Nghiên cứu thị trường đối với các doanh nghiệp Việt Nam thực trạng và giải pháp

Mỗi doanh nghiệp muốn tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đều phải tìm hiểu và nghiên cứu thị trường để biết được thị trường đang cần gì , doanh nghiệp phải sản xuất cái gì , hoạt động sản xuất, hoạt động xúc tiến như thế nào để hiệu quả và tối đa hoá lợi nhuận . Muốn tồn tại và phát triển các doanh nghiệp cần phải bán được hàng . Để thực hịên được điều đó thì nhất thiết doanh nghiệp cần phải tìm hiểu về thị trường . Vậy thị trường là gì và có vai trò như thế nào đối với doanh nghiệp . Tài liệu này sẽ giúp tìm hiểu phần nào về thị trường .

doc27 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1670 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu thị trường đối với các doanh nghiệp Việt Nam thực trạng và giải pháp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nghiªn cøu thÞ tr­êng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp viÖt nam Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p Lêi nãi ®Çu Mçi doanh nghiÖp muèn tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu ph¶i t×m hiÓu vµ nghiªn cøu thÞ tr­êng ®Ó biÕt ®­îc thÞ tr­êng ®ang cÇn g× , doanh nghiÖp ph¶i s¶n xuÊt c¸i g× , ho¹t ®éng s¶n xuÊt, ho¹t ®éng xóc tiÕn nh­ thÕ nµo ®Ó hiÖu qu¶ vµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn . Muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i b¸n ®­îc hµng . §Ó thùc hÞªn ®­îc ®iÒu ®ã th× nhÊt thiÕt doanh nghiÖp cÇn ph¶i t×m hiÓu vÒ thÞ tr­êng . VËy thÞ tr­êng lµ g× vµ cã vai trß nh­ thÕ nµo ®èi víi doanh nghiÖp . Tµi liÖu nµy sÏ gióp t×m hiÓu phÇn nµo vÒ thÞ tr­êng . Môc lôc Lêi nãi ®Çu. Ch­¬ngI : ThÞ tr­êng Kh¸i niÖm , vai trß vµ chøc n¨ng cña thÞ tr­êng Ph©n lo¹i thÞ tr­êng Ph©n ®o¹n thÞ tr­êng Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu thÞ tr­êng Ch­¬ng II: ThÞ tr­êng ®èi víi ngµnh dÖt may trong n­íc Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ThÞ tr­êng néi ®Þa Thùc tr¹ng C¬ héi vµ th¸ch thøc Mét sè gi¶i ph¸p ThÞ tr­êng thÕ giíi vµ xu thÕ héi nhËp I.ThuËn lîi vµ khã kh¨n II.Xu thÕ héi nhËp Ch­¬ng I ThÞ tr­êng I- kh¸I niÖm , vai trß vµ chøc n¨ng cña thÞ tr­êng. 1.- Kh¸i niÖm vµ vai trß cña thÞ tr­êng HiÖn nay trªn thùc tÕ cã nhiÒu quan niÖm kh¸c nhau vÒ thÞ tr­êng : ThÞ tr­êng lµ n¬i gÆp gì gi÷a ng­êi b¸n ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ c¶ vµ s¶n l­îng hµng ho¸ mua b¸n, lµ n¬i diÔn ra c¸c ho¹t ®éng mua b¸n hµng ho¸ b»ng tiÒn tÖ. ThÞ tr­êng lµ tËp hîp tæng sè cung, tæng sè cÇu vÒ hµng ho¸ ,dÞch vô. ThÞ tr­êng bao gåm tÊt c¶ nh÷ng kh¸ch hµng hiÖn t¹i còng nh­ t­¬ng lai vÒ mét mÆt hµng nµo ®ã ,s½n sµng vµ cã kh¶ n¨ng tham gia trao ®æi hµng ho¸, dÞch vô. Tuy cã nhiÒu c¸ch hiÓu kh¸c nhau vÒ thÞ tr­êng nh­ng c¸c quan ®iÓm ®ã còng ®Òu nh¾c ®Õn chñ thÓ tham gia trao ®æi ( ng­êi mua , ng­êi b¸n),®èi t­îng trao ®æi ( hµng ho¸ , dÞch vô) , ®Þa ®iÓm vµ thêi gian diÔn ra ho¹t ®éng mua b¸n , sù trî gióp cña c¸c ph­¬ng tiÖn kü thuËt. ThÞ tr­êng cã vai trß quan trong ®èi víi s¶n xuÊt hµng ho¸,kinh doanh vµ qu¶n lý kinh tÕ. T¸i s¶n xuÊt hµng ho¸ gåm cã s¶n xuÊt ,ph©n phèi ,trao ®æi vµ tiªu dïng. ThÞ tr­êng n»m trong kh©u l­u th«ng. Nh­ vËy thÞ tr­êng lµ mét kh©u tÊt yÕu cña s¶n xuÊt hµng ho¸ .ThÞ tr­êng chØ mÊt ®i khi s¶n xuÊt hµng ho¸ kh«ng cßn. Nhê cã thÞ tr­êng mµ c¸c Doanh nghiÖp míi ®Èy nhanh ®­îc tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm, gi¶m thiÓu chi phÝ tiªu thô , rót ng¾n thêi gian tiªu thô .Tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng kinh doanh. Sù ph¸t triÓn vµ tån t¹i cña thÞ tr­êng ¶nh h­ëng tíi lîi Ých cña kh¸ch hµng. Nhê cã thÞ tr­êng mµ ng­êi tiªu dïng nhanh chãng ®­îc tho¶ m·n nhu cÇu cña m×nh.ThÞ tr­êng lµ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. ThÞ tr­êng kh«ng chØ lµ n¬i diÔn ra c¸c ho¹t ®éng mua b¸n mµ cßn thÓ hiÖn c¸c quan hÖ hµng ho¸ tiÒn tÖ.Do ®ã thÞ tr­êng ®­îc coi lµ m«i tr­êng kinh doanh .ThÞ tr­êng lµ kh¸ch quan , tõng c¬ së s¶n xuÊt , kinh doanh kh«ng cã kh¶ n¨ng lµm thay ®æi thÞ tr­êng , mµ ng­îc l¹i hä ph¶i tiÕp cËn ®Ó thÝch øng víi thÞ tr­êng . ThÞ tr­êng lµ tÊm g­¬ng ®Ó c¸c c¬ së kinh doanh nhËn biÕt nhu cÇu x· héi, ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña chÝnh b¶n th©n m×nh. Trong qu¶n lý kinh tÕ , thÞ tr­êng cã vai trß v« cïng quan träng. ThÞ tr­êng lµ ®èi t­îng , lµ c¨n cø vµo kÕ ho¹ch ho¸ . C¬ chÕ thÞ tr­êng lµ c¬ chÕ qu¶n lý nÒn kinh tÕ hµng ho¸ thÞ tr­êng , lµ c«ng cô bæ sung cho c¸c c«ng cô ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh tÕ cña nhµ n­íc . ThÞ tr­êng lµ n¬i Nhµ n­íc kiÓm nghiÖm tÝnh ®óng ®¾n cña c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch ®· ®­îc ban hµnh .Tõ ®ã cã nh÷ng ®iÒu chØnh cho phï hîp . ThÞ tr­êng cßn lµ n¬i ph¶n ¸nh chÊt l­îng sèng , tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña mét ®Þa ph­¬ng , mét khu vùc . 2-Chøc n¨ng cña thÞ tr­êng . Chøc n¨ng cña thÞ tr­êng lµ nh÷ng t¸c ®éng kh¸ch quan vèn cã b¾t nguån tõ b¶n chÊt cña thÞ tr­êng tíi qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt vµ tíi ®êi sèng kinh tÕ x· héi. ThÞ tr­êng cã bèn chøc n¨ng c¬ b¶n sau ®©y : a)Chøc n¨ng thõa nhËn : Hµng ho¸ ®­îc s¶n xuÊt ra ng­êi s¶n xuÊt ph¶i b¸n nã .ViÖc b¸n hµng ®­îc thùc hiÖn th«ng qua chøc n¨ng cña thÞ tr­êng . ThÞ tr­êng chÊp nhËn chÝnh lµ ng­êi mua chÊp nhËn mua hµng vµ do ®ã hµng ho¸ b¸n ®­îc .Tõ gi¸c ®é nµy mµ xÐt , khi thÞ tr­êng ®· thùc hiÖn chøc n¨ng thõa nhËn th× còng cã nghÜa lµ vÒ c¬ b¶n qu¸ tr×nh t¸ s¶n xuÊt x· héi cña hµng ho¸ ®· hoµn thµnh . Bëi v× b¶n th©n viÖc tiªu dïng s¶n phÈm vµ c¸c chi phÝ tiªu dïng còng ®· kh¼ng ®Þnh trªn thÞ tr­êng khi hµng ho¸ ®­îc b¸n . ThÞ tr­êng thõa nhËn tæng khèi l­îng hµng ho¸ ( tæng gi¸ trÞ sö dông ) ®­a ra thÞ tr­êng , c¬ cÊu cña cung vµ cÇu , quan hÖ cung – cÇu ®èi víi tõng hµng ho¸. Thõa nhËn gi¸ trÞ sö dông vµ gi¸ trÞ cña hµng ho¸ , chuyÓn gi¸ trÞ sö dông vµ gi¸ trÞ c¸ biÖt thµnh gi¸ trÞ sö dông vµ gi¸ trÞ x· héi , thõa nhËn c¸c ho¹t ®éng mua b¸n. ThÞ tr­êng kh«ng chØ thõa nhËn thô ®éng c¸c kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt , qu¸ tr×nh mua mµ th«ng qua sù ho¹t ®éng cña c¸c quy luËt kinh tÕ trªn thÞ tr­êng mµ thÞ tr­êng cßn kiÓm tra , kiÓm nghiÖm qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt qu¸ tr×nh mua b¸n ®ã . b) Chøc n¨ng thùc hiÖn . Ho¹t ®éng mua b¸n lµ ho¹t ®éng lín nhÊt , bao trïm lªn c¶ thÞ tr­êng . Thùc hiÖn ho¹t ®éng nµy lµ c¬ së quan träng cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®èi víi viÖc thùc hiÖn c¸c quan hÖ vµ ho¹t ®éng kh¸c . ThÞ tr­êng thùc hiÖn : hµnh vi trao ®æi hµng ho¸ , thùc hiÖn tæng sè cung vµ cÇu trªn thÞ tr­êng , thùc hiÖn c©n b»ng tõng thø hµng ho¸ , thùc hiÖn gi¸ trÞ th«ng qua gi¸ c¶ , thùc hiÖn viÖc trao ®æi gi¸ trÞ … Th«ng qua c¸c chøc n¨ng thùc hiÖn cña thÞ tr­êng , c¸c hµng ho¸ h×nh thµnh c¸c gi¸ trÞ trao ®æi cña m×nh. Gi¸ trÞ trao ®æi lµ c¬ së v« cïng quan träng ®Ó h×nh thµnh nªn c¬ cÊu s¶n phÈm , c¸c quan hÖ tû lÖ vÒ kinh tÕ trªn thÞ tr­êng. c) Chøc n¨ng ®iÒu tiÕt vµ kÝch thÝch. Nhu cÇu thÞ tr­êng lµ môc ®Ých cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . ThÞ tr­êng lµ tËp hîp c¸c ho¹t ®éng cã quy luËt kinh tÕ cña thÞ tr­êng . Do ®ã ,thÞ tr­êng võa lµ môc tiªu võa t¹o ra ®éng lùc ®Ó thùc hiÖn môc tiªu ®ã . §ã lµ c¬ së quan träng ®Ó chøc n¨ng ®iÒu tiÕt vµ kÝch thÝch ph¸t huy vai trß chøc n¨ng cña m×nh. Chøc n¨ng ®iÒu tiÕt vµ kÝch thÝch thÓ hiÖn ë chç : -Th«ng qua nhu cÇu thÞ tr­êng , ng­êi s¶n xuÊt chñ ®éng di chuyÓn t­ liÖu s¶n xuÊt , vèn vµ lao ®éng tõ ngµnh nµy sang ngµnh kh¸c tõ s¶n phÈm nµy sang s¶n phÈm kh¸c ®Ó cã lîi nhuËn cao. -Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng cña quy luËt kinh tÕ thÞ tr­êng , ng­êi s¶n xuÊt cã lîi thÕ trong c¹nh tranh sÏ tËn dông kh¶ n¨ng cña m×nh ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt. Ngù¬c l¹i , nh÷ng ng­êi s¶n xuÊt ch­a t¹o ra lîi thÕ trªn thÞ tr­êng còng ph¶i v­¬n lªn ®Ó tho¸t khái nguy c¬ ph¸ s¶n . §ã lµ nh÷ng ®éng lùc thÞ tr­êng t¹o ra ®èi víi s¶n xuÊt. -Th«ng qua sù ho¹t ®éng cña c¸c quy luËt kinh tÕ trªn thÞ tr­êng , ng­êi tiªu dïng buéc ph¶i c©n nh¾c , tÝnh to¸n qu¸ tr×nh tiªu dïng cña m×nh . Do ®ã thÞ tr­êng cã vai trß lín ®èi víi viÖc h­íng dÉn tiªu dïng . -Trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ng­êi s¶n xuÊt , l­u th«ng,…chi ra c¸c chi phÝ nh­ thÕ nµo còng ®­îc x· héi thõa nhËn . ThÞ tr­êng chØ thõa nhËn ë møc thÊp h¬n hoÆc b»ng møc x· héi cÇn thiÕt . Do ®ã thÞ tr­êng cã vai trß v« cïng quan träng ®èi víi viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ , tiÕt kiÖm lao ®éng sèng. d) Chøc n¨ng th«ng tin. Trong tÊt c¶ c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt hµng ho¸ , chØ cã thÞ tr­êng míi cã thÓ cã chøc n¨ng th«ng tin . Trªn thÞ tr­êng cã nhiÒu mèi quan hÖ: kinh tÕ , chÝnh trÞ , x· héi , d©n téc,.. Song th«ng tin kinh tÕ lµ quan träng nhÊt. ThÞ tr­êng th«ng tin vÒ : tæng cung , tæng cÇu , c¬ cÊu cña cung cÇu, quan hÖ cung cÇu ®èi víi tõng lo¹i hµng ho¸ , gi¸ c¶ thÞ tr­êng, c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn thÞ tr­êng,®Õn mua vµ b¸n , chÊt l­îng s¶n phÈm , h­íng vËn ®éng hµng ho¸, c¸c ®iÒu kiÖn dÞch vô cho mua vµ b¸n , c¸c quan hÖ vÒ tû lÖ s¶n phÈm… Th«ng tin thÞ tr­êng cã vÞ trÝ v« cïng quan träng ®èi víi qu¶n lý kinh tÕ. Trong qu¶n lý kinh tÕ néi dung quan träng nhÊt lµ ra c¸c quyÕt ®Þnh. Ra quyÕt ®Þnh cÇn cã th«ng tin . C¸c d÷ kiÖn th«ng tin quan träng nhÊt lµ th«ng tin thÞ tr­êng . Bëi v× c¸c d÷ kiÖn th«ng tin ®ã kh¸ch quan ®­îc x· héi thõa nhËn. Trong qu¶n lý kinh tÕ phñ nhËn vai trß cña thÞ tr­êng th× ®iÒu ®ã còng cã nghÜa lµ phñ nhËn vai trß cña th«ng tin ®èi víi viÖc ra quyÕt ®Þnh . Trªn thÞ tr­êng chøa ®ùng nhiÒu lo¹i th«ng tin kh¸c nhau mµ doanh nghiÖp còng nh­ kh¸ch hµng cã thÓ thu thËp ®Ó lµm c¬ së cho viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh ®Ó ®¹t ®­îc nh÷ng lîi Ých lín nhÊt cho m×nh. ThÞ tr­êng ®ãng vai trß quan träng trong ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp . Th«ng qua thÞ tr­êng c¸c doanh nghiÖp kinh doanh cã thÓ ®­a ra nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó t¸c ®éng nh»m ®¹t ®­îc môc tiªu kinh doanh cña m×nh. 3-C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn thÞ tr­êng. ThÞ tr­êng lµ mét lÜnh vùc kinh tÕ phøc t¹p .C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn thÞ tr­êng còng rÊt phong phó vµ phøc t¹p . Trong thùc tÕ ng­êi ta chia ra c¸c nh©n tè sau : a)Nh©n tè thuéc vÒ chÝnh trÞ – x· héi , t©m lý , sinh lý vv… C¸c nh©n tè vÒ kinh tÕ cã vai trß quyÕt ®Þnh . Bëi v× nã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn vai trß cung cÇu vµ gi¸ c¶ , tiÒn tÖ , quan hÖ cung cÇu v.v… C¸c nh©n tè thuéc vÒ chÝnh trÞ –x· héi ¶nh h­ëng to lín ®Õn thÞ tr­êng . C¸c nh©n tè nµy th­êng ®­îc thÓ hiÖn qua chÝnh s¸ch tiªu dïng , d©n téc , quan hÖ quèc tÕ , chiÕn tranh vµ hoµ b×nh v.v… Nh©n tè chÝnh trÞ – x· héi t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn kinh tÕ vµ do ®ã còng t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn thÞ tr­êng . C¸c nh©n tè t©m sinh lý t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn ng­êi tiªu dïng vµ do ®ã t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn nhu cÇu vµ mong muèn trªn thÞ tr­êng . b) C¸c nh©n tè thuéc bªn qu¶n lý vÜ m« vµ qu¶n lý vi m«. C¸c nh©n tè thuéc qu¶n lý vÜ m« lµ c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch , biÖn ph¸p cña nhµ n­íc c¸c cÊp t¸c ®éng vµo thÞ tr­êng . Thùc chÊt nh÷ng nh©n tè nµy thÓ hiÖn sù qu¶n lý cña nhµ n­íc ®èi víi thÞ tr­êng , sù ®iÒu tiÕt cña nhµ n­íc ®èi víi thÞ tr­êng. Tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng n­íc , tõng thÞ tr­êng , tõng thêi kú mµ c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p cña nhµ n­íc t¸c ®éng vµo thÞ tr­êng sÏ kh¸c nhau. Song nh÷ng chÝnh s¸ch hay ®­îc sö dông lµ : ThuÕ , trî gi¸ , quü ®iÒu hoµ gi¸ c¶ v.v… Mçi biÖn ph¸p vµ chÝnh s¸ch cã vai trß kh¸c nhau tíi thÞ tr­êng .Song nh×n chung , c¸c biÖn ph¸p vµ chÝnh s¸ch nµy t¸c ®éng trùc tiÕp vµo cung hoÆc cÇu vµ do ®ã còng t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn gi¸ c¶ . §ã lµ ba yÕu tè quan träng nhÊt cña thÞ tr­êng . Nh÷ng nh©n tè nµy t¹o ra m«i tr­êng cho kinh doanh .§ã còng lµ nh÷ng nh©n tè mµ c¸c c¬ së kinh doanh kh«ng qu¶n lý ®­îc . Nh÷ng nh©n tè thuéc qu¶n lý vi m« lµ nh÷ng chiÕn l­îc chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p c¸c c¬ së kinh doanh sö dông trong kinh doanh .Nh÷ng nh©n tè nµy rÊt phong phó vµ phøc t¹p . Nh÷ng nh©n tè nµy th­êng lµ c¸c chÝnh s¸ch lµm s¶n phÈm thÝch øng víi thÞ tr­êng , ph©n phèi hµng ho¸ , gi¸ c¶ , qu¶ng c¸o , c¸c bÝ quyÕt c¹nh tr¹nh. II- ph©n lo¹i thÞ tr­êng Tuú theo c¸c c¸ch ph©n lo¹i mµ cã c¸c lo¹i thÞ tr­êng kh¸c nhau . Ph©n lo¹i thÞ tr­êng lµ qu¸ tr×nh ph©n chia thÞ tr­êng tæng thÓ hay chia tËp hîp ng­êi tiªu dïng thµnh nh÷ng nhãm nhá kh¸c nhau cã qui m« ®ñ lín . Trong mçi nhãm nhá hay mçi lo¹i thÞ tr­êng bao gåm c¸c c¸ thÓ cã nhu cÇu gièng nhau vÒ mét lo¹i s¶n phÈm hoÆc dÞch vô nµo ®ã . Mét sè c¸ch ph©n lo¹i thÞ tr­êng phæ biÕn trong thùc tÕ ®ã lµ : a) – C¨n cø vµo ph¹m vi ho¹t ®éng cña thÞ tr­êng . -ThÞ tr­êng trong n­íc : ®©y lµ thÞ tr­êng trong ph¹m vi l·nh thæ cña mét quèc gia . Theo yªu cÇu ®ßi hái cña c«ng t¸c nghiªn cøu mµ thÞ tr­êng nµy cã thÓ ®­îc chia nhá h¬n n÷a thµnh thÞ tr­êng miÒn , vïng, tØnh … -ThÞ tr­êng n­íc ngoµi : ®©y lµ thÞ tr­êng n»m ngoµi l·nh thæ cña mét quèc gia . Nã bao gåm thÞ tr­êng cña tõng quèc gia , tõng khu vùc , chung toµn thÕ giíi. b)-C¨n cø vµo môc ®Ých sö dông cña hµng ho¸ . -ThÞ tr­êng hµng t­ liÖu tiªu dïng. -ThÞ tr­êng hµng t­ liÖu s¶n xuÊt. -ThÞ tr­êng tµi chÝnh - ThÞ tr­êng lao ®éng -ThÞ tr­êng th«ng tin -ThÞ tr­êng bÊt ®éng s¶n ….. c)-C¨n cø vµo sè l­îng ng­êi mua , ng­êi b¸n trªn thÞ tr­êng -ThÞ tr­êng c¹nh tranh hoµn h¶o : nhiÒu ng­êi mua, nhiÒu ng­êi b¸n, hµng ho¸ cã tÝnh ®ång nhÊt cao , sù gia nhËp cña ng­êi mua- ng­êi b¸n dÔ dµng. -ThÞ tr­êng ®éc quyÒn d)-C¨n cø vµo søc m¹nh cña ng­êi mua, ng­êi b¸n. -ThÞ tr­êng ng­êi b¸n : quyÒn lùc chñ yÕu thuéc vÒ ng­êi b¸n , ng­êi mua lµ ng­êi chÊp nhËn ®iÒu kiÖn do ng­êi b¸n ®­a ra. -ThÞ tr­êng ng­êi mua : quúªn lùc trªn thÞ tr­êng chñ yÕu thuéc vÒ ng­êi mua. e)- C¨n cø vµo ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh thÞ tr­êng . -ThÞ tr­êng lý thuyÕt : lµ thÞ tr­êng x¸c ®Þnh c¨n cø vµo sè l­îng ng­êi mua vµ møc tiªu dïng b×nh qu©n. -ThÞ tr­êng tiªu dïng kh«ng tuyÖt ®èi : lµ thÞ tr­êng mµ ng­êi mua cã nh÷ng ®iÒu kiÖn kh«ng ®¸p øng phï hîp víi c¸c quan hÖ mua b¸n . -ThÞ tr­êng kh«ng tiªu dïng t­¬ng ®èi: lµ thÞ tr­êng bao gåm nh÷ng ng­êi mua ë nh÷ng thêi ®iÓm nµo ®ã kh«ng tiªu dïng nh­ng vÉn tiªu dïng ë thêi ®iÓm kh¸c . - ThÞ tr­êng môc tiªu : lµ thÞ tr­êng mµ doanh nghiÖp ®ang h­íng tíi ®Ó chiÕm lÜnh phï hîp víi môc tiªu , tiÒm lùc cña doanh nghiÖp. III-ph©n ®o¹n thÞ tr­êng. 1.Kh¸i niÖm . Ph©n ®o¹n thÞ tr­êng (P§TT) lµ viÖc chia thÞ tr­êng thµnh nhiÒu phÇn (®o¹n), nhiÒu nhãm kh¸c nhau trªn c¬ së sù kh¸c biÖt vÒ nhu cÇu vµ hµnh vi ng­êi tiªu dïng . Mçi ®o¹n thÞ tr­êng lµ mét nhãm nh÷ng ng­êi tiªu dïng cã nh÷ng ph¶n øng nh­ nhau ®èi víi cïng mét tËp hîp Marketing. ViÖc P§TT lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng Marketing môc tiªu . V× : -ThÞ tr­êng réng lín nh­ng ®a d¹ng , cã sù kh¸c nhau vÒ nhiÒu mÆt , bao gåm nh÷ng nhãm kh¸ch hµng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm , nhu cÇu kh¸c nhau. Do ®ã ph¶i x¸c ®Þnh râ tõng nhãm ®Ó cung cÊp lo¹i hµng ho¸ cho phï hîp. - N¨ng lùc cña mçi doanh nghiÖp lu«n h¹n chÕ , kh«ng thÓ ®¸p øng tÊt c¶ c¸c ®èi t­îng kh¸ch hµng cña tÊt c¶ c¸c nhãm nªn ph¶i lùa chän mét hay vµi ®o¹n thÞ tr­êng ( nhãm kh¸ch hµng) ®Ó nç lùc ®¸p øng. - Mçi doanh nghiÖp ®Òu cã nh÷ng mÆt m¹nh , yÕu riªng nªn P§TT gióp c¸c doanh nghiÖp tËp trung vµo thÞ tr­êng träng ®iÓm , khai th¸c hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng cña m×nh ®Ó tËn dông c¬ héi . §ång thêi ®Ó kh¾c phôc khã kh¨n . 2. C¸c tiªu thøc chñ yÕu ®Ó P§TT. -P§TT theo yÕu tè ®Þa lý -P§TT theo yÕu tè nh©n khÈu häc. -P§TT theo yÕu tè t©m lý. -P§TT theo yÕu tè hµnh vi mua hµng . 3. ThÞ tr­êng môc tiªu cña doanh nghiÖp Môc ®Ých cña P§TT lµ ®Ó t×m hiÓu nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng cña tõng ph©n ®o¹n. Tõ ®ã c¨n cø vµo nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ hiÖn t¹i còng nh­ t­¬ng lai gÇn cña doanh nghiÖp ®Ó ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch Marketing , ®¸p øng víi yªu cÇu ®ßi hái cña tõng P§TT. ThÞ tr­êng môc tiªu cña doanh nghiÖp lµ thÞ tr­êng mµ doanh nghiÖp ®ang muèn x©m nhËp phï hîp víi ®iÒu kiÖn hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp . §Ó lùa chän thÞ tr­êng môc tiªu cÇn dùa trªn nh÷ng c¬ së : -§¸nh gi¸ møc ®é hÊp dÉn cña tõng P§TT: ViÖc ®¸nh gi¸ nh»m t×m ra c¬ héi thuËn lîi vµ nh÷ng ®e däa th¸ch thøc mµ doanh nghiÖp sÏ gÆp ph¶i trong qu¸ tr×nh tham gia kinh doanh .§Ó ®¸nh gi¸ ng­êi ta dùa vµo c¸c tiªu chuÈn chñ yÕu ®ã lµ : + Quy m« vµ møc t¨ng tr­ëng cña tõng P§TT. Trªn thùc tÕ , khi ®¸nh gi¸ doanh nghiÖp ph¶i lu«n c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ ®Ó lùa chän ph©n ®o¹n thÞ tr­êng cho phï hîp .V× kh«ng ph¶i khi nµo ®o¹n thÞ tr­êng cã khèi l­îng tiªu thô lín , møc t¨ng tr­ëng cao ®Òu lµ ®o¹n thÞ tr­êng mang l¹i hiÖu qu¶ . Bëi ë ®ã møc ®é c¹nh tranh rÊt cao. + Søc Ðp c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng . §Ó ®¸nh gi¸ møc ®é c¹nh tranh cÇn ph¶I xem xÐt møc ®é s¶n phÈm thay thÕ , t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¸c nhµ cung øng , ®Æc ®iÓm vµ xu h­íng biÕn ®éng cña kh¸ch hµng , ®iÒu kiÖn kinh tÕ –x· héi , c¸c rµo c¶n tham gia kinh doanh . - Dùa vµo tiÒm lùc cña doanh nghiÖp . Thùc chÊt cña tiªu thøc nµy lµ ®¸nh gi¸ nh÷ng ®iÓm m¹nh , ®iÓm yÕu cña b¶n th©n doanh nghiÖp trong mèi t­¬ng quan víi c¸c lo¹i doanh nghiÖp kh¸c. - T×nh h×nh chÝnh trÞ – ph¸p luËt. - Sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ. Trªn thùc tÕ ,tuú thuéc vµo môc tiªu cña doanh nghiÖp vµ kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp trong tõng thêi kú mµ doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän mét trong nh÷ng ph­¬ng ¸n lùa chän thÞ tr­êng môc tiªu nh­ sau : *TËp trung vµo mét P§TT tøc lµ doanh nghiÖp huy ®éng toµn bé nguån lùc cña m×nh , c¸c biÖn ph¸p kinh doanh ®Ó x©m nhËp vµ chiÕm lÜnh mét ®o¹n thÞ tr­êng tiÒm n¨ng . * TËp trung vµo mét lo¹i s¶n phÈm chuyªn biÖt . NghÜa lµ mäi nguån lùc tËp trung vµo kh©u s¶n xuÊt ®Ó t¹o ra s¶n phÈm chÊt l­îng cao , gi¸ thµnh hîp lý ®Ó ®em b¸n ë nhiÒu thÞ tr­êng kh¸c nhau. * TËp trung vµo mét sè kh¸ch hµng thuéc mét hay mét vµi nhãm nµo ®ã . Theo chiÕn l­îc nµy , doanh nghiÖp tËp trung nghiªn cøu nh÷ng ®Æc ®iÓm t©m lý, nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®Ó ®¸p øng tèi ®a lîi Ých cña hä. * ChiÕn l­îc chuyªn biÖt cã sù lùa chän . Theo chiÕn l­îc nµy doanh nghiÖp sÏ lùa chän mét sè ®o¹n thÞ tr­êng víi nh÷ng s¶n phÈm cã nh÷ng yÒu cÇu kh¸c nhau . Trong ®ã mçi ph©n ®o¹n lµ hÊp dÉn phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña doanh nghiÖp. * §a d¹ng ho¸ toµn bé thÞ tr­êng . §©y lµ chiÕn l­îc chØ ®­îc thùc hiÖn ë nh÷ng doanh nghiÖp cã qui m« lín . Theo nã , doanh nghiÖp s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm kh¸c nhau ®Ó ®¸p øng tÊt c¶ c¸c nhãm kh¸ch hµng kh¸c nhau. Nh­ vËy viÖc P§TT cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi doanh nghiÖp v× tõ ®ã doanh nghiÖp sÏ x¸c ®Þnh ®­îc thÞ tr­êng môc tiªu vµ ra nh÷ng quyÕt ®Þnh, chÝnh s¸ch phï hîp víi t×nh h×nh ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. iv. nghiªn cøu thÞ tr­êng . ThÞ tr­êng cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi doanh nghiÖp nªn c¸c doanh nghiÖp ®Òu ph¶i nghiªn cøu thÞ tr­êng . Nghiªn cøu thÞ tr­êng cã nghÜa lµ qu¸ tr×nh ®iÒu tra ®Ó t×m triÓn väng b¸n hµng cho mét s¶n phÈm cô thÓ hay mét nhãm s¶n phÈm cña doanh nghiÖp . Trong ho¹t ®éng kinh doanh , doanh nghiÖp cÇn ph¶i dùa vµo c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng ®Ó ph©n tÝch , ®¸nh gi¸ tiÒm n¨ng cña thÞ tr­êng , dù b¸o nh÷ng biÕn ®éng sÏ x¶y ra lµm c¬ së cho viÖc ho¹ch ®Þnh ®óng ®¾n ®Ó tæ chøc thùc hiÖn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ trong t­¬ng lai. C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng ph¶i gãp phÇn chÝnh trong viÖc thùc hiÖn ph­¬ng ch©m hµnh ®éng : ChØ b¸n c¸i thÞ tr­êng cÇn chø kh«ng b¸n c¸i doanh nghiÖp s½n cã. Nghiªn cøu thÞ tr­êng ph¶i tr¶ lêi ®­îc mét sè c©u hái sau : - §Þa ph­¬ng nµo , vïng nµo , n­íc nµo lµ thÞ tr­êng cã triÓn väng nhÊt ®èi víi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. - Kh¶ n¨ng b¸n ra ®­îc lµ bao nhiªu . - S¶n phÈm cÇn cã nh÷ng thÝch øng g× tr­íc nh÷ng ®ßi hái cña thÞ tr­êng . - Nªn chän ph­¬ng ph¸p b¸n nµo cho phï hîp. Nghiªn cøu thÞ tr­êng cßn phôc vô viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc ph¸t triÓn ngo¹i th­¬ng , x¸c ®Þnh c¬ cÊu hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu . Do ®ã nã ®ãng vai trß rÊt quan träng trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ . Qu¸ tr×nh nghiªn cøu thÞ tr­êng bao gåm ba b­íc : a)Thu thËp th«ng tin . C«ng viÖc ®Çu tiªn cña ng­êi lµm c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng lµ thu thËp nh÷ng th«ng tin cã liªn quan ®Õn thÞ tr­êng vµ mÆt hµng cÇn nghiªn cøu . - Thu thËp t¹i chç : + Qua s¸ch , b¸o , c¸c th«ng tin ®¹i chóng . + Cã thÓ lÊy tin tøc tõ c¸c tæ chøc quèc tÕ nh­ trung t©m th­¬ng m¹i quèc tÕ ( ITC) , HiÖp ®Þnh chung vÒ th­¬ng m¹i thuÕ quan ( GATT) , Tæ chøc th­¬ng m¹i vµ ph¸t triÓn cña liªn hîp quèc ( UNCTAD), Héi ®ång kinh tÕ vµ x· héi Ch©u ¸ th¸i b×nh d­¬ng ( ESCAP), Tæ chøc n«ng nghiÖp vµ l­¬ng thùc thÕ giíi (FAO) , C¬ quan thèng kª cña liªn hiÖp quèc (UNCO)… + LÊy th«ng tin qua s¸ch b¸o th­¬ng m¹i . §¸ng chó ý lµ c¸c Ên phÈm sau: Niªn gi¸m thèng kª xuÊt nhËp khÈu c¸c n­íc , Thêi b¸o tµi chÝnh ( Finansial Times) ,… Sè liÖu th«ng kª lµ mét trong nh÷ng th«ng tin quan träng nhÊt ®­îc sö dông nhiÒu nhÊt trong nghiªn cøu thÞ tr­êng . §ã lµ nh÷ng sè liÖu vÒ s¶n xuÊt , tiªu thô , xuÊt nhËp khÈu , dù tr÷, tån kho, gi¸ c¶ … Nã gióp ng­êi nghiªn cøu thÞ tr­êng cã c¸i nh×n tæng qu¸t vÒ dung l­îng thÞ tr­êng vµ xu h­íng ph¸t triÓn . - Thu thËp qua viÖc nghiªn cøu hiÖn tr­êng hay kh¶o s¸t thùc tÕ . §©y lµ mét ph­¬ng ph¸p quan träng trong nghiªn cøu thÞ tr­êng . Th«ng th­êng nã ®­îc thùc hiÖn sau khi ®· s¬ bé ph©n tÝch ®¸nh gi¸ nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu t¹i chç nghÜa lµ sau khi ®· xö lý th«ng tin . ViÖc thu thËp th«ng tin vµ xö lý nã lµ mét qu¸ tr×nh liªn tôc . Nghiªn cøu hiÖn tr­êng chñ yÕu lµ thu thËp th«ng tin tõ trùc quan vµ quan hÖ giao tiÕp víi th­¬ng nh©n vµ víi ng­êi tiªu dïng . XÐt vÒ tÝnh phøc t¹p vµ møc ®é chi phÝ , nghiªn cøu thÞ tr­êng b»ng kh¶o s¸t thùc tÕ lµ mét ho¹t ®éng tèn kÐm , v× vËy cÇn chän ra mét thÞ tr­êng nhÊt ®Þnh ®Ó nghiªn cøu . Nghiªn cøu hiÖn tr­êng gåm cã hai phÇn : + X¸c ®Þnh nh
Luận văn liên quan