Luận văn Truy cập cơ sở dữ liệu bằng Web

Trong thời kỳ của kỷ nguyên thông tin hiện nay, vấnđề trao đổi thông tin là vô cùng quan trọng. Nhu cầu trao đổi thông tin gia tăng khi nền kinh tế ngày càng phát triển. Do sự bùng nổ về thông tin nh- vậy ng-ời ta đv và đang rất quan tâm sử dụng công nghệ tin học đặc biệt là công nghệ Internet, Intranet. Các công nghệ này tạo điều kiện cho việc trao đổi và phổ biến thông tin dễ dàng không phụ thuộc vào vị trí địa lí. Công nghệ Internet, Intranet ban đầu chủ yếu phục vụ cho giáo dục, và nghiên cứu, nay đv mở rộng ra các lĩnh vực khác (th-ơng mại, giải trí, .). Có rất nhiều ph-ơng pháp trao đổi thông tin (WWW, FTP-truyền file, EMAIL- th- điện tử, TELNET, RLOGIN - làm việc với máy tính từ xa, NEW-thảo luận, GOPHER - tìm kiếm file,.), trong đó dịch vụ WWW (World Wide Web) là một trong những dịch vụ đ-ợc dùng phổ biến nhất. Luận văn đi sâu nghiên cứu tìm hiểu dịch vụ World Wide Web trên mạng, và đặc biệt là tìm hiểu ph-ơng pháp khai tháccơ sở dữ liệu thông qua Web. Luận văn đ-ợc chia thành 2 phần: www.updatesofts.com --------------------------------------------------------------------------------------------- Trang 7 Ebook Team Phần I: Với tiêu đề Tổng quan về hệ thống Web, phần này của luận văn trình bày những khái niệm cơ bản về Web, Web Client-Server. Trong phần này cũng trình bày những nội dung cơ bản nhất về ngôn ngữ HTML để xây dựng trang Web. Phần II: Trình bày về các cách thức truy nhập cơ sởdữ liệu bằng ch-ơng trình ngoài, đặc biệt là qua giao diện CGI (Common Gateway Interface), các khái niệm cơ bản trong CGI. Trong phần này luận văn đ-a ra hai ph-ơng thức truy nhập CSDL bằng CGI: Truy nhập không hỗ trợ các công cụ của hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Theo dạng này, luận văn chú trọng vào cách thức trao đổithông tin theo dòng vào chuẩn và dòng ra chuẩn, luận văn phân tích sự hoạt động của ch-ơng trình CGI đ-ợc viết trên C để thấy rõ cách thức trao đổi này. Truy nhập nhờ công cụ hỗ trợ của hệ quản trị CSDL mà ở đây là hệ quản trị CSDL ORACLE. Luận văn trình bày hoạt động Oracle Web Server với các thuộc tính mở rộng so với các Web Server thông th-ờng, các mở rộng này tạo điều kiện cho ng-ời phát triển xây dựng các ứng dụng với giao diện Web. Cuối cùng là xây dựng một ch-ơng trình ví dụ minh hoạ việc Oracle Web Server thao tác với cơ sở dữ liệu. Em xin chân thành cảm ơn toàn thể các thày cô giáo Khoa CNTT, đặc biệt các thày giáo tổ bộ môn Các hệ thống thông tin, thày Hà Quang Thuỵ. Và các thày Trần Xuân Thuận, Lê Huy (Liên Hiệp Khoahọc và sản xuất Phần Mềm - CSE) và toàn thể các anh chị ở CSE; những ng-ời đv cung cấp tài liệu, chỉnh sửa và đóng góp những ý kiến quý giá trong quá trình xây dựng luận văn này. Hà Nội ngày 26-5-98

pdf99 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2800 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Truy cập cơ sở dữ liệu bằng Web, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên