Tiểu luận Bàn về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức

Như chúng ta đã biết, Pháp luật và Đạo đức đều là những bộ phận của hình thái ý thức xã hội.Giữa chúng thường xuyên có những mối quan hệ, tác động qua lại đan xen lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau cho dù bản thân chúng có những điểm riêng biệt. Ngày nay, cùng với sự phát triển vượt bậc của xã hội trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, khoa học, pháp luật. thì mức độ đan xen, tác động qua lại giữa Pháp luật và đạo đức ngày càng có những sự ảnh hưởng lẫn nhau đúng như quan niệm của Đảng ta "Quản lý xã hội bằng pháp luật, đồng thời coi trọng giáo dục nâng cao đạo đức". Đã từ lâu, trong lịch sử tư tưởng của nhân loại đã hình thành các quan niệm khác nhau về vấn đề này. Đặc biệt là các nhà tư tưởng Phương đông, nổi bật lên đó là Khổng Tử - Đại diện cho trường phái Nho gia.Với tư tưởng Đức Trị - coi giáo dục quản lý xã hội, con người bằng đạo đức. Tất nhiên không phải là lấy đạo đức thay cho pháp luật, mà trong quá trình quản lý xã hội, con người phải có sự kết hợp giữa hai yếu tố Pháp luật và đạo đức. Song rất đáng tiếc rằng lâu nay ở chúng ta chỉ tồn tại trên lý thuyết mà thôi. Như vậy, giữa các qui phạm pháp luật và qui phạm đạo đức có mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau. Để phát huy tối đa hiệu quả của mối quan hệ này đòi hỏi chúng ta phải tiến hành áp dụng rất nhiều các biện pháp khác nhau từ việc giáo dục, nâng cao ý thức đạo đức, trình độ pháp lý, phát triển kinh tế - xã hội, phát huy dân chủ, nhằm tiến tới đạt được một nền văn hoá đạo đức pháp lý hoàn thiện hơn nữa. Đối trọng hoàn toàn với các quan niệm cùng thời và trước đó cho rằng: chỉ có quản lý xã hội bằng pháp luật, tăng nặng các hình phạt thì mới đạt được hiệu quả như mong muốn (tư tưởng pháp trị của Lão Tử - Hàn Phi Tử). Rất tiếc rằng trong quá trình quản lý xã hội, sự thay đổi của các triều đại lịch sử đã không đánh giá đúng vai trò của mối quan hệ này. Ở Việt Nam chúng ta, ngay từ thuở thành lập nước Việt Nam, tư tưởng đạo đức pháp luật Hồ Chí Minh đã hình thành qua hàng loạt các qui phạm xã hội và pháp luật đã được xây dựng, thể hiện đúng đắn sự kết hợp hài hoà giữa pháp luật và đạo đức. Để đánh giá đúng mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức, trước hết chúng ta cần phải tìm hiểu vị trí, vai trò của pháp luật và đạo đức trong hệ thống các qui phạm điều chỉnh xã hội. Thực vậy, chúng ta phải khẳng định rằng: Bất cứ một xã hội nào từ cổ đại cho đến ngày nay muốn tồn tại và phát triển được đều phải dựa vào sự ổn định và các qui tắc chặt chẽ. Ở Việt Nam, hệ thống các qui phạm xã hội rất phong phú và đa dạng bao gồm: Qui phạm pháp luật, qui phạm đạo đức, các qui phạm của các tổ chức xã hội như: Đoàn thanh niên, Mặt trận tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ, và của cả các tổ chức Tôn giáo, cùng với các phong tục, tập quán, luật tục. giữa các qui phạm này có mối quan hệ tác động qua lại với nhau với mục đích điều chỉnh các quan hệ xã hội. Đặc biệt là mối quan hệ giữa chúng với Pháp luật - một trong những phương tiện điều chỉnh quan trọng trong đời sống hàng ngày của con người. Ở phạm vi điều chỉnh gần nhất của các mối quan hệ này đó là mối quan hệ giữa tập quán, phong tục, luật tục với pháp luật nổi lên hàng đầu. Con người tồn tại có những thói quen xử sự được gọi là tập quán, được lặp đi lặp lại trong một thời gian ở cá nhân hay ở một cộng đồng hoặc là ở toàn thể xã hội, nếu chủ thể nào vi phạm các tập quán này chỉ bị chế tài áp dụng đó là: Dư luận xã hội mà thôi. Còn về phong tục - về hiệu lực bắt buộc cao hơn so với tập quán, ở đây có chứa đựng các yếu tố như: Pháp luật, đạo đức, khoa học. gắn chặt với yếu tố bản sắc dân tộc, nó chi phối và điều chỉnh hành vi của các chủ thể ở mức độ nhất định. Còn về Luật tục, tồn tại dưới dạng truyền khẩu và thành văn ví dụ: Luật tục của các dân tộc như: Ê Đê, M'Nông Tây Nguyên. Thời gian gần đây đã được ghi nhận trong Hiến pháp và Pháp luật nhằm tôn trọng bảo vệ và phát huy những phong tục, tập quán truyền thống tốt đẹp của các dân tộc (Điều 5,79. Hiến pháp 1992). Xét mối quan hệ giữa các qui phạm trong hệ thống các qui phạm điều chỉnh xã hội thì: "Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức giữ vị trí trung tâm, có vai trò quan trọng nhất, pháp luật và đạo đức có phạm vi điều chỉnh rộng, bao quát tất cả các lĩnh vực quan hệ xã hội" (Tác giả: Hoàng Thị Kim Quế - Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội). Xét ở góc độ cơ bản, đạo đức là hệ thống các quan điểm, quan niệm về điều thiện, ác, tốt, xấu. Như vậy, mặt xã hội càng văn minh hiện đại thì yếu tố đạo đức càng phải được coi trọng, tất nhiên, quan niệm về đạo đức ở mỗi thời điểm có những yêu cầu về chuẩn mực khác nhau. Ở Việt Nam đã có một thời với suy nghĩ chủ quan, duy ý chí bảo thủ cho rằng có thể dùng đạo đức truyền thống sẽ kéo dài được cơ chế kinh tế lạc hậu lên chủ nghĩa xã hội và đã đưa lại kết quả: Xã hội lạc hậu, kinh tế nghèo nàn. Ngày nay trước những hiện tượng "Tha hoá về lối sống, đạo đức" "Suy đồi về nhân cách". do mặt trái của cơ chế thị trường gây ra chúng ta lại tỏ ra nghi ngờ về vai trò của đạo đức. Hậu quả của việc coi nhẹ việc giáo dục đạo đức. Do đó, chúng ta cần tránh cả hai thái cực hoặc là duy đạo đức trong việc giải quyết mọi vấn đề của đời sống xã hội hoặc coi nhẹ, tách rời yếu tố đạo đức. Khác với đạo đức, pháp luật là một loại qui phạm xã hội đặc biệt, là hệ thống các qui tắc xử sự chung nhất, đặc biệt dùng để điều chỉnh các quan hệ xã hội. Không giống như các qui phạm xã hội khác: đạo đức chế tạo đó là dư luận xã hội Lương tâm - điều chỉnh. Qui phạm pháp luật - với hàng loạt các chế tài hà khắc (hình sự) được hậu thuẫn bởi bộ máy cưỡng chế đặc biệt, có tổ chức thống nhất cao như: Công an, Toà án, Viện Kiểm sát, các yếu tố kinh tế, kỹ thuật. bảo đảm cho việc thực thi trên thực tế ngay lập tức. Mặc dù vậy pháp luật chỉ có thể phát huy được hiệu quả cao khi có sự tác động, hỗ trợ của các qui phạm xã hội khác. Không phải mọi quan hệ xã hội đều được điều chỉnh bởi pháp luật và đưa lại kết quả tốt đẹp như ý muốn. Ở đây chúng ta muốn bàn đến vấn đề ý thức tự nguyện chấp hành, thực thi pháp luật của người dân chứ không phải một cách ép buộc, bắt ép cưỡng bức thực hiện bất cứ đó là qui định nào. Hiện tại, đôi lúc chúng ta đã quá lạm dụng đến các qui phạm pháp luật. Không tính đến hiệu quả, tác động thực tế của nó. Ví dụ: các qui định đang gây bức xúc, không được sự ủng hộ của người dân như: qui định cấm đăng ký xe máy (đã được bãi bỏ); vấn đề hộ khẩu; hình sự hoá các quan hệ kinh tế. Ở sự thống nhất giữa Pháp luật và Đạo đức theo tác giả Hoàng Thị Kim Quế thì: "Pháp luật và Đạo đức có mối quan hệ hữu cơ, bổ sung, hỗ trợ cho nhau, tạo nên sự điều chỉnh mạnh mẽ nhất đối với hành vi của con người".

doc8 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 5213 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Bàn về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TIỂU LUẬN BÀN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA PHÁP LUẬT VÀ ĐẠO ĐỨC Như chúng ta đã biết, Pháp luật và Đạo đức đều là những bộ phận của hình thái ý thức xã hội.Giữa chúng thường xuyên có những mối quan hệ, tác động qua lại đan xen lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau cho dù bản thân chúng có những điểm riêng biệt. Ngày nay, cùng với sự phát triển vượt bậc của xã hội trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, khoa học, pháp luật... thì mức độ đan xen, tác động qua lại giữa Pháp luật và đạo đức ngày càng có những sự ảnh hưởng lẫn nhau đúng như quan niệm của Đảng ta "Quản lý xã hội bằng pháp luật, đồng thời coi trọng giáo dục nâng cao đạo đức". Đã từ lâu, trong lịch sử tư tưởng của nhân loại đã hình thành các quan niệm khác nhau về vấn đề này. Đặc biệt là các nhà tư tưởng Phương đông, nổi bật lên đó là Khổng Tử - Đại diện cho trường phái Nho gia.Với tư tưởng Đức Trị - coi giáo dục quản lý xã hội, con người bằng đạo đức. Tất nhiên không phải là lấy đạo đức thay cho pháp luật, mà trong quá trình quản lý xã hội, con người phải có sự kết hợp giữa hai yếu tố Pháp luật và đạo đức. Song rất đáng tiếc rằng lâu nay ở chúng ta chỉ tồn tại trên lý thuyết mà thôi. Như vậy, giữa các qui phạm pháp luật và qui phạm đạo đức có mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau. Để phát huy tối đa hiệu quả của mối quan hệ này đòi hỏi chúng ta phải tiến hành áp dụng rất nhiều các biện pháp khác nhau từ việc giáo dục, nâng cao ý thức đạo đức, trình độ pháp lý, phát triển kinh tế - xã hội, phát huy dân chủ, nhằm tiến tới đạt được một nền văn hoá đạo đức pháp lý hoàn thiện hơn nữa. Đối trọng hoàn toàn với các quan niệm cùng thời và trước đó cho rằng: chỉ có quản lý xã hội bằng pháp luật, tăng nặng các hình phạt thì mới đạt được hiệu quả như mong muốn (tư tưởng pháp trị của Lão Tử - Hàn Phi Tử). Rất tiếc rằng trong quá trình quản lý xã hội, sự thay đổi của các triều đại lịch sử đã không đánh giá đúng vai trò của mối quan hệ này. Ở Việt Nam chúng ta, ngay từ thuở thành lập nước Việt Nam, tư tưởng đạo đức pháp luật Hồ Chí Minh đã hình thành qua hàng loạt các qui phạm xã hội và pháp luật đã được xây dựng, thể hiện đúng đắn sự kết hợp hài hoà giữa pháp luật và đạo đức. Để đánh giá đúng mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức, trước hết chúng ta cần phải tìm hiểu vị trí, vai trò của pháp luật và đạo đức trong hệ thống các qui phạm điều chỉnh xã hội. Thực vậy, chúng ta phải khẳng định rằng: Bất cứ một xã hội nào từ cổ đại cho đến ngày nay muốn tồn tại và phát triển được đều phải dựa vào sự ổn định và các qui tắc chặt chẽ. Ở Việt Nam, hệ thống các qui phạm xã hội rất phong phú và đa dạng bao gồm: Qui phạm pháp luật, qui phạm đạo đức, các qui phạm của các tổ chức xã hội như: Đoàn thanh niên, Mặt trận tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ, và của cả các tổ chức Tôn giáo, cùng với các phong tục, tập quán, luật tục... giữa các qui phạm này có mối quan hệ tác động qua lại với nhau với mục đích điều chỉnh các quan hệ xã hội. Đặc biệt là mối quan hệ giữa chúng với Pháp luật - một trong những phương tiện điều chỉnh quan trọng trong đời sống hàng ngày của con người. Ở phạm vi điều chỉnh gần nhất của các mối quan hệ này đó là mối quan hệ giữa tập quán, phong tục, luật tục với pháp luật nổi lên hàng đầu. Con người tồn tại có những thói quen xử sự được gọi là tập quán, được lặp đi lặp lại trong một thời gian ở cá nhân hay ở một cộng đồng hoặc là ở toàn thể xã hội, nếu chủ thể nào vi phạm các tập quán này chỉ bị chế tài áp dụng đó là: Dư luận xã hội mà thôi. Còn về phong tục - về hiệu lực bắt buộc cao hơn so với tập quán, ở đây có chứa đựng các yếu tố như: Pháp luật, đạo đức, khoa học... gắn chặt với yếu tố bản sắc dân tộc, nó chi phối và điều chỉnh hành vi của các chủ thể ở mức độ nhất định. Còn về Luật tục, tồn tại dưới dạng truyền khẩu và thành văn ví dụ: Luật tục của các dân tộc như: Ê Đê, M'Nông Tây Nguyên... Thời gian gần đây đã được ghi nhận trong Hiến pháp và Pháp luật nhằm tôn trọng bảo vệ và phát huy những phong tục, tập quán truyền thống tốt đẹp của các dân tộc (Điều 5,79... Hiến pháp 1992). Xét mối quan hệ giữa các qui phạm trong hệ thống các qui phạm điều chỉnh xã hội thì: "Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức giữ vị trí trung tâm, có vai trò quan trọng nhất, pháp luật và đạo đức có phạm vi điều chỉnh rộng, bao quát tất cả các lĩnh vực quan hệ xã hội" (Tác giả: Hoàng Thị Kim Quế - Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội). Xét ở góc độ cơ bản, đạo đức là hệ thống các quan điểm, quan niệm về điều thiện, ác, tốt, xấu... Như vậy, mặt xã hội càng văn minh hiện đại thì yếu tố đạo đức càng phải được coi trọng, tất nhiên, quan niệm về đạo đức ở mỗi thời điểm có những yêu cầu về chuẩn mực khác nhau. Ở Việt Nam đã có một thời với suy nghĩ chủ quan, duy ý chí bảo thủ cho rằng có thể dùng đạo đức truyền thống sẽ kéo dài được cơ chế kinh tế lạc hậu lên chủ nghĩa xã hội và đã đưa lại kết quả: Xã hội lạc hậu, kinh tế nghèo nàn... Ngày nay trước những hiện tượng "Tha hoá về lối sống, đạo đức" "Suy đồi về nhân cách"... do mặt trái của cơ chế thị trường gây ra chúng ta lại tỏ ra nghi ngờ về vai trò của đạo đức. Hậu quả của việc coi nhẹ việc giáo dục đạo đức. Do đó, chúng ta cần tránh cả hai thái cực hoặc là duy đạo đức trong việc giải quyết mọi vấn đề của đời sống xã hội hoặc coi nhẹ, tách rời yếu tố đạo đức. Khác với đạo đức, pháp luật là một loại qui phạm xã hội đặc biệt, là hệ thống các qui tắc xử sự chung nhất, đặc biệt dùng để điều chỉnh các quan hệ xã hội. Không giống như các qui phạm xã hội khác: đạo đức chế tạo đó là dư luận xã hội Lương tâm - điều chỉnh. Qui phạm pháp luật - với hàng loạt các chế tài hà khắc (hình sự) được hậu thuẫn bởi bộ máy cưỡng chế đặc biệt, có tổ chức thống nhất cao như: Công an, Toà án, Viện Kiểm sát, các yếu tố kinh tế, kỹ thuật... bảo đảm cho việc thực thi trên thực tế ngay lập tức. Mặc dù vậy pháp luật chỉ có thể phát huy được hiệu quả cao khi có sự tác động, hỗ trợ của các qui phạm xã hội khác. Không phải mọi quan hệ xã hội đều được điều chỉnh bởi pháp luật và đưa lại kết quả tốt đẹp như ý muốn. Ở đây chúng ta muốn bàn đến vấn đề ý thức tự nguyện chấp hành, thực thi pháp luật của người dân chứ không phải một cách ép buộc, bắt ép cưỡng bức thực hiện bất cứ đó là qui định nào. Hiện tại, đôi lúc chúng ta đã quá lạm dụng đến các qui phạm pháp luật. Không tính đến hiệu quả, tác động thực tế của nó. Ví dụ: các qui định đang gây bức xúc, không được sự ủng hộ của người dân như: qui định cấm đăng ký xe máy (đã được bãi bỏ); vấn đề hộ khẩu; hình sự hoá các quan hệ kinh tế... Ở sự thống nhất giữa Pháp luật và Đạo đức theo tác giả Hoàng Thị Kim Quế thì: "Pháp luật và Đạo đức có mối quan hệ hữu cơ, bổ sung, hỗ trợ cho nhau, tạo nên sự điều chỉnh mạnh mẽ nhất đối với hành vi của con người". Trên thực tế ở khía cạnh đạo đức pháp lý nó thể hiện ở lòng vị tha, nhân xử giữa con người với con người: Lương tâm, trách nhiệm của những người thực thi pháp lý, cầm cân nảy mực, nhằm đưa ra được các phán quyết thấu tình, đạt lý thể hiện tính giáo dục cao của hệ thống pháp luật tạo niềm tin cho mọi người vào công lý, chế độ. Chính vì những lý lẽ đó mà trong các văn bản quy phạm pháp luật của chúng ta đã có nhiều điều khoản ghi nhận về vấn đề này: qui định các tình tiết giảm nhẹ hoặc có thể được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp như: Hành vi "tự thú"; Hành động trong trường hợp như: Hành vi "tình thế cấp thiết, sự kiện bất ngờ". Qua đây chúng ta thấy rằng có sự kết hợp chặt chẽ giữa các quy phạm pháp luật cùng với sự phạm đạo đức trong việc đấu tranh chung phòng và chống vi phạm pháp luật. Mặc dù vậy giữa Pháp luật và Đạo đức cũng có những điểm khác biệt về cơ bản: Trước hết, chúng ta có thể tìm hiểu và tiếp cận vấn đề này từ 2 góc độ: Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của chúng. Nếu xét ở phạm vi đối tượng điều chỉnh của các quy phạm đạo đức thì phạm vi của đạo đức điều chỉnh rất rộng bao gồm các quan hệ như: Pháp đối nhân xử thế, đạo lý con người, lương tâm, trách nhiệm nghề nghiệp. Đây là các lĩnh vực riêng rẽ cơ bản của đạo đức, qua đó đánh giá được tính đúng, sai, tốt, xấu, phù hợp hay không phù hợp. Cùng với đó là những chế tài liên quan khi có sự trái với các chuẩn mực trên như: Dư luận xã hội, lương tâm, sự lên án của nhân dân, sự mất lòng tin. Còn trong các quy phạm pháp luật điều chỉnh các hành vi như: Lừa đảo; chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích trong các lĩnh vực nhất định. Đồng thời, chế tài áp dụng rất khác biệt đó là chế tài rất hà khắc cùng với hàng loạt các biện pháp cưỡng chế kèm theo. Từ những phân tích trên đây, ta có thể nhận thấy rằng giữa pháp luật và Đạo đức xét về mức độ ảnh hưởng, phạm vi điều chỉnh ở một mức độ tương đối có một số nét khác biệt. Vấn đề quan trọng ở đây đó là phải tìm được "điểm tốt" kết hợp giữa pháp luật - tính răn đe trừng trị nghiêm khắc cùng với đạo đức - tính giáo dục thuyết phục, cảm hoá đối tượng, chủ thể vi phạm nhằm đạt được tính hiệu quả tốt nhất trong quản lý xã hội, con người. Ngày nay, trong cuộc sống hiện đại, sự đan xen tác động qua lại "giữa các hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức có mối liên hệ rất chặt chẽ đến mức không thể tách rời ra để khắc phục và đấu tranh" (Tác giả Hoàng Thị Kim Quế). Chúng ta có thể kể ra đây một vài dẫn chứng: Bài ký sự "Trước số phận một con người" - Tác giả Lâm Hạnh đăng trên báo Pháp Luật có nội dung: do có quan hệ bạn bè mà sinh viên Trần Thanh Giang - Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội đã cho Đăng và Dũng vào phòng trọ học của mình hít hê rô in. - Kết cục Giang bị tuyên án phạt 7 năm tù giam tội danh chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy". - Còn lại Dũng và Đăng chỉ bị xử phạt hành chính vì vi phạm lần đầu. Vấn đề ở đây là: Chế tài hình sự được áp dụng với hành vi vi phạm pháp luật là sự thật không thể chối cãi được. Song cả chủ toạ phiên toà và những người tham gia tố tụng, nhân dân, dư luận xã hội, và đặc biệt là "Toà án lương tri" trong mỗi người chúng ta mách bảo rằng cuộc đời của Giang sẽ gặp rất nhiều khó khăn... và giá như ở đây toà án lương tâm" Đạo đức được "thay mặt", "nhân danh" luật pháp làm tròn bổn phận của mình thì sẽ đưa lại điều tốt đẹp hơn để điều chỉnh hành vi thiếu sự hiểu biết về pháp luật của Giang. Đồng thời nói lên tính độc lập của Toà án trong quá trình ra các phán quyết sao cho bản án bảo đảm được: tính nghiêm minh của pháp luật, thể hiện được tính giáo dục cao, tính khoan hồng của pháp luật và tránh được sự áp dụng pháp luật một cách máy móc không phù hợp, dập khuôn các điều luật cụ thể, làm mất đi tính sáng tạo của những người "cầm cân nảy mực" trong quá trình áp dụng pháp luật. Song rất đáng tiếc rằng lâu nay nguyên tắc này ở chúng ta chỉ tồn tại trên lý thuyết mà thôi. Như vậy, giữa các qui phạm pháp luật và qui phạm đạo đức có mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau. Để phát huy tối đa hiệu quả của mối quan hệ này đòi hỏi chúng ta phải tiến hành áp dụng rất nhiều các biện pháp khác nhau từ việc giáo dục, nâng cao ý thức đạo đức, trình độ pháp lý, phát triển kinh tế - xã hội, phát huy dân chủ nhằm tiến tới đạt được một nền văn hoá đạo đức pháp lý hoàn thiện hơn nữa.
Luận văn liên quan