Phân tích mối liên hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh tại khách sạn Vạn Phát 1

Trước những xáo động của môi trường kinh tế toàn cầu nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng, hiện đang phải đối mặt với nhiều vấn đề của thị trường khi mà xã hội không ngừng thay đổi, kỹ thuật không ngừng tiến bộ, việc quốc tế hóa kinh doanh đang là một xu thế dễ dẫn đến thị trường trong nước và quốc tế sẽ hoà tan làm một, tạo cơ chế cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp. Để đáp ứng được các nhu cầu ngày càng rộng lớn đó, các nhà quản trị phải có những chiến lược được hoạch định một cách dài lâu và khoa học. Sự phát triển nhanh chóng và đa dạng của hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị trường đã làm cho hoạt động kế toán hình thành và phát triển theo những định hướng cung cấp thông tin khác nhau trong đó kế toán quản trị được xem là yếu tố cơ bản để doanh nghiệp giữ vững và phát triển vị thế của mình.

pdf60 trang | Chia sẻ: khactoan_hl | Lượt xem: 1647 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phân tích mối liên hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh tại khách sạn Vạn Phát 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ THỊ NGỌC HUYỀN PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA CHI PHÍ – KHỐI LƢỢNG – LỢI NHUẬN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI KHÁCH SẠN VẠN PHÁT 1 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Kế toán Mã số ngành: 52340301 Tháng 8 năm 2013 TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LÊ THỊ NGỌC HUYỀN MSSV: CT0920M048 PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA CHI PHÍ – KHỐI LƢỢNG – LỢI NHUẬN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI KHÁCH SẠN VẠN PHÁT 1 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: KẾ TOÁN Mã số ngành: 52340301 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHÂU THỊ LỆ DUYÊN Tháng 8 năm 2013 LỜI CẢM TẠ Trong quá trình học tập, thực hiện đề tài nghiên cứu luận văn, lời đầu tiên em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến giáo viên hƣớng dẫn là ThS.Châu Thị Lệ Duyên đã tận tình giúp đỡ và hƣớng dẫn em trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài. Đồng thời em cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng – Thƣơng mại Vạn Phát – Nhà hàng khách sạn Vạn Phát 1 cũng nhƣ các anh chị em trong các bộ phận, đặc biệt là bộ phận kế toán đã cung cấp tài liệu và tạo mọi điều kiện thuận lợi để em hoàn thành tốt khóa luận này. Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhƣ do thời gian có hạn và kiến thức còn hạn chế nên sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong sự đóng góp và chỉ bảo từ thầy cô cùng mọi ngƣời. Em xin chân thành cảm ơn! Cần Thơ, ngày 02 tháng 12 năm 2013 Ngƣời thực hiện SV. Lê Thị Ngọc Huyền TRANG CAM KẾT Em xin cam kết luận văn này đƣợc hoàn thành dựa trên các kết quả nghiên cứu của em và các kết quả nghiên cứu này chƣa đƣợc dùng cho bất cứ luận văn cùng cấp nào khác. Cần Thơ, ngày 02 tháng 12 năm 2013 Ngƣời thực hiện Lê Thị Ngọc Huyền NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Cần Thơ, ngày….tháng….năm…. Thủ trƣởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) MỤC LỤC ______________________________________________________ Trang Chƣơng 1: GIỚI THIỆU ......................................................................................... 1 1.1 Vấn đề nghiên cứu ............................................................................................ 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu ......................................................................................... 2 1.3 Phạm vi nghiên cứu .......................................................................................... 2 Chƣơng 2:CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................... 3 2.1 Các khái niệm cơ bản trong việc phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận .................................................................................................... 3 2.1.1 Khái niệm về chi phí ...................................................................................... 3 2.1.2 Các cách phân loại chi phí ............................................................................. 3 2.1.3 Khái niệm về doanh thu và lợi nhuận ............................................................ 4 2.1.4 Số dƣ đảm phí ............................................................................................... 5 2.1.5 Tỷ lệ số dƣ đảm phí ....................................................................................... 6 2.1.6 Kết cấu chi phí ............................................................................................... 7 2.1.7 Đòn bẫy hoạt động ......................................................................................... 7 2.2 Phân tích điểm hòa vốn ..................................................................................... 8 2.2.1 Xác định điểm hòa vốn .................................................................................. 8 2.2.2 Các thƣớc đo tiêu chuẩn ................................................................................ 9 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu ................................................................................ 10 2.3.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu....................................................................... 10 2.3.2 Phƣơng pháp phân tích số liệu ..................................................................... 11 Chƣơng 3: KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN VẠN PHÁT 1 ............................................................................... 12 3.1 Giới thiệu về công ty Cổ phần Xây dựng - Thƣơng mại Vạn Phát ................ 12 3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển ............................................................... 12 3.1.2 Ngành nghề sản xuất kinh doanh ................................................................. 12 3.2 Đặc điểm tổ chức quản lý tại khách sạn Vạn Phát ......................................... 12 3.2.1 Đặc điểm tổ chức quản lý ............................................................................ 13 3.2.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban và bộ phận ................................... 14 3.2.3 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán .............................................................. 15 3.2.4 Hình thức ghi sổ kế toán tại khách sạn Vạn Phát 1 ..................................... 17 3.3Ttình hình hoạt động kinh doanh của khách sạn trong năm 2012 ................... 18 Chƣơng 4: PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ – KHỐI LƢỢNG – LỢI NHUẬN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI KHÁCH SẠN VẠN PHÁT 1 ................................................................................................................. 21 4.1 Đặc điểm chung về dịch vụ lƣu trú tại khách sạn ........................................... 21 4.2 Xem xét các yếu tố phân tích mối quan hệ cvp trong hoạt động kinh doanh tại khách sạn vạn phát 1 trong 6 tháng đầu năm 2013 ............................................... 21 4.2.1 Các yếu tố chi phí ........................................................................................ 21 4.2.2 Doanh thu của dịch vụ lƣu trú ..................................................................... 26 4.2.3. Phân bổ định phí và biến phí cho từng loại phòng ..................................... 26 4.3 Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lƣợng – lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh tại khách sạn vạn phát 1 ............................................................................. 27 4.3.1 Xác định số dƣ đảm phí, tỷ lệ số dƣ đảm phí và lợi nhuận của dịch vụ phòng .................................................................................................................... 28 4.3.2 Phân tích đòn bẫy hoạt động của dịch vụ phòng ......................................... 29 4.3.3 Phân tích điểm hòa vốn của dịch vụ phòng ................................................. 30 4.4 Ứng dụng của việc phân tích chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh tại khách sạn vạn phát 1 ............................................................ 32 4.4.1 Lập báo cáo kết quả kinh doanh theo số dƣ đảm phí.................................. 32 4.4.2 Phân tích số lƣợt phòng cần thiết để đạt mức lãi mong muốn..................... 33 4.4.3 Quyết định về khung giá bán phòng nghỉ .................................................... 35 4.4.4 Xác định kết cấu doanh thu phòng nghỉ hợp lý ........................................... 36 4.4.5 Lựa chọn phƣơng án kinh doanh khi các yếu tố thay đổi ............................ 36 Chƣơng 5: TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN VÀ NHỮNG KHÓ KHĂN TRỞ NGẠI TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN VẠN PHÁT 1 ....................................................................................................... 42 5.1 Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh của khách sạn .... 42 5.1.1 Thuận lợi ..................................................................................................... 40 5.1.2 Khó khăn ...................................................................................................... 42 5.2 Phƣơng hƣớng phát triển hoạt động kinh doanh của khách sạn trong thời gian tới .......................................................................................................................... 43 5.3 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ....................................... 43 5.3.1 Giải pháp về sản phẩm dịch vụ .................................................................... 43 5.3.2 Giải pháp về chính sách giá ......................................................................... 44 5.3.3 Giải pháp về chiến lƣợc ............................................................................... 44 5.3.4 Giải pháp về nguồn nhân lực ....................................................................... 44 5.3.5 Giải pháp thiết lập chƣơng trình và tạo sản phẩm trọn gói ......................... 44 5.3.6 Giải pháp quan hệ đối tác ............................................................................ 45 Chƣơng 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................ 46 6.1 Kết luận ........................................................................................................... 46 6.2 Kiến nghị ......................................................................................................... 46 6.2.1 Chính sách định vị ....................................................................................... 47 6.2.2 Chính sách giá .............................................................................................. 47 6.2.3 Chính sách phân phối ................................................................................... 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................... 49 DANH SÁCH BẢNG ____________________________________________________________ Trang Bảng 2.1 Bảng báo cáo thu nhập theo số dƣ đảm phí............................................. 5 Bảng 3.1 Số lƣợt khách khách sạn thực hiện đƣợc trong năm 2012 .................... 18 Bảng 4.1 Giá các loại phòng ngủ tại khách sạn Vạn Phát 1 ................................. 21 Bảng 4.2 Bảng tổng hợp doanh thu các dịch vụ 6 tháng năm 2013 ..................... 23 Bảng 4.3 Báo cáo chi phí theo khoản mục của dịch vụ phòng (6 tháng đầu năm 2013) ..................................................................................................................... 24 Bảng 4.4 Bảng căn cứ ứng xử chi phí ................................................................... 25 Bảng 4.5 Bảng phân loại chi phí ........................................................................... 25 Bảng 4.6 Bảng tổng hợp định phí và biến phí của dịch vụ phòng ........................ 24 Bảng 4.7 Bảng tổng hợp doanh thu phòng ngủ khách sạn Vạn Phát 1................. 24 Bảng 4.8 Bảng phân loại định phí và biến phí cho từng loại phòng ngủ ............. 25 Bảng 4.9 Bảng số dƣ đảm phí, tỷ lệ số dƣ đảm phí và lợi nhuận của các loại phòng .................................................................................................................... 26 Bảng 4.10 Bảng xác định độ lớn đòn bẫy hoạt động của dịch vụ phòng ............. 28 Bảng 4.11 Bảng phân tích doanh thu hòa vốn của các loại phòng nghỉ ............... 30 Bảng 4.12 Bảng báo cáo kết quả kinh doanh theo số dƣ đảm phí 6 tháng đầu năm 2013 ...................................................................................................................... 33 Bảng 4.13 Bảng báo cáo kết quả kinh doanh theo số dƣ đảm phí của từng loại phòng 6 tháng đầu năm 2013 ................................................................................ 33 Bảng 4.14 Bảng phân tích số lƣợt phòng sử dụng cần thiết ................................. 35 Bảng 4.15 Bảng phân tích khung giá bán phòng nghỉ .......................................... 36 Bảng 4.16 Bảng phân tích khi kết cấu phòng Suite và phòng Duluxe giảm ........ 37 Bảng 4.17 Bảng phân tích khi kết cấu phòng Suite và phòng Duluxe tăng ......... 37 Bảng 4.18 Bảng phân tích lựa chọn kết cấu doanh thu hợp lý ............................. 38 Bảng 4.19 Bảng báo cáo kết quả kinh doanh phòng Suite ................................... 39 Bảng 4.20 Bảng báo cáo kết quả kinh doanh dịch vụ lƣu trú .............................. 40 Bảng 4.21 Bảng báo cáo kết quả kinh doanh khi biến phí và số lƣợng thay đổi ............................................................................................................................... 41 Bảng 4.22 Bảng báo cáo kết quả kinh doanh phòng Suite ................................... 41 DANH SÁCH HÌNH ___________________________________________________________ Trang Hình 2.1: Đồ thị thể hiện mối quan hệ giữa chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận ....... 8 Hình 3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng - Thƣơng mại Vạn Phát – Nhà hàng Khách sạn Vạn Phát 1 ................................... 13 Hình 3.2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán .................................................... 16 Hình 3.3 Trình tự ghi sổ trên máy theo hình thức kế toán trên máy .................... 17 Hình 3.4 Biểu đồ mô tả tổng số lƣợt khách trong nƣớc và quốc tế qua các tháng của năm 2012 ........................................................................................................ 19 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BHTN : bảo hiểm tai nạn BHXH : bảo hiểm xã hội BHYT : bảo hiểm y tế CM : số dƣ đảm phí CVP : mối quan hệ giữa chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận FC : chi phí bất biến GTGT : giá trị gia tăng HCB : hệ số lƣơng cơ bản HSTT : hệ số tăng thêm NI : lãi thuần NP : lợi nhuận NVL : nguyên vật liệu OP : lợi nhuận hoạt động P : giá Q : sản lƣợng TR : doanh thu UCM : số dƣ đảm phí đơn vị UVC : chi phí khả biến đơn vị VC : chi phí khả biến 1 CHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1 VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Trƣớc những xáo động của môi trƣờng kinh tế toàn cầu nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng, hiện đang phải đối mặt với nhiều vấn đề của thị trƣờng khi mà xã hội không ngừng thay đổi, kỹ thuật không ngừng tiến bộ, việc quốc tế hóa kinh doanh đang là một xu thế dễ dẫn đến thị trƣờng trong nƣớc và quốc tế sẽ hoà tan làm một, tạo cơ chế cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp. Để đáp ứng đƣợc các nhu cầu ngày càng rộng lớn đó, các nhà quản trị phải có những chiến lƣợc đƣợc hoạch định một cách dài lâu và khoa học. Sự phát triển nhanh chóng và đa dạng của hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị trƣờng đã làm cho hoạt động kế toán hình thành và phát triển theo những định hƣớng cung cấp thông tin khác nhau trong đó kế toán quản trị đƣợc xem là yếu tố cơ bản để doanh nghiệp giữ vững và phát triển vị thế của mình. Ngày nay kế toán quản trị đã trở thành một nội dung quan trọng và cần thiết cho các nhà quản trị doanh nghiệp. Việc phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận đã tỏ ra là một công cụ hữu ích hỗ trợ cho nhà quản trị khi chọn lọc thông tin phù hợp cho quá trình ra quyết định. Điều này đã giúp cho các nhà quản trị đƣa ra những thông tin thích hợp, những quyết định kinh doanh nhanh chóng và chuẩn xác đồng thời có vai trò nhƣ một nhà tƣ vấn quản trị nội bộ của mọi tổ chức. Khi quyết định lựa chọn một phƣơng án tối ƣu hay điều chỉnh về sản xuất, nhà quản trị bao giờ cũng quan tâm đến hiệu quả kinh tế của phƣơng án mang lại, vì vậy việc tối ƣu hoá mối quan hệ giữa chi phí và lợi ích của phƣơng án lựa chọn là rất cần thiết. Tuy nhiên, không có nghĩa mục tiêu duy nhất là luôn luôn hạ thấp chi phí, do đó vấn đề đặt ra là phải làm sao kiểm soát đƣợc chi phí từ đó có những quyết định đúng đắn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận là một công cụ có ý nghĩa vô cùng quan trọng không chỉ đánh giá tổng quát quá trình hoạt động kinh doanh mà còn cung cấp những những dữ liệu mang tính dự báo phục vụ cho tiến trình ra quyết định của nhà quản trị, là cơ sở để đƣa ra các lựa chọn nhƣ lựa chọn dây chuyền sản xuất, định giá sản phẩm, chiến lƣợc bán hàng,…Đó là lý do vì sao em chọn đề tài “Phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh tại khách sạn Vạn Phát 1”. 2 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Qua quá trình thực tập tại khách sạn Vạn Phát 1 thuộc chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng – Thƣơng mại Vạn Phát, dựa trên quá trình hoạt động kinh doanh cùng các tƣ liệu đƣợc công ty cung cấp tiến hành phân tích các yếu tố chi phí, khối lƣợng, lợi nhuận, kết cấu doanh thu của việc kinh doanh dịch vụ lƣu trú tại khách sạn từ đó đƣa ra mối quan hệ giữa chi phí – khối lƣợng – lợi nhuận. Phân tích lựa chọn phƣơng án kinh doanh khi các yếu tố đó thay đổi nhằm đạt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận cho khách sạn. Nhận xét, đánh giá các vấn đề bất cập còn tồn tại và đƣa ra các giải pháp nhằm tăng hiệu quả trong hoạt động kinh doanh tại khách sạn. 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU Chuyên đề nghiên cứu đƣợc thực hiện trong quá trình thực tập tại khách sạn Vạn Phát 1 thuộc chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng – Thƣơng mại Vạn Ph
Luận văn liên quan