Phân tích và thiết kế dự án xây dựng phần mềm quản lý cửa hàng sách

1. Nhân viên chọn chức năng đăng nhập trên giao diện. 2. Nhân viên nhập thông tin gồm tài khoản và mật khẩu, sau đó nhấn nút đăng nhập. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản và mật khẩu. 4. Đúng tài khoản, hệ thống cho phép người dùng vào phần mềm và sử dụng các chức năng trên giao diện. 5. Đăng xuất : nhân viên nhấn nút thoát khi đăng xuất.

pdf34 trang | Chia sẻ: superlens | Lượt xem: 2969 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phân tích và thiết kế dự án xây dựng phần mềm quản lý cửa hàng sách, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TÀI LIỆU PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ DỰ ÁN XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CỬA HÀNG SÁCH. Dự án Mã hiệu dự án: DA001 Mã hiệu tài liệu: DT002 Quản lý nhà sách Phiên bản: Phân tích thiết kế Ngày: 29/09/2014 DT002 Nhóm 19 Page 2 Các phiên bản tài liệu Ngày Phiên bản Miêu tả Người thực hiện 29/09/2014 1.0 Tài liệu được xây dựng với mục đích phân tích thiết kế dự án xây dựng phần mềm quản lý nhà sách. Nhóm 19 Quản lý nhà sách Phiên bản: Phân tích thiết kế Ngày: 29/09/2014 DT002 Nhóm 19 Page 3 Thành viên nhóm 19. STT Họ và tên SHSV Email 1 Nguyễn Văn Nam 20111892 namkiwi.bk56@gmail.com 2 Hồ Thúc Đồng 20112574 hothucdongdhbk@gmail.com 3 Nguyễn Thanh Cường 20112551 dekhibk501@gmail.com 4 Đoàn Văn Đạt 20111370 doanvandat93@gmail.com Quản lý nhà sách Phiên bản: Phân tích thiết kế Ngày: 29/09/2014 DT002 Nhóm 19 Page 4 Mục lục Thành viên nhóm 19. ................................................................................................. 3 Danh mục hình. .......................................................................................................... 5 Phần 1. Mô hình hóa nhu cầu với biểu đồ use case. .................................................. 6 I. Sơ đồ Usecase tổng quát : ............................................................................. 6 II. Đặc tả usecase: .............................................................................................. 7 1. Đăng nhập /đăng xuất: ................................................................................... 7 2. Thanh toán bán lẻ : ........................................................................................ 8 3. Quản lí nhập xuất : ......................................................................................10 4. Quản lí thu chi: ............................................................................................12 5. Quản lí khách hàng: .....................................................................................15 6. Thống kê: .....................................................................................................16 7. Quản lí chung : ............................................................................................18 Phần 2. Cơ sở dữ liệu: ..............................................................................................20 Phần 3. Biểu đồ lớp. .................................................................................................21 Phần 4. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ bằng biểu đồ hoạt động. .......................25 Phần 5. Biểu đồ trình tự thể hiện thứ tự thông điệp theo thời gian. ........................29 Quản lý nhà sách Phiên bản: Phân tích thiết kế Ngày: 29/09/2014 DT002 Nhóm 19 Page 5 Danh mục hình. Hình 1 : usecase tổng quát ......................................................................................... 6 Hình 2 : Usecase thanh toán ....................................................................................... 8 Hình 3: Usecase nhập xuất .......................................................................................10 Hình 5 : Usecase thu chi ..........................................................................................12 Hình 6 : Usecase quản lí khách hàng .......................................................................15 Hình 8 : Usecase quản lí chung ................................................................................18 Hình 9 : cơ sở dữ liệu ...............................................................................................20 Hình 10. Biểu đồ lớp Component ............................................................................21 Hình 11. Biểu đồ lớp Controller ..............................................................................22 Hình 12. Biểu đồ lớp Entity .....................................................................................23 Hình 13. Biểu đồ lớp Model. ...................................................................................23 Hình 14. Biểu đồ lớp View ......................................................................................24 Hình 15. Quy trình đăng nhập..................................................................................25 Hinh 16. Quy trình nhập hàng..................................................................................26 Hình 17. Quy trình bán lẻ. .......................................................................................27 Hình 18. Quy trình xuất hàng. .................................................................................28 Hình 19. Biểu đồ trình tự đăng nhập. .......................................................................29 Hình 20. Biểu đồ trình tự quản lý chung .................................................................29 Hình 21. Biểu đồ trình tự quản lý khách hàng. ........................................................30 Hình 22. Biểu đồ trình tự của quá trình quản lý thu chi. .........................................31 Hình 23. Biểu đồ trình tự nhập hàng. .......................................................................32 Hình 24. Biểu đồ trình tự xuất hàng. .......................................................................32 Hình 25. Biểu đồ trình tự thanh toán. ......................................................................33 Hình 26. Biểu đồ trình tự thống kê. .........................................................................34 Quản lý nhà sách Phiên bản: Phân tích thiết kế Ngày: 29/09/2014 DT002 Nhóm 19 Page 6 Phần 1. Mô hình hóa nhu cầu với biểu đồ use case. I. Sơ đồ Usecase tổng quát : Hình 1 : usecase tổng quát Quản lý nhà sách Phiên bản: Phân tích thiết kế Ngày: 29/09/2014 DT002 Nhóm 19 Page 7 II. Đặc tả usecase: 1. Đăng nhập /đăng xuất: Tên Usecase Đăng nhập, đăng xuất Tác nhân chính Nhân viên thanh toán, kế toán nhập, kế toán công nợ, kế toán tổng hợp. Mô tả Người dùng đăng nhập vào để thực hiện các chức năng của phần mềm. Người dùng đăng xuất nếu không dùng phần mềm nữa. Các luồng chính 1. Nhân viên chọn chức năng đăng nhập trên giao diện. 2. Nhân viên nhập thông tin gồm tài khoản và mật khẩu, sau đó nhấn nút đăng nhập. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản và mật khẩu. 4. Đúng tài khoản, hệ thống cho phép người dùng vào phần mềm và sử dụng các chức năng trên giao diện. 5. Đăng xuất : nhân viên nhấn nút thoát khi đăng xuất. Các ngoại lệ  Tài khoản không đúng hoặc mật khẩu không đúng, hệ thống thông báo đăng nhập không thành công. Điều kiện tiên quyết Đăng nhập :Tài khoản của nhân viên phải được tạo ra trước đo, do người kế toàn tổng hợp tạo ra. Đăng xuất : phải đăng nhập vào trước đó. Điều kiện thành công Đăng nhập :  Hệ thống hiển thị giao diện người dùng lên màn hình. Quản lý nhà sách Phiên bản: Phân tích thiết kế Ngày: 29/09/2014 DT002 Nhóm 19 Page 8  Người dùng có thể sử dụng các chức năng của phần mềm. Đăng xuất : trở về màn hình đăng nhập. 2. Thanh toán bán lẻ : Hình 2 : Usecase thanh toán Tên Usecase Thanh toán bán lẻ Tác nhân chính Nhân viên thanh toán Mô tả Khách hàng đến mua sách, và ra quầy để thanh toán tiền sách, bán lẻ không cho phép nợ. Các luồng chính 1. Nhân viên thu ngân chọn thanh . 2. Hệ thống hiển thị thông tin hóa đơn. 3. Nhân viên quét mã vạch hoặc nhập tên sách vào Quản lý nhà sách Phiên bản: Phân tích thiết kế Ngày: 29/09/2014 DT002 Nhóm 19 Page 9 hóa đơn. 4. Hệ thống hiển thị tổng số tiền của hóa đơn. Và kiểm tra nếu hóa đơn tổng tiền > 1triệu thì thông báo lấy thông tin khách hàng để thêm vào danh sách khách hàng. 5. Nhân viên yêu cầu khách hàng thanh toán. 6. Nhân viên quét thẻ hoặc nhận tiền mặt và nhập số tiền vào form hóa đơn. 7. Hệ thống tính tổng tiền và tiền thừa và hiển thị lên form hóa đơn. 8. Nhân viên thanh toán in hóa đơn và trả tiền thừa cho khách. 9. Hệ thống lưu thông tin hóa đơn vào cơ sở dữ liệu. Các ngoại lệ  Dữ liệu nhập vào không hợp lệ : Nhập số tiền nhỏ hơn tổng tiền hóa đơn, hệ thống yêu cầu nhập lại. Điều kiện tiên quyết ID của nhân viên thanh toán vẫn đang trong trạng thái đăng nhập. Điều kiện thành công Cập nhật lại số lượng hàng hóa trong CSDL Lưu thông tin hóa đơn giao dịch vào CSDL Gửi thông báo đến kế toán Quản lý nhà sách Phiên bản: Phân tích thiết kế Ngày: 29/09/2014 DT002 Nhóm 19 Page 10 3. Quản lí nhập xuất : Hình 3: Usecase nhập xuất Tên Usecase Quản lí nhập xuất. Tác nhân chính Kế toán nhập Mô tả Kế toán nhập quản lí quá trình xuất và nhập sách vào kho. Cần được kế toán công nợ duyệt. Các luồng chính 1. Quá trình nhập sách :  Gửi mail yêu cầu nhập sách.  Kế toán nhập đối chiếu xuất phiếu xuất kho của nhà phân phối với yêu cầu nhập sách của nhà sách, kiểm kê sách so với phiếu.  Kế toán nhập nhà phân phối, mở form Quản lý nhà sách Phiên bản: Phân tích thiết kế Ngày: 29/09/2014 DT002 Nhóm 19 Page 11 nhập sách.  Kế toán lập phiếu nhập hàng bằng cách nhập sách và số lượng sách vào form, ấn xác nhận,in.  Hệ thống lưu phiếu xuất chờ kế toán công nợ kí duyệt.  Kế toán công nợ lập phiếu chi hoặc phiếu công nợ và kí duyệt phiếu nhập kho, tiến hành in đồng thời 2 phiếu.  Hệ thống cập nhật số lượng và sách mới.  Kế toán đưa phiếu chi + tiền hoặc giấy báo công nợ và phiếu nhập kho cho nhà phân phối. 2. Quá trình xuất sách :  Khách hàng mua sỉ đến gặp kế toán nhập, chọn chức năng lập phiếu xuất hàng  Hệ thống hiển thị form xuất hàng lên giao diện.  Tìm sách, lập phiếu xuất kho và in chờ duyệt.  Kế toán công nợ lập phiếu thu.  Sau khi khách hàng thanh toán hoặc nợ, thì kế toán công nợ lập phiếu thu hoặc phiếu báo công nợ, sau đó duyệt và  Hệ thống lưu lại các phiếu và trừ đi số lượng sách theo phiếu xuất kho, khách hàng đến gặp kế toán nhập để lấy sách. Các ngoại lệ  Dữ liệu nhập vào không hợp lệ : Quét mã vạch không thấy dữ liệu, hệ thống phản hồi thông báo chưa có sách này, đưa ra lựa chọn cập nhật thêm sách. Điều kiện tiên quyết ID của kế toán nhập vẫn đang trong trạng thái đăng nhập. Quản lý nhà sách Phiên bản: Phân tích thiết kế Ngày: 29/09/2014 DT002 Nhóm 19 Page 12 Điều kiện thành công Cập nhật lại số lượng sách trong CSDL Lưu thông tin phiếu thu chi, xuất nhập, phiếu báo công nợ vào CSDL Gửi thông báo đến kế toán. 4. Quản lí thu chi: Hình 5 : Usecase thu chi Quản lý nhà sách Phiên bản: Phân tích thiết kế Ngày: 29/09/2014 DT002 Nhóm 19 Page 13 Tên Usecase Quản lí thu chi Tác nhân chính Kế toán công nợ Mô tả  Kế toán tạo phiếu thu khi có người đến thanh toán.  Kế toán tạo phiếu thu khi nhập hàng từ nhà phân phối.  Phiếu công nợ khi nợ nhà phân phối hoặc khách hàng nợ.  Xem danh sách phiếu thu.  Xem danh sách phiếu chi.  Xem danh sách giấy báo công nợ. Các luồng chính 1. Tạo phiếu chi.  nhà phân phối đến lấy tiền thanh toán cho phiếu nhập kho, hoặc nhân viên có lí do mua vật dụng cho nhà sách.  Kế toán tạo phiếu chi chọn chức năng tạo phiếu chi.  Hệ thống mở giao diện form phiếu chi.  Nhập thông tin, nhập tiền, in ra.  Đưa phiếu chi và tiền cho khách hoặc nhân viên 2. Tạo phiếu thu :  Khi khách hàng đến thanh toán hoặc trả nợ.  Kế toán chọn form tạo phiếu thu.  Hệ thống mở giao diện phiếu thu.  Kế toán nhập thông tin.  Kế toán nhận tiền và in phiếu thu.  Đưa phiếu thu cho khách hàng. 3. Giấy báo công nợ :  Khi nợ tiền khách hàng hoặc nhà phân phối. Quản lý nhà sách Phiên bản: Phân tích thiết kế Ngày: 29/09/2014 DT002 Nhóm 19 Page 14  Kế toán tạo form.  Hệ thống hiển thị form ra giao diện  Lấy thông tin khách hàng và nhà phân phối nhập vào form.  In giấy báo công nợ kèm phiếu xuất hàng hoặc phiếu nhập hàng. 4. Xem danh sách phiếu thu, giấy công nợ, phiếu chi:  Kế toán công nợ lựa chọn hình thức xem danh sách các loại phiếu trên giao diện : công nợ, thu, chi.  Hệ thống kiểm tra trả kết quả lên giao diện. Các ngoại lệ  Dữ liệu nhập vào không hợp lệ : không tìm thấy tên khách hàng và nhà cung cấp trên hệ thống, thông báo khách hàng và nhà cung cấp này chưa đăng kí. Điều kiện tiên quyết ID của kế toán công nợ vẫn đang trong trạng thái đăng nhập. Điều kiện thành công Lưu thông tin phiếu thu chi, xuất nhập, phiếu báo công nợ vào CSDL Gửi thông báo đến kế toán. Quản lý nhà sách Phiên bản: Phân tích thiết kế Ngày: 29/09/2014 DT002 Nhóm 19 Page 15 5. Quản lí khách hàng: Hình 6 : Usecase quản lí khách hàng Tên Usecase Quản lí khách hàng Tác nhân chính Kế toán công nợ Mô tả Xem danh sách và quản lí công nợ với khách hàng. Các luồng chính 1) Kế toán công nợ chọn quản lí khách hàng trên giao diện. 2) Hệ thống xử lí, cho phép chọn xem danh sách hoặc thêm khách hàng. 3) Kế toán công nợ lựa chọn cách quản lí. 4) Hệ thống xử lí, đưa ra giao diện danh sách hoặc form nhập thông tin khách do kế toán Quản lý nhà sách Phiên bản: Phân tích thiết kế Ngày: 29/09/2014 DT002 Nhóm 19 Page 16 công nợ yêu cầu. 5) Hệ thống cập nhật dữ liệu do kế toán công nợ nhập vào. Các ngoại lệ  Không cập nhật được thông tin khách hàng do nhập sai gây trùng dữ liệu, hệ thống hiển thị thông báo tài khoản đã có người đăng kí. Điều kiện tiên quyết ID của kế toán công nợ vẫn đang trong trạng thái đăng nhập. Điều kiện thành công Cập nhật thông tin khách hàng vào cơ sở dữ liệu. Hiển thị được thông tin khách hàng, danh sách khách hàng lên giao diện. 6. Thống kê: Hình 7 : Usecase thống kê Quản lý nhà sách Phiên bản: Phân tích thiết kế Ngày: 29/09/2014 DT002 Nhóm 19 Page 17 Tên Usecase Thống kê Tác nhân chính Kế toán tổng hợp Mô tả Thống kê đầu sách, thông kê thu chi Các luồng chính 1. Thống kê đầu sách :  Kế toán chọn chức năng thống kê đầu sách, kết hợp bộ lọc để kiểm soát số lượng sách trong kho.  Hệ thống hiển thị danh sách các đầu sách.  Nếu sách ít, kế toán gửi yêu cầu nhập đến nhà phân phối bằng email và đến kế toán nhập. 2. Thống kê thu chi :  Kế toán chọn chức năng thống kê thu chi.  Hệ thống xử lý, tính ra tổng thu, chi trong giai đoạn, ngày , tháng. Rồi hiển thị kết quả ra màn hình. Các ngoại lệ  không Điều kiện tiên quyết ID của kế toán tổng hợp vẫn đang trong trạng thái đăng nhập. Điều kiện thành công Hiển thị ra màn hình đúng yêu cầu kế toán : Hiện thị các đầu sách, hiển tổng thu chi. Quản lý nhà sách Phiên bản: Phân tích thiết kế Ngày: 29/09/2014 DT002 Nhóm 19 Page 18 7. Quản lí chung : Hình 8 : Usecase quản lí chung Tên Usecase Quản lí chung Tác nhân chính Kế toán tổng hợp Mô tả Điều chỉnh chiết khấu, đăng kí tài khoản nhân viên Các luồng chính 1. Điều chỉnh chiết khấu :  Kế toán chọn chức năng điều chỉnh chiết khấu.  Hệ thống hiển thị form.  Kế toán nhập mức chiết khấu và ấn nút cập nhật  Hệ thống cập nhật và thông báo thành công. Quản lý nhà sách Phiên bản: Phân tích thiết kế Ngày: 29/09/2014 DT002 Nhóm 19 Page 19 2. Đăng kí tài khoản thành viên :  Kế toán chọn chức năng đăng kí thành viên :  Hệ thống hiển thị form đăng kí.  Kế toán nhập thông tin nhân viên và ấn nút đăng kí.  Hệ thống kiểm tra và đưa ra thông báo thành công. Các ngoại lệ  Nhập mức chiết khấu cao quá mức, hệ thống thông báo mức chiết khấu không đúng.  Nhập trùng thông tin xác nhận thành viên, hệ thống thông báo thành viên đã tồn tại trong hệ thống. Điều kiện tiên quyết ID của kế toán tổng hợp vẫn đang trong trạng thái đăng nhập. Điều kiện thành công Màn hình hiển thị thành công. Cập nhật được dữ liệu nhập vào vào cơ sở dữ liệu. Quản lý nhà sách Phiên bản: Phân tích thiết kế Ngày: 29/09/2014 DT002 Nhóm 19 Page 20 Phần 2. Cơ sở dữ liệu: Hình 9 : cơ sở dữ liệu Quản lý nhà sách Phiên bản: Phân tích thiết kế Ngày: 29/09/2014 DT002 Nhóm 19 Page 21 Phần 3. Biểu đồ lớp. Hình 10. Biểu đồ lớp Component Quản lý nhà sách Phiên bản: Phân tích thiết kế Ngày: 29/09/2014 DT002 Nhóm 19 Page 22 Hình 11. Biểu đồ lớp Controller Quản lý nhà sách Phiên bản: Phân tích thiết kế Ngày: 29/09/2014 DT002 Nhóm 19 Page 23 Hình 12. Biểu đồ lớp Entity Hình 13. Biểu đồ lớp Model. Quản lý nhà sách Phiên bản: Phân tích thiết kế Ngày: 29/09/2014 DT002 Nhóm 19 Page 24 Hình 14. Biểu đồ lớp View Quản lý nhà sách Phiên bản: Phân tích thiết kế Ngày: 29/09/2014 DT002 Nhóm 19 Page 25 Phần 4. Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ bằng biểu đồ hoạt động. Hình 15. Quy trình đăng nhập. Quản lý nhà sách Phiên bản: Phân tích thiết kế Ngày: 29/09/2014 DT002 Nhóm 19 Page 26 Hinh 16. Quy trình nhập hàng. Quản lý nhà sách Phiên bản: Phân tích thiết kế Ngày: 29/09/2014 DT002 Nhóm 19 Page 27 Hình 17. Quy trình bán lẻ. Quản lý nhà sách Phiên bản: Phân tích thiết kế Ngày: 29/09/2014 DT002 Nhóm 19 Page 28 Hình 18. Quy trình xuất hàng. Quản lý nhà sách Phiên bản: Phân tích thiết kế Ngày: 29/09/2014 DT002 Nhóm 19 Page 29 Phần 5. Biểu đồ trình tự thể hiện thứ tự thông điệp theo thời gian. Hình 19. Biểu đồ trình tự đăng nhập. Hình 20. Biểu đồ trình tự quản lý chung Quản lý nhà sách Phiên bản: Phân tích thiết kế Ngày: 29/09/2014 DT002 Nhóm 19 Page 30 Hình 21. Biểu đồ trình tự quản lý khách hàng. Quản lý nhà sách Phiên bản: Phân tích thiết kế Ngày: 29/09/2014 DT002 Nhóm 19 Page 31 Hình 22. Biểu đồ trình tự của quá trình quản lý thu chi. . Quản lý nhà sách Phiên bản: Phân tích thiết kế Ngày: 29/09/2014 DT002 Nhóm 19 Page 32 Hình 23. Biểu đồ trình tự nhập hàng. Hình 24. Biểu đồ trình tự xuất hàng. Quản lý nhà sách Phiên bản: Phân tích thiết kế Ngày: 29/09/2014 DT002 Nhóm 19 Page 33 Hình 25. Biểu đồ trình tự thanh toán. Quản lý nhà sách Phiên bản: Phân tích thiết kế Ngày: 29/09/2014 DT002 Nhóm 19 Page 34 Hình 26. Biểu đồ trình tự thống kê.