Nghiên cứu ứng dụng tin học để quản lý kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học

Trước hết cần phải biết kết quả của một nghiên cứu bao gồm những tài liệu gì? Và đây chính là nguồn tài liệu mà đề tài tập trung xây dựng CSDL. Thông thường kết quả nghiên cứu chủ yếu bao gồm 7 tài liệu sau: - Phiếu đăng ký đề tài - Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học - Giấy chứng nhận đăng ký đề tài nghiên cứu - Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu - Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu - Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu và biên bản nghiệm thu - Phiếu đăng ký kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ Bảy tài liệu này tạo thành hồ sơ cho một kết quả nghiên cứu. Không phải bất cứ kết quả nghiên cứu nào cũng đầy đủ hồ sơ. Sau đây sẽ trình khái quát về tình hình kho hồ sơ gốc. Gần 30 năm nghiên cứu khoa học và tổ chức quản lý nghiên cứu khoa học của cả Ngành, tại Viện khoa học thống kê đã có hàng trăm kết quả đề tài nghiên cứu khác nhau, bao gồm từ cấp cơ sở, cấp bộ/tổng cục đến cấp nhà nước. Các kết quả nghiên cứu (hồ sơ các kết quả nghiên cứu) hiện đang được lưu giữ tại viện khoa học thống kê, hàng ngày vẫn được các cán bộ thống kê, cán bộ nghiên cứu và sinh viên tìm đọc, tra cứu

pdf14 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 16/08/2021 | Lượt xem: 592 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu ứng dụng tin học để quản lý kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
211 Nghiªn cøu øng dông tin häc ®Ó qu¶n lý kÕt qu¶ c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc 1. CÊp ®Ò tµi : C¬ së 2. Thêi gian nghiªn cøu : 2003 3. §¬n vÞ chñ tr× : ViÖn Khoa häc Thèng kª 4. §¬n vÞ qu¶n lý : ViÖn Khoa häc Thèng kª 5. Chñ nhiÖm ®Ò tµi : KS. Lª §ç M¹ch 6. Nh÷ng ng−êi phèi hîp nghiªn cøu: CN. Lª V¨n Duþ CN. §inh ThÞ Thuý Ph−¬ng CN. TrÇn Sinh 7. KÕt qu¶ b¶o vÖ: lo¹i kh¸ §Ò tµi khoa häc Sè: 09-2003 212 1. T×nh h×nh qu¶n lý vµ mét sè ®Þnh h−íng qu¶n lý c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc thèng kª Tr−íc hÕt cÇn ph¶i biÕt kÕt qu¶ cña mét nghiªn cøu bao gåm nh÷ng tµi liÖu g×? Vµ ®©y chÝnh lµ nguån tµi liÖu mµ ®Ò tµi tËp trung x©y dùng CSDL. Th«ng th−êng kÕt qu¶ nghiªn cøu chñ yÕu bao gåm 7 tµi liÖu sau: - PhiÕu ®¨ng ký ®Ò tµi - ThuyÕt minh ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc - GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ®Ò tµi nghiªn cøu - B¸o c¸o tæng hîp kÕt qu¶ nghiªn cøu - B¸o c¸o tãm t¾t kÕt qu¶ nghiªn cøu - QuyÕt ®Þnh thµnh lËp héi ®ång nghiÖm thu vµ biªn b¶n nghiÖm thu - PhiÕu ®¨ng ký kÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc c«ng nghÖ B¶y tµi liÖu nµy t¹o thµnh hå s¬ cho mét kÕt qu¶ nghiªn cøu. Kh«ng ph¶i bÊt cø kÕt qu¶ nghiªn cøu nµo còng ®Çy ®ñ hå s¬. Sau ®©y sÏ tr×nh kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh kho hå s¬ gèc. GÇn 30 n¨m nghiªn cøu khoa häc vµ tæ chøc qu¶n lý nghiªn cøu khoa häc cña c¶ Ngµnh, t¹i ViÖn khoa häc thèng kª ®· cã hµng tr¨m kÕt qu¶ ®Ò tµi nghiªn cøu kh¸c nhau, bao gåm tõ cÊp c¬ së, cÊp bé/tæng côc ®Õn cÊp nhµ n−íc. C¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu (hå s¬ c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu) hiÖn ®ang ®−îc l−u gi÷ t¹i viÖn khoa häc thèng kª, hµng ngµy vÉn ®−îc c¸c c¸n bé thèng kª, c¸n bé nghiªn cøu vµ sinh viªn t×m ®äc, tra cøu. §¸ng tiÕc lµ trong nh÷ng n¨m qua c«ng t¸c qu¶n lý c¸c tµi liÖu nµy cßn mang tÝnh thñ c«ng, nªn hiÖu qu¶ sö dông chóng cßn bÞ h¹n chÕ. ThËm chÝ mét sè tµi liÖu cßn bÞ xuèng cÊp nh− c¸c b¶n viÕt tay mùc ®· bÞ phai mê, giÊy kÐm chÊt l−îng bÞ môc n¸t theo thêi gian. Do nhiÒu nguyªn nh©n nh− di chuyÓn, thay ®æi ng−êi qu¶n lý, cã khi tµi liÖu cßn bÞ thÊt l¹c, s¾p xÕp kh«ng cã hÖ thèng khiÕn cho viÖc t×m kiÕm c¸c tµi liÖu nµy gÆp khã kh¨n nhiÒu. 213 MÆc dï vËy, nh−ng trong c¸c n¨m qua ViÖn Khoa häc Thèng kª mµ trùc tiÕp lµ Phßng Qu¶n lý còng ®· cã nhiÒu cè g¾ng l−u tr÷ vµ qu¶n lý kÕt qu¶ c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc. D−íi ®©y lµ t×nh h×nh cô thÓ kho hå s¬ qua c¸c giai ®o¹n. - Tr−íc n¨m 1985, kÕt qu¶ c¸c ®Ò tµi Ýt, mét sè cßn viÕt b»ng tay, chÊt l−îng giÊy xÊu, nhiÒu lo¹i giÊy ®en ®Õn nay rßn n¸t, môc. Hå s¬ cña ®Ò tµi kh«ng ®Çy ®ñ nh− kh«ng cã ®¨ng ký ®Ò tµi, thuyÕt minh ®Ò tµi, biªn b¶n nghiÖm thu, giÊy chøng nhËn kÕt qu¶. V× vËy nhiÒu môc th«ng tin vÒ c¸c ®Ò tµi trong giai ®o¹n nµy kh«ng cã trong hå s¬. - Tõ n¨m 1985 ®Õn 1995, kÕt qu¶ cña c¸c ®Ò tµi ®−îc l−u d−íi d¹ng v¨n b¶n, vÉn cßn mét sè tµi liÖu viÕt tay vµ kh«ng ®Çy ®ñ. - Tõ n¨m 1996 ®Õn nay, nãi chung hå s¬ vÒ c¸c ®Ò tµi t−¬ng ®èi ®Çy ®ñ, cã mét sè b¸o c¸o tãm t¾t, b¸o c¸o tæng hîp kÕt qu¶ nghiªn cøu cña c¸c n¨m 2001, 2002 ®· ®−îc l−u trong ®Üa CD. Tõ t×nh h×nh thùc tiÔn ®ã, ViÖn Khoa häc Thèng kª ®· cã ý t−ëng tæ chøc, qu¶n lý vµ khai th¸c kho hå s¬ nµy tèt h¬n. • L−u tr÷ c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu lªn thiÕt bÞ kü thuËt ®Ó b¶o qu¶n l©u dµi tr¸nh thÊt l¹c, h− háng. C¸c v¨n b¶n gèc còng ph¶i ®−îc s¾p xÕp ph©n lo¹i mét c¸ch cã hÖ thèng ®Ó dÔ t×m khi cÇn tra cøu. • HiÖn ®¹i ho¸ c«ng t¸c qu¶n lý kÕt qu¶ c¸c ®Ò tµi, b»ng c¸ch tæ chøc x©y dùng CSDL tËp trung kÕt qu¶ nghiªn cøu, th−êng xuyªn cËp nhËt c¸c kÕt qu¶ míi, phôc vô ng−êi dïng nhanh chãng tra cøu ®−îc nh÷ng th«ng tin chñ yÕu vÒ kÕt qu¶ nghiªn cøu vµ khi cÇn cÇn thiÕt cã thÓ tiÕp cËn víi c¸c tµi liÖu gèc mét c¸ch nhanh chãng. • §Ó cã nhiÒu th«ng tin h¬n vÒ kÕt qu¶ c¸c ®Ò tµi, ngoµi c¸c th«ng tin s½n cã trong hå s¬ nghiªn cøu, cÇn thu thËp thªm mét sè th«ng tin vÒ chñ nhiÖm ®Ò tµi, vÒ ®¬n vÞ chñ tr×,v.v... ®Ó ng−êi sö dông trao ®æi víi chñ nhiÖm còng nh− gióp ng−êi dïng tin cã nhiÒu th«ng tin h¬n khi hîp t¸c víi chñ nhiÖm. Do sè ®Ò tµi Ýt, sè chñ nhiÖm Ýt vµ chñ yÕu ®Òu ë trong ngµnh thèng kª nªn viÖc thu thËp thªm c¸c th«ng tin vÒ chñ nhiÖm cã tÝnh kh¶ thi. 214 2. X©y dùng bé tiªu chÝ ®Ó lËp danh môc th«ng tin chñ yÕu c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc thèng kª Muèn qu¶n lý tèt c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu ph¶i x¸c ®Þnh ®−îc néi dung nh÷ng th«ng tin chñ yÕu (bé tiªu chÝ) cÇn qu¶n lý ®èi víi mét kÕt qu¶ nghiªn cøu. Bé tiªu chÝ vÒ c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu lµ nh÷ng th«ng tin c¬ b¶n nhÊt vÒ mét ®Ò tµi nghiªn cøu, qua nh÷ng th«ng tin nµy, cã thÓ cã mét c¸i nh×n toµn diÖn vµ ®Çy ®ñ vÒ kÕt qu¶ nghiªn cøu trªn nhiÒu khÝa c¹nh kh¸c nhau. C¬ së ®Ó x¸c ®Þnh nh÷ng th«ng tin chñ yÕu lµ c¨n cø vµo hå s¬ c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu vµ yªu c©ï qu¶n lý ®èi víi c¸c kÕt qu¶ nµy. Nh÷ng tiªu chÝ ®−îc ®Ò nghÞ nh− vËy ph¶i ®¸p øng c¬ b¶n bèn yªu cÇu sau : - Yªu cÇu t×m hiÓu c¬ b¶n nhÊt vÒ mét kÕt qu¶ nghiªn cøu cña ng−êi dïng - Yªu cÇu qu¶n lý ®èi víi mét kÕt qu¶ nghiªn cøu - Yªu cÇu l−u tr÷, qu¶n lý c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu cña bé khoa häc c«ng nghÖ m«i tr−êng - Ph¶i cã tÝnh kh¶ thi, nghÜa lµ dùa vµo hå s¬ kÕt qu¶ nghiªn cøu vµ khai b¸o th«ng tin chñ nhiÖm khi ®¨ng ký ®Ò tµi cã thÓ thu thËp nh÷ng th«ng tin chñ yÕu ®· ®Ò nghÞ. Dùa trªn nh÷ng tiªu chÝ ®ã tiÕn hµnh lËp danh môc th«ng tin vÒ c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu. Nh÷ng th«ng tin chñ yÕu cã thÓ ®−îc thu thËp dùa trªn hå s¬ kÕt qu¶ nghiªn cøu vµ mét sè Ýt th«ng tin ch−a cã sÏ ®−îc thu thËp bæ sung nh− c¸c th«ng tin vÒ chñ nhiÖm ®Ò tµi. Hå s¬ cña kÕt qu¶ mét ®Ò tµi bao gåm 7 t− liÖu ®· nªu trªn. Nh÷ng th«ng tin do “PhiÕu ®¨ng ký ®Ò tµi” vµ “ThuyÕt minh ®Ò tµi nghiªn cøu” cung cÊp lµ nh÷ng th«ng tin kh«ng thay ®æi vµ lµ nh÷ng th«ng tin ban ®Çu vÒ mét ®Ò tµi nghiªn cøu. V× vËy ®èi víi mét ®Ò tµi míi, cã thÓ ®−a tr−íc nh÷ng th«ng tin nµy vµo CSDL, cßn nh÷ng th«ng tin vÒ kÕt qu¶ ®Ò tµi sÏ ®−îc ®−a vµo sau khi ®Ò tµi ®· hoµn thµnh vµ cã PhiÕu ®¨ng ký kÕt qu¶. Còng nh− vËy, nh÷ng th«ng tin vÒ chñ nhiÖm, ®¬n vÞ chñ tr× th−êng lµ nh÷ng th«ng tin ®· biÕt tr−íc, v× vËy cã thÓ ®−a ngay vµo CSDL ®Ò tµi. Râ rµng lµ c¬ së d÷ liÖu kÕt qu¶ nghiªn cøu kh«ng chØ l−u tr÷ vµ t×m kiÕm kÕt qu¶ nghiªn cøu mµ cßn lµ mét c¬ së d÷ liÖu t¸c nghiÖp theo dâi c¸c nghiªn cøu ®ang ho¹t ®éng. 215 Trªn c¬ së nh÷ng nguyªn t¾c ®· nªu vµ nh÷ng nguån tµi liÖu ®· cã, ®Ò tµi ®Ò nghÞ mét bé tiªu chÝ gióp cho viÖc lËp danh môc c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu. §©y lµ nh÷ng th«ng tin chñ yÕu nhÊt vµ c¬ b¶n nhÊt vÒ mét kÕt qu¶ nghiªn cøu: 1. M· tµi liÖu 2. D¹ng tµi liÖu 3. VËt mang tin 4. Tªn ®Ò tµi (tªn tµi liÖu) 5. Môc tiªu cña ®Ò tµi 6. Chñ nhiÖm 7. C¸n bé phèi hîp 8. §¬n vÞ chñ tr× 9. §Þa chØ §VCT 10. Sè ®iÖn tho¹i 11. Fax 12. Email 13. C¬ quan phèi hîp 14. C¬ quan chñ qu¶n 15. §Þa chØ CQCQ 16. Sè ®iÖn tho¹i 17. Fax 18. Email 19. CÊp ®Ò tµi 20. Chñ ®Ò nghiªn cøu 21. LÜnh vùc thèng kª 22. Thuéc ch−¬ng tr×nh 23. Thêi gian b¾t ®Çu 216 24. Thêi gian kÕt thóc 25. Sè trang tµi liÖu 26. XÕp lo¹i kÕt qu¶ ®Ò tµi 27. Sè ®¨ng kÝ kÕt qu¶ 28. Ngµy ®¨ng kÝ kÕt qu¶ 29. Tõ kho¸ 30. Tãm t¾t néi dung 31. Sè hå s¬ tµi liÖu gèc 32. N¬i b¶o qu¶n tµi liÖu gèc 33. B¶o mËt 34. Ng−êi nhËp 35. Ngµy th¸ng nhËp 36. Ngµy th¸ng chØnh VÒ chñ nhiÖm, chñ ®Ò nghiªn cøu vµ lÜnh vùc thèng kª sÏ cã nh÷ng th«ng tin cô thÓ h¬n ë d−íi. Chñ ®Ò nghiªn cøu Trong b¶n ®¨ng ký ®Ò tµi nãi chung cña Bé Khoa häc C«ng nghÖ M«i tr−êng, lo¹i h×nh nghiªn cøu ®−îc ph©n ra lµm ba lo¹i: Nghiªn cøu c¬ b¶n, nghiªn cøu øng dông, triÓn khai thùc nghiÖm. NÕu ®em ph©n lo¹i nµy ¸p dông trong lÜnh vùc thèng kª th× c¸c nghiªn cøu chñ yÕu thuéc lo¹i h×nh nghiªn cøu øng dông, nÕu vËy th× chung chung qu¸. Còng nªn nhÊn m¹nh r»ng khoa häc thèng kª cã ®Æc thï riªng, v× vËy thay v× lo¹i h×nh nghiªn cøu chóng t«i ®Ò nghÞ mét môc riªng cho vÊn ®Ò nµy, gäi lµ chñ ®Ò nghiªn cøu. Ph−¬ng ph¸p ph©n lo¹i chñ ®Ò nghiªn cøu dùa trªn qui tr×nh cña c«ng t¸c thèng kª vµ xem xÐt chñ ®Ò mµ hµng tr¨m ®Ò tµi ®· ®Ò cËp. Sau khi c©n nh¾c chóng t«i ®−a ra b¶ng ph©n lo¹i c¸c chñ ®Ò nghiªn cøu bao gåm 9 môc phôc vô cho viÖc ph©n lo¹i c¸c chñ ®Ò nghiªn cøu cña ®Ò tµi. Nhê cã ph©n lo¹i chñ ®Ò nghiªn cøu mµ ng−êi dïng cã thÓ biÕt ®−îc cã bao nhiªu ®Ò tµi ®· nghiªn cøu vÒ cïng mét chñ ®Ò nµo ®ã, thÝ dô nh− hÖ thèng chØ tiªu ch¼ng h¹n, vµ ®ã lµ c¸c ®Ò tµi nµo. Cã thÓ cã ®Ò tµi ®Ò cËp 217 ®Õn mét vµi chñ ®Ò nh−ng khi khai b¸o th«ng tin vÒ chñ ®Ò chØ cÇn nªu chñ ®Ò chÝnh. Sau ®©y lµ 9 chñ ®Ò : 1. HÖ thèng chØ tiªu, bé chØ tiªu thèng kª 2. HÖ thèng ph©n lo¹i, danh môc trong thèng kª 3. ChÕ ®é b¸o c¸o thèng kª 4. Tæng ®iÒu tra, ®iÒu tra vµ ®iÒu tra chän mÉu 5. Ph−¬ng ph¸p tÝnh 6. Tæng hîp, ph©n tÝch, so s¸nh vµ dù b¸o thèng kª 7. øng dông tin häc trong c«ng t¸c thèng kª 8. X©y dùng hÖ thèng th«ng tin thèng kª 9. Nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c LÜnh vùc thèng kª Trong phiÕu ®¨ng ký ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc, lÜnh vùc khoa häc bao gåm n¨m lÜnh vùc: Tù nhiªn, kü thuËt c«ng nghÖ, n«ng nghiÖp, y häc, x· héi nh©n v¨n. NÕu theo phiÕu ®¨ng ký ®Ó ph©n lo¹i th× c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc thèng kª th−êng ®−îc xÕp vµo lÜnh vùc “x· héi nh©n v¨n”, víi th«ng tin nµy ta kh«ng thÓ biÕt ®−îc mét ®Ò tµi nghiªn cøu cô thÓ thuéc lÜnh vùc thèng kª nµo. V× vËy cÇn ph¶i cã mét b¶ng ph©n lo¹i vÒ lÜnh vùc thèng kª dï cßn th« ®Ó gióp cho viÖc ph©n lo¹i ®óng lÜnh vùc thèng kª cña ®Ò tµi nghiªn cøu. Nhê ph©n lo¹i ®ã mµ ng−êi dïng cã thÓ tra cøu xem trong mét lÜnh vùc thèng kª cã bao nhiªu ®Ò tµi ®· nghiªn cøu vµ ®ã lµ c¸c ®Ò tµi nµo. Ngoµi ra, kÕt hîp víi th«ng tin vÒ chñ ®Ò nghiªn cøu trong ®Ò tµi ng−êi dïng cã thÓ biÕt ®−îc thÝ dô trong lÜnh vùc C«ng nghiÖp cã nh÷ng ®Ò nµo ®· nghiªn cøu vÒ hÖ thèng chØ tiªu. Do ®ã ph©n lo¹i ®Ò tµi nghiªn cøu theo mét sè tiªu chÝ thùc sù gióp cho ng−êi dïng nhanh chãng t×m ®Õn ®óng ®Ò tµi mµ m×nh cÇn tham kh¶o. Sau ®©y lµ 12 lÜnh vùc chÝnh yÕu: 1. C«ng nghiÖp 2. X©y dùng c¬ b¶n 218 3. N«ng l©m nghiÖp vµ thuû s¶n 4. Th−¬ng m¹i gi¸ c¶ vµ dÞch vô 5. Giao th«ng vµ b−u ®iÖn 6. Lao ®éng, d©n sè vµ viÖc lµm 7. X· héi vµ m«i tr−êng 8. Tµi kho¶n quèc gia 9. øng dông c«ng nghÖ th«ng tin 10. Ph−¬ng ph¸p chÕ ®é 11. X©y dùng vµ qu¶n lý bé m¸y thèng kª 12. Nh÷ng lÜnh vùc kh¸c vÒ hÖ thèng th«ng tin thèng kª Chñ nhiÖm ®Ò tµi 1. M· chñ nhiÖm 2. Hä tªn chñ nhiÖm 3. N¨m sinh 4. N¬i sinh 5. Giíi tinh 6. D©n téc 7. §¬n vÞ c«ng t¸c 8. §Þa chØ c¬ quan 9. §iªn tho¹i c¬ quan 10. Fax c¬ quan 11. Email c¬ quan 12. §Þa chØ liªn hÖ 13. §iÖn tho¹i riªng 14. Fax 15. Email 219 16. Chøc danh c«ng chøc 17. Häc vÞ cao nhÊt 18. Häc hµm 19. Chuyªn ngµnh ®µo t¹o 20. C«ng viÖc chÝnh ®ang lµm 21. Chøc vô 22. Tr×nh ®é ngo¹i ng÷ 23. T×nh tr¹ng hiÖn t¹i 24. Ng−êi nhËp 25. Ngµy th¸ng nhËp 26. Ngµy th¸ng chØnh 3. X©y dùng CSDL c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu • X©y dùng s¬ ®å hÖ thèng Dùa trªn môc ®Ých vµ bé tiªu chÝ qu¶n lý c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu, tiÕn hµnh x©y dùng CSDL, cã nghÜa lµ CSDL ph¶i ®¸p øng ®−îc c¸c môc ®Ých ®Ò ra. V× vËy m« h×nh hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu, qu¶n lý vµ khai th¸c d÷ liÖu KQNC bao gåm c¸c thµnh phÇn sau : - C¬ së d÷ liÖu c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu vµ danh môc - Giao diÖn ®Ó quan s¸t vµ tra cøu th«ng tin, lËp danh s¸ch c¸c ®Ò tµi - C¸c giao diÖn ®Ó quan s¸t vµ tra cøu th«ng tin c¸c b¶ng danh môc vµ m· ho¸ - B¸o c¸o mét sè th«ng tin chung vÒ c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu - C¸c giao diÖn cËp nhËt CSDL 220 D−íi ®©y lµ s¬ ®å tæng qu¸t vÒ hÖ thèng §©y lµ m« h×nh hÖ thèng tæng qu¸t vÒ c¬ së d÷ liÖu c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu. XuÊt ph¸t tõ m« h×nh nµy chóng t«i sÏ thiÕt kÕ vµ cµi ®Æt c¸c thµnh phÇn cña hÖ thèng. - CSDL C¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu bao gåm c¸c th«ng tin chñ yÕu vÒ c¸c KQNC, gåm b¶ng d÷ liÖu cña c¸c KQNC vµ mét sè b¶ng danh môc vµ m· ho¸ - Giao diÖn quan s¸t vµ tra cøu lËp danh s¸ch kÕt qu¶ nghiªn cøu gióp ng−êi dïng xem, tra cøu th«ng tin vÒ c¸c KQNC, lËp danh s¸ch KQNC theo mét yªu cÇu nµo ®ã - Giao diÖn quan s¸t vµ tra cøu danh môc vµ m· ho¸ gióp ng−êi dïng xem vµ tra cøu c¸c th«ng tin vÒ c¸c b¶ng danh môc vµ m· ho¸ - B¸o c¸o mét sè th«ng tin chung vÒ KQNC lµ mét sè b¶ng thèng kª ®¬n gi¶n vÒ nh÷ng khÝa c¹nh chung nhÊt cña c¸c KQNC ®Ó ng−êi dïng tra cøu C¬ së d÷ liÖu C¸c KQ nghiªn cøu Giao diÖn quan s¸t, tra cøu, lËp d/s KQ nghiªn cøu C¸c giao diÖn quan s¸t tra cøu DM Giao diÖn CÆp nhËt DL KQ nghiªn Giao diÖn cÆp nhËt DL DM B¸o c¸o mét sè th«ng tin chung vÒ KQ NC Ng−êi dïng Ng−êi dïng, øng dông Ng−êi dïng 221 - Giao diÖn cÆp nhËt CSDL c¸c KQNC gióp cho viÖc söa ch÷a, bæ xung hoÆc xo¸ c¸c d÷ liÖu vÒ KQNC - Giao diÖn cÆp nhËt CSDL danh môc gióp cho viÖc söa ch÷a, bæ xung hoÆc xo¸ c¸c d÷ liÖu vÒ danh môc. Ngoµi ra CSDL c¸c KQNC cßn lµ nguån d÷ liÖu ®Ó ng−êi sö dông tra cøu c¸c th«ng tin theo nhu cÇu riªng, hoÆc c¸c øng dông truy nhËp vµo ®Ó lÊy c¸c th«ng tin phôc vô ph©n tÝch s©u thªm vÒ nhiÒu mÆt cña c¸c KQNC. ViÖc liªn kÕt vµ truy nhËp vµo c¸c thµnh phÇn cña hÖ thèng dùa trªn mét hÖ thèng c¸c menu, bao gåm mét menu chÝnh vµ ba menu con. HÖ thèng menu gióp ta truy nhËp vµo c¸c giao diÖn ®Ó thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng cña CSDL. Trong môc h−íng dÉn sö dông CSDL cña b¸o c¸o chÝnh, sÏ giíi thiÖu kü hÖ thèng menu nµy. • ThiÕt kÕ vµ cµi ®Æt CSDL øng dông m« h×nh quan hÖ ®Ó thiÕt kÕ CSDL KQNC vµ ®Þnh h−íng cµi ®Æt trong m«i tr−êng Access 2000. Access lµ mét hÖ thèng CSDL v¨n phßng th«ng dông, nhiÒu ng−êi biÕt vµ dÔ sö dông. Sö dông c¸c b−íc thiÕt kÕ vµ chuÈn ho¸ d÷ liÖu, ®· ph©n tÝch nguån d÷ liÖu c¸c KQNC thµnh mét sè b¶ng sau: - B¶ng th«ng tin vÒ KQNC B¶ng nµy bao gåm toµn bé th«ng tin chñ yÕu vÒ c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu, kho¸ chÝnh lµ “Ma tai lieu”. - Mét sè b¶ng danh môc: Danh môc chñ nhiÖm ®Ò tµi, Danh môc chñ ®Ò nghiªn cøu, danh môc lÜnh vùc thèng kª, danh môc c¬ quan chñ qu¶n, danh môc ®¬n vÞ chñ tr×. Chóng lµ c¸c b¶ng riªng rÏ, mçi danh môc lµ mét b¶ng. • ThiÕt kÕ c¸c giao diÖn quan s¸t vµ tra cøu d÷ liÖu Môc ®Ých cña giao diÖn lµ xem vµ tra cøu d÷ liÖu, lËp danh s¸ch d÷ liÖu. Sö dông ph−¬ng ph¸p thiÕt kÕ Form ®Ó thiÕt kÕ giao diÖn KQNC vµ c¸c giao diÖn danh môc. Giao diÖn kh«ng cho phÐp cÆp nhËt d÷ liÖu. Giao diÖn KQNC chøa tÊt 222 c¶ th«ng tin cña mét kÕt qu¶ nghiªn cøu vµ c¸c th«ng tin vÒ chñ nhiÖm cña ®Ò tµi ®ã. C¸c giao diÖn danh môc chøa c¸c danh môc vµ m· ho¸ cña chóng. Cã thÓ di chuyÓn trong form ®Ó xem bÊt cø th«ng tin nµo cña ®èi t−îng, vµ còng cã thÓ t×m kiÕm bÊt kú ®èi t−îng nµo dùa trªn nh÷ng th«ng tin c¬ b¶n vÒ chóng, cã thÓ läc mét danh s¸ch ®èi t−îng theo nh÷ng ®iÒu kiÖn läc nhÊt ®Þnh tõ nh÷ng th«ng tin c¬ b¶n. Ngoµi ra cã thÓ in th«ng tin cña ®èi t−îng hoÆc danh s¸ch ®èi t−îng, hoÆc chuyÓn c¸c th«ng tin c¬ b¶n cña ®èi t−îng sang Word hoÆc Excel. • ThiÕt kÕ giao diÖn cËp nhËt c¬ së d÷ liÖu ViÖc cËp nhËt c¬ së d÷ liÖu KQNC còng th«ng qua c¸c giao diÖn (Form). Gåm mét form ®Ó cËp nhËt c¸c th«ng tin c¬ b¶n vÒ KQNC vµ c¸c Form cßn l¹i ®Ó cËp nhËt c¸c th«ng tin vÒ danh môc. ViÖc thiÕt kÕ c¸c Form nµy còng t−¬ng tù nh− c¸c form quan s¸t vµ tra cøu d÷ liÖu. ViÖc cËp nhËt ®−îc tiÕn hµnh trªn ba mÆt: - Söa ®æi d÷ liÖu. Khi cÇn ph¶i söa ch÷a d÷ liÖu hoÆc thay thÕ nh÷ng d÷ liÖu cò cña ®èi t−îng b»ng d÷ liÖu míi thu ®−îc. NÕu m· danh môc trong c¸c b¶ng danh môc thay ®æi th× nã còng tù ®éng ®−îc cËp nhËt trong b¶ng KQNC. - Xo¸ d÷ liÖu. Cã thÓ xo¸ mét ®èi t−îng (mét b¶n ghi) ra khái b¶ng. - Thªm d÷ liÖu. Khi cÇn bæ xung mét KQNC hoÆc mét danh môc míi nµo ®ã vµo c¬ së d÷ liÖu, tiÕn hµnh nhËp d÷ liÖu vµo c¬ së d÷ liÖu qua form t−¬ng øng. • ThiÕt kÕ mét sè b¸o c¸o chung vÒ kÕt qu¶ nghiªn cøu Giao diÖn quan s¸t vµ tra cøu d÷ liÖu, lËp danh s¸ch KQNC cho phÐp xem vµ tra cøu th«ng tin tõng KQNC, hoÆc lËp danh s¸ch mét sè KQNC tho¶ m·n mét ®iÒu kiÖn nµo ®ã. Cßn ng−îc l¹i b¸o c¸o mét sè th«ng tin chung vÒ KQNC cho ta biÕt mét sè th«ng tin sè l−îng vÒ c¸c mÆt chung nhÊt cña KQNC hiÖn cã trong c¬ së d÷ liÖu. Nh÷ng th«ng tin nµy gióp ng−êi dïng n¾m ®−îc thùc tr¹ng c¸c KQNC ®Õn thêi ®iÓm hiÖn t¹i. Nh÷ng ph©n tÝch s©u h¬n vÒ KQNC, ng−êi dïng cã thÓ tù m×nh thùc hiÖn qua c¸c ph−¬ng tiÖn cña Access nh− c©u hái vµ 223 b¸o c¸o, hoÆc lËp c¸c øng dông trªn c¸c phÇn mÒm truy nhËp vµo CSDL ®Ó lÊy d÷ liÖu ph©n tÝch. Gåm cã mét sè b¸o c¸o sau: - Tæng sè KQNC - Sè KQNC cña c¸c ®¬n vÞ - Sè KQNC ph©n theo chñ ®Ò nghiªn cøu - Sè KQNC ph©n theo lÜnh vùc thèng kª - Sè KQNC b¾t ®Çu ë c¸c n¨m - Sè KQNC kÕt thóc ë c¸c n¨m - Sè KQNC theo kÕt qu¶ xÕp lo¹i - Sè KQNC ®−îc cÊp ®¨ng ký KQ - Sè KQNC ph©n theo chñ nhiÖm ®Ò tµi - Sè KQNC ph©n theo giíi tÝnh cña chñ nhiÖm - Sè KQNC ph©n theo chøc danh c«ng chøc cña chñ nhiÖm - Sè KQNC ph©n theo häc vÞ cña chñ nhiÖm - Sè KQNC ph©n theo chøc vô cña chñ nhiÖm KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ §Ò tµi ®· tu©n thñ theo môc ®Ých ®Ò ra, tõ nguån d÷ liÖu hå s¬ c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu x©y dùng bé tiªu chÝ ®Ó lËp danh môc th«ng tin qu¶n lý ®èi víi c¸c KQNC vµ trªn c¬ së ®ã tiÕn hµnh x©y dùng c¬ së d÷ liÖu KQNC, x©y dùng giao diÖn gióp cho viÖc quan s¸t, tra cøu, t×m kiÕm d÷ liÖu vµ lËp danh s¸ch KQNC. ThiÕt lËp mét sè b¸o c¸o th«ng tin chung vÒ t×nh h×nh KQNC. §ång thêi còng lËp c¸c giao diÖn ®Ó cËp nhËt c¸c KQNC vµ c¸c danh môc m· ho¸. Ngoµi ra ng−êi sö dông vµ c¸c øng dông (nh− SPSS hoÆc Excel) cßn cã thÓ truy nhËp trùc tiÕp vµo CSDL ®Ó lÊy th«ng tin theo yªu cÇu hoÆc phôc vô cho ph©n tÝch s©u thªm. C¬ së d÷ liÖu KQNC ®−îc cµi ®Æt trong m«i tr−êng Access lµ mét c¬ së d÷ liÖu v¨n phßng n»m trong bé Office kh¸ th«ng dông, quen thuéc víi nhiÒu ng−êi. 224 ViÖc khai th¸c vµ cËp nhËt CSDL nµy th«ng qua mét hÖ thèng menu thuËn tiÖn vµ dÔ sö dông. C¸c giao diÖn ®a n¨ng võa gióp cho quan s¸t trùc tiÕp d÷ liÖu, võa gióp cho t×m kiÕm d÷ liÖu vµ hiÖn kÕt qu¶. Trong qu¸ tr×nh x©y dùng tÝnh nhÊt qu¸n toµn vÑn tham chiÕu cña CSDL lu«n lu«n ®−îc t«n träng. Sau ®©y lµ mét vµi kiÕn nghÞ: C¬ së d÷ liÖu KQNC ®· hoµn thµnh, mong sím ®−a vµo sö dông phôc vô cho qu¶n lý vµ khai th¸c. Tr−íc m¾t cÇn lËp danh môc th«ng tin KQNC cña tõng n¨m tr−íc ®©y vµ n¹p vµo CSDL, ®ång thêi s¾p xÕp tµi liÖu gèc cã hÖ thèng vµ ®¸nh sè ®Ó mét khi cã yªu cÇu tra cøu th× t×m kiÕm dÔ dµng, nhanh chãng. Nh÷ng tµi liÖu gèc nµo xuèng cÊp th× nhanh chãng kh«i phôc, nh÷ng b¶n viÕt tay tr−íc ®©y th× nªn ®¸nh m¸y. Nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu míi th× nªn cËp nhËt ngay vµo CSDL, kÓ c¶ nh÷ng ®Ò tµi míi b¾t ®Çu triÓn khai cã thÓ cËp nhËt ngay mét sè th«ng tin ban ®Çu vÒ ®Ò tµi, vµ sÏ bæ sung ®Çy ®ñ khi hoµn thµnh. §©y lµ lÇn ®Çu tiªn x©y dùng c¬ së d÷ liÖu c¸c KQNC, mÆc dï ®· rÊt cè g¾ng nh−ng ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt, trªn c¶ hai ph−¬ng diÖn x¸c ®Þnh néi dung th«ng tin cÇn qu¶n lý vµ x©y dùng CSDL.