Quản trị công ty cổ phần ở Việt Nam: Quy định của pháp luật, hiệu lực thực tế và vấn đề

Trong hơn 20 chục năm qua, nền kinh tế nước ta đã và đang chuyển đổi từ kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.Trong quá trình chuyển đổi đó, chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ngày càng được phát triển, sáng rõ và trở thành một tư tưởng chủ đạo của cải cách và phát triển kinh tế. Hệ thống doanh nghiệp hiện nay của chúng ta là kết quả của quá trình thay đổi nói trên. Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được ra đời và phát triển tại những thời điểm và hoàn cảnh lịch sử khác nhau.Trong suốt quá trình đó, vai trò và địa vị của khu vực doanh nghiệp cũng có sự phân biệt theo cách coi doanh nghiệp thành phần kinh tế này có giá trị và hữu ích hơn so với doanh nghiệp của thành phần kinh tế khác. Quan niệm và pháp luật về doanh nghiệp cũng bị “chia cắt”, phân biệt đối xử theo tính chất sở hữu. Vì vậy, khung quản trị đối với doanh nghiệp cũng khác nhau theo thành phần kinh tế.

pdf106 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2632 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quản trị công ty cổ phần ở Việt Nam: Quy định của pháp luật, hiệu lực thực tế và vấn đề, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan