Ôn tập các kiến thức cơ bản về lập trình C

A.CáC PHầN Tử Cơ BảN: ? Các phép tính: • Phép toán cơ bản:+ , - , * , / , %(lấy phần d-). • Phép toán tăng giảm: x++ hay ++x( x--,--x): tăng(giảm) x xuống 1 đơn vị. • Phép toán trên Bit: &(and), |(or), ^(XOR), <<(dịch trái),>>(dịch phải). • Biểu thức điểu kiện: cú pháp: BT1? BT2: BT3 (BT: Biểu thức). Nếu BT1 đúng(<>0) thì BT điều kiện trên = giá trị của BT2 ng-ợc lại = giá trị của BT3 nếu BT1 sai (=0). VD: printf(“Min of a & b: %d”,a

pdf19 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1864 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ôn tập các kiến thức cơ bản về lập trình C, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên