Thực trạng phát triển kinh tế trang trại ở ngoại thành Hà Nội

Trong điều kiện phát triển kinh tế theo định hướng thị trường có sự quản lý của Nhà nước, ngành nông nghiệp Việt Nam có vị trí và vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước. Nông nghiệp là một ngành sản xuất tạo ra hàng hoá nông sản cung cấp và phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Sau hơn 15 năm đổi mới, nông nghiệp Việt Nam đã tiến một bước dài và phát triển mạnh, thu được nhiều thành tựu to lớn góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Quá trình đổi mới này đã xuất hiện nhiều mô hình tổ chức sản xuất mới có hiệu quả hơn mô hình tổ chức sản xuất cũ, trong đó có kinh tế trang trại. Kinh tế trang trại đã xuất hiện như một sản phẩm tất yếu trong cơ chế thị trường ở Việt nam, đang cùng với các hình thức kinh tế khác hàng ngày, hàng giờ làm thay đổi đời sống kinh tế - xã hội nông thôn. Thành quả mà các trang trại đạt được là không thể phủ nhận. Để thấy rõ những ưu việt của kinh tế trang trại cũng như những mặt hạn chế cần khắc phục làm cơ sở cho nghiên cứu và vận dụng vào điều kiện của nước CHDCND Lào em xin nghiên cứu và tìm hiểu một vài vấn đề về kinh nghiệm đạt được trong thực hiện phát triển kinh tế trang trại ở ngoại thành Hà Nội thông qua đề tài: “Thực trạng phát triển kinh tế trang trại ở ngoại thành Hà Nội ”. Đề tài này em xin đi sâu vào nghiên cứu và tìm hiểu theo mục đích như sau: Xem xét sự phát triển các mô hình kinh tế trang trại ở ngoại thành Hà Nội, trên cơ sở đó rút ra một số kinh nghiệm để vận dụng phát triển kinh tế trang trại ở các vùng, các lãnh thổ của nước CHDCND Lào. Nội dung của đề tài bao gồm: + Chưong 1: Cơ sở khoa học về kinh tế trang trại. + Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế trang trại ở ngoại thành Hà Nội . + Chương 3: Vận dụng kinh nghiệm phát triển kinh tế trang trại ở ngoại thành Hà Nội vào CHDCND Lào.

doc89 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1937 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thực trạng phát triển kinh tế trang trại ở ngoại thành Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan