản xuất sản phẩm ña dạng, mở rộng hệ thống phân phối và nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng. Việc xây dựng sản phẩm với sự khác biệt ở hiện tại của Công ty ñã bộc lộ những hạn chế nhất ñịnh, ñặc biệt làm hạn chế việc áp dụng thay ñổi công nghệ mới trong các hệ thống lạnh của sản phẩm và chưa thực hiện ñúng doanh số bán của Tổng Công ty ñề ra. Với những hạn chế trên, trong thời gian ñến Công ty cần phải xây dựng một chiến lược phù hợp. - 15 - 2.4.3. Một số giải pháp và chính sách trong thực hiện chiến lược kinh doanh ñiều hòa không khí trong thời gian qua Công ty ñã có nhiều giải pháp, chính sách khá ñầy ñủ và hợp lý ñể hỗ trợ
Luận văn liên quan