Lý luận chung về kiểm toán và kiểm toán Nhà nước Thực trạng của hoạt động kiểm toán Nhà nước

Hoạt động kiểm toán đã được ra đời từ rất sớm, khoảng thế kỉ thứ ba trước công nguyên. Thực tế lúc đó các nhà cầm quyền La Mã đã tuyển dụng các quan chức để kiểm tra độc lập về tình hình tài chính và nghe thuyết trình của họ về kết quả kiểm tra độc lập. Đến giữa thế kỉ 20, hoạt động này thực sự phát triển ở Tây Âu và Bắc Mĩ. ở Việt Nam, từ kiểm toán mới chính thức xuất hiện từ tháng 5/1991. Cho đến nay, kiểm toán đã phát triển rất nhanh, đặc biệt ở Bắc Mĩ và Tây Âu bằng sự xuất hiện nhiều loại hình kiểm toán, nhiều mô hình tổ chức và bằng sự thâm nhập sâu vào nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội. Kiểm toán Nhà nước là một hình thức của hoạt động kiểm toán, là việc kiểm toán do cơ quan quản lí chức năng của Nhà nước tiến hành nhằm xem xét việc chấp hành các chính sách chế độ nguyên tắc quản lí kinh tế của Nhà nước ở các đơn vị sử dụng vốn nhà nước và kinh phí do nhà nước cấp, đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả trong các hoạt động của đơn vị. Có thể khẳng định cơ quan kiểm toán Nhà nước là một cơ quan công quyền, thực hiện chức năng kiểm tra tài chính công cao nhất của nhà nước ta. Chính vì vậy mà việc nâng cao hiệu quả hoạt động của kiểm toán nhà nước có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình xây dựng một nhà nước pháp quyền "của dân, do dân, vì dân". Chuyên đề gồm hai phần chính: Phần 1. Lí luận chung về kiểm toán và kiểm toán Nhà nước. Phần 2. Thực trạng của hoạt động kiểm toán Nhà nước.

doc27 trang | Chia sẻ: dansaran | Lượt xem: 6960 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Lý luận chung về kiểm toán và kiểm toán Nhà nước Thực trạng của hoạt động kiểm toán Nhà nước, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lời nói đầu Hoạt động kiểm toán đã được ra đời từ rất sớm, khoảng thế kỉ thứ ba trước công nguyên. Thực tế lúc đó các nhà cầm quyền La Mã đã tuyển dụng các quan chức để kiểm tra độc lập về tình hình tài chính và nghe thuyết trình của họ về kết quả kiểm tra độc lập. Đến giữa thế kỉ 20, hoạt động này thực sự phát triển ở Tây Âu và Bắc Mĩ. ở Việt Nam, từ kiểm toán mới chính thức xuất hiện từ tháng 5/1991. Cho đến nay, kiểm toán đã phát triển rất nhanh, đặc biệt ở Bắc Mĩ và Tây Âu bằng sự xuất hiện nhiều loại hình kiểm toán, nhiều mô hình tổ chức và bằng sự thâm nhập sâu vào nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội. Kiểm toán Nhà nước là một hình thức của hoạt động kiểm toán, là việc kiểm toán do cơ quan quản lí chức năng của Nhà nước tiến hành nhằm xem xét việc chấp hành các chính sách chế độ nguyên tắc quản lí kinh tế của Nhà nước ở các đơn vị sử dụng vốn nhà nước và kinh phí do nhà nước cấp, đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả trong các hoạt động của đơn vị. Có thể khẳng định cơ quan kiểm toán Nhà nước là một cơ quan công quyền, thực hiện chức năng kiểm tra tài chính công cao nhất của nhà nước ta. Chính vì vậy mà việc nâng cao hiệu quả hoạt động của kiểm toán nhà nước có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình xây dựng một nhà nước pháp quyền "của dân, do dân, vì dân". Trên cơ sở đó, mục đích của chuyên đề là thông qua thực trạng hoạt động kiểm toán Nhà nước hiện nay đóng góp một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hơn nữa hoạt động này. Chuyên đề gồm hai phần chính: Lời nói đầu Phần 1. Lí luận chung về kiểm toán và kiểm toán Nhà nước. Phần 2. Thực trạng của hoạt động kiểm toán Nhà nước. Kết luận. Phần I. Lí luận chung về kiểm toán và kiểm toán nhà nước. 1. Bản chất và chức năng của kiểm toán 1.1. Bản chất của kiểm toán Thuật ngữ kiểm toán thực sự mới xuất hiện và được sử dụng ở nước ta từ những năm đầu của thập kỉ 90 này. Vì vậy trong cách hiểu và cách dùng khái niệm này còn chưa thống nhất. Có thể khái quát cách hiểu về kiểm toán theo 3 loại quan niệm chính như sau: Theo quan điểm thứ nhất, kiểm toán được hiểu theo đúng thời cuộc của nó: Phát sinh cùng với cơ chế thị trường. Theo quan niệm đó, người ta thường dẫn ra định nghĩa với lời mở đầu giải thích các chuẩn mực về kiểm toán của Anh: "kiểm toán là sự kiểm tra độc lập và là sự bày tỏ ý kiến về những bản khai tài chính của một xí nghiệp do một kiểm toán viên được bổ nhiệm để thực hiện những công việc đó theo đúng với bất cứ nghiã vụ pháp định có liên quan." Hoặc cụ thể hơn, có thể dẫn ra quan niệm của các chuyên gia kiểm toán Hoa Kì: "kiểm toán là một quá trình mà qua đó một người độc lập, có nghiệp vụ tập hợp và đánh giá rõ ràng về thông tin có thể lượng hoá có liên quan đến một thực thể kinh tế riêng biệt nhằm mục đích xác định và báo cáo mức độ phù hợp giữa thông tin có thể lượng hoá với những tiêu chuẩn đã được thiết lập." Tương tự như vậy là quan niệm chính thống trong giáo dục và đào tạo ở Pháp: "kiểm toán là việc nghiên cứu và kiểm tra các tài khoản niên độ của một tổ chức do một người độc lập, đủ danh nghĩa gọi là một kiểm toán viên tiến hành để khẳng định rằng những tài khoản đó phản ánh đúng đắn tình hình tài chính thực tế không che dấu sự gian lận và chúng được trình bày theo mẫu chính thức của luật định." Các định nghĩa đã nêu tuy có khác nhau về từ ngữ với ý nghĩa cụ thể xác định song chung quy đều bao gồm 5 yếu tố cơ bản sau: Chức năng của kiểm toán là xác minh và bày tỏ ý kiến (hoặc nghiên cứu và kiểm tra). Đây là yếu tố cơ bản chi phối cả quá trình kiểm toán và bộ máy kiểm toán. Đối tượng trực tiếp của kiểm toán là các bảng khai tài chính (hay tài khoản niên độ) của các tổ chức hay một thực thể kinh tế. Thông thường, các bảng khai này được hiểu là các bảng tổng hợp kế toán ( Bảng cân đối, bảng kết quả, bảng chu chuyển tiền tệ...). Khách thể kiểm toán được xác định là thực thể kinh tế hoặc một tổ chức. Thực thể hay tổ chức ở đây được giải thích là thực thể pháp lí (một công ty, một đơn vị của chính phủ, một chủ sở hữu) hoặc một bộ phận phụ thuộc thậm chí có thể một cá nhân. Người thực hiện hoạt động kiểm toán là những kiểm toán viên độc lập, có nghiệp vụ. Quan niệm độc lập ở đây thường được giải thích là có thái độ độc lập hay tính độc lập về nghiệp vụ. Còn trình độ nghiệp vụ thường được giải thích ở trình độ lựa chọn và tập hợp bằng chứng kiểm toán. Riêng chuẩn mực của Anh khẳng định kiểm toán viên phải được bổ nhiệm. Cơ sở thực hiện kiểm toán là những luật định, tiêu chuẩn hay chuẩn mực chung. Các luật định hoặc chuẩn mực này được gải thích với khái niệm rộng bao gồm cả trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán hoặc rộng hơn tuỳ theo từng cuộc kiểm toán. Với nội dung trên, các định nghĩa đã nêu khá đầy đủ các mặt đặc trưng cơ bản của kiểm toán. Tuy nhiên, các quan niệm này chỉ phù hợp với kiểm toán tài chính với đối tượng là báo cáo tài chính, do kiểm toán viên độc lập (được bổ nhiệm) tiến hành trên cơ sở các chuẩn mực chung. Theo quan điểm thứ hai, kiểm toán được đồng nghĩa với kiểm tra kế toán, một chức năng của bản thân kế toán, một thuộc tính cố hữu của kế toán. Nội dung của hoạt động này là rà soát các thông tin từ chứng từ kế toán đến tổng hợp cân đối kế toán. Đây là quan điểm mang tính truyền thống trong điều kiện kiểm tra chưa phát triển và trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung. Từ khi chuyển đổi cơ chế kinh tế, với chủ trương đa phương hoá đầu tư, đa dạng hoá các thành phần kinh tế, nhà nước không còn là chủ sở hữu duy nhất. Từ đó sự can thiệp trực tiếp của nhà nước bằng kế hoạch, bằng kiểm tra trực tiếp.. không thể thực hiện với các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, kể cả với các nhà đầu tư nước ngoài, thậm chí với các Doanh nghiệp Nhà nước. Cách thức can thiệp của Nhà nước cung không thể như cũ được nưa. Mặt khác, các nhà đầu tư, khách hàng, người lao động... cũng cần có niềm tin vào tài liệu kế toán trong khi họ không có đủ đội ngũ chuyên gia kế toán đông đảo như Nhà nước. Đồng thời những nhà kinh doanh trong cơ chế thị trường cũng cần biết và tránh những rủi ro thường có...Như vậy, người quan tâm đến thông tin kế toán không chỉ có Nhà nước mà có tất cả các nhà đầu tư, nhưng nhà quản lí, những khách hàng và người lao động... Vì vậy, công tác kiểm tra kế toán cần được thực hiện rộng rãi, đa dạng song thật khoa học, khách quan, trung thực, đủ sức thuyết phục và tạo niềm tin cho mọi người quan tâm. Trong quá trình phát triển, kiểm toán không chỉ giới hạn ở kiểm toán bảng khai tài chính hay tài liệu kế toán mà còn thâm nhập vào nhiều lĩnh vực khác nhau như hiệu quả của hoạt động kinh tế, hiệu năng của quản lí xã hội, hiệu lực của hệ thống pháp lí trong từng hoạt động. Vì vậy theo quan điểm hiện đại, phạm vi kiểm toán (Audit) rất rộng, bao gồm những lĩnh vực chủ yếu sau: Kiểm toán về thông tin (information audit) hướng vào việc đánh giá tính trung thực và hợp pháp của các tài liệu (thông tin) làm cơ sở pháp lí cho việc giải quyết các mối quan hệ về kinh tế và tạo niềm tin cho những người quan tâm đến tài liệu kế toán . Kiểm toán tính quy tắc (Regularity audit) hướng vào việc đánh giá tình hình thực hiện các thể lệ, chế độ, luật pháp của đơn vị kiểm tra trong quá trình hoạt động (trước hết là với hoạt động tài chính). Kiểm toán hiệu quả (Efficiency audit) có đối tượng trực tiếp là sự kết hợp giữa các yếu tố, các nguồn lực trong từng loại nghiệp vụ kinh doanh: mua bán, sản xuất hay dịch vụ. Kiểm toán loại này giúp ích trực tiếp cho việc hoạch định chính sách và phương hướng, giải pháp cho việc hoàn thiện và cải tổ hoạt động kinh doanh của đơn vị kiểm toán. Kiểm toán hiệu năng (Effectiveness audit) được đặc biệt quan tâm ở khu vực công cộng (kể cả các xí nghiệp công và các chương trình đầu tư từ ngân sách) nơi mà lợi ích và hiệu quả không còn giữ nguyên vẹn ý nghĩa của nó như trong doanh nghiệp, nơi mà năng lực quản lí cần được đánh giá toàn diện và phát triển thường xuyên nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả quản lí của đơn vị kiểm toán. tất nhiên loại kiểm toán này cũng cần và có thể ứng dụng đối với quản lý toàn bộ doanh nghiệp hoặc với từng bộ phận quản lí của mọi đơn vị kiểm toán. Các quan niệm khác nhau kể trên không hoàn toàn đối lập nhau mà phản ánh quá trình phát triển của cả thực tiễn và lí luận kiểm toán. Có thể minh chứng cho nhận xét này bởi những kết luận chủ yếu rút ra từ những điều đã trình bày trên. Là hoạt động độc lập, chức năng cơ bản của kiểm toán là xác minh, thuyết phục để tạo niềm tin cho những người quan tâm vào những kết luận kiểm toán cho dù những kết luận này có thể hướng vào những mục tiêu cụ thể khác nhau như tính trung thực của thông tin, tính quy tặc trong việc thực hiện các nghiệp vụ, tính hiệu quả hay tính hiệu năng của hoạt động. Qua xác minh, kiểm toán viên bày tỏ ý kiến của mình về những lĩnh vực tương ứng. Chức năng này quyết định sự tồn tại của hoạt động kiểm toán. Với bản chất và chức năng trên, kiểm toán phải thực hiện mọi hoạt động kiểm tra, kiểm soát những vấn đề liên quan đến thực trạng tài chính kể cả thực trạng tài sản, các nghiệp vụ tài chính và sự phản ánh của nó trên sổ kế toán cùng hiệu quả đạt được. Những loại công việc này tự nó đã gắn chặt vào nhau. Đó là luận cứ cho việc tổ chức kiểm toán khoa học. Nội dung trực tiếp của kiểm toán trước hết và chủ yếu là thực trạng của hoạt động tài chính. Một phần của thực trạng này đã được phản ánh trên các bảng khai tài chính hay những tài liệu kế toán nói chung. Tuy nhiên, do giới hạn về trình độ và kĩ thuật xử lí thông tin kế toán, có những phần thông tin quan trọng khác về hoạt động tài chính chưa được phản ánh đầy đủ trong các tài liệu. Vì vậy, trong mọi trường hợp cần tận dụng nhữmg tài liệu kế toán như những bằng chứng đã có làm đối tượng trực tiếp của kiểm toán (kiểm tra chứng từ). Trong trường hợp thiếu những bằng chứng trực tiếp này, kiểm toán cần sử dụng những phương pháp kĩ thuật để tạo lập các bằng chứng kiểm toán (kiểm tra ngoài chứng từ). Để thực hiện chức năng trên trong phạm vi của hoạt động tài chính với nhiều mối quan hệ phức tạp đòi hỏi kiểm toán phải hình thành một hệ thống phương pháp kĩ thuật riêng bao gồm cả những phương pháp kiểm toán chứng từ (cân đối, đối chiếu logic, diễn giải thông tin, quy nạp nguồn thông tin...) và phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ (điều tra, quan sát, kiểm kê thử nghiệm..) thích ứng với đối tượng của kiểm toán và phù hợp với các quy luật và quan hệ của phép biện chứng. Kiểm toán là một hoạt động chuyên sâu, một khoa học chuyên ngành nên hoạt động này phải được thực hiện bởi những người có trình độ nghiệp vụ chuyên sâu về kế toán và kiểm toán. kiểm toán viên, giám định viên kiểm toán, thẩm kế viên, kế toán viên công chứng. Đây là những kiểm toán viên chuyên nghiệp hoạt động hay hành nghề theo pháp luật. Bên cạnh đó có những kế toán viên lâu năm, những nhà quản lí có kinh nghiệm thực hiện cả chức năng kiểm toán nội bộ. Có thể coi đây là những kiểm toán viên không chuyên nghiệp. ( Có thể đi đến kết luận rằng., kiểm toán là quá trình các chuyên gia độc lập và có thẩm quyền có khả năng chuyên môn thu thập, đánh giá các bằng chứng về các thông tin có thể định lượng của một đơn vị nhằm mục đích xác nhận, báo cáo về mức độ phù hợp giữa các thông tin này và các chuẩn mực đã được xây dựng. 1.2. Chức năng của kiểm toán Chức năng xác minh nhằm khẳng định mức độ trung thực của tài liệu và tính pháp lí của việc thực hiện các nghiệp vụ hay việc lập các bảng khai tài chính. Xác minh là chức năng cơ bản nhất gắn liền với sự ra đời, tồn tại và phát triển của hoạt động kiểm toán. Bản thân chức năng này không ngừng phát triển và được thể hiện khác nhau tuỳ đối tượng cụ thể cuả kiểm toán là bảng khai tài chính hay nghiệp vụ kinh tế cụ thể hoặc toàn bộ tài liệu kế toán. Đối với các bản khai tài chính, việc thực hiện chức năng xác minh này trước hết được thực hiện ở sự xác nhận của người kiểm tra độc lập ở bên ngoài. Ngày nay, do quan hệ kinh tế ngày càng phức tạp và yêu cầu pháp lí càng cao nên việc xác minh bảng khai taì chính cần có hai mặt: Tính trung thực của các con số. Tính hợp thức của các biểu mẫu phản ánh tình hình tài chính. Chức năng xác minh này là "báo cáo kiểm toán" thích ứng với từng tình huống khác nhau. Đối với các thông tin khác đã được lượng hoá, thông thường việc xác minh được thực hiện trước hết qua hệ thống kiểm soát nội bộ. Kết quả cuối cùng khi đã xác minh được điều chỉnh trực tiếp để có hệ thống thông tin tin cậy và lập các bảng khai tài chính. Đối với các nghiệp vụ, chức năng xác minh của kiểm toán có thể được thực hiện bởi hệ thống ngoại kiểm hay nội kiểm. Sản phẩm của hoạt động xác minh này thường là những biên bản. Bên cạnh đó, kiểm toán nghiệp vụ còn được mở rộng ở lĩnh vực hiệu năng và hiệu quả hoạt động. ở lĩnh vực này kiểm toán hướng vào việc thực hiện chức năng thứ hai là "bày tỏ ý kiến". Trong chức năng xác minh của kiểm toán, một vấn đề đặt ra hiện nay là phát hiện gian lận và vi phạm trong tài chính. Luôn có khoảng cách giữa mong muốn phát hiện tất cả các gian lận và vi phạm với khả năng thực tế của tổ chức kiểm toán cũng như quan hệ giữa chi phí và hiệu quả kiểm toán. Về nhận thức, kiểm toán cần tạo niềm tin cho những người quan tâm nên nói chung không cho phép có sai sót trọng yếu trong đó có gian lận và sai sót lớn. Trong khi đó cũng có quan niệm kiểm toán viên không có nghĩa vụ phát hiện tất cả các sai sót. Thậm chí có quan điểm kiểm toán viên không có trách nhiệm phát hiện sai sót và coi đây là trách nhiệm của nhà quản lí. Chức năng bày tỏ ý kiến cũng có quá trình phát triển lâu dài song chỉ thấy rõ ở thời kì phát triển của kiểm toán chủ yếu vào cuối thế kỉ 20. Tuy vậy, cách thức thực hiện chức năng này cũng rất khác biệt giữa các khách thể kiểm toán và giữa các nước có cơ sở kinh tế và pháp lí khác nhau. ở khu vực công cộng đều đạt được sự kiểm soát của Nhà nước. Trong quan hệ này chức năng xác minh của kiểm toán được thực hiện tương tự nhau. Tuy nhiên chức năng bày tỏ ý kiến lại rất khác nhau. ở khu vực kinh doanh hoặc các dự án nước ngoài, khách thể bắt buộc của kiểm toán thường là khách thể của kiểm toán độc lập. ở đây, chức năng bày tỏ ý kiến cũng được thực hiện qua phương thức tư vấn. Tuy nhiên, do khách thể chủ yếu là các doanh nghiệp nên chức năng tư vấn chủ yếu được biểu hiện dưới hình thức các lời khuyên hoặc các dự án. Ngoài chức năng tư vấn cho quản trị doanh nghiệp, ngày nay các công ty kiểm toán chuyên nghiệp còn phát triển chức năng tư vấn của mình trong nhiêù lĩnh vực chuyên sâu đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính như tư vấn về đầu tư, tư vấn về thuế...kiểm soát nội bộ ngày nay đi sâu vào các lĩnh vực hiệu năng và hiệu quả của hoạt động. Từ đó, chức năng tư vấn cho quản lí của kiểm toán có điều kiện phát huy đầy đủ tác dụng trong thực tiễn. 2. ý nghĩa của kiểm toán kiểm toán sinh ra từ yêu cầu quản lí và phục vụ cho yêu cầu quản lí. Từ đó có thể thấy rõ ý nghĩa, tác dụng của kiểm toán trên nhiều mặt như tạo ra niềm tin cho những người quan tâm đến đối tượng kiểm toán, củng cố nền nếp tài chính kế toán và các hoạt động được kiểm toán đồng thời góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả quản lí. Thứ nhất, kiểm toán tạo niềm tin cho những người quan tâm. Trong cơ chế thị trường, có nhiều người quan tâm tới tình hình tài chính và sự phản ánh của nó trong tài liệu kế toán. Các cơ quan Nhà nước cần có thông tin trung thực để điều tiết vĩ mô nền kinh tế bằng hệ thống pháp luật, chính sách kinh tế của mình với mọi thành phần kinh tế, mọi hoạt động xã hội. Đặc biệt với ngân sách của Nhà nước, với vốn và kinh phí đã đầu tư cho các đơn vị kinh doanh hoặc sự nghiệp và với tài sản, tài nguyên quốc gia...càng cần được giám sát chặt chẽ theo hướng đúng pháp luật và có hiệu quả. Chỉ có hoạt động kiểm toán trên cơ sở khoa học thực sự mới đáp ứng được những yêu cầu thông tin cho những quyết sách của Nhà nước và kế toán mới trở thành cái nền vững chắc cho cả sự can thiệp trực tiếp lẫn quản lí gián tiếp của Nhà nước. Các nhà đầu tư cần có tài liệu tin cậy để trước hết có hướng đầu tư đúng đắn, sau đó có điều hành sử dụng vốn đầu tư và cuối cùng có tài liệu trung thực về phân phối kết quả đầu tư. Trong cơ chế thị trường, do tính đa phương hoá đầu tư và đa dạng hoá các thành phần kinh tế nên không chỉ có các nhà đầu tư trong nước mà còn có các nhà đầu tư nước ngoài. Để thu hút vốn của các nhà đầu tư và tạo cơ hội thuận lợi cho việc sử dụng hợp lí mọi nguồn đầu tư, cần có những thông tin trung thực và khách quan về tình hình tài chính trước hết và chủ yếu thông qua kiểm toán toàn bộ các bảng khai tài chính về tài sản, thu nhập cùng các bảng thuyết minh kèm theo. Các nhà quản trị doanh nghiệp và các nhà quản lí khác cần thông tin trung thực không chỉ trên các bảng khai tài chính mà còn thông tin cụ thể về tài chính, về hiệu quả và hiệu năng của mỗi bộ phận để có những quyết định trong mọi giai đoạn quản lí kể cả tiếp nhận vốn, chỉ đạo và điều chỉnh các hoạt động kinh doanh và hoạt động quản lí...Những thông tin đó chỉ có được thông qua hoạt động kiểm tnnoán khoa học. Người lao động cũng cần có thông tin đáng tin cậy về kết quả kinh doanh, về phân phối, về thực hiện chính sách tiền lương và bảo hiểm...Nhu cầu đó chỉ có thể đáp ứng thông qua hệ thống kiểm toán tài chính. Khách hàng, nhà cung cấp và những người quan tâm khác cũng cần hiểu rõ thực chất về kinh doanh và về tài chính của các đơn vị kiểm toán về nhiều mặt: số lượng và chất lượng sản phẩm hàng hoá, cơ cấu tài sản và khả năng thanh toán, hiệu năng và hiệu quả các bộ phận cung ứng, tiêu thụ hoặc sản xuất ở đơn vị kiểm toán. Kiểm toán mang lại cho họ niềm tin vào những xác minh độc lập và khách quan. Thứ hai, kiểm toán góp phần hướng dẫn nghiệp vụ và củng cố nền nếp hoạt động tài chính kế toán nói riêng và hoạt động của đơn vị kiểm toán nói chung. Mọi hoạt động, đặc biệt là hoạt động tài chính, đều bao gồm những mối quan hệ đa dạng, luôn biến đổi và được cấu thành bởi hàng loạt nghiệp vụ cụ thể. Để hướng các nghiệp vụ này vào mục tiêu giải quyết tốt các quan hệ trên, không chỉ cần có định hướng đúng và thực hiện tốt mà còn cần thường xuyên kiểm soát việc thực hiện để hướng các nghiệp vụ vào quỹ đạo mong muốn. Hơn nữa, chính định hướng và tổ chức thực hiện cũng chỉ được thực hiện tốt trên cơ sở những bài học thực tiễn. Đặc biệt nước ta đang trong quá trình chuyển đổi cơ chế kinh tế trong đó các quan hệ tài chính, chế độ kế toán thay đổi nhiều lần cùng với sự bung ra của các thành phần kinh tế và các hoạt động kinh doanh khác nhau ở các tổ chức kinh tế xã hội. Trong khi đó, công tác kiểm tra, kiểm soát chưa chuyển hướng kịp thời, dẫn tới tình trạng kỉ cương bị buông lỏng, phá vỡ, nhiều tổ chức kế toán và đơn vị kinh doanh ngoài quốc doanh không làm kế toán...Thực tiễn đó nảy sinh quan điểm cho rằng chưa thể tiến hành cải cách công tác kiểm tra trong khi chưa triển khai toàn diện và rộng khắp công tác kế toán. Tuy nhiên kinh nghiệm thực tế đã chỉ rõ, chỉ có triển khai tốt hơn công tác kiểm toán mới có thể nhanh chóng dưa công tác tài chính kế toán đi vào nền nếp. Thứ ba, kiểm toán góp phần nâng cao hiệu quả và năng lực quản lí. Kiểm toán không chỉ có chức năng xác minh mà còn có chức năng tư vấn. Chức năng này phát huy tác dụng rất lớn trong các đơn vị được kiểm toán thường xuyên. Trong điều kiện đó, việc tích luỹ kinh nghiệm qua thực tiễn sẽ là cơ sở cho những bài học tương lai. Đặc biệt trong điều kiện mới chuyển đổi cơ chế kinh tế, hệ thống pháp lí chưa hoàn chỉnh, kinh nghiệm và chuyên gia giỏi về quản lí chưa có nhiều.Trong điều kiện đó, duy trì kỉ cương và bảo đảm phát triển đúng hướng và chỉ có thể có được trên cơ sở xây dựng đồng bộ và tổ chức thực hiện tốt kiểm toán trên mọi lĩnh vực để trên cơ sở tích luỹ kinh nghiệm từ xác minh đi đến tư vấn cho mọi lĩnh vực hoạt động. Phân loại kiểm toán: Kiểm toán có thể được phân loại theo nhiều tiêu thức khác nhau tuỳ mục đích nghiên cứu: Theo đối tượng cụ thể, kiểm toán có thể phân thành kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán nghiệp vụ và kiểm toán liên kết. Theo lĩnh vực cụ thể của kiểm toán, có thể phân thành kiểm toán thông tin, kiểm toán quy tắc, kiểm toán hiệ
Luận văn liên quan