Quá trình xây dựng và phát triển, đặc điểm kinh tế – Kỹ thuật - Xã hội của công ty Đầu tư xây lắp Thương mại Hà Nội

Công ty Đầu tư xây lắp Thương mại Hà nội tiền thân trước đây là Công ty Sửa chữa nhà cửa Thưong nghiệp được thành lập theo Quyết định số 569/QĐ - UB ngày 30/9/1970 của Uỷ ban nhân dân Thàng phố Hà nội. Trên cơ sở sát nhập 3 đơn vị: Xí nghiệp sửa chữa nhà cửa của Sở Lương thực, Đội xây dựng ăn uống và Đội công trình 12 của Sở Thương nghiệp. Sau nhiều lần đổi tên: Công ty Sửa chữa nhà cửa và trang thiết bị Thương nghiệp – Công ty Xây lắp Thương nghiệp - Nay đổi tên là Công ty Đầu tư Xây lắp Thương mại Hà nội theo Quyết định số2863/QĐ - UB ngày 07/8/1995 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà nội. Thời kỳ mới thành lập nhiệm vụ chủ yếu của Công ty là sửa chữa, duy tu, quét vôi sơn cửa mangh lưới kho tàng, nhà xưởng, cửa hàng phục vụ sản xuất king doanh theo kế hoạch của Sở Thương nghiệp Hà nội giao. Sản lượng hàng năm khoảng vài chục triệu dồng. Tổng số CBCNV từ 150 – 180 người. Công ty đã trải qua nhiều bước thăng trầm, đặc biệt là thời kỳ xoá bỏ cơ chế bao cấp từ năm 1986 – 1987 , Công ty bị khủng hoảng trầm trọng , âm vốn, công nhân không có việc làm, nội bộ mất đoàn kết, Công tymất tín nhiệm trầm trọng dẫn đến nguy cơ phá sản.

doc19 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1537 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quá trình xây dựng và phát triển, đặc điểm kinh tế – Kỹ thuật - Xã hội của công ty Đầu tư xây lắp Thương mại Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I. Qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn , ®Æc ®iÓm kinh tÕ – kü thuËt - x· héi cña c«ng ty . 1.Giai ®o¹n tõ khi thµnh lËp ®Õn 1987 C«ng ty §Çu t­ x©y l¾p Th­¬ng m¹i Hµ néi tiÒn th©n tr­íc ®©y lµ C«ng ty Söa ch÷a nhµ cöa Th­ong nghiÖp ®­îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 569/Q§ - UB ngµy 30/9/1970 cña Uû ban nh©n d©n Thµng phè Hµ néi. Trªn c¬ së s¸t nhËp 3 ®¬n vÞ: XÝ nghiÖp söa ch÷a nhµ cöa cña Së L­¬ng thùc, §éi x©y dùng ¨n uèng vµ §éi c«ng tr×nh 12 cña Së Th­¬ng nghiÖp. Sau nhiÒu lÇn ®æi tªn: C«ng ty Söa ch÷a nhµ cöa vµ trang thiÕt bÞ Th­¬ng nghiÖp – C«ng ty X©y l¾p Th­¬ng nghiÖp - Nay ®æi tªn lµ C«ng ty §Çu t­ X©y l¾p Th­¬ng m¹i Hµ néi theo QuyÕt ®Þnh sè2863/Q§ - UB ngµy 07/8/1995 cña Uû ban nh©n d©n Thµnh phè Hµ néi. Thêi kú míi thµnh lËp nhiÖm vô chñ yÕu cña C«ng ty lµ söa ch÷a, duy tu, quÐt v«i s¬n cöa mangh l­íi kho tµng, nhµ x­ëng, cöa hµng phôc vô s¶n xuÊt king doanh theo kÕ ho¹ch cña Së Th­¬ng nghiÖp Hµ néi giao. S¶n l­îng hµng n¨m kho¶ng vµi chôc triÖu dång. Tæng sè CBCNV tõ 150 – 180 ng­êi. C«ng ty ®· tr¶i qua nhiÒu b­íc th¨ng trÇm, ®Æc biÖt lµ thêi kú xo¸ bá c¬ chÕ bao cÊp tõ n¨m 1986 – 1987 , C«ng ty bÞ khñng ho¶ng trÇm träng , ©m vèn, c«ng nh©n kh«ng cã viÖc lµm, néi bé mÊt ®oµn kÕt, C«ng tymÊt tÝn nhiÖm trÇm träng dÉn ®Õn nguy c¬ ph¸ s¶n. 1.1.Tõ khi thµnh lËp ®Õn1975 : C«ng ty ho¹t ®äng theo c¬ chÕ thêi chiÕn tranh, s¶n phÈm chñ yÕu lµ söa ch÷a, c¶i t¹o nhµ x­ëng, kho tµng, cöa hµng , quÐt v«i, s¬n cöa cho ngµnh Th­¬ng nghiÖp. 1.2.Tõ 1976 - 1985: Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty theo kÕ ho¹ch hµng n¨m cña Së Th­¬ng nghiÖp ë qui m« nhá, kÐt qu¶ duy tr× ë møc b×nh th­êng, c¸c mÆt kh«ng ph¸t triÓn, s¶n l­îng x©y dùng, söa ch÷a chiÕm kho¶ng 20% yªu cÇu cña toµn ngµnh. Tæ chøc nh©n sù Ýt cã biÕn ®éng, thay ®æi. 1.3.tõ 1985 - 1987: Chñ tr­¬ng cña Së Th­¬ng nghiÖp n©ng cao n¨ng lùc, më réng qui m« ho¹t ®éng ®¸p øng víi nhu cÇu ph¸t triÓn m¹ng l­ãi Th­¬ng nghiÖp. §Õn hÕt n¨m 1986 CBCNV C«ng ty t¨ng vät tõ 200 ng­êi lªn 700 ng­êi. S¶n l­îng cã t¨ng lªn ®¸p øng kho¶ng 30% yeu cÇu kÕ ho¹ch cña ngµnh lµ x©y dùng m¹ng l­íi tiÓu khu , ki èt b¸n hµng , tham gia n©ng cÊp c¶i t¹o m¹ng l­íi b¸n lÎ. 2.Giai ®o¹n 1988 - 1990 : æn ®Þnh tæ chøc, kh«i phôc s¶n xuÊt knh doanh ®Ó tån t¹i, víi môc tiªu: ViÖc lµm vµ ®êi sèng cho CNVC. Trong giai ®o¹n nµy c«ng tu ®· cã gi¶i ph¸p lµ: Tæ chøc ®¬n vÞ nhá, gän nhÑ ®Ó tiÕp thÞ, má réng thÞ tr­êng ra c¸c ngµnh v¨n ho¸, y tÕ vµ ®Þa bµn ngo¹i thµnh, ngo¹i tØnh. Më réng ph¸t triÓn s¶n xuÊt vËt liÖu, kinh doanh vhµ cöa..., dïng co chÕ kho¸n ®Ó thóc ®Èy s¶n xuÊt , t¨ng c­êng c¸n bé kiÓm tra, trang thiÕt bÞ m¸t mãc ®Î n©ng cao chÊt l­îng s¶n phÈm, lÊt l¹i tÝn nhiÖm víi kh¸ch hµng. KhuyÕn khÝch nh÷ng viÖc lµm cã tÝnh ®ét ph¸ , thö nghiÖm ®Õn ®¬n vÞ, ®Æc biÖt lµ nhËn thÇu x©y l¾p. 3.Giai ®o¹n 1991-1995:§øng lªn v÷ng ch¾c, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn v­¬n lªn trong c¬ chÕ míi. Môc tiªu cña thêi kú ph¸t triÓn lµ ®¶m b¶o sù t¨ng tr­ëng cña C«ng ty, thÝch øng víi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa d­íi sù qu¶n lý cña nhµ n­íc.Subject:ty quyÕt ®Þnh hoµn chØnh c¬ chÕ kho¸n tõng viÖc ®Ó kÝch thÝch s¶n xuÊtvµ ph­¬ng ch©m”tr¸ch nhiÖm, quyÒn lîi g¾n víi ng­êi lao ®éng”;®ång thêi cã h¹ thÊp tû lÖ kho¸n ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c thµnh viªn c¹nh tranh viÖc lµm. Giai do¹n nµy ®· t¹o ra b­íc nh¶y vät v÷ng ch¾c. Thu nhËp cña ng­êi lao ®éng t¨ng lªn, ®· ®¸p øng ®­îc sinh ho¹t, ®êi sèng cho CBCNV. ThÞ tr­êng ®­îc më réng ra c¸c tØnh. §a d¹ng ho¸ ®­îc nghÒ nghiÖp. N©ng dÇn tr×nh ®é n¨ng lùc thi c«ng cã chÊt l­¬ng vµ cã quy m« c«ng tr×nh lín h¬n. Tr­íc d©y c¸c ®¬n vÞ chia nhá ®Ó v÷ng ch¾c, nay ®· h×nh thµnh mét sè xÝ nghiÖp chñ c«ng ®Ó lmf c¸c c«ng tr×nh lín, h×nh thµnh c¸c ®Þa bµn thÞ tr­êng truyÒn thèng cña c¸c ®¬n vÞ. XÝ nghiÖp x©y l¾p trung t©m cã thÞ tr­êng trong ngµnh, néi tØnh. XÝ nghiÖp x©y l¾p sè 9 cã thÞ tr­êng ngo¹i tØnh. Kinh doanh bÊt ®éng s¶n do trung t©m kinh danh nhµ ®¶m nhiÖm. S¶n xuÊt VLXD do xÝ nghiÖp s¶n xuÊt x©y l¾p hoµn thiÖn thùc hiÖn. 4.giai ®o¹n 1996-2000:Ph¸t huy kÕt qu¶ ®· ®¹t ®­îc, më réng ngµnh nghÒ, to¹ b­íc ®ét biÕn ®­a C«ng ty voµ thÕ ph¸t triÓn v÷ng tr¾c, l©u dµi. -®· më réng thÞ tr­êng ra c¸c tØnh S¬n La, Lai Ch©u, Hµ B¾c, Qu¶ng Ninh, Ninh B×nh... Giµnh l¹i ®­îc thÞ tr­êng Hµ Néi (kÓ c¶ trong vµ ngoµi ngµnh) c¶ ®Þa ph­¬ng vµ c¸c c¬ quan Trung ­¬ng. §· cã nh÷ng c«ng tr×nh quy m« lín víi s¶n l­îng tõ 10:30 tû. C¸c tiÕn bé c«ng nghÖ, kü thuËt x©y l¾p còng ®­îc n©ng lªn mét b­íc, ®¸p øng víi qui m« c«ng tr×nh nh­:C«ng tr×nh trung t©m th­¬ng m¹i Cao B»ng ®· ®­îc bé x©y dùng vµ c«ng ®oµn x©y dùng ViÖt nam tÆng huy ch­¬ngvµng chÊt l­îng s¶n phÈm. §Ó cã n¨ng lùc c¹nh tranh C«ng ty ®· tæ chøc l¹ib»ng biÖn ph¸p nhiÒu ®¬n vÞ nhá thµnh c¸c ®¬n vÞ língåm: 3 xÝ nghiÖp x©y l¾p:Cã s¶n l­îng hµng n¨m tõ 7-20 tû/mçi XN. Trung t©m kinh doanh nhµ:cã doanh sè b¸n hµng n¨m tõ 15-20 tû. §· cñng cè vµ hoµn thiÖn c¸c ®¬n vÞ cßn l¹i gåm c¸c ®éi, x­ëng cã ®ñ n¨ng lùc ®¸p øng víi nhiÖm vô ®­îc giao. §· tæ chøc l¹i bé m¸y hµnh chÝnh, tinh gi¶m v¨n phßng tõ 45 ng­êi xuèng cßn 25 ng­êi. §· xo¸ bá ®­îc t×nh tr¹ng thiÕu viÖc lµm, chÊm døt c¶nh “¨n ®ong”. §· t¹o ra ®­îc c¸c c«ng tr×nh chuyÓn tiÕp cho c¸c n¨m sau. Tõ n¨m 1998-2000 møc t¨ng tr­ëng b×nh qu©n15%:20%/n¨m.n¨m 2000 ®¹t møc s¶n l­îng 80 tû, tèc ®é ph¸t triÓn æn ®Þnh cña mét c«ng ty lo¹i võa cña Thµnh phè, cã ®ñ n¨ng lùc tr×nh ®é x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh lín, phøc t¹p, cã yªu cÇu kü thuËt cao. Thùc hiÖn nghÜa vô ®èi ví nhµ n­íc ®Çy ®ñ, b¶o ®¶m ®êi sèng CBCNV,æn ®Þnh viÖc lµm. §éi ngò c¸n bé c¸c ®¬n vÞ cã ®ñ n¨ng lùc thÝch øng víi thÞ tr­êng. ®¶m b¶o ®ñ vèn ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh, cã thiÕt bÞ c«ng nghÖ tiªn tiÕn. Cã mét b­íc chuyÓn ®æi vÒ chÊt ®Ó hoµn thiÖn c¬ cÊu s¶n xuÊt, kinh doanh ®a d¹ng. Tù nhËn thÇu x©y l¾p, s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. II.Quy m« cña doanh nghiÖp. Nh÷ng lîi thÕ vµ bÊt lîi cña doanh nghiÖp. 1.quy m« cña doanh nghiÖp. 1.1.quy m« vÒ vèn. C«ng ty §Çu t­ X©y l¾p Th­¬ng m¹i Hµ néi, tõ khi míi thµnh lËp cho ®Õn nay ®· cã nh÷ng thay ®æi ®¸ng kÓ.tõ khi míi thµnh lËp, C«ng ty cã sè vèn chØ vµi chôc triÖu ®ång , ®Õn nay C«ng ty ®· cã sè vèn tÝnh ®Õn ngµy 14/10/1997 lµ: Tæng sè vèn: 6866 triÖu ®ång .Trong ®ã : Vèn cè ®Þnh: 3373 triÖu ®ång. Vèn l­u ®éng: 3493triÖ 1.2.quy m« vÒ lao ®éng. C«ng ty §Çu t­ X©y l¾p Th­¬ng m¹i tõ khi míi thµnh lËp chØ cã kho¶ng tõ 150-180 CBCNV.C«ng ty ®· tr¶i qua nhiÒu b­íc th¨ng trÇm ®Æc biiÖt lµ thêi k× xo¸ bá c¬ chÕ bao cÊp tõ n¨m 1986-1987, c«ng ty bÞ khñng ho¶ng trÇm träng , ©m vèn ,c«ng nhan kh«ng cã viÖc lµm , néi bé mÊt ®oµn kÕt , C«ng ty mÊt tÝn nhiÖm trÇm träng dÉn ®Õn nguy c¬ ph¸ s¶n. Tõ n¨m 1985-1987,Chñ ch­¬ng cña së Th­¬ng nghiÖp n©ng cao n¨ng lùc, më réng quy m« ho¹t ®éng ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn m¹ng l­íi Th­¬ng nghiÖp. §Õn hÕt n¨m 1986 CBCNV C«ng ty t¨ng vät tõ 200 lªn 700 ng­êi. S¶n l­îng cã t¨ng lªn ®¸p øng 30% yªu cÇu kÕ ho¹ch cña ngµnh. N¨m 1988 tæng sè CBCNV lµ :518 ngg­êi, qu¸ tr×nh s¾p xÕp c¶i tæ ®Õn 31/12/1991 cßn l¹i 303 ng­êi. §Õn cuèi n¨m 1997 Cã: Tæng sè CBCNVlµ: 158 ng­êi. HiÖn nay C«ng ty cã tæng sè CBCNV la: 2.Nh÷ng lîi thÕ vµ bÊt lîi. 2.1.Nh÷ng lîi thÕ. §©y lµ c«ng ty nhµ n­íc d­îc chÝnh thøc thµnh lËp ngµy 7-8-1995 do UBND Thµnh phè Hµ néi cÊp giÊy ®¨ng kÝ khi thµnh lËp DNNN.Do ®ã C«ng ty d­îc h­ëng nh÷ng ­u ®·i vÒ: Vèn, thuÕ,lao ®éng... LÜnh vùc ho¹t ®éng cña c«ng ty kh¸ ®a d¹ng, v× vËy C«ng ty cã thÓ më réng thÞ tr­êng ra c¸c tØnh, cô thÓ: S¬n La, Lai Ch©u, Hµ B¾c, Qu¶ng Ninh, Ninh B×nh,...v× vËy tõ n¨m 1988 ®Õn nay C«ng ty lu«n hoµn thµnh vµ hoµn thµnh v­ît møc kÕ ho¹ch, t¹o ®­îc uy tÝn tèt víi c¸c ®èi t¸c, do ®ã cã kh¶ n¨ng chiÕm dông vèn lín. 2.2.Nh÷ng bÊt lîi. Do nguån vèn cã h¹n (chñ yÕu lµ v«n vay) nªn ®· g©y ra nh÷ng khã kh¨n trong s¶n xuÊt kinh doanh dÉn ®Õn hiÖu qu¶ cßn thÊp. Trang thiÕt bÞ ch­a ®¸p øng kÕ ho¹ch, môc tiiªu cña C«ng ty, ®¹c biÖt lµ thiÕt bÞ c«ng nghÖ míi trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ hiÖn nay. §éi ngò c¸cn bé ch­a d­îc ®µo t¹o l¹i mét c¸ch chÝnh qui, ch­a v­¬n kÞp tÝnh n¨ng ®éng, linh ho¹t cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng trong c¬ chÕ míi. III.Bé m¸y qu¶n lý vµ c¬ chÕ qu¶n lý,®iÒu hµnh cña doanh nghiÖp. Gi¸m ®èc 1.Bé m¸y qu¶n lý. ®¶ng bé c«ng ty C¸c phã gi¸m ®èc C¸c gi¸m ®èc xn C«ng ®oµn c«ng ty C¸c p. gi¸m ®èc xn Khèi v¨n phßng Khèi trùc tiÕp s¶n xuÊt C¸c xÝ nghiÖp x©y l¾p Trung t©m kinh doanh nhµ Phßng ngiÖp vô kü thuËt x©y l¾p Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng tæ chøc hµnh chÝnh §éi ®iÖn n­íc §éi s¬n, quÐt v«i C¸c ®éi x©y l¾p 2.C¬ chÕ qu¶n lý, ®iÒu hµnh. 2.1.Phßng tæ chøc hµnh chÝnh. 2.1.1Chøc n¨ng chung. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh lµ phßng chuyªn m«n nghiÖp vô cã chøc n¨ng tham m­u, gióp viÖc cho gi¸m ®èc c«ng tyvÒ c«ng t¸c tæ chøc-chÝnh s¸ch-hµnh chÝnh qu¶n trÞ. NhiÖm vô chung cña phßng lµ x©y dùng, tæ chøc thùc hiÖn tèt c¸c c«ng t¸c chuyªn m«n nghiÖp vô thuéc lÜnh vùc: Tæ chøc, lao ®éng tiÒn l­¬ng,thi ®ua, khen th­ëng, kû luËt. Thanh tra , b¶o vÖ néi bé. Hµnh chÝnh qu¶n trÞ, b¶o vÖ, y tÕ, tiÕp d©n, tiÕp kh¸ch trong C«ng ty... 2.1.2.NhiÖm vô cô thÓ cña phßng tæ chøc hµnh chÝnh. a.C«ng t¸c tæ chøc ,lao ®éng tiÒn l­¬ng, thi ®ua, khen th­ëng, kû luËt. C«ng t¸c tæ chøc: LËp kÕ ho¹ch, ph­¬ng ¸n vÒ tæ chøc vµ nh©n sù phôc vô s¶n xuÊt, lËp tê tr×nh b¸o c¸c l·nh ®¹o c«ng ty(hoÆc c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn), quyÕt ®Þnh thµnh lËp, s¸t nhËp, gi¶i thÓ ,bæ sung söa ®æi c¬ cÊu tæ chøc phï hîp víi b­íc ®i, m« h×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty qua tõng thêi kú. Tæ chøc triÓn khai thùc hiÖh c¸c quyÕt ®Þnh cña l·nh ®¹o C«ng ty. Chñ tr× phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ chøc n¨ng, c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®¬n vÞ chøc n¨ng, nhiÖm vô chÕ ®é tr¸ch nhiÖm, mèi quan hÖ c«ng t¸c theo ho¹t ®äng cña tæ chøc trong ty. Gi¶i quyÕt c¸c nhiÖm vô vÒ qu¶n lý nh©n lùc bao gåm:Båi d­ìng ,®Ò b¹t, ph©n c«ng c«ng t¸c ,xÕp l­¬ng ,n©ng l­¬ng ,kû luËt... Phèi hîp víi c¸c bé phËn cã liªn quan lËp kÕ ho¹ch, quy ho¹ch c¸n bé tæ chøc ®µo t¹o n©ng cao nghiÖp vô ®éi ngò CBCNV trong C«ng ty ®¸p øng nhu cÇu cña ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. Nghiªn cøu thùc hiÖn vµ h­íng dÉn thùc hiÖn tiªu chuÈn, chÝnh s¸ch c¸n bé, bè trÝ vµ sö dông hîp lý, ph¸t huy n¨ng lùc, s¬ tr­êng cña CBCNV trong C«ng ty. Thùc hiÖn qu¶n lý thèng nhÊt ®éi ngò c¸n bé vÒ chÊt l­îng, sè l­îng, lËp b¸o c¸o ®Þnh kú, ®ét xuÊt víi l·nh ®¹o c«ng ty, së th­¬ng m¹i Hµ néi vµ víi c¬ quan §¶ng , Nhµ n­íc cã liªn quan. Qu¶n lý hå s¬ CBCNV. C«ng t¸c lao ®éng tiÒn l­¬ng, chÕ ®é chÝnh s¸ch: H­íng dÉn thèng nhÊt tæ chøc thùc hiÖn bé luËt lao ®éng vµ c¸c v¨n b¶n cña Nhµ n­íc vÒ lao ®éng tiÒn l­¬ng trong toµn bé C«ng ty. X©y dùng ®¬n gi¸ vµ kÕ ho¹ch quü tiÒn l­¬ng tr×nh c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña Thµnh phè phª duyÖt. Tæ chøc thùc hiÖn ph©n phèi quü tiÒn l­¬ng theo ®¬n gi¸, kÕ ho¹ch vµ qui chÕ ®· ®­îc duyÖt.B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch quü l­¬ng thoe qui ®Þnh cña chÕ ®é b¸o c¸o thènh kª. Phèi hîp víi c¸c phßng chøc n¨ng tæ chøc s¸t h¹ch thi tay nghÒ n©ng bËc l­¬ng theo qui ®Þnh. Gi¶i quyªt kÞp thêi, ®óng luËt lao ®éng c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi nh÷ng ng­ê lao ®éng nh­:khen th­ënh, kû luËt, h­u trÝ, mÊt søc, th«i viÖc, thuyªn chuyÓn, tiÕp nhËn, ®iÒu ®éng vµ chÊm døt hîp ®ång lao ®éng... Nghiªn cøu ®Ò xuÊt, tham m­u gióp gi¸m ®èc c«ng ty ¸p dông h×nh thøc tæ chøc lao ®éng ®óng luËt lao ®éngvµ phï hîp voøi c¬ chÕ qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. C«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng: N¾m b¾t kÞp thêi chñ ch­¬ng chØ ®¹o cña Thµnh phè, Së th­¬ng m¹i Hµ néi vÒ phong trµo thi ®ua ®Ó triÓn khai, ph¸t ®éng thi ®ua trong toµn c«ng ty . Thi ®ua g¾n liÒn víi SXKD víi môc tiªu n¨ng xuÊt-chÊt l­îng- hiÖu qu¶. Phèi hîp víi c«ng ®oµn vµ c¸c phßng ban, gióp l·nh ®¹o c«ng ty chØ ®¹o tèt c«ng t¸c thi ®ua, khen th­ëng kÞp thêi, th­êng xuyªn vµ ®ét xuÊt cho ®¬n vÞ, c¸ nh©n cã thµnh tÝch trong ho¹t ®éng SXKD cña c«ng ty. b.C«ng t¸c thanh tra, b¶o vÖ néi bé: LËp kÕ ho¹ch vµ th­êng xuyªntæ chøc thanh tra mîi mÆt ho¹t ®éng SXKD cña C«ng ty theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p lÖnh thanh tra. Thanh tra vµgi¶i quyÕt kÞp thêi, ®óng thÈm quyÒn ®¬n th­ khiÕi tè, khiÕu l¹i cña CBCNV, ®¶m b¶o ®oµn kÕt néi bé trong toµn C«ng ty. Tæ chøc thanh tra viÖc chÊp hµnh bé luËt lao ®éng, chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi lao ®éng trong toµn C«ng ty. Thùc hiÖn dÇy ®ñ, kÞp thêi b¸o c¸o thanh tra theo quy ®Þnhk gióp l·nh ®¹o c«ng ty gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c qui chÕ d©n chñ, qui chÕ b¶o mËt trong C«ng ty gióp c«ng ty b¶o vÖ bý mËt kinh doanh, gióp CBCNV hiÓu râ tÇm quan träng, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÓmtong c«ng t¸c b¶o vÖ néi bé: Cã kÕ ho¹ch b¶o mËt. Qu¶n lý chÊt l­îng chÝnh trÞ CBCNV. Tæ chøc thùc hiÖn tèt c«ng t¸c PCCC toµn C«ng ty. Quan hÖ chÆt chÏ víi c¬ quan c«ng an, qu©n sù ®Þa ph­¬ng ®Ó bo¶ ®¶m an toµn tuyÖt ®èivíi ®¬n vÞ ®ãng qu©n. c.C«ng t¸c hµnh chÝnh qu¶n trÞ: C«ng t¸c qu¶n trÞ, hµnh chÝnh: ChuÈn bÞ vµ kiÓm tra sù ®óng ®¾n vÒ néi dung, thñ tôc, thÓ thø ph¸p lý hµnh chÝnh cña c¸c ph­¬ng ¸n, c¸c quyÕt ®Þnh tê, tr×nh...tr­íc khi tr×nh gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh hoÆc gi¸m ®èc c«ng ty tr×nh cÊp trªn phª chuÈn(néi dung, ph­¬ng ¸n, qui ®Þng, tê tr×nh...do c¸c phßng c¸c bé phËn chuÈn bÞ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm). Trî lý gióp gi¸m ®èc c«ng ty hoµn thµnh biªn b¶n c¸c cuéc häp ®­îc bè trÝ x¾p xÕp. Qu¶n lý nhµ lµm viÖc nhµ ë vµ hÖ thèng nhµ x­ëng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty (bao gåm c¸c viÖc qu¶n lý hå s¬ giÊy têcã liªn quan nh­ giÊy chøng nhËn quyÒn sö dônh ®Êt, quyÒn së höu, biªn lai thu thuÕ sö dông ®Êt...), tham gia lËp kÕ ho¹ch x©y dùng,c¶i t¹o n©ng cÊp c¬ së vËt chÊt kinh tÕ cña c«ng ty. KiÓm tra, qu¶n lý viÖc mua s¾m, sö dông tµi, ph­¬ng tiÖn, ®å dïng vËt chÊt phôc vô cho c«ng t¸c cña c¬ quan C«ng ty víi p­¬ng ch©m tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶. Gióp gi¸m ®èc gi¶i quyÕt tèt c¸c mèi quan hÖcña ®¬n vÞ víi c¸c ®¬n vÞ b¹n vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ngcña Thµnh phè t¹o thuËn lîi cho viÖc hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kh¸nh tiÕt, trang trÝ nh÷ng ngµy lÔ tÕt, héi häp, tiÕp d©n, tiÕp kh¸ch®Õn lµm viÖc t¹i c¬ quan C«ng ty ®¶m b¶o yªu cÇu trang träng, v¨n minh lÞch sù. Thay mÆt C«ng ty tæ chø th¨m hái, ®éng viªn gia ®×nh CBCNV khi gÆp viÖc buån nh­ èm ®au, tang lÔ, chóc mõng ngµy vui theo ph©n cÊp cña C«ng ty. C«ng t¸c v¨n th­ l­u: TiÕp nhËn c«ng v¨n, giÊy tê cho toµn c«ng ty, trùc ®iÖn tho¹i, chuyÓn giao c«ng v¨n giÊy tê ®i, ®Õn ®óng ®Þa chØ,kÞp thêi chÝnh x¸c. TÊt c¶ c«ng v¨n ®i vµ c«ng v¨n ®Õn®Òu ph¶i ghi vµo sæ®Ó tiÖn theo dâi c«ng ciÖc vµ t×m kiÕm c«ng v¨n khi cÇn thiÕt. ViÖc ghi vµo “Sæ c«ng v¨n ®Õn” vµ “Sæ c«ng v¨n ®i” ph¶i lµm ®óng nhanh gän trong ngµy h«m c«ng v¨n ®­îc ký hoÆc chËm nhÊt lµ ngµy h«m sau: C«ng v¨n ®Õn ph¶i ®­îc ph©n phèi ®Òn tay ng­êi cã tr¸ch nhiÖm nghiªn cøu hoÆc gi¶i quyÕt trong thêi h¹n ng¾n nhÊt. Nh÷ng c«ng v¨n cã ®¸nh dÊu”ho¶ tèc”, dÊu “th­îng khÈn” ph¶i ®­îc göi ®i hoÆc ph©n phèi ngay lóc nhËn. ViÖc nhËn göi ph©n phèi c¸c c«ng v¨n “mËt”, “tèi mËt”, “tuyÖt mËt” ph¶i theo ®óng chÕ ®é g×n gi÷ cña Nhµ n­íc. TÊt c¶ c«ng v¨n gi¸y tê cña C«ng ty ®· ®­îc gi¶i quyÕt ph¶i d­îc s¾p xÕp ph©n lo¹i ®Ó g×n gi÷ b¶o qu¶n l­u tr÷ mét c¸ch khoa häc theo qui ®Þnh cña Nhµ n­íc ®Ó tiÖn cho viÖc tra cøu sö dông khi cÇn thiÕt. §¸nh m¸y in Ên: Thùc hiÖn c«ng t¸c ®¸nh m¸y, in Ên tµi liÖu ®Çy ®ñ, kÞp thêi ®¶m b¶o ®ón thÓ thøc vµ chÝnh t¶,ng÷ ph¸p chuyÓn giao cho ng­êi cã tr¸ch nhiÖm. B¶o qu¶n tèt c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ ®­îc giao. Qu¶n lý ®ãng dÊu, g×n gi÷ con dÊu ®óng qui ®Þnh cña Nhµ n­íc vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ viÖc gi÷ ®ãng dÊu. Thùc hiÖn tèt qui chÕ b¶o mËt. C«ng t¸c Y tÕ, phôc vô: Y tÕ:S¬ cøu ch¨m sãc søc khoÎ cho c¸n bé khèi c¬ quan, tæ chøc theo dâi vµ mua b¶o hiÓm y tÕ cho CBCNV toµn C«ng ty. L¸i xe:S½n sµng ph­¬ng tiÖn phôc vô kÞp thêivµ an toµn tuyÖt ®èi cho ng­êi, ph­¬ng tiÖn trong c¸c chuyÕn c«ng t¸c theo yªu cÇu cña nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh, söa ch÷a ®iÖn n­íc th«ng th­êng. T¹p vô:Thùc hiÖn vÖ sinh th­êng xuyªn nái lµm viÖc ®¶m b¶o yªu cÇu cÇn:N¬i lµm viÖc khang trang xanh, s¹ch, ®Ñp. Nhµ ¨n:Tæ chøc tèt b÷a ¨n tr­a cho CBCNV khèi v¨n phßng c¬ quan C«ng ty. C«ng t¸c b¶o vÖ: Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c tuÇn tra b¶o vÖ c¬ quan 24/24h ®¶n b¶o an toµn tuyÖt ®èi mäi ph­¬ng tiÖn, tµi s¶n cña C«ng ty, ph­¬ng tiÖn cña CBCNV, kh¸ch ®Õn lµm viÖc t¹i c«ng ty. Tæ chøc thùc hiÖn tèt c«ng t¸c phßng ch¸y, ch÷a ch¸y V¨n phßng C«ng ty. Th­êng trùc kiÓm tra kh¸ch ra vµo c«ng ty ,b¸o c¸o l·nh ®¹o c«ng ty bè trÝ thêi gian tiÕp vµ lµm viÖc .Nghiªm cÊm t×nh tr¹ng ®Ó kh¸ch tù tiÖn lªn gÆp l·nh ®¹o c«ng ty. d.QuyÒn h¹n cña phßng TCHC §­îc tæ chøc bé m¸y c¸n bé nh©n viªn ®¶m b¶o sè l­îng vµ chÊt l­îng, ®¸p øng ®Çy ®ñ vÒ vËt chÊt ®Ó hoµn thµnh c«ng t¸c ®­îc giao. Tham m­u gióp l·nh ®¹o trong tæ chøc s¶n xuÊt, qu¶n lý vµ sö dông lùc l­îng lao ®éng trong toµn c«ng ty. Thõa lÖnh l·nh ®¹o c«ng ty tæ chøc thùc hiÖn thanh kiÓm tra tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng trong toµn c«ng ty. Cã nhiÖm vô tæng hîp lËp b¸o c¸o s¬ kÕt, tæng kÕt (yªu cÇu c¸c phßng ban, ®¬n vÞ phèi hîp cung cÊp);b¸o c¸o sè liÖu vÒ c¸c c«ng viÖc cã liªn quan. Tham gia cïng c¸c phßng ban chøc n¨ng gi¶i quyÕt c«ng t¸c chuyªn m«n nghiÖp vô theo yªu cÇu cña c«ng ty. 2.2 Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n. 2.2.1 Chøc n¨ng Tham m­u gióp viÖc gi¸m ®èc ®Ó ®iÒu hµnh , qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng, tÝnh to¸n kinh tÕ , kiÓm tra viÖc baá vÖ sö dông tµi s¶n , vËt t­ , tiÒn vèn, nh»m ®¶m b¶o quyÒn chñ ®éng kinh doanh vµ tù chñ tµi chÝnh cña c«ng ty. 2.2.2 NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n Tæng hîp lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c kÕ ho¹ch biÖn ph¸p cho tõngkÕ ho¹ch th¸ng, qui, n¨m vµ dµi h¹n. ChÞu tr¸ch nhiÖm lËp kÕ ho¹ch nghiªn cøu c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnhvµ tæ chøc huy ®éng c¸c nguån vèn phôc vô s¶n suÊt kinh doanh, c¸c nhu cÇu ®Çu t­ cña C«ng ty. Ghi chÐp tÝnh to¸n ph¶n ¸nh sè liÖu cã, t×nh h×nh lu©n chuÓn vµ sö dông tµi s¶n, vËt t­ tiÒn vèn qu¸ tr×nh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n suÊt kinh doanh vµ sö dông chi phÝ hîp lý cña ®¬n vÞ. LËp b¸o c¸o, cung cÊp c¸c sè liÖu, tµi liÖu cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh, phôc vô gi¸m ®èc ®Ó chØ ®¹o s¶n xuÊt kinh doanh kÞp thêi. LËp b¸o c¸o thèng kª tµi chÝnh theo kú kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh th¸ng, quÝ, n¨m b¸o c¸o kÞp thêi gi¸m ®èc vµ cÊp trªn theo qui ®Þnh cña Nhµ n­íc. ChÞu tr¸ch nhiÖm kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ toµn c«ng ty vÒ thu chi tµi chÝnh, kû luËt thu nép, thanh to¸n kiÓm tra viÖc gi÷ g×n vµ sö dông c¸c lo¹i tµi s¶n, tiÒn vån kinh phÝ. Ph¸t triÓn vµ ng¨n ngõa kÞp thêi vi ph¹m chÝnh s¸ch chÕ ®é, kû luËt kinh tÕ tµi chÝnh cña nhµ Thùc hiÖn thèng nhÊt trong ph¹m vi toµn c«ng ty: HÖ thèng chøng tõ ghi chÐp ban ®Çu . HÖ thèng tµi kh¶n vµ sæ s¸ch . HÖ thèng biÓu mÉu b¸o c¸o . HÖ thèng vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh c¸c chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh. C¸c ®¬n vÞ ®o l­êng. Niªn ®é kÕ to¸n thèng kª. Qu¶n lý vµ b¶o qu¶n, sö dông sè liÖu kÕ to¸n thèng kÕ theo chÕ ®é b¶o mËt cña nhµ n­íc vÒ qu¶n lý kinh tÕ. C¸n bé kÕ to¸n ®­îc ®¶m b¶o quyÒn ®éc lËp vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô theo ®óng quy ®Þnh trong c¸c chÕ ®é kÕ to¸n nhµ n­íc hiÖn hµnh. 2.3.Phßng nghiÖp vô kü thuËt x©y l¾p. 2.3.1.Chøc n¨ng. Lµm tham m­u gióp viÖc gi¸m ®èc qu¶n lý, chØ ®¹o c«ng t¸c x©y l¾p, c«ng t¸c qu¶n kü thuËt ch¸t l­îng vµ an toµn lao ®éng. 2.3.2.NhiÖm vô. §µo t¹o kü thuËt vµ tæ chøc thi n©ng bËc cho c«ng nh©n. C«ng t¸c ®Þnh møc kü thuËt, ®Þnh møc tiªu hao vËt t­ ...vµ h­íng dÉn c¸c ®¬n vÞ thùc hµnh. LËp ®ñ tñ s¸ch chuyªn m«n l­u tr÷ c¸c v¨n b¶n ph¸p chÕvÒ qu¶ lý tñ s¸ch chuyªn m«nl­u tr÷ c¸c v¨n b¶n ph¸p chÕ vÒ x©y dùng c¬ b¶n vµ hå s¬ c¸c c«ng tr×nh. Gióp viÖc gi¸m ®èc t­ vÊn dÞch vô cho kh¸ch lËp dù ¸n. 2.4.Trung t©m kinh doanh nhµ. 2.4.1.Chøc n¨ng. Lµ ®¬n vÞ kinh tÕ thùc hiÖn nhiÖm vô Trung t©m kinh doanh nhµ vµ lµm t­ vÊn dÞch vô xin cÊp ®Êt, mua b¸n nhµ cöa, x©y dùng nhµ, lµm hå s¬, thñ tôc tr­íc b¹ phôc vô trong vµ ngoµi ngµnh ,x· héi. 2.4.2.NhiÖm vô. Më réng tiÕp thÞ, lµm hå s¬, thñ tôc, hå s¬ thiÕt kÕ x©y dùng, dù to¸n x©y dùng, tæ chøc thùc hiÖn, chuyÓn giao cho XÝ nghiÖp xxay l¾p trung t©mho¹c c¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty, tæ chøc thi c«ng theo kÕ ho¹ch cña c«ng ty, hoÆc tù chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thi c«ng theo ®óng qui chÐ cña c«ng ty, lµm thñ tr­íc b¹ cho kh¸ch hµng. Doanh thu tÝnh theo ®Çu ng­êi. Dù th¶o gi¸ c¶ tr×nh héi
Luận văn liên quan