Một số phương hướng và biện pháp nhằm duy trì và mở rộng hoạt động chuyển khẩu sang thị trường Trung Quốc của Công ty xuất nhập khẩu Quảng Ninh

Trước nay, trong neàn kinh teá keá hoaïch hoùa taäp trung, caùc coâng ty nhaø nöôùc quyeát ñònh moïi hoaït ñoäng trong neàn kinh teá nöôùc ta, caùc moái lieân heä giao dòch kinh teá chæ ñöôïc pheùp giôùi haïn giöõa caùc coâng ty nhaø nöôùc, chính ñieàu ñoù ñaõ laøm haïn cheá söï phaùt trieån neàn kinh teá nöôùc ta. Sau naêm 1989, neàn kinh teá ñaát nöôùc chuyeån daàn sang neàn kinh teá thò tröôøng coù söï quaûn lyù cuûa nhaø nöôùc, nhaø nöôùc cho pheùp ra ñôøi nhieàu loaïi hình doanh nghieäp môùi beân caïnh caùc coâng ty, xí nghieäp nhaø nöôùc. Trong ñoù phoå bieán nhaát laø loaïi hình coâng ty traùch nhieäm höõu haïn (TNHH). Coâng ty Xaây döïng nöôùc ngaàm laø moät coâng ty TNHH ñöôïc thaønh laäp theo Luaät coâng ty cuûa Vieät Nam. - Teân ñaày ñuû : Coâng ty Xaây Döïng Nöôùc Ngaàm TNHH - Teân giao dòch : Water Construction Co., Ltd. - Teân vieát taét : WACO - Vaên phoøng giao dòch taïi : 54/5 – AÂu Cô – Phöôøng 9 – Quaän Taân Bình – Thaønh phoá Hoà Chí Minh. - Ñieän thoaïi : (08)8.653.425 – (08)8.653.870 - Fax : (08)8.652.801 - Nguoàn voán ñaêng kyù laø : 4.000.000.000 ñoàng. Coâng ty chính thöùc ñi vaøo hoaït ñoäng töø ngaøy 11/08/1992 theo Quyeát ñònh soá 411/GP-UB cuûa UÛy ban nhaân daân Thaønh phoá Hoá Chí Minh.

doc80 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1672 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Một số phương hướng và biện pháp nhằm duy trì và mở rộng hoạt động chuyển khẩu sang thị trường Trung Quốc của Công ty xuất nhập khẩu Quảng Ninh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MUÏC LUÏC PHAÀN I..............................................................................................................................................................................3 I. LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN .................................................................................................4 II. CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC COÂNG TY XAÂY DÖÏNG NÖÔÙC NGAÀM .................................................................6 III. TÌNH HÌNH TOÅ CHÖÙC COÂNG TAÙC KEÁ TOAÙN.......................................................................................9 IV. TIEÁN TRÌNH THÖÏC HIEÄN HÔÏP ÑOÀNG XAÂY DÖÏ NG TAÏI COÂNG TY WACO.............................13 PHAÀN II ..........................................................................................................................................................................15 I. NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CÔ BAÛN VEÀ PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH ....................................................................16 II. NHIEÄM VUÏ, NOÄI DUNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN TÍCH...............................................................18 III. TIEÁN HAØNH PHAÂN TÍCH............................................................................................................................25 PHAÀN III.........................................................................................................................................................................37 I. PHAÂN TÍCH ÑAÙNH GIAÙ KHAÙI QUAÙT TÌNH HÌNH TAØI CHÍNH TAÏI COÂNG TY ..........................38 II. PHAÂN TÍCH QUAN HEÄ KEÁT CAÁU VAØ BIEÁN ÑOÄNG KEÁT CAÁU CUÛA CAÙC KHOAÛN MUÏC TREÂN BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH ...........................................................................................................................................44 III. PHAÂN TÍCH MOÁI LIEÂN HEÄ VAØ TÌNH HÌNH BIEÁN ÑOÄNG CUÛA KHOAÛN MUÏC TRONG BAÙO CAÙO KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH.............................................................................................................51 BAÛNG PHAÂN TÍCH KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH ..........................................................51 IV. PHAÂN TÍCH HIEÄU QUAÛ SÖÛ DUÏNG VOÁN...............................................................................................54 V. PHAÂN TÍCH TÌNH HÌNH THANH TOAÙN VAØ KHAÛ NAÊNG THANH TOAÙN .................................59 PHAÀN IV.........................................................................................................................................................................67 I. NHAÄN XEÙT CHUNG .........................................................................................................................................68 II. NHÖÕNG THUAÄN LÔÏI VAØ KHOÙ KHAÊN TRONG HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT KINH DOANH ...70 III. AÛNH HÖÔÛNG CUÛA CHÍNH SAÙCH MÔÛ CUÛA ÑEÁN TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG CUÛA COÂNG TY NOÙI RIEÂNG VAØ NEÀN KINH TEÁ NOÙI CHUNG .......................................................................................................72 IV. KEÁ HOAÏCH CUÛA COÂNG TY TRONG GIAI ÑOAÏN SAÉP TÔÙI ...........................................................74 V. GIAÛI PHAÙP KIEÁN NGHÒ ................................................................................................................................75 PHAÀN I I. LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN 1. Sô löôïc lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån Tröôùc ñaây, trong neàn kinh teá keá hoaïch hoùa taäp trung, caùc coâng ty nhaø nöôùc quyeát ñònh moïi hoaït ñoäng trong neàn kinh teá nöôùc ta, caùc moái lieân heä giao dòch kinh teá chæ ñöôïc pheùp giôùi haïn giöõa caùc coâng ty nhaø nöôùc, chính ñieàu ñoù ñaõ laøm haïn cheá söï phaùt trieån neàn kinh teá nöôùc ta. Sau naêm 1989, neàn kinh teá ñaát nöôùc chuyeån daàn sang neàn kinh teá thò tröôøng coù söï quaûn lyù cuûa nhaø nöôùc, nhaø nöôùc cho pheùp ra ñôøi nhieàu loaïi hình doanh nghieäp môùi beân caïnh caùc coâng ty, xí nghieäp nhaø nöôùc. Trong ñoù phoå bieán nhaát laø loaïi hình coâng ty traùch nhieäm höõu haïn (TNHH). Coâng ty Xaây döïng nöôùc ngaàm laø moät coâng ty TNHH ñöôïc thaønh laäp theo Luaät coâng ty cuûa Vieät Nam. - Teân ñaày ñuû : Coâng ty Xaây Döïng Nöôùc Ngaàm TNHH - Teân giao dòch : Water Construction Co., Ltd. - Teân vieát taét : WACO - Vaên phoøng giao dòch taïi : 54/5 – AÂu Cô – Phöôøng 9 – Quaän Taân Bình – Thaønh phoá Hoà Chí Minh. - Ñieän thoaïi : (08)8.653.425 – (08)8.653.870 - Fax : (08)8.652.801 - Nguoàn voán ñaêng kyù laø : 4.000.000.000 ñoàng. Coâng ty chính thöùc ñi vaøo hoaït ñoäng töø ngaøy 11/08/1992 theo Quyeát ñònh soá 411/GP-UB cuûa UÛy ban nhaân daân Thaønh phoá Hoá Chí Minh. 2. Chöùc naêng vaø nhieäm vuï cuûa coâng ty a. Chöùc naêng - Veà kinh doanh thöông maïi : Mua baùn caùc thieát bò thuoäc laõnh vöïc ñieän, nöôùc : chuû yeáu laø caùc maùy moùc, heä thoáng bôm nöôùc vôùi aùp löïc lôùn ñöôïc söû duïng chuû yeáu trong caùc ngaønh coâng nghieäp nhö bôm chìm, bôm nöôùc thaûi, bôm ñònh löôïng, oáng loïc Inox, maùy xuïc khí, van nöôùc, ñoàng hoà ñònh löôïng vaø caùc loaïi phuï tuøng, thieát bò khaùc ñöôïc nhaø nöôùc cho pheùp. Cung caáp caùc dòch vuï laép ñaët, söûa chöõa caùc loaïi maùy bôm nöôùc, thoåi röûa gieáng, heä thoáng bôm töï ñoäng. Thieát keá, höôùng daãn söû duïng, laép ñaët boä ñieàu khieån töï ñoäng cho caùc coâng trình caáp thoaùt nöôùc vaø xöû lyù nöôùc. - Veà xaây döïng vaø khoan gieáng : Tham gia ñaáu thaàu vaø thi coâng caùc coâng trình caûi taïo maïng löôùi caáp, thoaùt nöôùc coâng coäng, coâng trình caáp nöôùc cho caùc khu coâng nghieäp vaø caùc khu vöïc noâng thoân, caùc coâng trình naïo veùt vaø boài ñaép maët baèng vaø caùc coâng trình xaây döïng daân duïng khaùc. Thieát keá, khoan khai thaùc nöôùc ngaàm döôùi söï cho pheùp cuûa caùc cô quan nhaø nöôùc. b. Nhieäm vuï Chòu traùch nhieäm vôùi khaùch haøng veà nhöõng hôïp ñoàng kinh teá ñaõ kyù keát. Chòu traùch nhieäm baûo toàn nguoàn voán cuûa coâng ty, baûo ñaûm haïch toaùn kinh teá ñaày ñuû, chòu traùch nhieäm nôï ñi vay vaø laøm troøn nghóa vuï ñoái vôùi ngaân saùch nhaø nöôùc. II. CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC COÂNG TY XAÂY DÖÏNG NÖÔÙC NGAÀM 1. Moâ hình toå chöùc boä maùy quaûn lyù Coâng ty hoaïi ñoäng theo moâ hình coâng ty TNHH. Coâng ty coù cô caáu toå chöùc ñôn giaûn, nhöng ñaûm baûo mang laïi hieäu quaû cao trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty. Ñeå thöïc hieän ñöôïc ñieàu ñoù, caùc boä phaän phaûi coù moái lieân heä nhaát ñònh. - Sô ñoà toå chöùc boä maùy hoaïi ñoäng cuûa coâng ty WACO GIAÙM ÑOÁC PGÑ KDOANH PGÑ HCHAÙNH PGÑ KTTVUÏ PGÑ XDÖÏNG PGÑ KGIEÁNG Phoøng KDOANH Phoøng HCHAÙNH Phoøng KTTVUÏ Phoøng KYÕ THUAÄT Ñoäi thi coâng Ñoäi thi coâng Ñoäi thi coâng 3. Chöùc naêng nhieäm vuï cuûa boä maùy quaûn lyù - Ban Giaùm ñoác : Giaùm ñoác coâng ty : taäp trung moïi quyeàn haønh vaø quyeát ñònh. Giaùm ñoác xaây döïng döï aùn môû roäng. Phaùt trieån hoaït ñoäng coâng ty, chæ ñaïo toaøn boä hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty, laø ngöôøi chòu toaøn boä traùch nhieäm veà hoaït ñoäng vaø keát quaû kinh doanh cuûa coâng ty tröôùc cô quan nhaø nöôùc. Caùc Phoù giaùm ñoác : laø ngöôøi phuï taù cuûa Giaùm ñoác, thay maët Giaùm ñoác ñieàu haønh, quaûn lyù caùc phaàn haønh lieân quan, tröïc tieáp chæ ñaïo, toå chöùc, kieåm tra caùc phoøng ban, giaûi quyeát caùc vaán ñeà noäi boä khi Giaùm ñoác vaéng maët. 4. Chöùc naêng nhieäm vuï caùc phoøng ban - Phoøng kinh doanh : Tham möu cho Giaùm ñoác veà hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh baèng caùc keá hoaïch ngaén haïn, trung haïn vaø daøi haïn. Tham gia phaân tích, ñaùnh giaù hieäu quaû kinh doanh, toång hôïp baùo caùo phuïc vuï cho coâng taùc chæ ñaïo cuûa coâng ty. Quan heä coâng taùc vôùi caùc ngaønh taøi chính, ñoái taùc kinh doanh, ñaøm phaùn thaûo luaän ñeå kyù keát hôïp ñoàng. - Phoøng haønh chaùnh : Coù nhieäm vuï tham möu trong coâng taùc toå chöùc quaûn lyù nhaân söï toaøn coâng ty, theo doõi tình hình, ñaøo taïo nhaân vieân, xaây döïng quyõ löông, quaûn lyù caùc hoaït ñoäng veà haønh chaùnh quaûn trò, tieáp nhaän yù kieán ñoùng goùp, xeùt duyeät khen thöôûng, kyû luaät. - Phoøng keá toaùn taøi vuï : Chòu traùch nhieäm tröïc tieáp vaø giuùp Giaùm ñoác thöïc hieän caùc chöùc naêng quaûn lyù taøi chaùnh, thöïc hieän chuyeân moân nghieäp vuï, laäp baùo caùo coâng ty, cung caáp soá lieäu keá toaùn phuïc vuï coâng taùc quaûn lyù, toå chöùc thöïc hieän caùc chæ tieâu quaûn lyù taøi chaùnh keá toaùn vaø höôùng daãn caùc boä phaän tröïc thuoäc haïch toaùn. Quaûn lyù nguoàn voán coâng ty. - Phoøng kyõ thuaät : Thöïc hieän vieäc laäp döï toaùn thieát keá thi coâng coâng trình xaây döïng. Coù nhieäm vuï tham möu trong vieäc ñöa ra quyeát ñònh vaø keá hoaïch thöïc thi coâng trình. Tieáp caän chæ ñaïo thöïc hieän caùc phöông aùn, bieän phaùp an toaøn lao ñoäng, phoøng chaùy chöõa chaùy, baûo veä taøi saûn coâng ty. III. TÌNH HÌNH TOÅ CHÖÙC COÂNG TAÙC KEÁ TOAÙN 1. Sô ñoà toå chöùc boä maùy keá toaùn KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG KEÁ TOAÙN TH.TOAÙN KEÁ TOAÙN NG.HAØNG KEÁ TOAÙN T.HÔÏP KEÁ TOAÙN C.TRÌNH  THUÛ QUYÕ 2. Chöùc naêng nhieäm vuï cuûa töøng phaàn haønh keá toaùn - Keá toaùn tröôûng : coù nhieäm vuï ñieàu haønh toaøn boä coâng taùc keá toaùn, tham möu cho Giaùm ñoác veà caùc hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, toå chöùc kieåm tra, ñoân ñoác caùc phaàn haønh keá toaùn trong noäi boä coâng ty, chòu traùch nhieäm phaùp lyù cao nhaát veà caùc soá lieäu keá toaùn tröôùc cô quan thueá vaø caùc cô quan chuû quaûn khaùc. Caùc boä phaän keá toaùn taïi vaên phoøng coâng ty chòu söï chæ ñaïo tröïc tieáp vaø traùch nhieäm tröôùc keá toaùn tröôûng. - Keá toaùn thanh toaùn : theo doõi vaø thöïc hieän ghi cheùp caùc nghieäp vuï lieân quan ñeán tình hình thu tieàn vaø öùng tröôùc tieàn cuõng nhö caùc khoaûn nôï cuûa khaùch haøng. Coù traùch nhieäm ñoân ñoác vieäc traû nôï cuûa khaùch haøng sao cho ñaûm baûo ñuùng thôøi haïn nôï. - Keá toaùn ngaân haøng (coâng nôï) : haøng ngaøy keá toaùn caên cöù vaøo phieáu thu, hoaù ñôn baùn haøng, phieáu baùo nôï, baùo coù cuûa ngaân haøng vaø môû soå taøi khoaûn 112 ñeå phaûn aùnh ghi cheùp caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. Caùc soá lieäu ghi cheùp seõ ñöôïc taäp hôïp laïi vaø ñöôïc ñeä trình leân cho keá toaùn toång hôïp khi coù yeâu caàu hoaëc vaøo cuoái thaùng. - Keá toaùn toång hôïp : theo doõi moät caùch toång quaùt tình hình hoaït ñoäng cuûa taát caû caùc ngaønh trong coâng ty. Toå chöùc ghi cheùp, phaûn aùnh toång hôïp soá lieäu veà tình hình taøi chính, xaùc ñònh keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh vaø trích laäp caùc quyõ cho coâng ty. Thöïc hieän vieäc thanh toaùn vôùi noäi boä coâng ty. Baûo quaûn löu tröõ hoà sô, taøi lieäu, soá lieäu keá toaùn, thoâng tin kinh teá vaø cung caáp taøi lieäu cho caùc boä phaän coù lieân quan keå caû cho beân ngoaøi. Ngoaøi ra keá toaùn toång hôïp coøn thöïc hieän vieäc theo doõi tình hình taêng giaûm vaø trích khaáu hao cho caùc taøi saûn coá ñònh trong coâng ty. Bôûi taøi saûn coá ñònh trong coâng ty coù giaù trò raát lôùn do ñoù ñoøi hoûi tính chính xaùc vaø trình ñoä chuyeân moân cao. - Keá toaùn coâng trình (vaät lieäu) : phuï traùch vieäc ghi cheùp cho hoaït ñoäng chuû yeáu cuûa coâng ty laø xaây laép. Haøng ngaøy keá toaùn coâng trình coù nhieäm vuï ghi cheùp vaø phaûn aùnh tình hình nhaäp xuaát nguyeân vaät lieäu, theo doõi quaù trình taäp hôïp chi phí vaø tính giaù thaønh saûn phaåm cho caùc haïng muïc coâng trình vaø coâng trình hoaøn thaønh. Sau ñoù xaùc ñònh keát quaû kinh doanh cho caùc ngaønh coù lieân quan khi ñeán cuoái kyø hay khi coù yeâu caàu. - Thuû quyõ : caên cöù vaøo phieáu thu, phieáu chi ñeå thöïc hieän coâng vieäc haïch toaùn thu chi haøng ngaøy. Phaûi thöôøng xuyeân theo doõi, ñoái chieáu soá lieäu keá toaùn vôùi soá tieàn coù trong quyõ ñeå traùnh tình traïng thaát thoaùt. 3. Hình thöùc keá toaùn aùp duïng, trình töï luaân chuyeån chöùng töø Coâng ty aùp duïng hình thöùc keá toaùn ghi soå. Ñaây laø hình thöùc keá toaùn roõ raøng, maïch laïc, deã ghi cheùp, deã quan saùt cuõng nhö deã kieåm tra ñoái chieáu phuø hôïp vôùi vieäc söû duïng maùy tính vaøo coâng taùc keá toaùn taïi coâng ty. - Caùc soå saùch keá toaùn söû duïng - Soå caùi - Soå quyõ - Chöùng töø ghi soå. - Baûng caân ñoái soá phaùt sinh - Caùc soå theû keá toaùn chi tieát SOÅ QUYÕ CHÖÙNG TÖØ GOÁC CHÖÙNG TÖØ SOÅ CAÙI  SOÅ THEÛ KEÁ TOAÙN CHI TIEÁT  BAÛNG TOÅNG HÔÏP CHI TIEÁT BAÛNG CAÂN ÑOÁI SOÁ PHAÙT SINH BAÙO BIEÅU * Ghi chuù : ghi theo ngaøy. : ghi vaøo cuoái thaùng hay ñònh kyø. : ñoái chieáu. Haøng ngaøy nhaân vieân keá toaùn phuï traùch töøng phaàn haønh caên cöù vaøo caùc chöùng töø goác ñaõ kieåm tra laäp caùc chöùng töø ghi soå vaø leân soå keá toaùn chi tieát. Sau khi toång hôïp caùc chöùng töø ghi soå, keá toaùn seõ laäp soå caùi öùng vôùi töøng loaïi taøi khoaûn. Ñeán cuoái kyø laäp baûng caân ñoái soá phaùt sinh vaø baûng toång hôïp chi tieát, ñoàng thôøi keá toaùn thöïc hieän vieäc ñoái chieáu caùc soá lieäu keá toaùn treân baûng caân ñoái soá phaùt sinh vaø baûng toång hôïp chi tieát sao cho toång soá dö nôï vaø toång soá dö coù cuûa caùc taøi khoaûn treân baûng caân ñoái soá phaùt sinh phaûi khôùp nhau vaø soá dö cuûa töøng taøi khoaûn treân baûng caân ñoái phaûi khôùp vôùi soá dö cuûa taøi khoaûn töông öùng treân baûng toång hôïp chi tieát cuûa phaàn keá toaùn chi tieát. Sau khi kieåm tra ñoái chieáu khôùp vôùi soá lieäu noùi treân, baûng caân ñoái soá phaùt sinh seõ ñöôïc söû duïng ñeå laäp baûng caân ñoái keá toaùn vaø caùc baùo bieåu keá toaùn khaùc. IV. TIEÁN TRÌNH THÖÏC HIEÄN HÔÏP ÑOÀNG XAÂY DÖÏNG TAÏI COÂNG TY WACO 1. Boä phaän toå chöùc haønh chaùnh Sau khi tieáp nhaän vaø ñöôïc söï xeùt duyeät cuûa Giaùm ñoác veà ñôn ñaët haøng cuûa khaùch haøng, boä phaän toå chöùc haønh chaùnh laäp hôïp ñoàng xaây döïng goàm caùc noäi dung chính sau : - Hôïp ñoàng ñöôïc ñính keøm vôùi maãu maõ thieát keá cuûa coâng trình maø khaùch haøng yeâu caàu. - Nhöõng ñaëc ñieåm chi tieát veà vieäc hoaøn thieän noäi ngoaïi thaát cuûa coâng trình. - Caùc moác tieán ñoä chính vaø thôøi gian hoaøn thaønh coâng trình. - Giaù caû vaø phöông thöùc thanh toaùn. - Thôøi gian baûo haønh coâng trình. Khi hôïp ñoàng ñöôïc kyù keát giöõa hai beân, coâng ty hoïp Ban Giaùm ñoác vaø tieán haønh laäp keá hoaïch cho döï aùn. 2. Boä phaän keá hoaïch kyõ thuaät Döïa vaøo baûng thieát keá coâng trình, boä phaän kyõ thuaät tieán haønh thöïc hieän caùc coâng vieäc sau : - Laäp döï toaùn nguyeân vaät lieäu. - Laäp döï toaùn nhaân coâng tröïc tieáp xaây laép. - Laäp döï toaùn caùc khoaûn chi phí saûn xuaát chung. Töø ba döï toaùn treân, keá toaùn coâng trình seõ xaùc ñònh giaù thaønh döï toaùn, töø ñoù xaùc ñònh giaù baùn. Taát caû chöùng töø treân seõ ñöôïc taäp hôïp laïi trình leân Giaùm ñoác kyù duyeät ñeå tieán haønh laäp hôïp ñoàng vôùi khaùch haøng. 3. Boä phaän xaây laép - Döïa theo maãu maõ coâng trình, boä phaän seõ laäp keá hoaïch cho vieäc xaây laép nhaèm ñaûm baûo ñuùng thôøi gian thi coâng. - Tieáp nhaän nguyeân vaät lieäu vaø tuyeån duïng nhaân coâng tröïc tieáp cuõng nhö giaùn tieáp tham gia vaøo quaù trình thi coâng. 4. Boä phaän keá toaùn - Khi coâng trình ñöôïc khôûi coâng xaây döïng, keá toaùn coâng trình coù nhieäm vuï theo doõi vaø thu thaäp caùc chöùng töø lieân quan ñeå coù theå xaùc ñònh ñöôïc giaù thaønh thöïc teá cho coâng trình (neáu coâng trình ñöôïc chia nhoû thaønh nhieàu haïng muïc thì keá toaùn phaûi taùch rieâng ñeå tính giaù thaønh cho töøng haïng muïc). Ñaây laø nhieäm vuï raát quan troïng trong coâng taùc keá toaùn, noù ñoøi hoûi tính chính xaùc, nhanh choùng vaø kòp thôøi nhaèm ñaûm baûo ñoàng thôøi caùc yeâu caàu cuûa khaùch haøng vaø ñem laïi möùc lôïi nhuaän mong muoán cho coâng ty. - Caùc boä phaän keá toaùn khaùc coù nhieäm vuï hoã trôï laãn nhau, thöïc hieän caùc phaàn haønh khaùc lieân quan ñeán coâng trình. - Khi coâng trình saép hoaøn thaønh theo ñuùng tieán ñoä thi coâng, keá toaùn coâng trình thöïc hieän coâng vieäc quyeát toaùn coâng trình xaây döïng cô baûn, nhaèm ñöa ra giaù thaønh thöïc teá cuûa coâng trình. Sau ñoù trình leân cho keá toaùn toång hôïp ñeå xaùc ñònh laõi loã cho coâng ty. PHAÀN II I. NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CÔ BAÛN VEÀ PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH 1. Khaùi nieäm Baûn chaát taøi chính doanh nghieäp laø nhöõng quan heä kinh teá bieåu hieän döôùi hình thöùc giaù trò (quan heä tieàn teä) phaùt sinh trong quaù trình hình thaønh vaø söû duïng caùc quyõ tieàn teä nhaèm phuïc vuï quaù trình taùi saûn xuaát trong moãi doanh nghieäp vaø goùp phaàn tích luyõ voán. Phaân tích taøi chính laø quaù trình tìm hieåu caùc keát quaû cuûa söï quaûn lyù vaø ñieàu haønh taøi chính ôû doanh nghieäp ñöôïc phaûn aùnh treân caùc baùo caùo taøi chính ñoàng thôøi ñaùnh giaù nhöõng gì ñaõ laøm ñöôïc, döï kieán nhöõng gì ñaõ xaûy ra, treân cô sôû ñoù kieán nghò nhöõng bieän phaùp ñeå taän duïng trieät ñeå caùc ñieåm maïnh, khaéc phuïc caùc ñieåm yeáu. Toùm laïi phaân tích tình hình taøi chính doanh nghieäp laø laøm sao cho caùc con soá treân baùo caùo taøi chính "bieát noùi" ñeå nhöõng ngöôøi söû duïng chuùng coù theå hieåu roõ tình hình taøi chính doanh nghieäp vaø caùc muïc tieâu, caùc phöông phaùp haønh ñoäng cuûa nhöõng ngöôøi quaûn lyù doanh nghieâïp ñoù. 2. YÙ nghóa, muïc tieâu cuûa vieäc phaân tích taøi chính a. YÙ nghóa: Hoaït ñoäng taøi chính coù moái quan heä tröïc tieáp vôùi hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Do ñoù taát caû hoaït ñoäng kinh doanh ñeàu coù aûnh höôûng ñeán tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp nhö naêng suaát lao ñoäng, chaát löôïng saûn phaåm, saûn phaåm coù ñöôïc thò tröôøng chaáp nhaän hay khoâng … aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán tình hình taøi chính. Ngöôïc laïi tình hình taøi chính toát hoaëc xaáu ñeàu coù taùc ñoäng thuùc ñaåy hoaëc kìm haõm ñoái vôùi quaù trình saûn xuaát kinh doanh. Hoaït ñoäng taøi chính coù vai troø quan troïng vaø coù yù nghóa quan troïng trong vieäc hình thaønh, toàn taïi vaø phaùt trieån doanh nghieäp. Vai troø ñoù theå hieän ngay töø khi thaønh laäp doanh nghieäp, trong vieäc thieát laäp caùc döï aùn ñaàu tö ban ñaàu. Vì theá chuùng ta phaûi thöôøng xuyeân kieåm tra tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp ñeå coù nhöõng ñaùnh giaù ñaày ñuû vaø toaøn dieän tình hình phaân phoái söû duïng vaø quaûn lyù voán, vaïch roõ khaû naêng tieàm taøng giuùp cho doanh nghieäp ñaït ñeán caáu truùc taøi chính lyù töôûng. Toùm laïi phaân tích tình hình taøi chính giuùp cho ban quaûn trò uoán naén kòp thôøi nhöõng sai soùt, leäch laïc trong coâng taùc taøi chính vaø coù ñöôïc nhöõng quyeát ñònh taøi chính ñuùng ñaén. Ñoàng thôøi giuùp cô quan nhaø nöôùc, ngaân haøng naém ñöôïc thöïc traïng cuûa doanh nghieäp cuûng coá toát hôn hoaït ñoäng taøi chính cuûa mình. b. Muïc ñích: Phaân tích taøi chính coù theå ñöôïc hieåu nhö laø quaù trình kieåm tra, xem xeùt caùc soá lieäu taøi chính hieän haønh vaø quaù khöù, nhaèm muïc ñích ñaùnh giaù döï tính caùc ruûi ro tieàm aån trong töông lai phuïc vuï cho caùc quyeát ñònh taøi chính cuûa doanh nghieäp. Maët khaùc phaân tích tình hình taøi chính cuûa doanh nghieäp laø ñeå ñaùp öùng nhu caàu söû duïng thoâng tin cuûa nhieàu ñoái töôïng quan taâm ñeán nhöõng khía caïnh khaùc nhau veà taøi chính cuûa doanh nghieäp ñeå phuïc vuï cho nhöõng muïc ñích cuûa mình.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docviet2.doc
  • pdfViet2.pdf
Luận văn liên quan