Phân tích - Đánh giá và khuyến nghịhoàn thiện chiến lược phát triển của HOSE đến 2015

Thị trường chứng khoán Việt Nam ra đời là một nhu cầu khách quan của nền kinh tế thịtrường. Với vai trò là một trong những cơquan trực tiếp điều hành thịtrường chứng khoán, từchuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp với đầy đủchức năng của một Sởgiao dịch chứng khoán theo thông lệquốc tế, HOSE đã từng bước xây dựng cho mình một bộ máy quản lý cảvềcơsởvật chất, con người, công nghệphểphục vụcho nhu cầu phát triển của thịtrường Chừng khoán Việt Nam. Trên cơsở định hướng phát triển chung của Chính phủvềphát triển thịtrường Chứng khoán Việt Nam HOSE đã xây dựng chiến lược phát triển tới 2015 phù hợp với định hướng chung. Từviệc phân tích các mô hình quản trịchiến lược đã được học, đặc biệt là mô hình DELTA (DMP) áp dụng trong việc hoạch định, định vịchiến lược và mô hình bản đồchiến lược (SM) dùng đểtheo dõi quá trình thực thi chiến lược, mô hình chuỗi giá trị, mô hình 5 thếlực cạnh tranh đối chiếu chiến lược phát triển của HOSE với các mô hình này đã thấy đươc chiến lược của HOSE định vịtại vịtrí chiến lược sản phẩm tối ưu và hệthống cấu trúc nội bộ đểphát triển. Với môi trường kinh doanh luôn thay đổi, bằng việc khảo sát ý kiến của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch HOSE và phân tích môi trường bên trong, môi trường bên ngoài cùng với những thách thức và cơhội hiện có từ đó bổsung thêm các chiến lược cụthểnhư chiến lược phát triển nguồn nhân lực, chiến lược gia tăng hàng hóa niêm yết trên HOSE, chiến lược phát triển sản phẩm, chiến lược phát triển hệthống hạtầng công nghệ, chiến lược tăng cường hợp tác quốc tế đồng thời đưa ra các giải pháp đểthực hiện các chiến lược này. Bao gồm giải pháp tăng năng lực tài chính, tăng cường hoạt động công bốthông tin chính xác, minh bạch, công khai, kịp thời và tăng cường công tác thanh tra, giám sát, đào tạo bổsung kiến thức cho các đầu tư, tăng năng lực quản trị điều hành hệthống HOSE. Từ đó cụthểbằng các mục tiêu cần phải đạt được trong ngắn hạn đểcác phòng, ban trong HOSE có thểhoạch định cho mình định hướng dài hạn, trung hạn và ngắn hạn trong quá trình hoạt động một cách chi tiết nhất.

pdf59 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1631 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phân tích - Đánh giá và khuyến nghịhoàn thiện chiến lược phát triển của HOSE đến 2015, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phân tích - đánh giá và khuyến nghị hoàn thiện chiến lược phát triển của HOSE đến 2015 Học viên thực hiện: Phạm Thị Yến – lớp M11 – MBA – EV3, HCM 1 MỤC LỤC MỤC LỤC ………………………………………………………………............ TÊN ĐỀ TÀI ………………………………………………………… ………… LỜI CÁM ƠN…………………………………………………………………... BẢN TÓM TẮT…………………………………………………………………. CHƯƠNG I – MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU…………………………………… I. Mục đích nghiên cứu và lý do chọn đề tài………………………………. II. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu ………………………………………. III. Kết quả dự kiến ……………………………………………………....... VI. Bố cục đồ án ……………………………………………………………. CHƯƠNG II – TỔNG QUAN LÝ THUYẾT………………………………….. I. Khái niệm về chiến lược và quản trị chiến lược ………………………. 1. Chiến lược………………………………………………………………………… 2. Quản trị chiến lược………………………………………………………. 3. Các mô hình quản trị ………….……………………………………………… 3.1. Mô hình Delta……………………………………………………………….. 3.2. Mô hình Bản đồ chiến lược……………………………………………...... 3.3. Mô hình 5 thế lực cạnh tranh và chuỗi giá trị ………………………… II. Kết luận chương II……………………………………………………… CHƯƠNG III – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…………………………… I. Phương pháp nghiên cứu điều tra……………………………………… II. Phương pháp nghiên cứu quan sát …………………………………… III. Phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, đối chiếu so sánh…… VI. Phương pháp thu thập, nghiên cứu xử lý số lệu sơ cấp, thứ cấp ..... CHƯƠNG IV – PHÂN TÍCH THỰC TRANG CHIẾN LƯỢC CỦA HOSE I. Giới thiệu HOSE ………………………………………………………… II. Phân tích chiến lược của HOSE ……………………………………….. 1. Tầm nhìn của HOSE……………………………………………………... Trang 1 5 6 8 8 8 8 8 9 9 9 10 11 11 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 Phân tích - đánh giá và khuyến nghị hoàn thiện chiến lược phát triển của HOSE đến 2015 Học viên thực hiện: Phạm Thị Yến – lớp M11 – MBA – EV3, HCM 2 2. Sứ mệnh của HOSE……………………………………………………… 3. Gía trị cốt lõi………………………………………………………………. 4. Cấu trúc ngành …………………………………………………………... 4.1. Cơ hội………………………………………………………………………. 4.2. Thách thức ………………………………………………………………… 5. Vị thế cạnh tranh………………………………………………………… 5.1. Điểm mạnh …………………………………………………………………... 5.2. Điểm yếu……………………………………………………………………… 6. Chương trình hành động thực thi chiến lược…………………………... 6.1. Hoạt động hiệu quả…………………………………………………………. 6.2. Khách hàng mục tiêu……………………………………………………….. 6.3. Đổi mới cải tiến……………………………………………………………… 7. Rút kinh nghiệm và phản hồi…………………………………………… III. Kết luận chương IV…………………………………………………….. CHƯƠNG V – ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC CỦA HOSE …………………… I. Sự gắn kết giữa sứ mệnh và quá trình thực thi chiến lược của HOSE.. II. Tính hiệu quả của chiến lược trong mối quan hệ với môi trường bên trong và bên ngoài ……………………………………………………………… 1. Phân tích môi trường bên trong và môi trường bên ngoài……………… 2. Đánh giá ………………………………………………………………….. III. Kế hoạch hành động chiến lược ………………………………………. IV. Qúa trình triển khai chiến lược của HOSE…………………………... 1. Định hướng tài chính…………………………………………………….. 2. Định hướng khách hàng…………………………………………………. 3. Định hướng quy trình bên trong…………………………………………. 4. Định hướng học hỏi và tăng trưởng …………………………………….. V. Các khó khăn nảy sinh………………………………………………….. 1. Trong quá trình gắn kết chiến lược với môi trường cạnh tranh ……….. 2. Các khó khăn nảy sinh từ quá trình triển khai thực thi chiến lược ……. 16 16 16 18 19 20 20 20 20 21 21 21 22 23 22 23 24 24 24 24 25 25 25 26 25 26 27 27 Phân tích - đánh giá và khuyến nghị hoàn thiện chiến lược phát triển của HOSE đến 2015 Học viên thực hiện: Phạm Thị Yến – lớp M11 – MBA – EV3, HCM 3 VI. Kết luận chương V CHƯƠNG VI – ĐỀ XUẤT……………………………………………………… I. Về chiến lược …………………………………………………………….. 1. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực ………………………………….. 2. Chiến lược gia tăng hàng hóa niêm yết trên HOSE …………………… 3. Chiến lược nghiên cứu và phát triển sản phẩm ………………………… 4. Chiến lược phát triển hạ tầng công công nghệ thông tin……………….. 5. Chiến lược tăng cường hợp tác Quốc tế………………………………… II. Các giải pháp để thực hiện chiến lược ………………………………… 1. Tăng năng lực tài chính, tăng vốn điều lệ ……………………………… 2. Gia tăng hàng hóa niêm yết và phát triển nghiên cứu sản phẩm mới….. 3.Tăng cường công tác công bố thông tin chính xác, minh bạch, công khai, kịp thời…………………………………………………………………………….. 4. Tăng cường công tác thanh tra giám sát…………………………………….. 5. Đào tạo đội ngũ cán bộ, các thành viên tham và phổ cập kiến thức cho nhà đầu tư ………………………………………………………………………. 6. Công tác quản trị điều hành hệ thống HOSE…………………………… III. Kết luận chương VI…………………………………………………….. CHƯƠNG VII – KẾT LUẬN ………………………………………………….. Phụ lục 2.1: Mô hình quản trị chiến lược của Feed R. David………………… Phụ lục 2.2: Mô hình DELTA………………………………………………….. Phụ lục 2.3: Mô hình bản đồ chiến lược……………………………………….. Phụ lục 2.4: Mô hình 5 hế lục cạnh tranh của Micheal Porter………………. Phụ lục 2.5: Mô hình chuỗi giá trị……………………………………………… Phụ lục 4.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của HOSE…………………………………. Phụ lục 4.2: Bảng phân tích ma trận SWOT………………………………….. Phụ lục 5.1: Phiếu tham khảo ý kiến khách hàng và bảng tổng hợp kết quả.. Phụ lục 5.2: Bảng phân tích môi trường bên trong và bên ngoài của HOSE.. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………… 27 27 28 28 28 29 28 29 29 29 29 30 30 31 31 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 47 59 Phân tích - đánh giá và khuyến nghị hoàn thiện chiến lược phát triển của HOSE đến 2015 Học viên thực hiện: Phạm Thị Yến – lớp M11 – MBA – EV3, HCM 4 PHÂN TÍCH - ĐÁNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA HOSE ĐẾN 2015 HỌ TÊN HỌC VIÊN: PHẠM THỊ YẾN KHÓA HỌC: M11 –MBA – EV3, HCM Ngày 22 tháng 1 năm 2011 Phân tích - đánh giá và khuyến nghị hoàn thiện chiến lược phát triển của HOSE đến 2015 Học viên thực hiện: Phạm Thị Yến – lớp M11 – MBA – EV3, HCM 5 LỜI CÁM ƠN -------- Với sự giảng dạy, hướng dẫn tận tình của các giảng viên trường Đại học HELP, các giảng viên Việt Nam và sự cố gắng của bản thân, tôi đã hoàn thành Đồ án của khóa học MBA - Quản trị kinh doanh chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. Tôi xin chân thành gửi lời cám ơn tới Đại học HELP, khoa Quốc tế trường đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Nghiên cứu Kinh tế Tài chính đã tổ chức khóa học này. Cám ơn các giảng viên HEPL và Việt Nam đã truyền đạt những kiến thức và kinh nghiệm quý báu cho tôi. Đặc biệt cám ơn Mr Foo Kok Thye, người đã trực tiếp giảng dạy môn Quản trị chiến lược (MGT 501), GS. TSKH Nguyễn Duy Gia, PGS Đào Duy Huân, PGS. Tiến sỹ Đoàn Thanh Hà đã trực tiếp hướng dẫn tôi hoàn thành đồ án. Cám ơn các học viên cùng nhóm: anh Phan Xuân Thọ, chị Trương Thị Thùy Trang, anh Lương Thế Thành, chị Nguyễn Thị Anh Thư đã nhiệt tình thảo luận góp ý cho đồ án của tôi. Cám ơn ba, mẹ và những người thân trong gia đình đã tạo điều kiện giúp đỡ cho tôi về vật chất cũng như tinh thần để tôi hoàn thành khóa học, cám ơn ban lãnh đạo và các đồng nghiệp tại HOSE đã giúp tôi thực hiện đồ án. Tuy nhiên, với lượng thời gian hạn hẹp và hiểu biết còn hạn chế, đồ án chắc chắn vẫn còn thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ, góp ý của các Thầy, Cô giáo và các bạn. Tôi xin chân thành cám ơn! Phân tích - đánh giá và khuyến nghị hoàn thiện chiến lược phát triển của HOSE đến 2015 Học viên thực hiện: Phạm Thị Yến – lớp M11 – MBA – EV3, HCM 6 BẢN TÓM TẮT Thị trường chứng khoán Việt Nam ra đời là một nhu cầu khách quan của nền kinh tế thị trường. Với vai trò là một trong những cơ quan trực tiếp điều hành thị trường chứng khoán, từ chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp với đầy đủ chức năng của một Sở giao dịch chứng khoán theo thông lệ quốc tế, HOSE đã từng bước xây dựng cho mình một bộ máy quản lý cả về cơ sở vật chất, con người, công nghệ phể phục vụ cho nhu cầu phát triển của thị trường Chừng khoán Việt Nam. Trên cơ sở định hướng phát triển chung của Chính phủ về phát triển thị trường Chứng khoán Việt Nam HOSE đã xây dựng chiến lược phát triển tới 2015 phù hợp với định hướng chung. Từ việc phân tích các mô hình quản trị chiến lược đã được học, đặc biệt là mô hình DELTA (DMP) áp dụng trong việc hoạch định, định vị chiến lược và mô hình bản đồ chiến lược (SM) dùng để theo dõi quá trình thực thi chiến lược, mô hình chuỗi giá trị, mô hình 5 thế lực cạnh tranh …đối chiếu chiến lược phát triển của HOSE với các mô hình này đã thấy đươc chiến lược của HOSE định vị tại vị trí chiến lược sản phẩm tối ưu và hệ thống cấu trúc nội bộ để phát triển. Với môi trường kinh doanh luôn thay đổi, bằng việc khảo sát ý kiến của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch HOSE và phân tích môi trường bên trong, môi trường bên ngoài cùng với những thách thức và cơ hội hiện có từ đó bổ sung thêm các chiến lược cụ thể như chiến lược phát triển nguồn nhân lực, chiến lược gia tăng hàng hóa niêm yết trên HOSE, chiến lược phát triển sản phẩm, chiến lược phát triển hệ thống hạ tầng công nghệ, chiến lược tăng cường hợp tác quốc tế… đồng thời đưa ra các giải pháp để thực hiện các chiến lược này. Bao gồm giải pháp tăng năng lực tài chính, tăng cường hoạt động công bố thông tin chính xác, minh bạch, công khai, kịp thời và tăng cường công tác thanh tra, giám sát, đào tạo bổ sung kiến thức cho các đầu tư, tăng năng lực quản trị điều hành hệ thống HOSE. Từ đó cụ thể bằng các mục tiêu cần phải đạt được trong ngắn hạn để các phòng, ban trong HOSE có thể hoạch định cho mình định hướng dài hạn, trung hạn và ngắn hạn trong quá trình hoạt động một cách chi tiết nhất. Truyền đạt mục tiêu, sứ mệnh và chiến lược của Phân tích - đánh giá và khuyến nghị hoàn thiện chiến lược phát triển của HOSE đến 2015 Học viên thực hiện: Phạm Thị Yến – lớp M11 – MBA – EV3, HCM 7 HOSE một các hiệu quả tới tất cả cán bộ nhân viên để họ hiểu, nắm và thực hiện tốt hơn các mục tiêu của cá nhân, của phòng ban mình từ đó hoàn thành sứ mệnh chung đã được xác định trong chiến lược phát triển của HOSE. Phân tích - đánh giá và khuyến nghị hoàn thiện chiến lược phát triển của HOSE đến 2015 Học viên thực hiện: Phạm Thị Yến – lớp M11 – MBA – EV3, HCM 8 CHƯƠNG I MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU I. Mục đích nghiên cứu và lý do lựa chọn đề tài Nền kinh tế Việt Nam sẽ hội nhập ngày càng sâu rộng, cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp trong nước và ngoài nước, ngày càng trở nên khốc liệt, đòi hỏi mọi doanh nghiệp phải xây dựng cho mình một chiến lược hoạt động dài hạn thích hợp, dẫn dắt doanh nghiệp đạt các mục tiêu đã đề ra. Trên cơ sở định hướng chung của thị trường chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) tuy mới được xây dựng và phát triển trong 10 năm nay còn rất non trẻ nhưng đã xây dựng cho mình chiến lược phát triển từ 2010 đến 2015 phù hợp với điều kiện thực tế. Vì thế, với yêu cầu đề tài đồ án tốt nghiệp, tôi lựa chọn: Phân tích, đánh giá chiến lược và khuyến nghị hoàn thiện chiến lược phát triển Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM đến 2015 . II. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu Trên cơ sở khái quát lý thuyết về chiến lược sẽ nghiên cứu tác động đến sản phẩm, khách hàng, cạnh tranh, thị trường, chi phí, tạo lợi nhuận tối ưu …vv, tôi vận dụng tập trung vào 2 mục tiêu : - Thông qua phân tích, đánh giá sự thực thi chiến lược phát triển của HOSE 2006 - 2010 để xem xét về mục tiêu, định hướng, chiến lược ..vv.; xem xét về sản phẩm, khách hàng, thị trường, thị phần, về năng lực, thanh tra , giám sát, quản lý …vv. - Thông qua thực tiễn đề xuất, hoàn thiện chiến lược về phát triển thị trường, về hạ tầng cơ sở hạ tầng và hệ thống quản trị giám sát của HOSE trong giai đoạn từ 2011-2015. Phạm vi nghiên cứu của đồ án này tập trung vào thực trạng hoạt động 2006 – 2010 và đề xuất chiến lược, giải pháp chính 2011 – 2015 của HOSE. III. Kết quả dự kiến Thông qua nghiên cứu, dự kiến sẽ đạt được kết quả cụ thể sau: - Làm sáng tỏ hơn các lý thuyết về chiến lược và vận dung vào chiến lược HOSE Phân tích - đánh giá và khuyến nghị hoàn thiện chiến lược phát triển của HOSE đến 2015 Học viên thực hiện: Phạm Thị Yến – lớp M11 – MBA – EV3, HCM 9 - Phân tích thực trạng và đánh giá chiến lược hiện tại của HOSE - Khuyến nghị và đưa ra những nội dung hoàn chỉnh chiến lược và các giải pháp chính về chiến lược phát triển của HOSE nhằm nâng cao hiệu quả và tạo ra kết quả bền vững, toàn diện và tốt hơn. VI. Bố cục của đồ án Đồ án được kết cấu bởi 7 chương chính bao gồm: - Chương 1: Mục đích nghiên cứu, - Chương 2: Tổng quan lý thuyết, - Chương 3: Phương pháp nghiên cứu, - Chương 4: Phân tích chiến lược hiện tại của HOSE, - Chương 5: Đánh giá chiến lược hiện tại của HOSE, - Chương 6: Đề xuất, - Chương 7: Kết luận. CHƯƠNG II TỔNG QUAN LÝ THUYẾT I. Khái niệm về chiến lược và quản trị chiến lược. 1. Chiến lược Cho đến ngày nay, có nhiều khái niệm về chiến lược, tùy theo cách tiếp cận khác nhau mà các tác giả: Theo Robert Allio “Chiến lược là nghệ thuật triển khai các nguồn lực hướng tới các cơ hội thị trường theo cách phân biệt doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh”. Trong khái niệm này việc triển khai các nguồn lực nhằm chiếm lấy các cơ hội thị trường là điều hấp dẫn. Hoặc theo Micheal Porter “Chiến lược là tạo khác biệt, chiến lược nằm tạo một thị trường duy nhất. Nói cách khác, chiến lược là tìm ra thị trường ngách hoặc thị trường để khống chế”. Hoặc một cách chi tiết đầy đủ thì “Chiến lược bao gồm tất cả các hoạt động cạnh tranh và các hướng tiếp cận kinh doanh mà ban giám đốc đã sử dụng để điều hành công ty.”hay Phân tích - đánh giá và khuyến nghị hoàn thiện chiến lược phát triển của HOSE đến 2015 Học viên thực hiện: Phạm Thị Yến – lớp M11 – MBA – EV3, HCM 10 “Chiến lược là kế hoạch tác chiến của ban giám đốc công ty nhằm (1) thu hút và làm hài lòng khách hàng, (2) chiếm giữ vị thế trên thị trường, (3)điều hành các hoạt động của công ty, (4) cạnh tranh thành công, (5)đạt được các mục tiêu của tổ chức”, ( Bài giảng – quản trị chiến lược -2010). Tuy mỗi tác giả có một các tiếp cận khác nhau, nhưng dù ở cách tiếp cận nào bản chất của chiến lược kinh doanh vẫn là phác thảo ra con đường đi tới tương lai của doanh nghiệp. Joel Ross và Michael Kami cho rằng “Một tổ chức không có chiến lược rõ ràng giống như con tàu không bánh lái chỉ quay mòng mòng tại chỗ”. Trong điều kiện nền kinh tế cạnh tranh ngày càng khốc liệt như hiện nay, xây dựng chiến lược kinh doanh là vô cùng cần thiết, bởi có chiến lược rõ ràng thì tổ chức có thể chủ động định hình trước cách thức điều hành công việc kinh doanh, gắn kết các hành động và quyết định độc lập, riêng rẽ của các nhà quản lý và nhân viên vào trong một khuôn khổ, kế hoạc tác chiến cố kết thống nhất chặt chẽ toàn công ty. 2. Quản trị chiến lược Một tổ chức phải xây dựng, định hình cho mình được chiến lược kinh doanh đúng đắn. Quản trị chiến lược tập trung vào việc hợp nhất việc quan trị, tiếp thị tài chính kế toán, sản xuất, nghiên cứu phát triển và hệ thống thông tin nhằm đạt được thành công các mục tiêu của tổ chức đã đề ra (Fred R. David-khái luận về quản trị chiến lược, NXB Thống kê – 2003). Hay chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản rằng, Quản trị chiến lược là tìm cách tốt nhất để thực thi một chiến lược đã được vạch ra. Cụ thể: Quản trị chiến lược = chiến lược + tổ chức thực thi chiến lược. Và công thức: Quản trị chiến lược tốt = chiến lược tốt + thực thi chiến lược tốt (Bài gảng – quản trị chiến lược , 2010) đã được kiểm nghiệm cho thành công của bất kỳ tổ chức , công ty nào. Quá trình quản trị chiến lươc gồm ba giai đoạn (thiết lập chiến lược, thực thi chiến lược, đánh giá chiến lược) và 5 nhiệm vụ (phát triển sứ mệnh và viễn cảnh chiến lược của công ty, lập ra các mục tiêu, thảo các chiến lược để đạt được các mục tiêu đề ra, ứng dụng thực thi chiến lược, giám sát và sửa chửa sai sót), Fred. R David đã khái quát quá trình quản trị chiến lược thành một mô hình (Phụ lục 2.1- Mô hình quy trình quản trị chiến lược của Phân tích - đánh giá và khuyến nghị hoàn thiện chiến lược phát triển của HOSE đến 2015 Học viên thực hiện: Phạm Thị Yến – lớp M11 – MBA – EV3, HCM 11 Fred. R David ). Nhìn vào mô hình ta nhận thấy quản trị chiến lược là một quá trình liên tục. Các giai đoạn hoạt động trong quy trình quản trị này hoạt động liên tục, giai đoạn thực thi, đánh giá chiến lược sẽ tìm ra những điểm chưa phù hợp với thực tế thông tin phản hồi lại từ đó các nhà quản trị sẽ diều chỉnh, bổ sung chiến lược của tổ chức phù hợp với các điều kiện thay đổi của môi trường kinh doanh bên trong và bên ngoài của tổ chức. 3. Các mô hình quản trị 3.1 Mô hình Delta Mô hình Delta là mô hình lựa chọn định vị chiến lược công ty của tác giả Arnoldo C. Hax (Phụ lục 2.2-Mô hình Delta). Trọng tâm của mô hình này là dựa trên sự gắn kết các giá trị hơn là việc cạnh tranh trực diện. Mỗi tổ chức khi xây dựng chiến lược cho mình có thể lựa chọn chiến lược khác biệt cạnh tranh dựa trên kinh tế học hệ thống. Hệ thống này có 03 chọn lựa định vị chiến lược đó là: cấ trúc nội bộ hệ thống, giải pháp khách hàng toàn diện, sản phẩm tối ưu. 3.1.1 Sản phẩm tối ưu Với lựa chọn định vị sản phẩm tối ưu, tức là công ty lựa cho cho mình chiến lược sản phẩm tốt nhất, tìm ra sản phẩm có chất lượng tốt nhất, khác biệt và nổi trội hơn các sản phẩm cùng loại trên thị trường, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng, hoặc tìm ra những sản phẩm với chi phí thấp nhất để thu hút sự quan tâm của khách hàng. Bên cạnh đó, các sản phẩm với chi phí thấp sẽ có mức giá bán tốt nhất và điều này cũng khiến khách hàng quan tâm tới sản phẩm của công ty nhiều hơn, tìm ra sản phẩm vượt trội hoặc sản phẩm có chi phí thấp ...vv sẽ nâng cao doanh thu và lợi nhuận của mình. 3.1.2. Giải pháp khách hàng toàn diện Với định vị chiến lược nhằm tới khách hàng, công ty sẽ đặt yếu tố khách hàng lên hàng đầu làm sao để phục vụ tốt nhất các yêu cầu của từng nhóm khách hàng khác nhau. Việc phát triển thêm các khách hàng mới, công ty phải tìm các giữ chân các khách hàng cũ, khách hàng mục tiêu, phải có các biện pháp chăm sóc khách hàng tốt, quan tâm đến những mong muốn của khách hàng để có những sản phẩm phù hợp với yêu cầu làm hài lòng khách hàng đến mức tốt nhất, có thể tạo ra sự trung thành của khách hàng đối với công ty. 3.1.3. Nội bộ hệ thống Phân tích - đánh giá và khuyến nghị hoàn thiện chiến lược phát triển của HOSE đến 2015 Học viên thực hiện: Phạm Thị Yến – lớp M11 – MBA – EV3, HCM 12 Định vị chiến lược nội bộ hệ thống để có hiệu quả hoạt động hệ thống tốt nhất cải thiện thực thi hệ thống hợp nhất, các thành phần bổ sung …vv. Từ đó, kiến trúc hệ thống mục tiêu xác định được các yếu tố dẫn đầu trong hệ thống nhằm bổ sung hoàn chỉnh hệ thống mục tiêu. Nếu định vị chiến lược ở vị trí ưu tiên nội bộ hệ thống sẽ nhấn mạnh các đặc trưng ủng hộ cho việc cải tiến kiến trúc hệ thống. Việc vận dụng mô hình Delta trong quản trị chiến lược kinh doanh để tìm ra lợi thế cạnh tranh, nhất là sản phẩm, khách hàng, thị phần, có chi phí thấp nhất, tạo lợi nhuận tối ưu…vv của mỗi công ty 3.2. Mô hình bản đồ chiến lược. Mô hình bản đồ chiến lược được Robert S Kaplan và Dvid P Norton đưa ra năm 2002 (Phụ lục 2.3 - Mô hình bản đồ chiến lược được Robert S Kaplan và Dvid P Norton). Bản đồ chiến lược mô tả phương thức một tổ chức tạo ra các giá trị kết nối các mục tiêu chiến lược với nhau trong mối quan hệ nhân quả rõ ràng. Các mục tiêu được nói đến trong đó bao gồm: mục tiêu về tài chính, mục tiêu về khách hàng về mặt nội tại (các quá trình, quy trình làm việc) và về khả năng học hỏi, phát triển. Nhìn vào bản đồ chiến lược ta có thể thấy rõ các vấn đề chính yếu sau: - Tất cả các thông tin sẽ được tổng hợp giúp cho việc trao đổi thông tin, giao tiếp trong quá trình quản trị chiến lược dễ dàng hơn. - Bốn hướng được đề cập bao gồm: tài chính, khách hàng, nội bộ, bà
Luận văn liên quan