Quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

Giáo dục và đào tạo là một hoạt động xã hội rộng lớn có liên quan trực tiếp đến lợi ích, nghĩa vụ và quyền lợi của mọi người dân mọi tổ chức kinh tề xã hội đồng thời có tác động mạnh mẽ đến tiến trình phát triển nhanh hay chậm của một quốc gia. Giáo dục và đào tạo phải đi trước một bước, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đâu tư cho phát triển. Do vậy, bất kỳ quốc gia nào trên thế giới dù lớn hay nhỏ, dù giàu hay nghèo, dù phát triển hay đang phát triển bao giờ cũng quan tâm đến giáo dục và đào tạo mà trong đó khâu quan trọng là quản lí Nhà nước về giáo dục và đào tạo . Trong thời gian qua, giáo dục và đào tạo nước ta có bước phát triển mới, chúng ta đã đạt chuẩn quốc gia về xoá mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, trình độ dân trí được nâng lên, góp phần tích cực đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước .Tuy nhiện nền giáo dục nước ta còn phải đối mặt với nhiều khó khăn yếu kém nhất là chất lượng và khâu quản lý giáo dục và đào tạo , việc đào tạo nguồn nhân lực của hệ thống giáo dục chưa đáp ứng nhu cầu của đổi mới kinh tế xã hội , hội nhập kinh tế quốc tế và nguồn nhân lực trong thế kỷ XXI. Để giải quyết vấn đề này, văn kiện hội nghị lần thứ chín ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX đã đưa ra giải pháp then chốt đó là “đổi mới và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trong giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh đổi mới nội dung chương trình và phương pháp giáo dục theo hướng hiện đại cùng với đổi mới cơ chế quản lý” Nhằm góp phần làm sáng tỏ những vấn đề trên cùng với sự tâm huyết của bàn thân về giáo dục và đào tạo nước nhà hiện nay, bản thân quyết định chọn đề tài tiểu luận “Quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo ở nước ta trong giai đoạn hiện nay” làm hướng nghiên cứu cho môn học quản lý nhà nước. Song do điều kiện và hạn chế về thời gian môn học nên đề tài chỉ đi sâu giải quyết nội dung và giải pháp đổi mới quản lý Nhà nước về giáo dục trong thập niên đầu của thế kỷ XXI.

doc22 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 9982 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan