Phân tích tình hình tài chính và các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng – Thương mại và Môi trường Hà Nội

Xã hội ngày càng phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng đƣợc mở rộng, sự đa dạng, phức tạp và nhu cầu thông tin ngày càng đƣợc nâng cao thu hút sự quan tâm của đông đảo những ngƣời đã, đang và sẽ hoạt động trong các ngành kinh tế. Đặc biệt công việc phân tích tài chính - kế toán với chức năng thông tin và kiểm tra các hoạt động kinh tế - tài chính c ủa một tổ chức để phục vụ cho nhu cầu quản lý của các đối tƣợng bên trong và bên ngoài tổ chức, có vai trò cực kỳ quan trọng trong cung cấp thông tin kinh tế, tài chính cho nhà quản lý. Với nguồn thông tin hữu ích đó thì nhà quản lý có thể đánh giá chính xác, trung thực, khách quan về thực trạng tài chính, khả năng sinh lãi, hiệu quả kinh doanh, những triển vọng cũng nhƣ những rủi ro trong tƣơng lai của doanh nghiệp. Nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trƣờng đã tạo ra môi trƣờng cạnh tranh khắc nghiệt giữa những doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần phải tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc trên thƣơng trƣờng bằng uy tín, bằng sức mạnh tài chính, bằng chất lƣợng sản phẩm, Trong đó, vấn đề tài chính là quan trọng nhất và nó chi phối tất cả các mặt còn lại của doanh nghiệp. Để biết tình hình tài chính thực tiễn cũng nhƣ tình hình sử dụng vốn, quản lý nguồn nhân lực, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng thanh toán, khả năng xoay vòng vốn, đòi hỏi doanh nghiệp phải đi sâu phân tích các bảng số liệu, phân tích các chỉ số tài chính và các công cụ khác để có thể rút ra những kết luận phù hợp với nhu cầu hiện tại. Từ kết quả phân tích kế toán tài chính đó doanh nghiệp có thể nhận ra những ƣu khuyết điểm của mình mà định hƣớng, lập kế hoạch sản xuất và quản lý nguồn vốn, nguồn nhân lực trong tƣơng lai.

pdf155 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 4626 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phân tích tình hình tài chính và các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng – Thương mại và Môi trường Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ----------o0o---------- Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Linh. Lớp : CQ46/11.14. Đề tài: Phân tích tình hình tài chính và các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng – Thƣơng mại và Môi trƣờng Hà Nội. LUẬN VĂN CUỐI KHOÁ Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp. Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Hà. Hà Nội, Năm 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực, xuất phát từ thực tế của Công ty Cổ phần Xây dựng – Thƣơng mại và Môi trƣờng Hà Nội. Tác giả luận văn Nguyễn Thị Linh DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DTT : Doanh thu thuần. ĐTTC : Đầu tƣ tài chính. ĐVT : Đơn vị tính. HTK : Hàng tồn kho. LNST : Lợi nhuận sau thuế. LNTT : Lợi nhuận trƣớc thuế. TSCĐ : Tài sản cố định. TSDH : Tài sản dài hạn TSLĐ : Tài sản lƣu động. VCĐ : Vốn cố định. VCSH : Vốn chủ sở hữu. VKD : Vốn kinh doanh. VLĐ : Vốn lƣu động. XDCB : Xây dựng cơ bản DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Doanh số xuất khẩu từ năm 2007 đến năm 2011 của công ty. ............... Bảng 1.2: Bảng tổng hợp kết quả kinh doanh giai đoạn 2009 – 2011của Công ty cổ phần Xây dựng – Thƣơng mại và Môi trƣờng Hà Nội ........................................... Bảng 2.1: Phân tích sự biến động và tình hình phân bổ vốn năm 2011 .................. Bảng 2.2: Phân tích cơ cấu và sự biến động nguồn vốn năm 2011 ........................ Bảng 2.3: Nhu cầu vốn lƣu động thƣờng xuyên năm 2011 của Công ty cổ phần Xây dựng – Thƣơng mại và Môi trƣờng Hà Nội. .................................................. Bảng 2.4: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2010 - 2011 . Bảng 2.5: Các chỉ tiêu phản ánh mức độ sử dụng chi phí ...................................... Bảng 2.6: Phân tích tình hình lƣu chuyển tiền tệ ................................................... Bảng 2.7: Phân tích cơ cấu lƣu chuyển tiền thuần ................................................. Bảng 2.8: Phân tích các chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán ............................. Bảng 2.9: Các hệ số phản ánh cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản ........................ Bảng 2.10: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng hàng tồn kho của công ty năm 2010 - 2011 ........................................................................................................... Bảng 2.11: Tình hình thu hồi nợ của công ty năm 2010 – 2011 ............................ Bảng 2.12: Vốn chiếm dụng và nguồn vốn bị chiếm dụng của công ty năm 2010 – 2011 ...................................................................................................................... Bảng 2.13: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lƣu động của công ty năm 2010 – 2011 .......................................................................................................... Bảng 2.14: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty năm 2010 – 2011 .......................................................................................................... Bảng 2.15: Hiệu suất sử dụng toàn bộ vốn ............................................................ Bảng 2.16: Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời......................................................... Bảng 2.17: Một số chỉ tiêu tài chính của công ty ................................................... Bảng 2.18: Bảng kê diễn biến nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn .......................... Bảng 2.19: Bảng phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn ................ Sơ đồ 1: Sơ đồ công nghệ tiêu biểu của Johkasou ................................................. Sơ đồ 2: Tổ chức bộ máy quản lý của công ty ....................................................... Sơ đồ 3: Sơ đồ phân tích DUPONT của công ty năm 2011 ................................... LuËn v¨n cuèi khãa Khoa Tài chính doanh nghiệp SV Nguyễn Thị Linh Líp: CQ46/11.14 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN............................................................................................................................1 LỜI MỞ ĐẦU.......................................................................................................................... 12 CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ........ 15 1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP VÀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. .................................................................................................... 15 1.1.1 .Một số vấn đề cơ bản về doanh nghiệp và hoạt động của doanh nghiệp. ....................... 15 1.1.2. Bản chất Tài chính doanh nghiệp. ................................................................................. 16 1.1.3. Nội dung Tài chính doanh nghiệp. ................................................................................. 17 1.1.4. Vai trò, chức năng Tài chính doanh nghiệp. .................................................................. 18 1.2. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. ............................................................... 20 1.2.1. Khái niệm. ...................................................................................................................... 20 1.2.2. Sự cần thiết phải phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. ...................................... 20 1.2.3. Tài liệu sử dụng trong phân tích. ................................................................................... 23 1.2.4. Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp. ........................................................... 24 1.2.5. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp. .................................................................. 26 1.2.5.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp thông qua Bảng CĐKT, Báo cáo kết quả kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. ................................................................. 26 LuËn v¨n cuèi khãa Khoa Tài chính doanh nghiệp SV Nguyễn Thị Linh Líp: CQ46/11.14 1.2.5.2. Phân tích các hệ số đặc trưng. ..................................................................................... 28 1.2.5.2.1. Các hệ số về khả năng thanh toán. ........................................................................... 28 1.2.5.2.2. Các hệ số phản ánh cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản. ........................................ 32 1.2.5.2.3.Các hệ số về hiệu suất hoạt động. .............................................................................. 35 1.2.5.2.4. Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời. ............................................................................. 42 1.2.5.2.5. Các hệ số phản ánh giá thị trường. .......................................................................... 45 1.2.5.2.6. Phân tích mối quan hệ tương tác giữa các hệ số tài chính (phương pháp DUPONT). ................................................................................................................................................. 46 1.2.5.3. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn của doanh nghiệp. ............................ 48 1.2.5.4. Phân tích mô hình tài trợ............................................................................................. 49 1.2.5.5. Phân tích tăng trưởng.................................................................................................. 51 1.3. HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP, CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. ................................................................................................................................. 53 1.3.1. Hiệu quả sản xuất kinh doanh và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. ......................................................................................................... 53 1.3.2. Một số giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. ................................................................................................................................................. 54 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẨN XÂY DỰNG THƢƠNG MẠI VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI ................................................................................................................. 56 2.1. MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG – THƢƠNG MẠI VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI. ................................................................................................. 56 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. ............................................................................... 56 LuËn v¨n cuèi khãa Khoa Tài chính doanh nghiệp SV Nguyễn Thị Linh Líp: CQ46/11.14 2.1.1.1. Giới thiệu chung. ......................................................................................................... 56 2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển. ............................................................................ 57 2.1.1.3. Quá trình nghiên cứu và triển khai ứng dụng Johkasou tại Việt Nam. ...................... 58 2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. .............................................................................................................................................. 61 2.1.2.1. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty. ........................................................................... 61 2.1.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh. .................................................................. 64 2.1.1.2.1. Sản xuất cơ khí xuất khẩu. ....................................................................................... 64 2.1.1.2.2. Sản xuất và kinh doanh Johkasou. ........................................................................... 57 2.1.1.2.3. Trình độ cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty. ........................................................... 59 2.1.1.2.4. Trình độ của đội ngũ lao động trong công ty. ........................................................... 60 2.1.1.3. Thị trường tiêu thụ của công ty. .................................................................................. 60 2.1.2. Kết quả kinh doanh vủa công ty trong một số năm gần đây. .......................................... 61 2.2. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỐ PHẦN XÂY DỰNG – THƢƠNG MẠI VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI. ...................................................................... 66 2.2.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính qua Bảng cân đối kế toán. ............................... 66 2.2.2. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. ...................................................................................................................................... 81 2.2.3. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. ...................... 87 2.2.4. Phân tích khái quát tình hình tài chính công ty qua các hệ số tài chính đặc trưng. ...... 91 2.2.4.1. Các hệ số về khả năng thanh toán. .............................................................................. 91 2.2.4.2. Các hệ số phản ánh cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản. ........................................... 95 LuËn v¨n cuèi khãa Khoa Tài chính doanh nghiệp SV Nguyễn Thị Linh Líp: CQ46/11.14 2.2.4.3. Các hệ số về hiệu suất hoạt động. ................................................................................ 98 2.2.4.4. Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời. .............................................................................. 109 2.2.4.5. Phân tích mối quan hệ tương tác giữa các hệ số tài chính (phương pháp DUPONT). ............................................................................................................................................... 114 2.2.5. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn. ........................................................... 115 2.3. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG – THƢƠNG MẠI VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI. .................................................................... 123 2.3.1. Những kết quả đạt được. .............................................................................................. 123 2.3.2. Hạn chế. ....................................................................................................................... 124 CHƢƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG – THƢƠNG MẠI VÀ MÔI TRƢỜNG HÀ NỘI. .............................................................................................................. 126 3.1. ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN TỚI.126 3.1.1. Một số đặc điểm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của doanh nghiệp. .................................................................................................................................... 126 3.1.2. Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012. .................................... 128 3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY. ................................................................................................... 129 3.2.1. Đẩy mạnh huy đông vốn đầu tư đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh đồng thời xây dựng cơ cấu vốn, cơ cấu nguồn vốn hợp lý. ............................................................. 129 3.2.2. Chú trọng đầu tư đúng hướng Tài sản cố định. ........................................................... 131 3.2.3. Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ và thanh toán các khoản nợ, nâng cao khả năng thanh toán. ....................................................................................................................................... 132 LuËn v¨n cuèi khãa Khoa Tài chính doanh nghiệp SV Nguyễn Thị Linh Líp: CQ46/11.14 3.2.4. Tăng cường các biện pháp tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. .............................................................................. 134 3.2.5. Thực hiện các biện pháp tăng doanh thu. .................................................................... 136 3.2.6. Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ, gia tăng thị phần. ......................................................... 137 3.2.7. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên ...................................................................... 140 3.2.8. Tăng cường hoàn thiện công tác phân tích tài chính ở công ty. .................................. 143 KẾT LUẬN............................................................................................................................ 144 TÀI LIỆU THAM KHẢO. LuËn v¨n cuèi khãa Khoa Tài chính doanh nghiệp SV Nguyễn Thị Linh Líp: CQ46/11.14 LỜI CẢM ƠN. Luận văn tốt nghiệp này đƣợc hoàn thành dƣới sự hƣớng dẫn, chỉ bảo rất tận tình của cô giáo TS Nguyễn Thị Hà cùng với sự giúp đỡ về chuyên môn của bác Đỗ Tất Việt – Tổng giám đốc công ty cổ phẩn Xây dựng – Thƣơng mại và Môi trƣờng Hà Nội và các cô, chú, anh, chị trong công ty. Em xin đƣợc gửi lời cảm ơn chân thành đến cô giáo TS Nguyễn Thị Hà, bác Đỗ Tất Việt – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng – Thƣơng Mại và Môi trƣờng Hà Nội cùng các cô chú, anh chị trong công ty vì sự hƣớng dẫn, chỉ bảo cặn kẽ của cô giáo và các bác, cô chú, anh chị trong quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp này. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 4 năm 2012 Sinh viên Nguyễn Thị Linh CQ46/11.14 LuËn v¨n cuèi khãa Khoa Tài chính doanh nghiệp SV Nguyễn Thị Linh Líp: CQ46/11.14 LỜI MỞ ĐẦU. Xã hội ngày càng phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng đƣợc mở rộng, sự đa dạng, phức tạp và nhu cầu thông tin ngày càng đƣợc nâng cao thu hút sự quan tâm của đông đảo những ngƣời đã, đang và sẽ hoạt động trong các ngành kinh tế. Đặc biệt công việc phân tích tài chính - kế toán với chức năng thông tin và kiểm tra các hoạt động kinh tế - tài chính của một tổ chức để phục vụ cho nhu cầu quản lý của các đối tƣợng bên trong và bên ngoài tổ chức, có vai trò cực kỳ quan trọng trong cung cấp thông tin kinh tế, tài chính cho nhà quản lý. Với nguồn thông tin hữu ích đó thì nhà quản lý có thể đánh giá chính xác, trung thực, khách quan về thực trạng tài chính, khả năng sinh lãi, hiệu quả kinh doanh, những triển vọng cũng nhƣ những rủi ro trong tƣơng lai của doanh nghiệp. Nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trƣờng đã tạo ra môi trƣờng cạnh tranh khắc nghiệt giữa những doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần phải tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc trên thƣơng trƣờng bằng uy tín, bằng sức mạnh tài chính, bằng chất lƣợng sản phẩm,… Trong đó, vấn đề tài chính là quan trọng nhất và nó chi phối tất cả các mặt còn lại của doanh nghiệp. Để biết tình hình tài chính thực tiễn cũng nhƣ tình hình sử dụng vốn, quản lý nguồn nhân lực, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng thanh toán, khả năng xoay vòng vốn,…đòi hỏi doanh nghiệp phải đi sâu phân tích các bảng số liệu, phân tích các chỉ số tài chính và các công cụ khác để có thể rút ra những kết luận phù hợp với nhu cầu hiện tại. Từ kết quả phân tích kế toán tài chính đó doanh nghiệp có thể nhận ra những ƣu khuyết điểm của mình mà định hƣớng, lập kế hoạch sản xuất và quản lý nguồn vốn, nguồn nhân lực trong tƣơng lai. Với vai trò quan trọng của phân tích tài chính doanh nghiệp và qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Xây dựng – Thƣơng mại và Môi trƣờng Hà Nội LuËn v¨n cuèi khãa Khoa Tài chính doanh nghiệp SV Nguyễn Thị Linh Líp: CQ46/11.14 (Hactra.,JSC) em quyết định thực hiện đề tài: “Phân tích tình hình tài chính và các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Xây dựng – Thƣơng mại và Môi trƣờng Hà Nội”. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi thâm nhập thực tế tại Công ty cổ phần Xây dựng – Thƣơng mại và Môi trƣờng Hà Nội, em đi sâu tìm hiểu và hoàn thành các mục tiêu sau: - Phân tích tình hình tài chính mà trọng tâm là phân tích các báo cáo tài chính đặc trƣng và sử dụng các công cụ phân tích để có cái nhìn khách quan từ các góc độ khác nhau, vừa đánh giá kết quả bảng số liệu vừa phân tích các chỉ số tài chính để tìm hiểu một cách chính xác tình hình sản xuất, tình hình sử dụng vốn, khả năng thanh toán,… thực tiễn tại doanh nghiệp. - Thông qua các kết quả phân tích vừa tổng hợp đƣợc để đề xuất với nhà quản lý những phƣơng pháp, những định hƣớng có thể sẽ đƣợc thực hiện trong thời gian tới nhằm giúp doanh nghiệp cải thiện những hạn chế còn tồn đọng và đóng góp những ý kiến góp phần cải thiện tình hình tài chính, thúc đẩy công việc sản xuất kinh doanh ngày càng đi lên. Để đạt đƣợc mục đích đề tài, ngoài lời mở đầu và kết luận, đề tài bao gồm các nội dung sau: - Chƣơng 1: Lý luận chung về phân tích tài chính doanh nghiệp. - Chƣơng 2: Thực trạng tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Xây dựng – Thƣơng mại và Môi trƣờng Hà Nội. - Chƣơng 3: Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Xây dựng – Thƣơng mại và Môi trƣờng Hà Nội. LuËn v¨n cuèi khãa Khoa Tài chính doanh nghiệp SV Nguyễn Thị Linh Líp: CQ46/11.14 Để đề tài đảm bảo tính lý luận và thực tế, quá trình nghiên cứu đƣợc thực hiện thông qua: - Thu thập, tổng hợp lý luận từ lý thuyết. - Thu thập, chỉnh lý, phân tích qua những thông tin đƣợc cung cấp từ phía doanh nghiệp. Tuy nhiên, với thời gian tiếp cận thực tế chƣa nhiều nên bài luận không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận đƣợc ý kiến chỉ bảo của thầy cô, các cô chú, anh chị trong công ty. Em xin chân thành
Luận văn liên quan