Nghiên cứu ứng dụng màng lọc nano áp lực thấp trong công nghệ xử lý nước biển ven bờ thành nước sinh hoạt cho cụm dân cư vùng hạ lưu sông thu bồn

Nước ngọt là một nhu cầu không thể thiếu được trong đời sống con người. Việc cung cấp đầy đủ nước sạch đảm bảo yêu cầu về chất lượng và số lượng luôn luôn là thách thức đối với các nước đang phát triển. Nhưng bên cạnh đó, biến đổi khí hậu đã và đang mang lại nhiều rủi ro thiên tai cho Việt Nam và trong đó có t ỉnh Quảng Nam, chủ yếu là thay đổi về lượng mưa và giông bão Đối với vùng hạ lưu sông Thu Bồn, nơi tập trung đông dân cư và tiềm năng phát triển về du lịch, chịu tác động bởi các hoạt động khai khoáng, xây dựng thủy điện ở vùng thượng lưu, tình trạng xả thải làm ô nhiễm nguồn nước mặt, đã làm thay đổi đáng kể chất lượng nguồn nước. Mặt khác, khu vực cửa sông Thu Bồn nằm trong vùng chịu ảnh hưởng tổng hợp của cả chế độ hải văn biển và chế độ thủy văn sông, nhưng mang đặc thù mùa rất rõ rệt, đó là hiện tượng mở cửa và xói bờ, lòng sông trong mùa lũ khi lưu lượng nước từ trong sông ra rất lớn và cạn kiệt, bồi lắng cửa rất nhanh khi mùa kiệt với thời gian kéo dài khoảng 8 tháng trong năm. Đặt biệt vào mùa khô, nước sông ở đây nhiễm mặn cao, cho thấy các tác động bất lợi của biến đổi khí hậu và tình trạng nước biển dâng đã ảnh hưởng rõ đến lưu vực. Chính các vấn đề trên tạo nên những rủi ro cho điều kiện cấp nước tập trung vùng này, nên việc nghiên cứu các phương pháp xử lý nước nhiễm mặn để xây dựng các hệ thống cấp nước nhỏ là hết sức cần thiết.

pdf26 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2645 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu ứng dụng màng lọc nano áp lực thấp trong công nghệ xử lý nước biển ven bờ thành nước sinh hoạt cho cụm dân cư vùng hạ lưu sông thu bồn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ HỒNG TÌNH NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÀNG LỌC NANO ÁP LỰC THẤP TRONG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC BIỂN VEN BỜ THÀNH NƯỚC SINH HOẠT CHO CỤM DÂN CƯ VÙNG HẠ LƯU SÔNG THU BỒN Chuyên ngành: Công nghệ môi trƣờng Mã số: 60.85.06 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT Đà Nẵng, Năm 2013 Công trình được hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. TRẦN ĐỨC HẠ Phản biện 1 : TS. MAI TUẤN ANH Phản biện 2 : PGS.TS. TRẦN CÁT Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kỹ thuật họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 27 tháng 01 năm 2013. Có thể tìm hiểu tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Nước ngọt là một nhu cầu không thể thiếu được trong đời sống con người. Việc cung cấp đầy đủ nước sạch đảm bảo yêu cầu về chất lượng và số lượng luôn luôn là thách thức đối với các nước đang phát triển. Nhưng bên cạnh đó, biến đổi khí hậu đã và đang mang lại nhiều rủi ro thiên tai cho Việt Nam và trong đó có tỉnh Quảng Nam, chủ yếu là thay đổi về lượng mưa và giông bão Đối với vùng hạ lưu sông Thu Bồn, nơi tập trung đông dân cư và tiềm năng phát triển về du lịch, chịu tác động bởi các hoạt động khai khoáng, xây dựng thủy điện ở vùng thượng lưu, tình trạng xả thải làm ô nhiễm nguồn nước mặt,… đã làm thay đổi đáng kể chất lượng nguồn nước. Mặt khác, khu vực cửa sông Thu Bồn nằm trong vùng chịu ảnh hưởng tổng hợp của cả chế độ hải văn biển và chế độ thủy văn sông, nhưng mang đặc thù mùa rất rõ rệt, đó là hiện tượng mở cửa và xói bờ, lòng sông trong mùa lũ khi lưu lượng nước từ trong sông ra rất lớn và cạn kiệt, bồi lắng cửa rất nhanh khi mùa kiệt với thời gian kéo dài khoảng 8 tháng trong năm. Đặt biệt vào mùa khô, nước sông ở đây nhiễm mặn cao, cho thấy các tác động bất lợi của biến đổi khí hậu và tình trạng nước biển dâng đã ảnh hưởng rõ đến lưu vực. Chính các vấn đề trên tạo nên những rủi ro cho điều kiện cấp nước tập trung vùng này, nên việc nghiên cứu các phương pháp xử lý nước nhiễm mặn để xây dựng các hệ thống cấp nước nhỏ là hết sức cần thiết. Mặc dù đã có một số nghiên cứu ứng dụng lọc màng để xử lý nước biển thành nước sinh hoạt, nhưng các nghiên cứu này dừng ở mức thử nghiệm và quy mô nhỏ. Mặt khác các thiết bị ngọt hóa nước biển hiện nay triển khai ở Việt Nam dựa trên nguyên tắc chưng cất hoặc 2 màng lọc thẩm thấu ngược (RO). Xuất phát từ thực trạng và cơ sở khoa học nêu trên, vấn đề nghiên cứu xử lý nước nhiễm mặn là hết sức cần thiết và trên thế giới hiện đã áp dụng rộng rãi phương pháp màng lọc để xử lý nước mặn. Trên cơ sở đó tác giả đã lựa chọn đề tài “Nghiên cứu ứng dụng màng lọc nano áp lực thấp trong công nghệ xử lý nước biển ven bờ thành nước sinh hoạt cho cụm dân cư vùng hạ lưu sông Thu Bồn”. Đề tài phát huy tính kế thừa các nghiên cứu trên thế giới và trong nước về ứng dụng màng lọc trong xử lý nước nhiễm mặn, từ đó lựa chọn mô hình phù hợp cho khu vực đang nghiên cứu đề xuất. 2. Mục tiêu nghiên cứu Đề xuất công nghệ có sử dụng màng lọc NF để xử lý nước lợ và nước biển thành nước cấp phục vụ sinh hoạt, nhằm cấp nước sinh hoạt cho dân cư khu vực biển ven bờ vùng hạ lưu sông Thu Bồn. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nước biển ven bờ (nước lợ) - Phạm vi nghiên cứu: Cửa Đại thuộc lưu vực sông Thu Bồn tỉnh Quảng Nam 4. Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết - Phương pháp kế thừa, thu thập tài liệu - Phương pháp phân tích, xử lý số liệu - Phương pháp chuyên gia - Phương pháp thực nghiệm 5. Bố cục đề tài Bố cục của đề tài bao gồm phần mở đầu, phần kết luận – kiến nghị, tài liệu tham khảo, phụ lục và 4 chương nội dung: 3 Chương 1: Tổng quan về hiện trạng và nhu cầu cấp nước ven biển và cửa sông vùng Quảng Nam. Tình hình nghiên cứu sử dụng màng lọc nano để xử lý nước lợ và nước biển Chương 2: Cơ sở lý thuyết quá trình ngọt hóa nước lợ và nước biển ven bờ thành nước cấp sinh hoạt bằng màng lọc. Chương 3: Mô hình thực nghiệm và phương pháp nghiên cứu Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu Ở Việt Nam số lượng các nghiên cứu, đề tài nghiên cứu về lĩnh vực cấp nước sinh hoạt vùng ven biển và hải đảo là chưa nhiều, vì vậy trong số các tài liệu tác giả tổng hợp được thì đã chọn ra 3 tài liệu có liên quan và sử dụng tham khảo nhiều cho đề tài, đặc biệt là nghiên cứu về vấn đề xử lý và cấp nước sinh hoạt cho vùng ven biển và hải đảo Việt Nam: - Trần Qúy Dương, 2009, Nghiên cứu sử dụng màng NF trong công nghệ xử lý nước lợ thành nước cấp sinh hoạt cho khu vực ven biển Quảng Ninh, Luận văn chuyên ngành Cấp thoát nước, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. - Trần Đức Hạ (2010), “Ứng dụng kỹ thuật màng để xử lý nước cấp cho dân cư vùng ven biển và hải đảo”, Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng (Viện khoa học công nghệ xây dựng) ISSN 1859 – 1566, (Số 2), Trang 35 – 42. - Đặng Hữu Tuấn, 2008, Một số giải pháp công nghệ xử lý nước cấp cho các cụm dân cư ven biển, Luận văn thạc sỹ kỹ thuật, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. 4 CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HIỆN TRẠNG VÀ NHU CẦU CẤP NƢỚC VEN BIỂN VÀ CỬA SÔNG VÙNG QUẢNG NAM VÀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MÀNG LỌC NANO ĐỂ XỬ LÍ NƢỚC LỢ VÀ NƢỚC BIỂN 1.1. HIỆN TRẠNG VÀ NHU CẦU CẤP NƢỚC VEN BIỂN VÀ CỬA SÔNG VÙNG QUẢNG NAM 1.1.1. Hiện trạng cấp nƣớc ven biển và cửa sông vùng Quảng Nam Thời gian qua, nhu cầu hưởng thụ nước sạch và VSMTNT của người dân còn hạn chế, bởi một số công trình đầu tư dàn trải, thiếu bền vững, thậm chí không phát huy hiệu quả. Các hộ gia đình sống nhỏ lẻ không tập trung thì cấp nước bằng các công trình cấp nước nhỏ lẻ giếng đào, bể lọc chậm, bể hoặc lu chứa nước mưa,… 1.1.2. Nhu cầu cấp nƣớc ven biển và cửa sông vùng Quảng Nam Theo số liệu của Cục Thống kê Quảng Nam, dân số tỉnh tính đến hết năm 2010 là 1.435.629 người, với 81,4% dân số sinh sống ở nông thôn, Quảng Nam có tỷ lệ dân số sinh sống ở nông thôn cao hơn tỷ lệ trung bình của cả nước, trong đó có 21 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thuộc 04 huyện, thành phố: Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên, Tam Kỳ. Các huyện này có đường ranh giới nằm sát bờ biển, vùng sạt lở, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, triều cường xâm thực gây nhiễm mặn các sông, ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất và nhu cầu nước sạch của người dân rất lớn, bên cạnh đó cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh. [20] 1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MÀNG LỌC NANO ĐỂ XỬ LÍ NƢỚC LỢ VÀ NƢỚC BIỂN 5 1.2.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nƣớc Hiện nay ước tính toàn cầu có hơn 12,000 nhà máy xử lý nước biển và nước lợ trên 140 quốc gia trên khắp thể giới, với tổng công suất lên tới 40 triệu m3/ngày. Trong đó xử lý nước biển chiếm 57.4%. (WHO, 2008). Công suất khử mặn trên thế giới đạt gần 9,6 tỷ m3, trong đó các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng vịnh (GCC) như Ả Rập, Cô oét, Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất, Bahrain, Qatar và Oman chiếm 47% tổng công suất.[9] Công nghệ RO do đó có chi phí đầu tư, vận hành và quản lý rất cao do cần phải có: - Vật liệu chế tạo chịu được áp suất cao - Bơm tạo được áp suất cao - Chi phí điện năng cao - Màng lọc phải thay thể thường xuyên do tắc nghẽn Do đó, nhu cầu cấp thiết là phải giảm được áp lực cần cung cấp trong xử lý bằng RO. Việc áp dụng màng lọc NF (Nano Filtration) được nghiên cứu rộng rãi với mục tiêu trên và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng tại các nước như Mỹ, Nhật. Hiện nay theo xu thế phát triển công nghệ mới, công nghệ NF cũng đang được ứng dụng vào trong lĩnh vực xử lý nước. Các nhà khoa học đề xuất công nghệ NF làm giải pháp để giải quyết vấn đề nước sạch. Những ưu điểm của màng lọc NF: - Chí phí vận hành thấp - Chi phí năng lượng thấp - Lượng thải sau xử lý ít (so với RO) - Giảm lượng TDS, đặc biệt hiệu quả đối với nước lợ 6 - Loại bỏ các chất bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, các hóa chất hữu cơ - Loại bỏ kim loại nặng, nitơrat và sunfat - Loại bỏ mầu, độ đục, làm mềm nước cứng - Không cần bất cứ hóa chất nào trong quá trình xử lý 1.2.2. Tình hình nghiên cứu trong nƣớc Biến đổi khí hậu sẽ mang lại nhiều rủi ro thiên tai cho Việt Nam và trong đó có tỉnh Quảng Nam, chủ yếu là thay đổi về lượng mưa và giông bão. Lượng mưa có thể giảm đáng kể ở Việt Nam trong thập kỷ tới và hơn 12 triệu người sẽ phải chịu tác động của tình trạng thiếu nước ngày càng gia tăng. Từ những yếu tố trên, cần thiết phải tìm một nguồn tài nguyên nước ổn định để cấp nước sinh hoạt cho nhân dân vùng ven biển và hải đảo, trong đó nguồn tài nguyên ổn định và phong phú nhất vẫn là nước biển. Một số công trình nghiên cứu đã được triển khai thực tế: Năm 2006 – 2008, PGS.TS Nguyễn Văn Tín chủ trì đề tài NCKH trọng điểm cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo “Nghiên cứu mô hình cấp nước cho các khu dân cư ven biển và hải đảo” (mã số B2006-03-12TĐ). Nguyễn Bá Thắng, năm 2005, trong đề tài luận án tiến sĩ “Nghiên cứu mô hình quy hoạch và quản lý hiệu quả hệ thống cấp nước đô thị Việt Nam đến năm 2020”. Đề tài "Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu lọc nanô từ axetat xenlulo và ứng dụng lọc nanô trong quy trình xử lý nước sinh hoạt bị ô nhiễm" do TS. Nguyễn Hoài Châu và tập thể các nhà khoa học Viện Công nghệ môi trường (Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam) thực hiện trong năm 2007. 7 Các nghiên cứu mới ở dạng thử nghiệm trên quy mô nhỏ, vấn đề xã hội hóa cấp nước cho dân cư trong vùng nước nhiễm mặn, thiếu nước ngọt vẫn là câu hỏi lớn cần được tiếp tục nghiên cứu. CHƢƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT QUÁ TRÌNH NGỌT HÓA NƢỚC LỢ VÀ NƢỚC BIỂN VEN BỜ THÀNH NƢỚC CẤP SINH HOẠT BẰNG MÀNG LỌC 2.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA NƢỚC LỢ VÀ NƢỚC MẶN 2.1.1. Sự phân bố nguồn nƣớc 2.1.2. Sự hình thành nguồn nƣớc 2.1.3. Thành phần và đặc tính nguồn nƣớc Nước lợ là sự hoà trộn giữa nước ngọt và nước mặn. Do vậy, nồng độ các chất trong hỗn hợp sau khi hoà trộn tuân theo các định luật hoá học và bảo toàn khối lượng → thành phần các chất trong nước lợ mang đầy đủ các tính chất của nước mặn và nước ngọt nhưng có nồng độ các chất khác so với 2 nguồn nước hòa trộn. Thành phần chủ yếu của nước biển là các anion như Cl-, SO4 2- , CO3 2- , SiO2,…và các cation như Na + , Ca 2+,…Nồng độ muối trong nước biển lớn hơn nước ngọt 2000 lần. Trong nước biển ngoài H2 và O2 ra thì Na + , Cl - , Mg chiếm 90%; K+, Ca2+, S (Dưới dạng SO4 -2 ) chiếm 7% tổng lượng các chất → nước lợ tồn tại các anion như Cl-, SO4 2- , CO3 2- , SiO2,…và các cation như Na + , Ca 2+,…Ngoài các đặc tính của nước mặn, nước lợ còn mang các tính chất của nước ngọt như: độ màu, mùi, nồng độ chất hữu cơ,…[15]. Thành phần của nước lợ và nước biển được thể hiện ở bảng 2.2. [21] 8 2.2. LÝ THUYẾT QUÁ TRÌNH KHỬ MẶN NƢỚC BIỂN THÀNH NƢỚC CẤP CHO SINH HOẠT Để khử mặn nước biển cấp cho sinh hoạt có rất nhiều phương pháp, theo đó cũng có rất nhiều công nghệ có thể áp dụng được, nhưng tùy theo điều kiện cụ thể của từng địa phương mà áp dụng phương pháp nào là hợp lý nhất. Và sau đây là một vài quá trình khử mặn để cấp cho sinh hoạt thường được sử dụng trong các sơ đồ công nghệ nhà máy khử mặn. 2.2.1. Phƣơng pháp trao đổi ion 2.2.2. Phƣơng pháp màng vi lọc và siêu lọc 2.2.3. Phƣơng pháp màng lọc nano và màng lọc thẩm thấu ngƣợc RO 2.3. LÝ THUYẾT QUÁ TRÌNH KHỬ MẶN BẰNG MÀNG LỌC 2.3.1. Khái niệm màng lọc Hình 2.5. Mô tả màng lọc 2.3.2. Các loại màng lọc a. Vi lọc (Microfiltration – MF) b. Siêu lọc (Ultrafiltration – UF) c. Lọc nano (Nanofiltration – NF) d. Lọc thẩm thấu ngược (Reverse osmosis – RO) 9 Bảng 2.4. Bảng tổng kết các công nghệ lọc màng TT Tên Kích thước lỗ rỗng (µm) Áp suất làm việc (bar) Khả năng xử lý Chi phí sản xuất 1 MF 0,1- 1,0 1 - 8,6 Độ đục, chất lơ lửng, huyền phù, chất keo, men, phân tử, vi khuẩn hoặc chất rắn hoà tan có kích thước lớn hơn kích thước lỗ rỗng ; Thấp 2 UF 0,01- 0,1 4,8 - 13,8 Như MF, ngoài ra còn giữ được vi rút, proteins có khối lượng mol nhỏ, enzymes, carbohydrates, Trung bình 3 NF 0,01- 0,001 6,9 - 41,4 Như UF, ngoài ra còn giữ được phân tử muối hoá trị thấp, các chất khoáng, protein, gelatin Cao 4 RO <0,001 27,6 - 68,9 Gần như hoàn toàn, chỉ còn nước nguyên chất. Rất cao (Nguồn: Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng) 2.3.3. Đặc tính màng lọc Màng lọc có thể được chia ra hai dạng: Màng đối xứng và màng không đối xứng Cả hai loại màng đối xứng và không đối xứng đều có thể được chế tạo theo dạng tấm màng mỏng, hoặc dạng ống nhỏ. Màng lọc dạng ống rỗng có thể có kích thước khe lỗ dày hay thưa như dạng tấm lọc. 10 2.3.4. Vật liệu chế tạo màng Màng có thể là đồng chất, nhiều thành phần khác nhau hợp thành, màng lọc được chế tạo từ các vật liệu có nguồn gốc vô cơ như gốm nung chảy, các hợp chất cacbon, silic, zicron; hoặc từ nguồn gốc hữu cơ như cao su, vải amiăng, axetat xellulo, polyethylen, polypropylen. Bề dày màng từ 0,05mm - 2mm. Các lỗ nhỏ trên màng được chế tạo bằng cách chiếu tia phóng xạ, lazer, các phản ứng hóa học...[3] 2.3.5. Môđun màng Mô đun màng có 4 loại chính: dạng khung tấm, dạng ống rỗng, dạng dây cuốn xoắn, dạng ống và dạng sợi rỗng. 2.3.6. Cơ chế lọc màng a. Nguyên tắc tách giữ các các chất của màng lọc Nguyên tắc cơ bản của màng lọc là việc sử dụng áp lực để tách các chất hòa tan trong nước bằng cách sử dụng một màng bán thấm. Tùy theo nhu cầu xử lý để lựa chọn quá trình màng cho phù hợp. Các quá trình màng có thể bố trí hoặc theo cách lọc trượt hoặc theo cách lọc chặn. b. Cơ chế chuyển khối qua màng Sự chia tách được thực hiện bằng cơ chế dòng chất lỏng được chuyển qua màng một cách có chọn lọc, các thành phần khác của chất lỏng được giữ lại ít nhiều trên mặt môi trường xốp tuỳ theo kích thước của chúng. c. Các nguyên nhân gây tắc màng d. Biện pháp phòng chống tắc màng. 2.3.7. Các thông số thiết kế và vận hành các hệ thống lọc màng a. Áp lực b. Mật độ lắp ghép màng thành khối lọc 11 c. Công suất nước lọc d. Tỷ lệ nước lọc được qua màng e. Tuổi thọ của màng f. Độ đục của nước thô g. Vận tốc nước thô đi vào h. Năng lượng j. Rửa màng 2.3.8. Qúa trình khử muối bằng màng lọc nano - Tính chất của màng lọc NF Màng NF có thể được chế tạo từ vật liệu PoLyme hay vật liệu vô cơ. Màng bằng vật liệu vô cơ thường là màng có kích thước lỗ từ 0,5- 2nm. Màng NF có bề mặt điện tích yếu. Nhờ kích thước lỗ của NF nhỏ hơn kích thước của ion nên tương tác điện tích này đống vai trò quan trọng trong quá trình phân tách bằng màng NF. Tính chất này được ứng dụng tách các ion có hóa trị khác nhau. Màng NF có thể loại trừ được khoảng 95% muối kim loại hóa trị II và 40-60% muối kim loại hóa trị I nên NF được sử dụng để khử độ mặn cửa nước biển và nước lợ. - Cơ chế tách trong quá trình lọc màng NF Dựa vào bản chất của dung dịch cần tách màng NF xảy ra theo cơ chế sau: - Nếu dung dịch cần tách là dung dịch không điện ly (điện ly yếu): + Đối với màng vô cơ: cơ chế sàng (rây lọc) đóng vai trò quan trọng. + Đối với màng Polyme: cơ chế hòa tan và khuếch tán giữ vai trò chủ yếu. 12 - Nếu dung dịch cần tách là dung dịch điện ly: khi đó cơ chế hòa tan-khuếch tán và cơ chế loại trừ Donnan được cho là hai cơ chế chính của quá trình phân tách. - Các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình lọc màng NF và RO - Các tiêu chí lựa chọn các màng lọc NF và RO CHƢƠNG 3. MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1. MỤC ĐÍCH VÀ ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU 3.1.1. Mục đích nghiên cứu Mục đích của nghiên cứu này là ứng dụng màng lọc nano trong các dây chuyền công nghệ xử lý nước lợ và nước biển ven bờ thành nước dùng cho ăn uống và sinh hoạt đồng thời xác định các thông số thiết kế/vận hành trên cơ sở nghiên cứu trên mô hình thử nghiệm ngoài hiện trường, với nước mặn và nước lợ có nồng độ muối < 35o/oo theo các 2 hướng công nghệ sau để cấp nước sinh hoạt cho các vùng khó khăn ven biển vùng hạ lưu sông Thu Bồn: - Nước muối → Lọc cát → Siêu lọc → Lọc nano bậc 1 → Lọc nano bậc 2 → nước sạch. - Nước muối → Lọc cát → Siêu lọc → Lọc nano → Lọc thẩm thấu ngược RO nước sạch. 3.1.2. Đối tƣợng nghiên cứu: Vùng dân cư ven biển khu vực hạ lưu sông Thu Bồn, Q. Nam a. Vị trí địa lý b. Đặc điểm địa hình, địa mạo c. Đặc điểm khí hậu, khí tượng f. Đặc điểm thành phần tính chất nước nguồn vùng hạ lưu sông Thu Bồn (thể hiện ở bảng 3.1) 13 3.2. MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM 3.2.1. Sơ đồ nguyên tắc chung Định hướng chung công nghệ xử lý nước lợ và nước mặn vùng cửa sông và ven biển được đề xuất như hình 3.3. Hình 3.3. Sơ đồ tổng quát các quá trình xử lý nước lợ và nước mặn vùng ven biển cửa sông để cấp nước sinh hoạt 3.2.2. Lựa chọn màng NF, RO ứng dụng cho đề tài nghiên cứu Qua việc nghiên cứu tìm hiểu các loại màng lọc, trên cơ sở các tiêu chi kỹ thuật kinh tế, tiến hành lựa chọn màng ESNA1 của Nitto Denko và SW 30 của Filmtec cho nghiên cứu mô hình ngoài thực tế, định hướng sử dụng các loại màng lọc nano (NF) và thẩm thấu ngược (RO) trong công nghệ xử lý nước lợ và nước mặn để cấp nước sinh hoạt cho vùng ven biển. Song chắn rác Lắng kết hợp keo tụ Lưới chắn rác Lọc cát Thiết bị UF Nước lợ vùng cửa sông Nước mặn vùng ven biển Nước cấp sinh hoạt Nước cấp ăn uống Thiết bị NF bậc 1 Thiết bị NF bậc 2 Thiết bị RO 14 3.2.3. Đặc điểm các thiết bị lắp đặt Mô hình được thiết kế với công suất 5m3/ngày.đêm (chạy 16h/ngày), gồm 4 bộ nhỏ: - Bộ lọc cát thạch anh - Bộ siêu lọc UF - Bộ lọc màng Nano - Bộ lọc màng RO 3.3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.3.1. Mô tả tóm tắt các bƣớc vận hành mô hình thực nghiệm Mô hình đã triển khai với các sơ đồ công nghệ khác nhau phụ thuộc vào đặc điểm chất lượng nước nguồn có hàm lượng muối biến đổi từ dưới 1,0% đến 3,5%. Nồng độ muối phụ thuộc vào chế độ thủy triều, chế độ thủy văn của sông Thu Bồn và từng mùa. Chỉ tiêu chất lượng sản phẩm: + Nước đầu vào: nước biển ven bờ và nước lợ (hàm lượng muối từ 1 – 27,5o/oo) + Nước đầu ra: Nước cấp sinh hoạt đạt tiêu chuẩn cấp nước vùng ven biển là < 0,05 o/oo theo QCVN 01:2009/BYT Các bước vận hành mô hình: - Lắp bơm chìm để bơm nước biển vào thùng chứa - Chạy lọc cát +UF - Chạy NF1 - Chạy NF2 hoặc RO 3.3.2. Phƣơng pháp thực nghiệm Đề tài đã dựa trên cơ sở phân chia độ mặn thực hiện trong phòng thí, từ đó chia ra các khoảng độ mặn ở mô hình ngoài hiện trường. Tiến hành thực nghiệm với các khoảng nồng độ muối khác nhau và xác định 15 các thông số hoạt động: áp lực làm việc, hiệu suất thu hồi, hiệu quả khử muối theo các sơ đồ: a. Đối với nồng độ muối vào từ 1 – 6 o/oo b. Đối với nồng độ muối vào từ 6 – 12,5 o/oo d. Đối với nồng độ muối vào từ 12,5 – 17,5 o/oo e. Đối với nồng độ muối vào từ 17,5 – 22,5 o/oo f. Đối với nồng độ muối vào từ 22,5 – 27,5 o/oo Bơm nước Lọc cát + siêu lọc UF Màng lọc NF1 Nước sạch Bơm nước Lọc cát + siêu lọc UF Màng lọc NF2 Màng lọc NF1 Nước sạch Bơm nước Lọc cát + siêu lọc UF Màng lọc NF2 Màng lọc NF1 Nước sạch Bơm nước Lọc cát + siêu lọc UF Màng lọc RO Màng lọc NF1 Nước sạch Bơm nước Lọc cát + siêu lọc UF Màng lọc RO Màng lọc NF1 Nước sạch 16 CHƢƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1.1. Hiệu quả khử muối với các nồng độ đầu vào khác nhau bằng hệ thống xử lý NF bậc một (NF1) Hình 4.1. Hiệu quả khử muối và tỷ lệ thu hồi của NF1 – đầu vào (1 – 6 ‰) Hình 4.2. Hiệu quả khử muối và tỷ lệ thu hồi của NF1- đầu vào (6 – 12,5 ‰) Hình 4.3. Hiệu quả khử muối và tỷ lệ thu hồi của NF1-đầu vào (12,5-17,5 ‰) Hình 4.4.Hiệu q
Luận văn liên quan