Luận văn Xây dựng E-Book học phần thí nghiệm thực hành phương pháp dạy học cho sinh viên sư phạm hoá học Đại học Tây Nguyên

1. Lý do chọn ñề tài Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ thông tin ñã làm thay ñổi nhanh chóng ñời sống xã hội. Những ứng dụng CNTT ñãñi sâu vào ñời sống tạo ra những cuộc cách mạng trong nhiều lĩnh vực, trong ñócó tác ñộng rất lớn ñến giáo dục: CNTT là công cụ ñắc lực hỗ trợ ñổi mới phương pháp giảng dạy, học tập và hỗ trợ ñổi mới quản lý giáo dục, góp phần nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục. Nhận ra lợi ích này các nước trên thế giới ñang tiến hành nghiên cứu và tìm kiếm những hình thức ñào tạo có chi phí thấp mà chất lượng cao ñó chính là việc thiết kế và sử dụng sách ñiện tử (E-Book). E-Book là một mô hình dạy học với sự hỗ trợ của máy tính nhằm giúp người học ñạt các mứcñộ nhận thức cao trong quá trình học tập. Đây là phương thức ñào tạo mới ñang phát triển trên thế giới cũng như tại Việt Nam hiện nay. Học phần “Thí nghiệm thực hành phương pháp dạy học hoá học” ñóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong chương trình ñào tạo SV sư phạm hoá học. Nó giúp SV nắm vững mặt lí luận dạy học (mặt phương pháp) của thí nghiệm hoá học ñồng thời rèn luyện cho SV khả năng phân tích mục ñích trí dục và ñức dục của từng thí nghiệm trong chương trình phổ thông, xây dựng mối liên hệ giữa thí nghiệm với nội dung bài giảng, phương pháp biểu diễn và tổ chức cho học sinh tiến hành thí nghiệm, phương pháp sử dụng các thí nghiệmấy vào các bài dạy hóa học cụ thể. Từ thực tiễn giảng dạy môn “Thí nghiệm thực hành phương pháp dạy học hoá học” tại trường Đại học Tây Nguyên, chúng tôi nhận thấy với ñiều kiện cơ sở vật chất, dụng cụ và hóa chất phòng thí nghiệm còn thiếu thốn; ñối tượng SV hầu hết là người dân tộc thiểu số hoặc gia ñình có hoàncảnh khó khăn, có ñiểm tuyển sinh ñầu vào thấp thì việc rèn luyện phương pháp tiến hành thí nghiệm trong dạy học hoá học và hỗ trợ hoạt ñộng tự học của SV ñể chuẩn bị tốt cho các bài thực hành thí nghiệm là hết sức cần thiết. Học phần này giúp cho SV rèn luyện kỹ năng, 2 kỹ xảo tiến hành thí nghiệm, biết sáng tạo trong tiến hành cũng như biết tìm những phương án cải tiến cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thểcủa các trường phổ thông khu vực Tây Nguyên. Từ những lí do trên, chúng tôi chọn ñề tài: “Xây dựng E-Book học phần thí nghiệm thực hành phương pháp dạy học cho sinh viên sư phạm hoá học Đại học Tây Nguyên”. 2. Mục ñích nghiên cứu Xây dựng E-Book nhằm hỗ trợ hoạt ñộng tự học và rènluyện phương pháp tiến hành thí nghiệm hoá học cho SV góp phần nâng cao chất lượng ñào tạo SV sư phạm hoá học trường Đại học Tây Nguyên, từ ñó nâng cao chất lượng dạy học môn hóa học ở trường trung học phổ thông. 3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu • Đối tượng nghiên cứu Việc xây dựng E-Book thí nghiệm thực hành phương pháp dạy học cho SV sư phạm hóa học ở trường Đại học Tây Nguyên. • Khách thể nghiên cứu Quá trình ñào tạo SV sư phạm hóa học ở trường Đại học Tây Nguyên. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu – Nghiên cứu cơ sở lí luận về thiết kế E-Book – Nghiên cứu nội dung chi tiết học phần Thí nghiệm thực hành phương pháp dạy học hoá học của trường Đại học Tây Nguyên. – Nghiên cứu các thí nghiệm hoá học trong chương trình lớp 10 phổ thông. – Nghiên cứu các phần mềm và cách sử dụng các phần mềm ñể xây dựng EBook. – Xây dựng E-Book phần chương trình lớp 10 của học phần “Thí nghiệm thực hành phương pháp dạy học hoá học”. – Tiến hành thực nghiệm sư phạm ñể ñánh giá hiệu quả của việc sử dụng E– book trong việc rèn luyện phương pháp tiến hành thínghiệm trong dạy học hoá học và hỗ trợ hoạt ñộng tự học của SV. 3 5. Phạm vi nghiên cứu Phần thí nghiệm lớp 10 của học phần thí nghiệm thựchành phương pháp dạy học trong chương trình ñào tạo SV sư phạm hoá học trường Đại học Tây Nguyên (2 ĐVHT). 6. Giả thuyết khoa học Nếu E-Book học phần “Thí nghiệm thực hành phương pháp dạy học hoá học” ñược xây dựng tốt, có nội dung ñầy ñủ, khoa học, hấp dẫn, giao diện ñẹp sẽ kích thích hứng thú học tập, hỗ trợ tốt cho SV tự học, tự nghiên cứu ñồng thời nâng cao kỹ năng và phương pháp sư phạm trong việc tiến hànhthí nghiệm của SV sư phạm hóa học từ ñó nâng cao chất lượng ñào tạo giáo viênhóa học tại trường Đại học Tây Nguyên và nâng cao chất lượng dạy học hoá học ở cáctrường phổ thông khu vực Tây Nguyên. 7. Phương pháp nghiên cứu 7.1. Các phương pháp nghiên cứu lý luận − Đọc và nghiên cứu tài liệu. − Sử dụng phối hợp các phương pháp phân tích, tổng hợp, phân loại, hệ thống hóa trong nghiên cứu các tài liệu lý thuyết có liênquan. 7.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn − Điều tra tình hình thực tiễn về việc tình hình giảng dạy học phần “Thí nghiệm thực hành PPDHHH”. − Phương pháp thực nghiệm sư phạm. 7.3. Phương pháp thống kê toán học − Dùng các phương pháp thống kê toán học ñể xử lý cácsố liệu, các kết quả ñiều tra và các kết quả thực nghiệm ñể có những nhận xét, ñánh giá xác thực. − Sử dụng các phần mềm và công thức ñể xử lý kết quả thực nghiệm.

pdf151 trang | Chia sẻ: superlens | Lượt xem: 1545 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Xây dựng E-Book học phần thí nghiệm thực hành phương pháp dạy học cho sinh viên sư phạm hoá học Đại học Tây Nguyên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH ĐINH THỊ XUÂN THẢO         LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Thành phố Hồ Chí Minh – 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH ĐINH THỊ XUÂN THẢO         Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học Mã số: 60 14 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. Lê Trọng Tín Thành phố Hồ Chí Minh – 2011  Trong quá trình thực hiện luận văn, tôi được sự giúp đỡ, động viên của rất nhiều người, là nguồn khích lệ lớn lao đã giúp tôi hoàn thành luận văn này. Trước hết, tôi xin gởi lời tri ân sâu sắc đến TS. Lê Trọng Tín. Thầy đã rất tận tình góp ý chuyên môn, vạch ra định hướng, ý tưởng, động viên tôi trong những lúc khó khăn. Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể quí thầy cô giáo đã giảng dạy tôi trong suốt quá trình học, Phòng sau Đại học trường Đại học Sư phạm TP.HCM đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình học và nghiên cứu. Tôi xin chân thành cảm ơn các giảng viên bộ môn Hoá và các bạn sinh viên sư phạm Hoá học Trường Đại học Tây Nguyên và các thầy cô đồng nghiệp khác đã giúp đỡ tôi trong quá trình thực nghiệm sư phạm. Tôi xin hết lòng biết ơn sự quan tâm và ủng hộ của gia đình và bạn bè. Đó là nguồn động viên tinh thần rất lớn để tôi hoàn thành luận văn này. Thành phố Hồ Chí Minh - 2011 Đinh Thị Xuân Thảo MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các hình MỞ ĐẦU ............................................................................................................... 1 1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu ........................................................................ 5 1.2. Ứng dụng CNTT trong dạy học tích cực ...................................................... 10 1.2.1. Phương pháp dạy học tích cực và vai trò của phương tiện dạy học ....... 10 1.2.2. Vai trò của CNTT trong việc nâng cao tính tích cực của học sinh ......... 11 1.2.3.Dạy học với phương tiện điện tử (E-learning) ....................................... 15 1.2.4. Chương trình học liệu mở ...................................................................... 17 1.3. E-Book ........................................................................................................ 19 1.3.1. Khái niệm .............................................................................................. 19 1.3.2. Một số phần mềm hỗ trợ thiết kế E-Book định dạng CHM .................... 20 1.4. Tự học ......................................................................................................... 26 1.4.1. Sự cần thiết của tự học .......................................................................... 26 1.4.2. Khái niệm tự học ................................................................................... 27 1.4.3. Các hình thức của tự học ....................................................................... 27 1.4.4. Cách hướng dẫn SV tự học .................................................................... 28 1.4.5. Cách tự học của SV ............................................................................... 29 1.4.6. Tự học qua E–book và lợi ích ................................................................ 29 1.5. Thí nghiệm trong dạy học hoá học ............................................................... 31 1.5.1. Vai trò của thí nghiệm trong dạy học hóa học ........................................ 31 1.5.2. Phân loại thí nghiệm hóa học ở trường phổ thông .................................. 34 1.5.3. Thí nghiệm biểu diễn của giáo viên ....................................................... 34 1.5.4. Thí nghiệm của học sinh........................................................................ 37 1.5.5. Thí nghiệm thực hành phương pháp dạy học hoá học ............................ 39 1.6. Thực trạng giảng dạy học phần “Thí nghiệm thực hành phương pháp dạy học hoá học” ở trường Đại học Tây Nguyên ............................................................. 40 Tóm tắt chương 1 .................................................................................................. 45 Chương 2. XÂY DỰNG E-BOOK HỌC PHẦN THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM HÓA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN .................................................................................... 46 2.1. Đặc điểm của trường Đại học Tây Nguyên .................................................. 46 2.2. Tổng quan về học phần “Thí nghiệm thực hành phương pháp dạy học hoá học”cho sinh viên sư phạm hóa học trường Đại học Tây Nguyên ....................... 47 2.2.1. Giới thiệu học phần ............................................................................... 47 2.2.2. Mục đích yêu cầu của học phần “Thí nghiệm thực hành PPDHH” ........ 48 2.2.3. Quy định đối với SV trong học phần “ Thí nghiệm thực hành PPDHHH” ....................................................................................................................... 48 2.2.4. Các bước tiến hành một buổi thực hành thí nghiệm ............................... 50 2.2.5. Quy trình rèn luyện kỹ năng biểu diễn thí nghiệm ................................. 50 2.2.6.Viết tường trình cho các bài thực hành thí nghiệm ................................. 51 2.3. Định hướng thiết kế E-Book “ Thí nghiệm thực hành PPDHHH” cho SV sư phạm hoá học trường Đại học Tây Nguyên ........................................................ 52 2.3.1. Ý tưởng thiết kế E-Book ....................................................................... 52 2.3.2. Nguyên tắc thiết kế E-Book ................................................................... 54 2.3.3. Quy trình thiết kế E-Book ..................................................................... 55 2.4. Cấu trúc và giao diện E – Book ................................................................... 57 2.4.1. Cấu trúc E-Book .................................................................................... 57 2.4.2. Giao diện E-Book .................................................................................. 58 2.5. Nội dung E – book ...................................................................................... 61 2.5.1. Trang chủ .............................................................................................. 61 2.5.2. Trang “Giới thiệu E-Book học phần Thí nghiệm thực hành PPDHHH” . 63 2.5.3. Trang “ Hướng dẫn sử dụng E-Book”.................................................... 65 2.5.4. Trang “Kỹ thuật sử dụng dụng cụ và hoá chất trong phòng thí nghiệm” 66 2.5.5. Trang “Kỹ thuật an toàn trong thí nghiệm hoá học” ............................... 77 2.5.6. Trang “Phương pháp tiến hành thí nghiệm trong chương trình hoá học lớp 10 THPT” ................................................................................................. 82 2.5.7. Trang “Tư liệu về thí nghiệm hoá học” .................................................. 96 2.6. Sử dụng E – Book ....................................................................................... 99 2.6.1. Sử dụng E -Book trước khi thực hành thí nghiệm .................................. 99 2.6.2. Sử dụng E – Book trong khi thực hành thí nghiệm .............................. 100 2.7. Tiêu chí đánh giá E-Book .......................................................................... 101 Tóm tắt chương 2 ................................................................................................ 102 Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM ............................................................. 104 3.1. Mục đích thực nghiệm ............................................................................... 104 3.2. Nội dung thực nghiệm ............................................................................... 104 3.3. Đối tượng thực nghiệm .............................................................................. 104 3.4. Phương pháp xử lí kết quả thực nghiệm ..................................................... 106 3.5. Tiến hành thực nghiệm .............................................................................. 108 3.6. Kết quả thực nghiệm ................................................................................. 110 3.6.1. Kết quả thực nghiệm sư phạm lần 1..................................................... 110 3.6.2. Kết quả thực nghiệm sư phạm lần 2..................................................... 113 3.6.3. Kết quả thực nghiệm sư phạm lần 3..................................................... 115 3.6.4. Nhận xét của giảng viên về E−Book .................................................... 117 3.6.5. Nhận xét của sinh viên về E−Book ...................................................... 123 Tóm tắt chương 3 ................................................................................................ 126 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................................. 127 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... 132 PHỤ LỤC............................................................................................................ 136 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CD : compact disc CHM : Compile HTML CNTT : công nghệ thông tin ĐC : đối chứng ĐT : đào tạo DVD : digital compact disc GV : giáo viên GD : giáo dục HS : học sinh HTML : Hypertext Markup Language – Ngôn ngữ liên kết siêu văn bản ICT : information and communication technology – Công nghệ thông tin và truyền thông KHTN&CN : Khoa học tự nhiên và công nghệ NXB : nhà xuất bản PMDH : phần mềm dạy học PPDHHH : phương pháp dạy học hoá học PTN : phòng thí nghiệm SV : sinh viên THPT : trung học phổ thông TNHH : thí nghiệm hoá học TTSP : thực tập sư phạm VOCW : Viet Nam OpenCourseWare – Chương trình học liệu mở Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1. Kết quả điều tra thực trạng dạy học học phần“Thí nghiệm thực hành PPDHHH”. ........................................................................................... 40 Bảng 2.1. Mẫu viết tường trình thí nghiệm ............................................................ 52 Bảng 2.2. Chức năng thanh công cụ E-Book .......................................................... 59 Bảng 2.3. Danh mục thí nghiệm trong chương trình lớp 10 THPT ......................... 84 Bảng 3.1. Các nhóm thực nghiệm và đối chứng thực nghiệm lần 1 ...................... 105 Bảng 3.2. Các lớp thực nghiệm và đối chứng thực nghiệm lần 2 .......................... 106 Bảng 3.3. Các lớp thực nghiệm và đối chứng của thực nghiệm sư phạm lần 3 ..... 106 Bảng 3.4. Qui trình thực nghiệm E−Book lần 1 ................................................... 108 Bảng 3.5. Qui trình tham khảo ý kiến giảng viên và SV về E−Book .................... 110 Bảng 3.6. Điểm kiểm tra rèn luyện kỹ năng biểu diễnthí nghiệm lớp 10 THPT ... 111 Bảng 3.7. Phân phối tần số, tần suất và tần suất lũy tích điểm kiểm tra kỹ năng biểu diễn thí nghiệm ........................................................................... 111 Bảng 3.8. Phân loại kết quả điểm kiểm tra kỹ năng biểu diễn thí nghiệm ............. 112 Bảng 3.9. Điểm tập giảng .................................................................................... 113 Bảng 3.10. Phân phối tần số, tần suất và tần suất lũy tích điểm tập giảng ............ 113 Bảng 3.11. Phân loại điểm tập giảng .................................................................... 114 Bảng 3.12. Tổng hợp các tham số đặc trưng điểm tập giảng ................................ 114 Bảng 3.13. Điểm thực tập giảng dạy một bàitrong chương trình lớp 10 THPT .... 115 Bảng 3.14. Phân phối tần số, tần suất và tần suất lũy tíchđiểm thực tập giảng dạy ...................................................................................................... 115 Bảng 3.15. Tổng hợp các tham số đặc trưng điểm thực tập giảng dạy .................. 116 Bảng 3.16. Nhận xét của giảng viên về nội dung E-Book .................................... 117 Bảng 3.17. Nhận xét của giảng viên về hình thức E-Book ................................... 118 Bảng 3.18. Nhận xét của giảng viên về tính khả thi của E-Book .......................... 120 Bảng 3.19. Nhận xét của giảng viên về hiệu quả sử dụng E-Book ....................... 120 Bảng 3.20. Nhận xét của SV về hiệu quả sử dụng E-Book ................................... 123 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1. Mô hình đào tạo E – learning ................................................................. 16 Hình 1.2. Mô hình hoạt động của phần mềm Connexions. ..................................... 18 Hình 1.3. Mô hình máy chủ VOCW đặt tại mạng LAN của trường ........................ 19 Hình 1.4. Hình ảnh E-Book định dạng. Html ......................................................... 21 Hình 1.5. Giao diện phần mềm SnagIt ................................................................... 21 Hình 1.6. Giao diện phần mềm Windows Live Movie Maker ................................ 22 Hình 1.7. Sơ đồ chuyển đổi từ tài liệu HTML sang định dạng CHM ...................... 25 Hình 1.8. Giao diện E-Book thiết kế bằng phần mềm AM-Word2CHM ................ 26 Hình 2.1. Sơ đồ cấu trúc E-Book “Thí nghiệm thực hành PPDHHH” .................... 57 Hình 2.2. Giao diện E-Book “Thí nghiệm thực hành PPDHHH” ........................... 58 Hình 2.3. Chức năng thẻ “Contents” ...................................................................... 59 Hình 2.4. Chức năng thẻ “Search” ......................................................................... 60 Hình 2.5. Chức năng thẻ “Favorites” ..................................................................... 60 Hình 2.6. Giao diện cửa sổ nội dung ...................................................................... 61 Hình 2.7. Các đề mục của trang chủ E-Book ......................................................... 62 Hình 2.8. Giao diện trang chủ E-Book ................................................................... 63 Hình 2.9. Cấu trúc trang “Giới thiệu” .................................................................... 63 Hình 2.10. Giao diện mục “Giới thiệu E-Book” ..................................................... 64 Hình 2.11. Giao diện mục “Giới thiệu học phần” ................................................... 65 Hình 2.12. Giao diện mục “Cấu trúc E-Book ” ...................................................... 65 Hình 2.13. Giao diện mục “Hướng dẫn sử dụng E-Book” ...................................... 66 Hình 2.14. Cấu trúc trang “Kỹ thuật sử dụng dụng cụ và hoá chất trong phòng thí nghiệm” ........................................................................................... 67 Hình 2.15. Giao diện phần “Cách sử dụng và bảo quản buret” ............................... 68 Hình 2.16. Giao diện phần “Quy tắc chung khi sử dụng các dụng cụ thuỷ tinh”..... 69 Hình 2.17. Giao diện phần “Quy tắc khi đun nóng các dụng cụ thuỷ tinh” ............. 70 Hình 2.18. Giao diện phần “Kỹ thuật rửa các dụng cụ thuỷ tinh” ........................... 71 Hình 2.19. Giao diện phần “Yêu cầu về bảo quản hoá chất” .................................. 72 Hình 2.20. Giao diện phần “Yêu cầu về cách dán nhãn các lọ đựng hoá chất” ....... 73 Hình 2.21. Giao diện phần “Yêu cầu trong sử dụng hoá chất” .............................. 74 Hình 2.22. Giao diện phần “Pha hoá chất theo nồng độ” ........................................ 75 Hình 2.23. Giao diện phần “Tìm kiếm, thay thế một số hoá chất đơn giản” ........... 76 Hình 2.24. Cấu trúc trang “Kỹ thuật an toàn trong thí nghiệm hoá học” ................ 77 Hình 2.25. Giao diện phần “Kỹ thuật bảo hiểm khi thí nghiệm với chất độc” ........ 79 Hình 2.26. Giao diện phần “Cách cứu chữa khi bị bỏng” ....................................... 80 Hình 2.27 Giao diện phần “Vật dụng bảo hộ cá nhân và thiết bị bảo hộ trong phòng thí nghiệm” ................................................................................ 81 Hình 2.28. Giao diện phần “Sử dụng thiết bị điện trong phòng thí nghiệm” ........... 82 Hình 2.29. Cấu trúc trang “Phương pháp tiến hành thí nghiệm trong chương trình hoá học lớp 10 THPT” ................................................................. 83 Hình 2.30. Giao diện phần “Danh mục dụng cụ thí nghiệm hoá học” .................... 84 Hình 2.31. Giao diện phần “Danh mục hoá chất thí nghiệm hoá học” .................... 84 Hình 2.32. Giao diện phần “Danh mục thí nghiệm của nhóm Oxi – Lưuhuỳnh” .... 87 Hình 2.33. Giao diện trang “Tư liệu về thí nghiệm hoá học”.................................. 96 Hình 2.34. Giao diện phần “Phòng tránh và xử lý tai nạn khi làm việc với chất khí độc hại ” ......................................................................................... 97 Hình 2.35. Giao diện mục “Tư liệu về màu sắc của các chất hoá học” ................... 98 Hình 2.36. Giao diện phần “Phim tư liệu” ............................................................. 98 Hình 2.37. Giao diện phần “Tài liệu tham khảo về thí nghiệm hoá học” ................ 99 Hình 3.1. Đồ thị đường lũy tích điểm kiểm tra kỹ năng biểu diễn thí nghiệm ...... 112 Hình 3.2. Biểu đồ kết quả điểm kiểm tra kỹ năng biểu diễn thí nghiệm ............... 112 Hình 3.3. Đồ thị đường lũy tích điểm tập giảng ................................................... 114 Hình 3.4. Biểu đồ điểm tập giảng ........................................................................ 114 Hình 3.5. Đồ thị đường lũy tích điểm đánh giá thực tập giảng dạy ....................... 116 Hình 3.6. Biểu đồ đánh giá nội dung E-Book của giảng viên ............................... 118 Hình 3.7. Biểu đồ đánh giá hình thức E-Book của giảng viên .............................. 119 Hình 3.8. Biểu đồ đánh giá tính khả thi của E-Book của giảng viên ..................... 120 Hình 3.9. Biểu đồ đánh giá hiệu quả sử dụng E-Book của giảng viên .................. 121 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ thông tin đã làm thay đổi nhanh chóng đời sống xã hội. Những ứng dụng CNTT đã đi sâu vào đời sống tạo ra những cuộc cách mạng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có tác động rất lớn đến giáo dục: CNTT là công cụ đắc lực hỗ trợ đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập và hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục, góp phần nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục. Nhận ra lợi ích này các nước trên thế giới đang tiến hành nghiên cứu và tìm kiếm những hình thức đào tạo có chi phí thấp mà chất lượng cao đó chính là việc thiết kế và sử dụng sách điện tử (E-Book). E-Book là một mô hình dạy học với sự hỗ trợ của máy tính nhằm giúp người học đạt các mức độ nhận thức cao trong quá trình học tập. Đây là phương thức đào tạo mới đang phát triển trên thế giới cũng như tại Việt Nam hiện nay. Học phần “Thí nghiệm thực hành phương pháp dạy học hoá học” đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong chương trình đào tạo SV sư phạm hoá học. Nó giúp SV nắm vững mặt lí luận dạy học (mặt phương pháp) của thí nghiệm hoá học đồng thời rèn luyện cho SV khả năng phân tích mục đích trí dục và đức dục của từng thí nghiệm trong chương trình phổ thông, xây dựng mối liên hệ giữa thí nghiệm với nội dung bài giảng, phương pháp biểu diễn và tổ chức cho học sinh tiến hành thí nghiệm, phương pháp sử dụng các thí nghiệm ấy vào các bài dạy hóa học cụ thể. Từ
Luận văn liên quan