Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty CP TRAPHACO

Mục lục LờI NóI ĐầU2 Chương I: GiớI THIệU chung về công ty cổ phần TRAPHACO3 I- tổng quan về công ty3 1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty3 2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty6 3. Mạng lưới khách hàng6 4. Những kết quả đạt được của Công ty cổ phần TRAPHACO7 II. Đặc điểm về tổ chức sản xuất và bộ máy quản lý của Công ty cổ phần TRAPHACO9 1. Bộ máy quản lý của Công ty cổ phần TRAPHACO9 2. Đặc điểm tổ chức sản xuất của Công ty cổ phần TRAPHACO13 2.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty13 2.2. Đặc điểm về quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty14 Chương II: Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần TRAPHACO16 I. Đặc điểm bộ máy tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần TRAPHACO16 1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty16 2. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty cổ phần TRAPHACO18 3. Đặc điểm hệ thống chứng từ, tài khoản, sổ sách, BCTC tại Công ty cổ phần TRAPHACO19 4. Phần mềm kế toán áp dụng tại Công ty cổ phần TRAPHACO22 II. Giới thiệu một số phần hành kế toán chủ yếu và báo cáo kế toán tại Công ty cổ phần TRAPHACO23 1. Giới thiệu một số phần hành kế toán chủ yếu tại Công ty cổ phần TRAPHACO23 1.1.Kế toán vật tư23 1.2.Kế toán tài sản cố định (TSCĐ)28 1.3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương32 1.4. Kế toán bán hàng34 1.5. Kế toán vốn bằng tiền36 2. Tổ chức báo cáo kế toán41 2.1 Báo cáo tài chính gồm43 2.1.1 Bảng cân đối kế toán44 2.1.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh48 2.1.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ50 2.1.4 Thuyết minh báo cáo tài chính51 2.2 Báo cáo quả trị gồm52 Chương III: Đánh giá khái quát công tác kế toán tại Công ty cổ phần TRAPHACO53 Kết luận55

doc54 trang | Chia sẻ: dansaran | Lượt xem: 1813 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty CP TRAPHACO, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan