Phân tích và chứng minh luận điểm “Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động sáng tạo và có khả năng giàng thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc” là một sáng tạo lớn của Hồ Chí Minh

1.Vấn đề dân tộc thuộc địa. -Vần đề dân tộc thuộc địa thực chất là vấn đề đấu tranh giải phóng của các dân tộc thuộc địa nhằm thủ tiêu sự thống trị của nước ngoài giàng độc lập dân tộc , xóa bỏ áp bức , bóc lột thực dân , thực hiện quyền dân tộc tự quyết, thành lập nhà nước dân tộc độc lập -Lựa chọn con đường phát triển của dân tộc đi tới xã hội cộng sản 2. Độc lập tự do là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của các dân tộc -Quyền con người được bác nâng cao khái quát lên quyền dân tộc “ tất cả dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng , dân tộc nào cũng có quyền sống , quyền sung sướng và quyền tự do” - Nguyễn Ái Quốc gửi đến hội nghị Vecxay bản yêu sách gồm tám điểm đòi quyền tự do, dân chủ cho nhân dân Việt Nam - Hồ Chí Minh nêu cao chân lý lớn nhất của thời đại “ không có gì quý hơn độc lập tự do”

docx7 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 24625 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích và chứng minh luận điểm “Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động sáng tạo và có khả năng giàng thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc” là một sáng tạo lớn của Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ TÀI 3: Bằng lý luận và thực tiễn, phân tích và chứng minh luận điểm : “Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động sáng tạo và có khả năng giàng thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc” là một sáng tạo lớn của Hồ Chí Minh. A. Lý luận I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc. 1.Vấn đề dân tộc thuộc địa. -Vần đề dân tộc thuộc địa thực chất là vấn đề đấu tranh giải phóng của các dân tộc thuộc địa nhằm thủ tiêu sự thống trị của nước ngoài giàng độc lập dân tộc , xóa bỏ áp bức , bóc lột thực dân , thực hiện quyền dân tộc tự quyết, thành lập nhà nước dân tộc độc lập -Lựa chọn con đường phát triển của dân tộc đi tới xã hội cộng sản 2. Độc lập tự do là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của các dân tộc -Quyền con người được bác nâng cao khái quát lên quyền dân tộc “ tất cả dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng , dân tộc nào cũng có quyền sống , quyền sung sướng và quyền tự do” - Nguyễn Ái Quốc gửi đến hội nghị Vecxay bản yêu sách gồm tám điểm đòi quyền tự do, dân chủ cho nhân dân Việt Nam - Hồ Chí Minh nêu cao chân lý lớn nhất của thời đại “ không có gì quý hơn độc lập tự do” - Đối với các dân tộc ở phương Đông “ chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước” 3. Kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội,chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế Mối liên hệ giữa các dân tộc và giai cấp : - Sự kết hợp nhuần nhuyễn vấn đề giai cấp và vấn đề dân tộc ở Hồ Chí Minh khẳng định vai trò lịch sử của giai cấp công nhân và quyền lãnh đạo duy nhất của Đảng cộng sản trong quá trình cách mạng Việt Nam - Giải phóng dân tộc tạo điều kiện để giải phóng giai cấp . Vì thế lợi ích của giai cấp phải phục tùng lợi ích của dân tộc - Giữ vững độc lập của dân tộc mình đồng thời tôn trọng dân tộc của các dân tộc khác Nêu cao tinh thần độc lập tự chủ thể hiện quyền dân tộc tự quyết nhưng Hồ Chí Minh không quên nghĩa vụ quốc tế trong việc ủng hộ các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới Bác đề ra khẩu lệnh “ giúp bạn là tự giúp mình” và chủ trương phải bằng thắng lợi của cách mạng mỗi nước mà đóng góp vào thắng lợi chung của cách mạng thế giới II. Tư tưởng HồChí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc 1. Mục tiêu cấp thiết hàng đầu của cách mạng giải phóng dân tộc: - Đối tượng của cách mạng ở thuộc địa là chủ nghĩa thực dân và tay sai phản động - Đế quốc tay sai là kẻ thù số 1 của nhân dân , lật đổ chế độ thuộc địa là nguyện vọng hàng đầu của nhân dân - Cuộc cách mạng Đông Dương trong giai đoạn hiện nay là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc 2. Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản và phải do Đảng cộng sản lãnh đạo Con đường giải phóng dân tộc duy nhất là con đường cách mạng vô sản -Trong cuộc kháng chiến Hồ Chí Minh viết “chỉ có giải phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng được dân tộc” “chỉ có chủ nghĩa xã hội ,chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ” Đảng cộng sản Việt Nam -người lãnh đạo duy nhất kháng chiến chống thực dân Theo Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản Việt Nam là đảng của giai câp công nhân ,của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng của Bác Hồ là Đảng của mình và đều gọi là “Đảng ta” 3. Sức mạnh của dân tộc là lực lượng cho Cách mạng giải phóng dân tộc - Hồ Chí Minh lấy nhân dân làm nguồn sức mạnh “lấy dân làm gốc” “có dân là có tất cả” “dễ trăm lần không dân cũng chịu ,khó vạn lần dan liệu cũng xong” - Hồ Chí Minh phân tích “dân tộc cách mệnh thì chưa phân giai cấp, nghĩa là sĩ , nông, công, thương đều nhất trí chống lại cường quyền” 4. Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động sáng tạo và phải tiến hành cách mạng bằng con đường bạo lực Cần được tiến hành chủ động sáng tạo: Nhiều chủ trương phát huy nỗ lực chủ quan của dân tộc, tránh tư tưởng bị động trông chờ vào sự giúp đỡ bên ngoài Mối quan hệ giữa cách mạng thuộc địa với cách mạng vô sản ở chính quốc là mối quan hệ bình đẳng chứ không phải là quan hệ lệ thuộc, hoặc quan hệ chính phụ Hồ Chí Minh cho rằng Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có thể giành thắng lợi trước cách mạng ở chính quốc Cách mạng giải phóng dân tộc cần sử dụng bạo lực cách mạng Từ thực tiễn và những hành động, âm mưu của thực dân Pháp, Bác chỉ ra chỉ có con đường bạo lực cách mạng bạo lực quần chúng mới giành được thắng lợi Cách mạng bạo lực gồm: lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân Hình thái của Bạo lực cách mạng và phương châm chiến lược toàn dân khởi nghĩa, toàn dân nổi dậy đánh lâu dài Cách mạng gắn bó với tư tưởng nhân đạo hòa bình III. Sự sáng tạo và chủ động trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc Vận dụng sáng tạo vào trong lý luận Cách mạng giải phóng dân tộc Đến với chủ nghĩa Mác-lênin xác định theo khuynh hướng chính trị vô sản , nhưng con đường Cách mạng giải phóng dân tộc là do Hồ Chí Minh hoạch định chứ không phải……cái gì đó. Hồ Chí Minh không rập khuân máy móc lý luận đấu tranh giai cấp vào điều kiện lịch sử ở thuộc địa mà có sự kết hợp hài hòa về vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp + Bác khẳng định “Đảng cộng sản Việt Nam” là “Đảng của giai cấp vô sản” là “Đảng của dân tộc Việt Nam” “Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động” Sáng tạo trong phương pháp trong tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc Mang đậm tính nhân văn sử dụng bạo lực cách mạng nhưng tận dụng mọi khả năng giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình Sử dụng và phát huy sức mạnh toàn dân tộc , dựa vào sức mạnh toàn dân đển tiến hành khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng, kết hợp quy luật của cuộc khởi nghĩa và chiến tranh B. Thực tiễn 1. Thắng lợi cách mạng tháng Tám 1945 - Hội nghị lần thứ tám ban chấp hành Trung ương Đảng (5-1941). Theo lý luận của Hồ Chí Minh trong thay đổi chiến lược, kiên quyết giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, đặt nhiệm vụ chống đế quốc giành độc lập dân tộc lên hàng đầu - Sử dụng bạo lực cách mạng và dựa vào lực lượng chính và lực lượng vũ trang, đi từ khởi nghĩa từng phần và chiến tranh du kích cục bộ giành chính quyền ở nhiều vùng nông thôn, tiến lên chớp đúng thời cơ tổng khởi nghĩa ở cả nông thôn và thành thị giành chính quyền. 2.Thắng lợi của 30 năm chiến tranh cách mạng 1945-1975 - Trong kháng chiến chống Pháp quân và dân ta anh dũng đứng lên với tinh thần “thà hi sinh tất cả chứ không chịu mất nước ,nhất định không chịu làm nô lệ. - Thực hiện mỗi người dân là một người lính, mỗi làng xã là một pháo đài, mỗi khu phố là một trận địa, vừa kháng chiến vừa kiến quốc, vừa chiến đấu và xây dựng hậu phương và vận động quốc tế. - Phương châm chiến lược đánh lâu dài và nghệ đánh từng bước ,vừa xây dựng hậu phương miền Bắc ,vừa đẩy mạnh cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và đấu tranh cách mạng ở miền Nam. - Chiến lược tổng hợp của chiến tranh nhân dân sử dụng bạo lực cách mạng dựa vào hai lự lượng :lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang ,kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang. - Kết hợp nổi dậy và tiến công ,kết hợp ba thứ quân ,cả ba mặt trận :chính trị ,quân sự và ngoại giao. - Những thắng lợi chiến lược của cách mạng Việt Nam trong thế kỉ XX chứng tỏ hùng hồn giá trị khoa học và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. C .Liên hệ tư tưởng Hồ Chí Minh về Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời hiện nay. - Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và luôn hướng đất nước theo con đường Xã hội chủ nghĩa. - Đấu tranh chống tệ nạn xã hội ,an ninh trật tự phải có sự kết hợp giữa lực lượng an ninh và nhân dân địa phương . - Nêu cao tinh thần dân tộc - Chăm lo xây dựng khối đoàn kết dân tộc, giải quyết tốt mối quan hệ các dân tộc anh em. Kết luận : Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc vừa mang tính chủ động vừa mang tính sáng tạo, không chỉ phù hợp với thời chủ nghĩa thực dân mà còn phù hợp ngay trong cả thời đại ngày nay. Vận dụng đường lối của Quốc tế Cộng sản vào điều kiện các nước thuộc địa, Nguyễn ái Quốc đã kết luận : "sự giải phóng của giai cấp công nhân phải là sự nghiệp của bản thân giai cấp công nhân”. Do đánh giá đúng sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, Nguyễn ái Quốc đã dự báo : Cách mạng thuộc địa không cần thụ động chờ đợi mà có thể nổ ra và giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc, đồng thời tác động trở lại cách mạng chính quốc. Kế thừa truyền thống đạo đức tốt đẹp của ông cha, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những biện pháp quan trọng để khắc phục sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm lành mạnh nền đạo đức xã hội, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội, tạo động lực cho sự phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững. Vấn đề cơ bản nhất khi thực hiện cuộc vận động là mỗi người chúng ta phải nhận thức đầy đủ vị trí của vấn đề đạo đức, thường xuyên tự giác, nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng theo gương Bác Hồ vĩ đại.                         
Luận văn liên quan