Thực trạng và phương pháp hoàn thiện công tác kiểm toán ở Việt Nam

Liền với Nghi định 70/CP (11/07/1994) đã đánh dấu sự xuất hiện của kiểm toán ở Việt Nam trong thời kỳ nền kinh tế chuyển đổi. Sự xuất hiện của kiểm toán là một đòi hỏi tất yếu của công cuộc phát triển kinh tế phù hợp với xu hướng chung của kinh tế thế giới. Kiểm toán là một lĩnh vực mới ở Việt Nam. Cho đến nay chưa có một công trình khoa học nào nghiên cứu một cách đầy đủ, sâu sắc về một hệ thống kiểm toán hoàn chỉnh. Mục đích của chuyên đề này chỉ nhằm làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản nhất. Từ đó áp dụng vào thực tiễn nước ta trên cơ sở kế thừa những ưu điểm và có sự cân nhắc để phù hợp với những đặc điểm riêng. Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là so sánh mô hình tổ chức của kiểm toán của các quốc gia phát triển rút ra bài học kinh nghiệm. Dựa vào phân tích về lý luận và khảo sát thực trạng, tìm ra những yếu kém còn tồn tại để đề đạt những ý kiến, phương hướng giải quyết. Bố cục của chuyên đề gồm hai phần chính: Phần 1: Những vấn đề cơ bản về kiểm toán. Phần 2: Thực trạng và phương hướng hoàn thiện công tác kiểm toán ở Việt Nam.

doc33 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1759 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thực trạng và phương pháp hoàn thiện công tác kiểm toán ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan