Phân tích thiết kế hệ thống thông tin – Quản lý thư viện

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin là bước đầu tiên không thể thiếu trong qui trình phát triển hệ thống phần mềm. Người ta nhận thấy và luôn cho rằng phân tích thiết kế hệ thống thông tin là giai đoạn quan trọng nhất trong qui trình phát triển phần mềm. Thật vậy , chỉ cần sơ xót trong quá trình thi ết kế dữ liệu là có thể dẫn tới một sản phẩm phần mềm kém chất l ượng hay không có giá trị sử dụng lâu dài. Ngày nay, cùng với sự phát tri ển của khoa học kỹ thuật, nhu cầu ứng dụng tin học trong công tác quản lí cũng ngày càng gia tăng. Việc xây dựng các phần mềm quản lí nhằm đáp ứng nhu cầu trên là rất cần thiết. Quản lý thư viện cũng không phải là ngoại lệ. Việc phần mềm quản lí thư viện ra đời sẽ giúp cho các thủ thư đỡ mất công tìm kiếm một cách thủ công trong với một khối lượng tài liệu đồ sộ, giúp việc quản lí sách và đọc giả dễ dàng, thuận tiện hơn và đặc biệt là giúp cho đọc giả tiện hơn trong việc tra cứu sách.

pdf39 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 6682 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phân tích thiết kế hệ thống thông tin – Quản lý thư viện, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện Trang 2 Lời nói đầu Phân tích thiết kế hệ thống thông tin là bước đầu tiên không thể thiếu trong qui trình phát triển hệ thống phần mềm. Người ta nhận thấy và luôn cho rằng phân tích thiết kế hệ thống thông tin là giai đoạn quan trọng nhất trong qui trình phát triển phần mềm. Thật vậy, chỉ cần sơ xót trong quá trình thiết kế dữ liệu là có thể dẫn tới một sản phẩm phần mềm kém chất lượng hay không có giá trị sử dụng lâu dài. Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhu cầu ứng dụng tin học trong công tác quản lí cũng ngày càng gia tăng. Việc xây dựng các phần mềm quản lí nhằm đáp ứng nhu cầu trên là rất cần thiết. Quản lý thư viện cũng không phải là ngoại lệ. Việc phần mềm quản lí thư viện ra đời sẽ giúp cho các thủ thư đỡ mất công tìm kiếm một cách thủ công trong với một khối lượng tài liệu đồ sộ, giúp việc quản lí sách và đọc giả dễ dàng, thuận tiện hơn và đặc biệt là giúp cho đọc giả tiện hơn trong việc tra cứu sách. Trong quá trình làm đồ án chúng em không tránh khỏi những sơ sót, chúng em xin trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp cũng như phản hồi của quí Thầy, Cô và các Bạn để chúng em có thể làm tốt hơn sau này. Cuối cùng chúng em xin trân trọng cám ơn thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh đã truyền đạt những kiến thức cần thiết để em có thể hoàn thành tốt đồ án này, đồng thời chúng em cũng xin cám ơn tất cả các người bạn đã tận tình giúp đỡ, động viên, hỗ trợ chúng em trong suốt thời gian học môn này. Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện Trang 3 MỤC LỤC Trang Lời nói đầu .................................................................................................................... 1 I. Mục tiêu, phạm vi của đề tài ..................................................................................... 3 1. Mục tiêu ................................................................................................................ 3 2. Phạm vi ................................................................................................................. 3 II. Khảo sát.................................................................................................................... 3 III. Phân tích ................................................................................................................. 3 1. Phát hiện thực thể. ................................................................................................. 3 2. Mô hình xử lí bằng ERD. ...................................................................................... 4 3. Mô tả thực thể. ...................................................................................................... 5 4. Mô hình DFD. ....................................................................................................... 7 5. Mô tả ô xử lý, kho dữ liệu. .................................................................................... 11 IV. Thiết kế dữ liệu, xử lý ............................................................................................. 16 1. Mô hình dữ liệu mức logic. ................................................................................... 16 2. Chuẩn hoá các quan hệ. ......................................................................................... 16 3. Giải thuật cho các ô xử lý. ..................................................................................... 17 4. Phát hiện các ràng buộc dữ liệu. ............................................................................ 17 V. Thiết kế giao diện ..................................................................................................... 31 1. Thiết kế menu. ...................................................................................................... 31 2. Thiết kế form. ....................................................................................................... 33 3. Thiết kế report. ...................................................................................................... 37 VI. Đánh giá ưu, khuyết điểm ...................................................................................... 38 1. Ưu điểm. ............................................................................................................... 38 2. Khuyết điểm.......................................................................................................... 38 Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện Trang 4 I. Mục tiêu, phạm vi đề tài 1. Mục tiêu : Phân tích thiết kế phần mềm quản lý thư viện. Yêu cầu : - Lập thẻ đọc giả. - Nhập sách mới. - Lập phiếu mượn. - Lập phiếu trả sách. - Lập báo cáo tháng. o Báo cáo tình hình nhập sách. o Báo cáo tình hình mượn sách. Tần suất giao dịch : - Lập thẻ độc giả : xảy ra thường xuyên. - Nhập sách mới : xảy ra thường xuyên. - Lập phiếu mượn : xảy ra thường xuyên. - Lập phiếu trả sách : xảy ra thường xuyên. Khối lượng độ phức tạp dữ liệu : dữ liệu dạng text, dạng hình, dạng số. Độ chính xác, thời gian đáp ứng : 2. Phạm vi : Phạm vi nằm trong giới hạn của môn học Phân Tích và Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin và các mục tiêu trên. II. Khảo sát : Mỗi đọc giả chỉ được mượn một số sách nhất định trong một khoảng thời gian nhất định. III. Phân tích : 1. Phát hiện thực thể - Thực thể DOCGIA : Mỗi thực thể tượng trưng cho một đọc giả trong quy trình mượn trả sách ở thư viện. Các thuộc tính : MaDocGia, HoTen, NgaySinh, DiaChi, Email, NgayLapThe, NgayHetHan, SoSachDangMuon, TinhTrangThe, GioiTinh. - Thực thể LOAIDOCGIA : Mỗi thực thể tượng trưng cho một loại đọc giả trong quy trình mượn trả sách ở thư viện. Các thuộc tính : MaLoaiDocGia, TenLoaiDocGia. - Thực thể PHIEUMUON : Mỗi thực thể tượng trưng cho một phiếu mượn. Các thuộc tính : MaPhieuMuon, NgayMuon, NgayTraDuKien. - Thực thể CHITIETPHIEUMUON : Mỗi thực thể tượng trưng cho 1 chi tiết phiếu mượn. Các thuộc tính : MaCTPM, NgayTra. - Thực thể SACH : Mỗi thực thể tượng trưng cho một cuốn sách. Các thuộc tính : MaSach, TenSach, TacGia, NamXuatBan, NgayNhap, TinhTrangSach, NamXuatBan, NhaXuatBan. Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện Trang 5 - Thực thể LOAISACH : Mỗi thực thể tượng trưng cho một loại sách, các thuộc tính : MaLoaiSach, TenTheLoai. - Thực thể THAMSO : Chứa các quy định đối với việc mượn trả sách ở thư viện, các thuộc tính : SoSachMuonToiDa, SoNgayMuonToiDa. 2. Mô hình ERD Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện Trang 6 3. Mô tả thực thể 3.1. Thực thể DOCGIA Tên thực thể : DOCGIA Tên thuộc tính Diễn giải MaDocGia HoTen NgaySinh DiaChi Email NgayLapThe NgayHetHan SoSachDangMuon TinhTrangThe GioiTinh Mã số của đọc giả Họ và Tên đọc giả Ngày Sinh đọc giả Địa chỉ đọc giả Email đọc giả Ngày Lập Thẻ đọc giả Ngày hết hạn của thẻ đọc giả Số sách đọc giả đang mượn Tình Trạng thẻ (còn hạn/hết hạn) Giới tính đọc giả 3.2. Thực thể LOAIDOCGIA Tên thực thể : LOAIDOCGIA Tên thuộc tính Diễn giải MaLoaiDocGia TenLoaiDocGia Mã số của loại đọc giả Tên loại đọc giả 3.3. Thực thể PHIEUMUON Tên thực thể : PHIEUMUON Tên thuộc tính Diễn giải MaPhieuMuon NgayMuon NgayTraDuKien Mã số của phiếu mượn Ngày mượn sách Ngày trả sách dự kiến 3.4. Thực thể CHITIETPHIEUMUON Tên thực thể : CHITIETPHIEUMUON Tên thuộc tính Diễn giải MaCTPM NgayTra Mã số chi tiết phiếu mượn Ngày trả sách Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện Trang 7 3.5. Thực thể SACH Tên thực thể : SACH Tên thuộc tính Diễn giải MaSach TenSach TacGia NamXuatBan NgayNhap TinhTrangSach Mã số sách Tên sách Tác giả quyển sách Năm xuất bản quyển sách Ngày nhập sách Tình trạng của sách 3.6. Thực thể LOAISACH Tên thực thể : LOAISACH Tên thuộc tính Diễn giải MaLoaiSach TenTheLoai Mã số loại sách Tên Thể loại sách Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện Trang 8 4. Mô hình hóa xử lý bằng DFD a. Mô hình cấp 1 KetQuaThongKe ThongKeTinhHinhMuonTra DangKyMuonSach 1 QuanLyThuVien + DocGia ThuThu b. Mô hình cấp 2 Thong Tin Doc Gia Thong Tin Doc Gia Thong Tin Doc Gia Cho Muon Sach ThongTinSach ThongTinSach Lap The Doc Gia KetQUaTraCuu ThongTinTraCuu ThongTinDocGia ThongTinSach ThongTinMuonTra [DangKyMuonSach] ThongTinSach [ThongKeTinhHinhMuonTra] [KetQuaThongKe] DocGia 1.1 XuLyTheDocGia + 1.2 XuLySach + 1.3 XuLyMuonTra + 1.4 XuLyTraCuu + 1.5 XuLyThongKe + ThuThu 1.6 QuanLy DocGia + Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện Trang 9 c. Mô hình cấp 3 cho xử lý THE DOC GIA [Thong Tin Doc Gia] ThongTinSauKhiCapNhatVaXoa ThongTinDocGia ThongTinSauKhiCapNhatVaXoa ThongTinCapNhatVaXoa ThongTinDocGia CapNhatVaXoaThongTinDocGia [Lap The Doc Gia] [ThongTinDocGia] XuLyTraCuu 1.1.1 TongHopThong TinDocGia 1.1.2 NhapThongTin DocGia 1.1.3 CapNhatVaXoa DocGia ThuThu DOCGIA QuanLy DocGia d. Mô hình cấp 3 cho xử lý SACH ThongTinSachCapNhatvaXoa ThongTinSachCapNhatvaXoa ThongTinSach ThongTinCapNhatvaXoa ThongTinSach CapNhatvaXoaSach [ThongTinSach] [ThongTinSach] [ThongTinSach] [ThongTinSach] ThuThu XuLyTraCuu 1.2.1 NhapThongTin Sach 1.2.2 CapNhatvaXoa Sach 1.2.3 TongHopThong TinSach XuLyMuonTra XuLyThongKe SACH Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện Trang 10 e. Mô hình cấp 3 cho xử lý MUON TRA ThongTinSachCapNhatvaXoa ThongTinSachCapNhatvaXoa ThongTinSach ThongTinCapNhatvaXoa ThongTinSach CapNhatvaXoaSach [ThongTinSach] [ThongTinSach] [ThongTinSach] [ThongTinSach] ThuThu XuLyTraCuu 1.2.1 NhapThongTin Sach 1.2.2 CapNhatvaXoa Sach 1.2.3 TongHopThong TinSach XuLyMuonTra XuLyThongKe SACH f. Mô hình cấp 3 cho xử lý TRA CUU [ThongTinDocGia] [Thong Tin Doc Gia] [ThongTinSach] [ThongTinTraCuu] Thong Tin Doc Gia can Tim Tim Doc Gia [KetQUaTraCuu] XuLySach XuLyTheDocGia ThuThu QuanLy DocGia 1.4.1 Xu Ly Tim Sach 1.4.2 Xu Ly Tim Doc Gia g. Mô hình cấp 3 cho xử lý THONG KE [ThongTinSach] [ThongTinMuonTra] [ThongKeTinhHinhMuonTra] [KetQuaThongKe] ThuThu XuLyMuonTra XuLySach 1.5.1 Xu Ly Thong Ke Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện Trang 11 h. Mô hình cấp 3 cho xử lý DOC GIA Thong Tin Sau Khi Xoa Cap Nhat Thong Tin Doc Gia Thong Tin Sau Khi Xoa Cap Nhat Thong Tin Doc Gia Thong Tin Doc Gia Thong Tin Doc Gia Nhap Thong Tin Doc Gia [Thong Tin Doc Gia] [Thong Tin Doc Gia] [Thong Tin Doc Gia]DocGia XuLyTraCuu XuLyTheDocGia 1.6.1 Nhap Doc Gia 1.6.2 Cap Nhat va Xoa Doc Gia 1.6.3 Tong Hop Thong Tin Doc Gia ThuThu DOC GIA Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện Trang 12 5. Mô tả ô xử lí 5.1. Mô tả ô xử lí Tìm đọc giả Tên ô xử lí : Tìm độc giả Số 1.1 DDL vào : HoTen, NgaySinh, GioiTinh, DiaChi, Email, NgayLapThe, NgayHetHan, SoSachDangMuon, TtrangThe. DDL ra : có hay không đọc giả với các thông tin trên Diễn giải : Tìm xem độc giả tồn tại hay không Tóm tắt : - Nhập thông tin đọc giả - Tìm xem độc giả đã có hay chưa 5.2. Mô tả ô xử lí Lập thẻ đọc giả Tên ô xử lí : Lập thẻ độc giả Số 1.2 DDL vào : HoTen, NgaySinh, GioiTinh, DiaChi, Email, NgayLapThe, NgayHetHan, SoSachDangMuon, TtrangThe DDL ra : Thông báo kết quả lập thẻ Diễn giải : Lập thẻ độc giả mới Tóm tắt : - Nhập thông tin đọc giả - Lưu thông tin đọc giả mới vào cơ sở dữ liệu DOCGIA 5.3. Mô tả ô xử lí Cập nhật thông tin đọc giả Tên ô xử lí : Cập nhật thông tin độc giả Số 1.3 DDL vào : Thuộc tính cần sửa , giá trị mới DDL ra : Thông báo kết quả cập nhật Diễn giải : Cập nhật thông tin về đọc giả Tóm tắt : - Nhập thông tin cần cập nhật - Cập nhật lại cơ sở dữ liệu DOCGIA - Lưu vào cơ sở dữ liệu DOCGIA 5.4. Mô tả ô xử lí Xóa thông tin đọc giả Tên ô xử lí : Xóa đọc giả Số 1.4 DDL vào : MaDocGia DDL ra : Thông báo kết quả xóa thông tin đọc giả Diễn giải : Xóa thông tin về 1 đọc giả Tóm tắt : -Xóa thông tin PHIEUMUON và CHITIETPHIEUMUON tương ứng với đọc giả trên -Xóa thông tin độc giả với MaDocGia như trên Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện Trang 13 5.5. Mô tả ô xử lí Nhập sách mới Tên ô xử lí : Nhập sách mới Số 2.1 DDL vào : TenSach, TacGia, NamXuatBan, NhaXuatBan, NgayNhap, TinhTrangSach, TenTheLoai DDL ra : Kết quả nhập sách mới Diễn giải : Nhập thông tin về sách mới Tóm tắt : - Nhập thông tin về sách mới - Lưu vào cơ sở dữ liệu SACH, LOAISACH 5.6. Mô tả ô xử lí Thông báo kết quả Tên ô xử lí : Thông báo kết quả Số 2.2 DDL vào : Kết quả nhập sách mới DDL ra : thông báo kết quả nhập sách mới Diễn giải : thông báo cho thủ thư về kết quả nhập sách mới 5.7. Mô tả ô xử lí Tìm kiếm sách Tên ô xử lí : Tìm kiếm sách Số 3.1 DDL vào : TenSach, TacGia DDL ra : thông báo sách có hay không Diễn giải : thông báo cho thủ thư biết có tồn tại loại sách với TenSach, TacGia trên Tóm tắt : - Nhập TenSach,TacGia - Tìm xem sách có hay không 5.8. Mô tả ô xử lí Thông báo cho đọc giả Tên ô xử lí : Thông báo cho độc giả Số 3.2 DDL vào : kết quả tìm kiếm sách DDL ra : thông báo có hay không loại sách độc giả cần tìm Diễn giải : thông báo cho độc giả biết loại sách độc giả cần có hay không 5.9. Mô tả ô xử lí Lập phiếu mượn Tên ô xử lí : Lập phiếu mượn Số 3.3 DDL vào : MaDocGia,MaSach DDL ra : Phiếu mượn Diễn giải : Tạo phiếu mượn ứng với 1 độc giả và các sách cần mượn Tóm tắt : - Nhập MaDocGia, MaSach - Tạo phiếu mượn từ các thông tin vừa nhập - Thông báo đã tạo phiếu mượn mới 5.10. Mô tả ô xử lí In phiếu mượn Tên ô xử lí : In phiếu mượn Số 3.5 DDL vào : thông tin của phiếu mượn DDL ra : tờ phiếu mượn Diễn giải : In các thông tin của phiếu mượn Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện Trang 14 5.11. Mô tả ô xử lí Cập nhật thông tin phiếu mượn Tên ô xử lí : Cập nhật thông tin phiếu mượn Số 3.6 DDL vào : Thuộc tính cần sửa , giá trị mới DDL ra : thông báo kết quả cập nhật Diễn giải : Cập nhật thông tin về phiếu mượn Tóm tắt : - Nhập thông tin cần cập nhật - Cập nhật lại cơ sở dữ liệu PHIEUMUON - Lưu vào cơ sở dữ liệu PHIEUMUON 5.12. Mô tả ô xử lí Xóa thông tin phiếu mượn Tên ô xử lí : thông tin phiếu mượn Số 3.7 DDL vào : MaPhieuMuon DDL ra : thông báo kết quả xóa thông tin phiếu mượn Diễn giải : Xóa thông tin về 1 phiếu mượn Tóm tắt : -Xóa thông tin PHIEUMUON và CHITIETPHIEUMUON tương ứng với đọc giả trên 5.13. Mô tả ô xử lí Lập phiếu trả sách Tên ô xử lí : Lập phiếu trả sách Số 4.1 DDL vào : MaSach, MaDocGia, TinhTrangSach DDL ra : Các thông tin của phiếu mượn sau khi đã cập nhật Diễn giải : Tạo phiếu trả sách ứng với 1 độc giả và số sách mà đọc giả trả Tóm tắt : - Nhập MaSach, MaDocGia - Cập nhật ngày trả vào phiếu mượn ứng với đọc giả và mã sách trên 5.14. Mô tả ô xử lí Cập nhật phiếu mượn, tình trạng sách Tên ô xử lí : Cập nhật phiếu mượn tình trạng sách Số 4.2 DDL vào : MaSach,MaDocGia DDL ra : Kết quả cập nhật Diễn giải : Cập nhật lại số sách độc giả đang mượn và tình trạng sách của quyền sách được đem trả Tóm tắt : - Nhập MaSach, MaDocGia - Dựa vào MaSach trong phiếu trả sách để tìm ra số sách trả - Số sách độc giả đang mượn = SoSachDangMuon- số sách trả - Cập nhật lại tình trạng sách ở bảng SACH, DOCGIA nhờ MaSach, MaDocGia 5.15. Mô tả ô xử lí báo cáo tình hình nhập sách Tên ô xử lí : Báo cáo tình hình nhập sách Số 5.1 DDL vào : Thang DDL ra : MaSach, TenSach, TacGia, TheLoai, NgayNhap Diễn giải : Báo cáo tình hình nhập sách trong tháng trên Tóm tắt : - Nhập tháng cần báo cáo - Báo cáo tình hình nhập sách Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện Trang 15 5.16. Mô tả ô xử lí In báo cáo Tên ô xử lí : In báo cáo Số 5.2 DDL vào : Tình hình nhập sách DDL ra : tờ báo cáo Diễn giải : In báo cáo tình hình nhập sách trong tháng trên 5.17. Mô tả ô xử lí báo cáo tình hình mượn sách Tên ô xử lí : Báo cáo tình hình mượn sách Số 6.1 DDL vào : Thang DDL ra : MaSach,TenSach,NgayMuon,NgayTra Diễn giải : Báo cáo tình hình mượn sách trong tháng trên Tóm tắt : - Nhập tháng cần báo cáo - Báo cáo tình hình mượn sách 5.18. Mô tả ô xử lí In báo cáo Tên ô xử lí : In báo cáo Số 6.2 DDL ra : tờ báo cáo Diễn giải : In báo cáo tình hình mượn sách trong tháng trên DDL vào : Tình hình mượn sách 5.19. Mô tả kho dữ liệu DOCGIA Tên kho dữ liệu DOCGIA Diễn giải : Lưu thông tin về đọc giả Cấu trúc dữ liệu :MaDocGia, HoTen, NgaySinh, GioiTinh,DiaChi, Email, NgayLapThe, NgayHetHan, SoSachDangMuon, TinhTrangThe. 5.20. Mô tả kho dữ liệu LOAIDOCGIA Tên kho dữ liệu LOAIDOCGIA Diễn giải : Lưu thông tin về loại độc giả Cấu trúc dữ liệu : MaLoaiDocGia,TenLoaiDocGia 5.21. Mô tả kho dữ liệu SACH Tên kho dữ liệu SACH Diễn giải : Lưu thông tin về sách Cấu trúc dữ liệu : MaSach, TenSach, MaLoaiSach, TacGia, NamXuatBan, NhaXuatBan, NgayNhap, TTrangSach 5.22. Mô tả kho dữ liệu LOAISACH Tên kho dữ liệu LOAISACH Diễn giải : Lưu thông tin về loại sách Cấu trúc dữ liệu : MaLoaiSach, TenTheLoai Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện Trang 16 5.23. Mô tả kho dữ liệu PHIEUMUON Tên kho dữ liệu PHIEUMUON Diễn giải : Lưu thông tin về phiếu mượn Cấu trúc dữ liệu : MaPhieuMuon, MaDocGia, NgayMuon, NgayTraDuKien Các chi tiết : STT Mã sách Tên sách Thể loại Tác giả Năm xuất bản Nhà xuất bản Ngày nhập Tình trạng 5.24. Mô tả kho dữ liệu THAMSO Tên kho dữ liệu THAMSO Diễn giải : Lưu thông tin về các qui định trong việc mượn trả sách Cấu trúc dữ liệu : SoSachMuonToiDa,SoNgayMuonToiDa Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện Trang 17 IV. Thiết kế dữ liệu, xử lí 1. Mô hình dữ liệu mức logic Từ mô hình ERD sau khi phân rã ta được các quan hệ như sau : a. DOCGIA(MaDocGia, HoTen, NgaySinh, GioiTinh, DiaChi, Email, NgayLapThe, NgayHetHan, SoSachDangMuon, TinhTrangThe, MaLoaiDocGia) b. LOAIDOCGIA(MaLoaiDocGia, TenLoaiDocGia) c. PHIEUMUON(MaPhieuMuon, MaDocGia, NgayMuon, NgayTraDuKien) d. CHITIETPHIEUMUON(MaCTPM, MaPhieuMuon, MaSach, NgayTra) e. SACH(MaSach, TenSach, MaLoaiSach, TacGia, NamXuatBan, NhaXuatBan,NgayNhap,TTrangSach) f. LOAISACH(MaLoaiSach, TenTheLoai) 2. Chuẩn hóa các quan hệ : Tất cả các quan hệ trên đều thuộc dạng chuẩn 3 Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện Trang 18 3. Giải thuật cho các ô xử lý Giải thuật ô xử lý Tìm thẻ đọc giả Ô xử lý 1.1 Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện Trang 19 Giải thuật ô xử lý Lập thẻ đọc giả Ô xử lý 1.2 Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện Trang 20 Giải thuật ô xử lý Cập nhật thông tin đọc giả Ô xử lý 1.3 Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện Trang 21 Giải thuật ô xử lý lý Xóa thông tin đọc giả Ô xử lý 1.4 Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện Trang 22 Giải thuật ô xử lý Nhập sách mới Ô xử lý 2.1 Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện Trang 23 Giải thuật ô xử lý Tìm sách Ô xử lý 3.1 Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện Trang 24 Giải thuật ô xử lý Lập phiếu mượn Ô xử lý 3.3 Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện Trang 25 Giải thuật ô xử lý Cập nhật số sách đang mượn Ô xử lý 3.4 Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện Trang 26 Giải thuật ô xử lý Cập nhật thông tin phiếu mượn Ô xử lý 3.6 Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện Trang 27 Giải thuật ô xử lý Xóa thông tin phiếu mượn Ô xử lý 3.7 Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện Trang 28 Giải thuật ô xử lý Lập phiếu trả sách Ô xử lý 4.1 Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện Trang 29 Giải thuật ô xử lý Cập nhật số sách đang mượn, tình trạng sách Ô xử lý 4.2 Đồ Án Phân Tích Thiết Kế HTTT – Quản lý thư viện Trang 30 Giải thuật ô xử lý Báo cáo
Luận văn liên quan