Tiểu luận Giải quyết vấn đề dân tộc, dân chủ trong các cương lĩnh cách mạng của Đảng ta

Từ khi thành lập Đảng cho đến nay, trải qua hơn bảy mươi năm đấu tranh anh dũng, Đảng ta đã đưa giải cấp công nhân và nhân dân Việt Nam vượt qua những bước đường đầy chông gai, gian khổ và đã giành được những thắng lợi vẻ vang. Thắng lợi đó chứng tỏ đường lối lãnh đạo của Đảng ta là đúng đắn. Đó là thắng lợi của chủ nghĩa Mác-Lênin trong một nước nông nghiệp và thuộc địa ở Đông Nam Á, đó là kinh nghiệm vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin vào những điều kiện cụ thể của Việt Nam; mà trong đó không thể không kể đến công lao to lớn của vị lãnh tụ vĩ đại Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh.

doc35 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2586 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Giải quyết vấn đề dân tộc, dân chủ trong các cương lĩnh cách mạng của Đảng ta, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan