Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin quản lý bán sách và lưu kho bằng máy đọc mã vạch tại Nhà xuất bản trường đại học Kinh tế Quốc dân

Người ta chia lịch sử phát triển nhân loại thành ba giai đoạn chính  Nền văn minh nông nghiệp  Nền văn minh công nghiệp  Nền văn minh thông tin Trong mỗi giai đoạn lại có những tổ chức sản xuất phù hợp. Trước giai đoạn văn minh nông nghiệp nền kinh tế chủ yếu dựa trên cơ sở thỏa mãn nhu cầu của từng tập hợp người. Trong nền văn minh nông nghiệp đã bước đầu hình thành các cơ cấu tổ chức sản xuất tuy chưa hẳn mang dáng dấp các doanh nghiệp như hiện nay. Sau khi xuất hiện máy hơi nước và các máy móc thiết bị khác là giai đoạn bước sang nền văn minh công nghiệp với cơ cấu là các doanh nghiệp theo đúng nghĩa của nó. Bắt đầu váo những năm 80 của thế kỷ trước nhân loại bước vào nền văn minh thông tin (nền kinh tế thông tin) với đặc trưng cơ bản là các doanh nghiệp tin học có vai trò đặc biệt quan trọng. Hiện nay, các doanh nghiệp tin học không những chiếm một tỷ lệ lớn trong hệ thống các doanh nghiệp mà còn là nơi tạo ra nguồn doanh thu khổng lồ của thế giới. Chính vì vậy, với tư cách là sinh viên khoa Tin Học Kinh Tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, em rất mong muốn trong thời gian thực tập sẽ được học tập và rèn luyện trong môi trường năng động và chuyên nghiệp của các doanh nghiệp tin học. Sau một thời gian tìm hiểu và nghiên cứu, em đã lựa chọn được nơi thực tập phù hợp với khả năng và mong muốn của mình. Đó chính là công ty “Trí tuệ nhân tạo Việt Nam - viết tắt là AI)

pdf133 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 3702 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin quản lý bán sách và lưu kho bằng máy đọc mã vạch tại Nhà xuất bản trường đại học Kinh tế Quốc dân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân Khoa Tin học kinh tế Nguyễn Thị Hạnh Lớp Tin học kinh tế 46a 1 Đề tài: “Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin quản lý bán sách và lưu kho bằng máy đọc mã vạch tại Nhà xuất bản trường đại học Kinh tế Quốc dân” Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân Khoa Tin học kinh tế Nguyễn Thị Hạnh Lớp Tin học kinh tế 46a 2 Mục lục Danh mục các chữ viết tắt .............................................................................................. 6 Danh mục các bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ ........................................................................ 7 Lời cảm ơn ..................................................................................................................... 9 Lời mở đầu ................................................................................................................... 10 Chương 1: Giới thiệu về Công ty Trí tuệ nhân tạo Việt Nam và định hướng đề tài ..... 11 I. Tổng quan về công ty Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI) .............................................. 11 1. Giới thiệu chung .............................................................................................................. 11 2. Lĩnh vực kinh doanh ....................................................................................................... 12 3. Mô hình hoạt động .......................................................................................................... 13 3.1 Trung tâm đào tạo – Tranning Center .................................................................................... 13 3.2 Trung tâm phát triển phần mềm – Software Development Center ........................................... 13 3.3 Trung tâm phát triển giải pháp – Solution Development Center ............................................. 14 3.4 Trung tâm phát triển dịch vụ - Service Development Center ................................................... 14 3.5 Trung tâm nghiên cứu – Research Development Center ......................................................... 14 3.6 Trung tâm phát triển nguồn nhân lực – HR Development Center .......................................... 14 4. Cơ cấu tổ chức và chức năng của công ty ....................................................................... 15 4.1 Cơ cấu tổ chức ........................................................................................................................ 15 4.2 Chức năng, nhiệm vụ .............................................................................................................. 18 4.2.1 Phòng nghiên cứu và đào tạo ........................................................................................... 18 4.2.2 Phòng hỗ trợ và phát triển nguồn nhân lực ....................................................................... 19 4.2.3 Phòng kinh doanh ............................................................................................................. 20 4.2.4 Phòng tài chính kế toán..................................................................................................... 21 4.2.5 Phòng công nghệ .............................................................................................................. 21 4.2.6 Phòng phần mềm ............................................................................................................. 22 4.2.7 Phòng điện tử ................................................................................................................... 23 4.2.8 Phòng tư vấn và tuyển sinh ............................................................................................... 23 5. Đội ngũ nhân viên ........................................................................................................... 24 6. Các sản phẩm chính và quan hệ đối tác ......................................................................... 24 6.1 Các sản phẩm và dịch vụ chính của công ty ............................................................................ 24 6.1.1 Dịch vụ ........................................................................................................................... 24 6.1.2 Phần mềm ........................................................................................................................ 25 6.1.3 Giải pháp tích hợp ............................................................................................................ 26 6.2 Quan hệ đối tác của công ty .................................................................................................... 26 6.2.1 Hợp tác trong nước ........................................................................................................... 26 6.2.2 Hợp tác quốc tế ................................................................................................................ 27 II. Về phòng phần mềm và định hướng đề tài .............................................................. 28 1. Cơ cấu tổ chức và chức năng của các bộ phận trong phòng phần mềm ........................ 28 2. Định hướng đề tài ............................................................................................................ 30 2.1 Thực trạng hoạt động của nhà xuất bản trường đại học Kinh tế Quốc dân ............................ 30 Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân Khoa Tin học kinh tế Nguyễn Thị Hạnh Lớp Tin học kinh tế 46a 3 2.1.1 Giới thiệu chung về nhà xuất bản ...................................................................................... 30 2.1.2 Quy trình hoạt động của nhà xuất bản ............................................................................... 31 2.1.3 Thực trạng hoạt động của nhà xuất bản ............................................................................. 32 2.2 Nhu cầu của công ty .............................................................................................................. 34 2.3 Định hướng đề tài ................................................................................................................... 35 2.3.1 Định hướng đề tài ............................................................................................................. 35 2.3.2 Phạm vi ứng dụng của đề tài ............................................................................................. 35 Chương 2: Cơ sở lý luận và ngôn ngữ sử dụng để nghiên cứu đề tài .... 36 I Cơ sở lý luận về CSDL và Hệ thống thông tin Quản lý............................................. 36 1 Cơ sở lý luận về CSDL ..................................................................................................... 36 1.1 Khái niệm CSDL và Hệ quản trị CSDL................................................................................... 36 1.2 Kiến trúc một Hệ CSDL ......................................................................................................... 38 1.3 Lược đồ và mô hình dữ liệu .................................................................................................... 39 1.4 Các thuộc tính cần có và các yêu cầu đặt ra đối với một Hệ quản trị CSDL........................... 41 1.4.1 Các thuộc tính cần có của một Hệ quản trị CSDL ............................................................. 41 1.4.2 Yêu cầu đặt ra đối với một Hệ quản trị CSDL .................................................................. 45 2 Cơ sở lý luận về Hệ thống thông tin Quản lý .................................................................... 48 2.1 Hệ thống thông tin và Hệ thống thông tin quản lý .................................................................. 48 2.11 Một số khái niệm cơ bản.................................................................................................... 48 2.1.2 Phân loại Hệ thống thông tin ............................................................................................ 50 2.1.3 Nhiệm vụ, chức năng của Hệ thống thông tin quản lý đối với tổ chức ................................ 52 2.1.4 Các bộ phận cấu thành và nguyên nhân dẫn đến việc phát triển một Hệ thống thông tin quản lý .............................................................................................................................................. 53 2.2Mô hình biểu diễn Hệ thống thông tin Quản lý ....................................................................... 56 2.3Đánh giá hoạt động của một Hệ thống thông tin Quản lý ........................................................ 58 II Phát triển một Hệ thống thông tin quản lý ............................................................. 61 2 Quy trình phát triển một Hệ thống thông tin Quản lý ....................................................... 62 2.1 Giai đoạn 1: Đánh giá yêu cầu ............................................................................................... 62 2.2 Giai đoạn 2: Phân tích chi tiết ................................................................................................ 63 2.3 Giai đoạn 3: Thiết kế Logic ..................................................................................................... 64 2.4 Giai đoạn 4: Đề xuất các phương án của giải pháp ................................................................ 64 2.5 Giai đoạn 5: Thiết kế vật lý ngoài ........................................................................................... 65 2.6 Giai đoạn 6: Triển khai kỹ thuật hệ thống .............................................................................. 65 2.7 Giai đoạn 7: Cài đặt và khai thác ............................................................................................ 66 3 Một số phương pháp và công cụ sử dụng phân tích thiết kế một Hệ thống thông tin quản lý .......................................................................................................................................... 67 3.1 Các phương pháp mã hóa dữ liệu ........................................................................................... 67 3.1.1 Phương pháp mã hóa phân cấp .......................................................................................... 67 3.1.2 Phương pháp mã hóa liên tiếp ........................................................................................... 67 3.1.3 Phương pháp mã hóa tổng hợp .......................................................................................... 68 3.1.4 Phương pháp mã hóa theo xeri .......................................................................................... 68 3.1.6 Phương pháp mã hóa ghép nối .......................................................................................... 68 3.2 Các phương pháp thu thập thông tin.............................................................................. 68 3.2.1 Phỏng vấn ........................................................................................................................ 68 3.2.2 Nghiên cứu tài liệu ........................................................................................................... 69 3.2.3 Sử dụng phiếu điều tra ...................................................................................................... 69 3.2.4 Quan sát ........................................................................................................................... 70 3.3 Các công cụ mô hình hóa ....................................................................................................... 70 3.3.1 Sơ đồ chức năng kinh doanh (BFD) .................................................................................. 70 3.3.2 Sơ đồ luồng thông tin (IFD) .............................................................................................. 71 Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân Khoa Tin học kinh tế Nguyễn Thị Hạnh Lớp Tin học kinh tế 46a 4 3.3.3 Các phích vật lý................................................................................................................ 73 3.3.4 Sơ đồ luồng dữ liệu ......................................................................................................... 74 3.3.5 Các phích logic................................................................................................................. 75 3.4 Các phương pháp thiết kế CSDL............................................................................................. 77 3.4.1 Thiết kế CSDL logic từ các thông tin đầu ra ..................................................................... 77 3.4.2 Thiết kế CSDL bằng phương pháp mô hình hóa ............................................................... 78 II Cơ sở lý luận ngôn ngữ sử dụng .............................................................................. 83 1 Hệ quản trị CSDL Microsoft Access................................................................................. 83 2 Ngôn ngữ lập trình Visual Basic 6.0 ................................................................................. 84 2.1 Lịch sử hình thành và phát triển ............................................................................................ 84 2.2 Visual Basic 6.0 ...................................................................................................................... 85 2.2.1 Các phiên bản của Visual Basic 6.0................................................................................... 85 2.2.2 Ưu điểm của Visual Basic 6.0 ........................................................................................... 86 3 Công cụ thiết kế báo cáo Crystal Report............................................................................ 87 Chương 3. Phân tích, thiết kế Hệ thống thông tin quản lý bán sách bằng máy đọc mã vạch tại Nhà xuất bản trường Đại học Kinh tế Quốc dân ... 88 I Bài toán quản lý bán sách và lưu kho bằng máy đọc mã vạch tại Nhà xuất bản trường Đai học Kinh tế Quốc dân ................................................................................ 88 1 Quy trình bán sách và lưu kho tại Nhà xuất bản ............................................................. 88 2 Việc quản lý bán sách và lưu kho tại Nhà xuất bản .......................................................... 89 2.1 Quy trình lên báo cáo ............................................................................................................. 89 2.2 Phương pháp sử dụng để lên báo cáo ..................................................................................... 91 2.3 Yêu cầu đối với việc lên báo cáo.............................................................................................. 91 2.4 Thực trạng hoạt động lên báo cáo tại Nhà xuất bản ............................................................... 92 II Phân tích Hệ thống thông tin quản lý bán sách và lưu kho bằng máy đọc mã vạch tại Nhà xuất bản trường Đai học Kinh tế Quốc dân .................................................... 93 1 Xác định yêu cầu hệ thống ................................................................................................ 93 1.1 Các phương pháp đã sử dụng để xác định yêu cầu hệ thống .................................................. 93 1.1.1 Phỏng vấn ....................................................................................................................... 93 1.1.2 Nghiên cứu tài liệu ........................................................................................................... 95 1.1.3 Quan sát người sử dụng ................................................................................................... 96 1.2 Yêu cầu chức năng hệ thống................................................................................................... 97 2 Mô hình hóa yêu cầu hệ thống .......................................................................................... 98 2.1 Sơ đồ luồng thông tin (IFD)................................................................................................... 99 2.2 Sơ đồ chức năng kinh doanh (BFD) ..................................................................................... 100 2.3 Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) ................................................................................................... 101 2.3.1 Sơ đồ DFD mức ngữ cảnh ............................................................................................. 101 2.3.2 Sơ đồ DFD mức 0 .......................................................................................................... 102 III Thiết kế Hệ thống thông tin quản lý bán sách và lưu kho bằng máy đọc mã vạch tại Nhà xuất bản trường Đai học Kinh tế Quốc dân ....................................................... 103 1 Thiết kế CSDL ................................................................................................................. 103 1.1 Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) .............................................................................................. 103 1.2 Cơ sở dữ liệu ......................................................................................................................... 105 (1) Bảng khách hàng .............................................................................................................. 105 (2) Bảng nhà cung cấp............................................................................................................. 105 (3) Bảng Sách ......................................................................................................................... 106 Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân Khoa Tin học kinh tế Nguyễn Thị Hạnh Lớp Tin học kinh tế 46a 5 (4) Bảng nhóm sách ................................................................................................................ 106 (5) Bảng người sử dụng ........................................................................................................... 107 2 Thiết kế giải thuật ........................................................................................................... 107 2.2 Một số giải thuật quan trọng ................................................................................................. 110 2.2.1 Giải thuật đăng nhập ....................................................................................................... 110 2.2.2 Giải thuật tính toán doanh thu theo thời gian ................................................................... 111 2.2.3 Giải thuật tính toán doanh thu theo thời gian của từng đầu sách ....................................... 112 2.2.3 Giải thuật tìm kiếm hóa đơn theo thời gian và hợp đồng ................................................. 113 2.2.4 Giải thuật tìm kiếm sách theo tên sách ............................................................................ 114 2.2.5 Giải thuật tìm kiếm khách hàng theo tên khách hàng ....................................................... 115 2.2.6 Giải thuật tính doanh thu theo thời gian của từng nhóm sách ........................................... 116 3 Thiết kế giao diện ............................................................................................................ 117 3.1 Các nguyên tắc khi thiết kế giao diện .................................................................................... 117 3.2 Một số giao diện chính và chức năng.................................................................................... 118 3.2.1 Giao diện kết nối CSDL ................................................................................................. 118 3.2.2 Giao diện đăng nhập ....................................................................................................... 119 3.2.3 Giao diện chính của chương trình ................................................................................... 120 3.2.4 Giao diện danh sách nhân viên ..............