Sử dụng PowerPoint cho mục đích dạy học

Tạo một bài giảng sử dụng PP:  Tạo bài giảng với sự trợ giúp của PP  Tạo các đoạn văn bản có định dạng  Tạo hình vẽ  Một số trợ giúp nhằm tăng tính sinh động cho bài giảng  Kết hợp giữa MS PP, VioLET và .

pdf64 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2447 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Sử dụng PowerPoint cho mục đích dạy học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học Sử dụng PowerPoint cho mục đích dạy học Phßng gi¸o dôc&§µo t¹o thµnh phè H¹ Long H¹ long, ngµy 21 th¸ng 08 n¨m 2007 Microsoft PowerPoint, VioLET, and more... Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học Nội dung chương trình 1. Giới thiệu PowerPoint và ứng dụng trong dạy học:  Mục đích sử dụng  Các tính năng chung  Một số chú ý khi thuyết trình sử dụng PP 2. Làm quen với PowerPoint:  Giao diện của phần mềm Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học Nội dung chương trình 3. Tạo một bài giảng sử dụng PP:  Tạo bài giảng với sự trợ giúp của PP  Tạo các đoạn văn bản có định dạng  Tạo hình vẽ  Một số trợ giúp nhằm tăng tính sinh động cho bài giảng  Kết hợp giữa MS PP, VioLET và ... 4. Thực hành Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 1.1. Giới thiệu PowerPoint  Mục đích sử dụng và các tính năng chung:  Là một công cụ trợ giúp để tạo và trình diễn các bài giảng, các bài thuyết trình  Có các tính năng hiện đại cho phép tạo và thay đổi nội dung một cách nhanh chóng và thuận tiện.  Cho phép tạo các bài giảng đa phương tiện bằng cách hỗ trợ văn bản, hình vẽ (động và tĩnh), âm thanh, … Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 1.1. Giới thiệu PowerPoint  Ưu điểm của PowerPoint so với phương pháp soạn bài giảng truyền thống:  Cho phép tiết kiệm thời gian soạn bài  Tăng tính sinh động và hấp dẫn của bài giảng  Cho phép người nghe tiếp cận vấn đề nhanh hơn và sâu hơn Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 1.2. Một số chú ý khi thuyết trình sử dụng PowerPoint  Màu nền và font chữ  Cỡ chữ và số dòng trên một slide  Lượng nội dung truyền tải trên một slide  Phương pháp trình bày của giáo viên Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học -Lùa chän bµi ®Ó so¹n: (Cã thùc sù cÇn thiÕt vµ hç trî, triÓn khai tèt ®­îc PPGD cña bµi d¹y kh«ng???) - ChuÈn bÞ c¸c t­ liÖu liªn quan ®Õn bµi d¹y(H×nh ¶nh, ®o¹n phim, phÇn mÒm liªn quan...) - LËp s¬ bé ph­¬ng ¸n triÓn khai giê d¹y dùa trªn gi¸o ¸n ®· so¹n trªn giÊy. 1.2. Một số chú ý khi thuyết trình sử dụng PowerPoint Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 2.1. Giao diện người sử dụng Menu Slide Bảng chức năng (task pane) Các công cụ hỗ trợ Phần phác thảo Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 2.1. Giao diện người sử dụng  Thanh Menu File: Chứa một số lệnh về tệp Edit: chứa một số lệnh soạn thảo View: Một số lệnh về hiển thị màn hình Insert: chèn các đối tượng vào trang Format: Định dạng(hiệu chỉnh) các đối tượng Tools: Công cụ mở rộng Slide Show: Các chế độ trình diễn đối tượng và liên kết, … Windows: Hiển thị cửa sổ làm việc Help: Xem trợ giúp Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 2.1. Giao diện người sử dụng Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 2.2. Khởi đầu với PowerPoint  Mở một tệp(presentation):  Dạng tệp: .ppt  Cách mở: File  Open  Ghi một presentation:  File  Save  File  Save As Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 2.2. Khởi đầu với PowerPoint  Ghi presentation theo các định dạng khác:  File  Save As  Save as type  Một số định dạng được hỗ trợ trong PowerPoint xp:  Web Page; PowerPoint 95,97; GIF, JPEG; RTF; PowerPoint Show Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 2.2. Khởi đầu với PowerPoint  In một bài giảng trong PowerPoint:  In bài trình bày (slides): File  Print  Print What: Slides Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 2.2. Khởi đầu với PowerPoint  Trình chiếu một bài giảng (sử dụng máy chiếu)  F5  Slide Show  View Show  Sử dụng thanh công cụ hỗ trợ: Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 3.1. Tạo bài giảng theo bố cục nội dung  Cho phép người sử dụng toàn quyền tuỳ chọn màu nền, phong cách trình bày của bài giảng  File  New  Blank presentation  Chọn bố cục nội dung của một slide  Format  Slide design  <Bảng chức năng: Slide Design> Chọn màu nền của bài giảng Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 3.1. Tạo bài giảng theo bố cục nội dung Blank presentation New Chọn bố cục Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 3.1. Tạo bài giảng theo bố cục nội dung Slide Design Chọn nền Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 3.2. Làm việc với ký tự (text)  Thêm các nội dung ký tự vào bài giảng:  Từ các cửa sổ text đã có sẵn khi tạo slide Cửa sổ text Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 3.2. Làm việc với ký tự (text)  Thêm một cửa sổ text mới:  Insert  Text Box  Đưa con trỏ đến vị trí cần thiết  Thêm nội dung  Di chuyển và quay cửa sổ text Text box Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 3.2. Làm việc với ký tự (text)  Thay đổi font, kích thước, màu sắc của ký tự:  Chọn đoạn ký tự cần thay đổi  Format  Font Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 3.2. Làm việc với ký tự (text)  Font Style:  Regular: Chữ thường  Bold: Đậm  Italic: Nghiêng  Bold Italic: Nghiêng và đậm  Effects: (Hiệu quả)  Underline: Gạch dưới  Shadow: Bóng  Emboss: Nổi  Superscript: Mũ  Subscript: Chỉ số Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 3.2. Làm việc với ký tự (text)  Size: Kích thước  Color: Màu Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 3.3. Làm việc với WordArt  WordArt cho phép tạo các đoạn text trang trí  Insert  Picture  WordArt  Chọn kiểu chữ thích hợp  Chọn font, chèn nội dung Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 3.4. Làm việc với bảng biểu  Chèn bảng vào slide:  Insert  Table…  Chọn số dòng(row) và cột(column) của bảng  Thao tác với bảng:  Format  Table x y z 0.11 3.4 2.55 0.35 2.6 1.6 Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 3.5. Viết công thức trong PowerPoint  Chèn công thức:  Chọn biểu tượng  Soạn công thức  Trở lại PowerPoint 3 2 − + x x Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 3.5. Viết công thức trong PowerPoint ∫∞ ∞− − − = bx b1axy 3 Chọn biểu tượng Sau khi soạn thảo xong công thức, ấn Alt+f4 để trở lại màn hình soạn thảo Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 3.6. Làm việc với hình vẽ  Vẽ hình trong PowerPoint sử dụng Autoshape trên thanh công cụ Drawing: Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 3.6. Làm việc với hình vẽ (tiếp…)  Auto Shapes:  Lines  Basic Shapes: Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 3.6. Làm việc với hình vẽ (tiếp…)  Auto Shapes: (tiếp…)  Block Arrow  Flow Chart  Stars and Banners  Callouts Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 3.6. Làm việc với hình vẽ (tiếp)  Thay đổi thuộc tính của hình vẽ  Chọn hình vẽ cần thay đổi thuộc tính  Format  Auto Shape… Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 3.6. Làm việc với hình vẽ (tiếp…)  Thay đổi kích thước hình vẽ:  Chọn hình vẽ cần thay đổi kích thước  Sử dụng chuột để thay đổi kích thước của hình Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 3.6. Làm việc với hình vẽ (tiếp…)  Thay đổi thứ tự các đối tượng:  Chọn đối tượng cần thay đổi thứ tự  Draw  Order  Bring to Front  Send to Back  Bring Forward  Send Backward Draw Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 3.6. Làm việc với hình vẽ (tiếp…)  Nhóm các đối tượng:  Chọn đối tượng cần nhóm (sử dụng phím shift)  Draw  Group  Tách các đối tượng:  Chọn các đối tượng cần tách  Ungroup Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 3.6. Làm việc với hình vẽ (tiếp…)  Quay:  Chọn đối tượng cần quay  Draw  Rotate and Flip  Free Rotate  Rotate Left  Rotate Right Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 3.6. Làm việc với hình vẽ (tiếp…)  Lật đối xứng:  Chọn đối tượng  Draw  Rotate and Flip  Flip Horizontal  Flip Vertical Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 3.7. Chèn hình có sẵn vào PowerPoint  Chèn hình từ thư viện ClipArt  Insert  Picture  ClipArt  <Bảng chức năng: Insert Clip Art> Search  Chọn Clip Art Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 3.7. Chèn hình có sẵn vào PowerPoint  Chèn một tệp ảnh vào PowerPoint  Insert  Picture  From File…  Chọn ảnh cần chèn Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 3.8. Vẽ đồ thị trong PowerPoint  Nhập dữ liệu:  Insert  Chart  Nhập dữ liệu vào Datasheet  Thay đổi các giá trị trong đồ thị:  Nhấn chuột vào đồ thị  View  Datasheet Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 3.8. Vẽ đồ thị trong PowerPoint  Thay đổi kiểu vẽ đồ thị:  Nhấn chuột vào đồ thị  Chọn đường cần thay đổi:  Nhấn phím chuột phải  Chart Type …  Chọn kiểu vẽ Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 3.8. Vẽ đồ thị trong PowerPoint 0 10 20 30 40 50 60 70 1 2 3 4 5 6 f(x) h(x) 0 10 20 30 40 50 60 70 1 2 3 4 5 6 f(x) h(x) Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 3.9. Chèn các thông tin đa phương tiện vào PowerPoint  Chèn âm thanh:  Insert  Movies and Sounds  Sound from Clip Organizer …  Sound from File …  Play CD Audio Track …  Record Sound Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 3.9. Chèn các thông tin đa phương tiện vào PowerPoint (tiếp…)  Thí dụ:  Sound from Clip Organizer:  Sound from File: Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 3.9. Chèn các thông tin đa phương tiện vào PowerPoint  Chèn hình ảnh động:  Insert  Movies and Sounds  Movie from Clip Organizer …  Movie from File …  Thí dụ: Movie from Clip Organizer Movie from File Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 3.18. Chữ và hình ảnh động  Chuyển một slide từ tĩnh thành động:  Cách 1 - Animation Scheme: Quá trình thiết lập hình ảnh động được đơn giản hoá nhờ sự trợ giúp của chương trình  Cách 2 – Custom Animation: Người sử dụng có thể tự thiết kế quá trình chuyển động của các đối tượng trên một slide Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 3.18. Chữ và hình ảnh động (tiếp…)  Cách 1: Chuyển động mặc định (Animation Scheme):  Chọn các slide cần thiết lập từ phần phác thảo   Slide Show  Animation Scheme…  chọn kiểu chuyển động đã được định nghĩa sẵn Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 3.18. Chữ và hình ảnh động (tiếp…) Animation Schemes… Chọn slide Chọn dạng chuyển động Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 3.18. Chữ và hình ảnh động (tiếp…)  Cách 2: Chuyển động tuỳ chọn (Custom Animation):  Di chuyển đến slide cần thiết  Chọn đối tượng cần phải thiết lập chuyển động   Slide Show  Custom Animation… Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 3.18. Chữ và hình ảnh động (tiếp…)  Add Effect   Entrance: Nếu muốn một đối tượng xuất hiện trên slide  Emphasis: Nếu muốn một đối tượng đã có trên slide thay đổi hình dạng  Exit: Nếu muốn một đối tượng đang ở trên slide biến mất khỏi slide Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 3.18. Chữ và hình ảnh động (tiếp…)  Chú ý: Mọi chuyển động đều được thực hiện theo trình tự mà người sử dụng thiết lập. Trình tự này được sắp xếp thự tự từ trên xuống dưới trong bảng thứ tự ở phía tay trái. Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 3.18. Chữ và hình ảnh động (tiếp…) Custom Animation… Bảng thứ tự Add Effect Entrance  Emphasis  Exit Motion Paths Entrance E phasis Exit otion Paths 1. Blinds 2. Boomerang 3. Box … 1. Blinds 2. Boo erang 3. Box Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học Nội dung chương trình 1. Giới thiệu PowerPoint và ứng dụng trong dạy học 2. Làm quen với PowerPoint 3. Tạo bài giảng sử dụng PowerPoint 4. Thực tập (12 tiết) Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 4.1. Bài tập số 1 – Làm quen với PowerPoint (1 tiết)  Làm quen với giao diện người sử dụng:  Slide  Phần phác thảo, menu, bảng chức năng, các công cụ hỗ trợ  Mở và ghi một tệp PowerPoint  Làm quen với cấu trúc của một slide: slide master, handout master, notes master Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 4.1. Bài tập số 1 – Làm quen với PowerPoint (1 tiết) (tiếp…)  In một presentation theo các định dạng slide, handout, note  Phương pháp trình chiếu một bài giảng trên máy tính, thiết lập thời gian chiếu tự động  Thay đổi kích thước slide trên màn hình sử dụng chức năng zoom Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 4.2. Bài tập số 2 – Tạo một bài thuyết trình đơn giản (3 tiết)  Tạo một bài thuyết trình sử dụng các phương pháp sau:  Template  Autocontent Wizard  Blank Presentation Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 4.2. Bài tập số 2 – Tạo một bài thuyết trình đơn giản (3 tiết) (tiếp…)  Sử dụng các kỹ năng trên để tạo một bài thuyết trình theo mẫu sau: Garamond, 48pt Arial, 32pt Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 4.2. Bài tập số 2 – Tạo một bài thuyết trình đơn giản (3 tiết) (tiếp…) Arial, 30pt Arial, 26pt Garamond, 32pt Số trang bắt đầu từ 1 Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 4.2. Bài tập số 2 – Tạo một bài thuyết trình đơn giản (3 tiết) (tiếp…) WordArt Phương trình Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 4.3. Bài tập số 3 – Làm việc với hình vẽ và bảng biểu (3 tiết)  Chèn bảng biểu: Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 4.3. Bài tập số 3 – Làm việc với hình vẽ và bảng biểu (3 tiết) (tiếp…) Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 4.3. Bài tập số 3 – Làm việc với hình vẽ và bảng biểu (3 tiết) (tiếp…)  Vẽ hình dưới đây: Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 4.3. Bài tập số 3 – Làm việc với hình vẽ và bảng biểu (3 tiết) (tiếp…)  Vẽ đồ thị: Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 4.4. Bài tập số 4 – Chữ và hình ảnh động (1 tiết)  Chuyển các đối tượng trên các slide theo 2 cách:  Animation Scheme  Custom Animation Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 4.4. Bài tập số 4 – Chữ và hình ảnh động (1 tiết) (tiếp…)  Chèn ảnh: Phạm Tiến Dũng Sử dụng PowerPoint trong dạy học 4.4. Bài tập số 4 – Chữ và hình ảnh động (1 tiết) (tiếp…)  Chèn âm thanh và hình ảnh động: