Tiểu luận Một số biện pháp tổ chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường THPT Bình Thuận, Thuận Châu, Sơn La

Trường THPT nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân phải có trách nhiệm với giáo dục – đào tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục cập nhật với tình hình mới. Những năm gần đây chất lượng giáo dục ở trường THPT đã có có những bước đáng kể; đội ngũ giáo viên ngày càng phát triển cả về số và chất lượng, cơ sở vật chất được cải thiện rõ rệt. Song thực tế vẫn còn những bất cập, chất lượng dạy học còn hạn chế, chưa đáp ứng được mục tiêu giáo dục. Trường THPT Bình Thuận - Thuận Châu – Sơn La là một trong những trường miền núi của tỉnh Sơn La cùng nằm trong tình trạng chung ấy, sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá của địa phương còn hạn chế, địa bàn tuyển sinh của nhà trường gồm 4 xã đều khó khăn về kinh tế, giao thông đi lại hiểm trở, trong khi nhà trường không thi tuyển, đầu vào là xét tuyển, hầu như lấy hết số học sinh nộp đơn dự tuyển. Làm thế nào để học sinh sau ba năm học ở nhà trường phải thi được tốt nghiệp THPT và thi vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đạt kết quả tốt, đó là vấn đề mà chúng tôi mạnh dạn chọn đề tài “ Một số biện pháp tổ chức nhằm nâng cao chất lượng Đội ngũ giáo viên ở trường THPT Bình Thuận - Thuận châu - Sơn La”.

doc34 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 3469 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Một số biện pháp tổ chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường THPT Bình Thuận, Thuận Châu, Sơn La, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môc lôc Trang  PhÇn më ®Çu 3  1. Lý do chän ®Ò tµi 3  2. Môc ®Ých nghiªn cøu 7  3. NhiÖm vô nghiªn cøu 7  4. §èi t­îng nghiªn cøu 8  5. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 8  PhÇn néi dung 9  Ch­¬ng I. C¬ së lý luËn vµ ph¸p lý 9  1. C¬ së lý luËn 9  2. C¬ së ph¸p lý 11  Ch­¬ng 2. Chương II:Thùc tr¹ng cña viÖc qu¶n lý nh»m x©y dùng vµ n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò gi¸o viªn tr­êng THPT B×nh ThuËn – ThuËn ch©u – S¬n La 15  2.1 2.1. §Æc ®iÓm t×nh h×nh 15  2.2.2.2. Thực trạng chất lượng ®éi ngò gi¸o viªn , chất lượng dạy và học ở trường THPT B×nh Thuận -Thuận Ch©u - Sơn 18  2 2.3. Nh÷ng tån t¹i trong viÖc qu¶n lý nh»m x©y dùng vµ n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò gi¸o viªn Tr­êng THPT B×nh ThuËn – ThuËn ch©u – S¬n La 21  Ch­¬ng 3. Chương III: Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m x©y dùng vµ n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò gi¸o viªn tr­êng THPT B×nh ThuËn – ThuËn ch©u – S¬n La 24  3.1. 3.1.KiÖn toµn cÊu tróc bé m¸y chuyªn m«n trong nhµ tr­êng: Tæ chøc lao ®éng mét c¸ch khoa häc cña ng­êi c¸n bé qu¶n lý. 24  3.2. X©y dùng ®éi ngò gi¸o viªn t¨ng c­êng c«ng t¸c båi d­ìng, tù båi d­ìng ®Ó n©ng cao tr×nh ®é vµ n¨ng lùc. 25  3.3. Đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “ Dân chủ, Kỷ cương , Tình thương, Trách nhiệm”, thi đua hai tốt sử dụng phương pháp kinh tế sư phạm và tâm lý xã hội trong nhà trường . 26  3.4.Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá trong chuyên môn: 29  3.5. Phát huy nguồn nhân lực phục vụ cho công tác dạy và học. 30  Kết luận 32  1.Một số kết luận 32  2.Các kiến nghị 33  PhÇn tµI liÖu tham kh¶o 34  PhÇn më ®Çu 1. Lý do chän ®Ò tµi Trong giai ®o¹n hiÖn nay, khoa häc vµ c«ng nghÖ ®ang ph¸t triÓn vµ ®æi míi cùc kú nhanh chãng, chóng ®· trë thµnh lùc l­îng s¶n xuÊt trùc tiÕp. Tr×nh ®é d©n trÝ, tiÒm lùc khoa häc c«ng nghÖ ®· trë thµnh nh©n tè quyÕt ®Þnh søc m¹nh vµ vÞ thÕ cña mçi quèc gia trªn thÕ giíi. §Ó ph¸t triÓn ®Êt n­íc vµ héi nhËp ®­îc víi thÕ giíi, d­íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, chóng ta ®ang thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi toµn diÖn trªn mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng x· héi, trong ®ã cã ®æi míi sù nghiÖp GD - §T. Sù nghiÖp Gi¸o dôc - §µo t¹o (GD-§T) cã môc tiªu vµ nhiÖm vô lµ n©ng cao d©n trÝ, ®µo t¹o nh©n lùc, båi d­ìng nh©n tµi cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. §Ó thùc hiÖn ®­îc môc tiªu ®· ®Æt ra vµ ®¸p øng yªu cÇu cña thêi ®¹i, ®ßi hái ngµnh GD - §T ph¶i cã sù ®æi míi m¹nh mÏ, v÷ng ch¾c nhanh chãng vÒ mäi mÆt ®Ó n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ GD - §T. Muèn vËy, ngµnh GD - §T ph¶i ®æi míi vµ ph¸t triÓn vÒ c¸c mÆt cña néi dung ®µo t¹o. Thế kỷ 21, thế kỷ của khoa học và công nghệ phát triển công nghệ thông tin phát triển như vũ bão. Kinh tế trí thức đóng vai trò nổi bật trong quá trình phát triển lực lượng sản xuất. Con người là nguồn nhân lực, là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước trong thời kì Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá trong khi đó mục tiêu của giáo dục là đào tạo con người đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Từ Nghị quyết TW 4 khoá VII Đảng ta lần đầu tiên đã chỉ rõ vai trò quốc sách hàng đầu của Giáo dục - еo tạo, đồng thời còng chỉ rõ sứ mệnh của Giáo dục - Đào tạo trong giai đoạn hiện nay là: “Cùng với khoa học công nghệ Giáo dục – §ào tạo là quốc sách hàng đầu”. Nhiệm vụ “ Nâng cao dân trí , đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” NghÞ quyÕt Ban chÊp hµnh TW 2 khãa VIII cña §¶ng còng ®ã đưa ra tư tưởng chỉ đạo cho sự phát triển của giáo dục đào tạo thời kì C«ng nghiÖp hoµ - HiÖn ®¹i hãa (CNHHĐH ) đất nước, mà hiện nay chúng ta coi đó như phương châm cho sự phát triển của giáo dục đặc biệt nhấn mạnh nhất là: “ Phải thực sự coi Giáo dục - Đào tạo là quốc sách hàng đầu” “ Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển” “ Giữ vững mục tiêu xã hội chủ nghĩa trong nội dung giáo dục” “ Phát triển giáo dục toàn diện vừa “ hồng” vừa “ chuyên” như lời Bác Hồ căn dặn” “ Từng bước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục” Nghị quyết TW 6 khoá IX Đảng tiếp tục nhấn mạnh xây dựng và phát triển chương trình “ xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục một cách toàn diện” Đảng ta đã chỉ rõ với giáo dục và đào tạo: “ Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, hệ thống trường lớp và hệ thống quản lý giáo dục; thực hiện chuẩn hoá, xã hội hoá. Đây là nhiệm vụ cơ bản và bao trùm của sự nghiệp giáo dục những năm tới” (Tài liệu nghiên cứu văn kiện Đại hội IX, NXB Chính trị Quốc gia, Hà nội 2001, tr170). Văn kiện đại hội X Đảng chỉ rõ: Tạo bước chuyển biến cơ bản về Giáo dục - Đào tạo, đổi mới tư duy giáo dục một cách nhất quán từ mục tiêu, chương trình nội dung , phương pháp đến cơ cấu tổ chức”, “ ưu tiên hàng đầu cho việc nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường…”, “ Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục…”, “ ưu tiên phát triển giáo dục đào tạo cho vùng s©u vùng xa…, đổi mới năng lực quản lý nhà nước về Giáo dục - §ào tạo…” Thông qua chủ trương đường lối của Đảng được thể hiện qua các văn kiện, đã thấy tính nhất quán và ngày càng coi trọng vai trò của giáo dục đào tạo trong quá trình Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước. Trong điều 2 Luật Giáo dục đã nêu rõ: “ Mục tiêu Giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mĩ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, nghÜa lµ gi¸o dôc, ®µo t¹o ra nh÷ng con ng­êi cã tri thøc, cã nh©n c¸ch, nh÷ng ng­êi cã ®ñ “®øc, trÝ, mÜ, thÓ”. Ngay dòng đầu tiên của Luật Giáo dục đã ghi : “Giáo dục và Đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp Nhà nước và của toàn dân”. Như vậy nhiệm vụ của giáo dục đào trong giai đoạn mới là rất vinh quang và trách nhiệm cũng rất nặng nề. Giáo dục và Đào tạo nói chung và nhà trường THPT nói riêng vừa phải khắc phục những tồn tại, phát huy những thành tựu đã đạt được, phải đổi mới phương dạy học nhằm “ Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá hiện nay để sao cho đến 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp. §iÒu 16 LuËt Gi¸o dôc 2005 ®· ghi: “Nhà nước có kế hoạch xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nhằm phát huy vai trò và trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục, bảo đảm phát triển sự nghiệp giáo dục. ChØ thÞ 40 - CT/TW cña Ban BÝ th­ vÒ viÖc x©y dùng, n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò nhµ gi¸o vµ c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc còng nªu râ. “Tuy nhiên, trước những yêu cầu mới của sự phát triển giáo dục trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có những hạn chế, bất cập. Số lượng giáo viên còn thiếu nhiều, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số... Cơ cấu giáo viên đang mất cân đối giữa các môn học, bậc học, các vùng, miền. Chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo có mặt chưa đáp ứng yêu cầu và truyền đạt lý thuyết, ít chú ý đến phát triển tư duy, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành của người học; một bộ phận nhà giáo thiếu gương mẫu trong đạo dức, lối sống, nhân cách, chưa làm gương tốt cho học sinh, sinh viên. Năng lực của sự nghiệp giáo dục. Chế độ, chính sách còn bất hợp lý, chưa tạo được động lực đủ mạnh để phát huy tiềm năng của đội ngũ này”. “Gi¸o viªn lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh chÊt l­îng gi¸o dôc, ®µo t¹o vµ ®­îc x· héi t«n vinh”. ¤ng, cha ta còng ®· nãi “kh«ng cã thÇy ®è mµy lµm nªn”. Nh­ vËy ng­êi thÇy gi¸o cã mét vai trß hÕt søc quan träng. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh viÖc x©y dùng båi d­ìng ®éi ngò gi¸o viªn lµ mét viÖc lµm cùc kú quan träng. C«ng viÖc nµy kh«ng ai cã thÓ lµm ®­îc ngoµi nh÷ng nhµ gi¸o dôc vµ qu¶n lý gi¸o dôc mµ ®éi ngò gi¸o viªn trong nhµ tr­êng lµ nh©n tè trung t©m cña sù ph¸t triÓn gi¸o dôc. V× vËy ng­êi l·nh ®¹o, qu¶n lý nhµ tr­êng ph¶i hÕt søc coi träng x©y dùng, båi d­ìng ®éi ngò gi¸o viªn ®ñ vÒ sè l­îng, m¹nh vÒ chÊt l­îng hay nãi mét c¸ch kh¸c lµ x©y dùng, båi d­ìng ®éi ngò gi¸o viªn “võa hång, võa chuyªn”; “Nhµ gi¸o gi÷ vai trß quan träng trong viÖc b¶o ®¶m chÊt l­îng gi¸o dôc. Nhµ gi¸o ph¶i kh«ng ngõng häc tËp vµ rÌn luyÖn ®Ó n©ng cao ®¹o ®øc tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô”. B¸c Hå ®· cã lêi nh¾n nhñ tha thiÕt víi c¸n bé gi¸o dôc: “Chóng ta ph¶i ®µo t¹o nh÷ng c«ng d©n tèt vµ c¸n bé tèt cho n­íc nhµ.... §ã lµ mét tr¸ch nhiÖm nÆng nÒ nh­ng rÊt vÎ vang. Mong mäi ng­êi cè g¾ng lµm trßn nhiÖm vô”. (Hå ChÝ Minh – TËp 8 – trang 222). MÆt kh¸c trong thêi k× hiÖn nay, n­íc ta ®ang ®øng tr­íc ng­ìng cöa cña thÕ giíi ®ang ë trong thêi kú khoa häc c«ng nghÖ ph¸t triÓn nh­ vò b·o, tr­íc xu thÕ toµn cÇu hãa, xu thÕ héi nhËp: “Mét ngµy b»ng hai m­¬i n¨m”. Tr­íc t×nh h×nh ®ã nhiÖm vô cña gi¸o dôc - ®µo t¹o vµ cô thÓ lµ ®éi ngò nhµ gi¸o ph¶i chuÈn hãa vÒ tr×nh ®é ®µo t¹o cã t­ t­ëng vµ lËp tr­êng chÝnh trÞ v÷ng vµng, cã lèi sèng lµnh m¹nh, trung thùc, cã l­¬ng t©m nghÒ nghiÖp, giái vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô, cã tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Trường THPT nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân phải có trách nhiệm với giáo dục – đào tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục cập nhật với tình hình mới. Những năm gần đây chất lượng giáo dục ở trường THPT đã có có những bước đáng kể; đội ngũ giáo viên ngày càng phát triển cả về số và chất lượng, cơ sở vật chất được cải thiện rõ rệt. Song thực tế vẫn còn những bất cập, chất lượng dạy học còn hạn chế, chưa đáp ứng được mục tiêu giáo dục. Trường THPT Bình Thuận - Thuận Châu – Sơn La là một trong những trường miền núi của tỉnh Sơn La cùng nằm trong tình trạng chung ấy, sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá …của địa phương còn hạn chế, địa bàn tuyển sinh của nhà trường gồm 4 xã đều khó khăn về kinh tế, giao thông đi lại hiểm trở, trong khi nhà trường không thi tuyển, đầu vào là xét tuyển, hầu như lấy hết số học sinh nộp đơn dự tuyển. Làm thế nào để học sinh sau ba năm học ở nhà trường phải thi được tốt nghiệp THPT và thi vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đạt kết quả tốt, đó là vấn đề mà chúng tôi mạnh dạn chọn đề tài “ Một số biện pháp tổ chức nhằm nâng cao chất lượng Đội ngũ giáo viên ở trường THPT Bình Thuận - Thuận châu - Sơn La”. 2. MỤC ĐÍCH , ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2.1 Mục đích nghiên cứu: Với hệ thống lý luận đã được học tập và nghiên cứu ở Học viện quản lý Giáo dục và Đào tạo Trung ương. Từ kinh nghiệm thực tiễn quản lý ở đơn vị, đề tài đóng góp ý kiến về biện pháp tổ chức nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở trường THPT Bình Thuận. 2.2.Nhiệm vụ nghiên cứu: 2.2.1. Nghiên cứu những cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác tổ chức nâng cao chất lượng dạy và học trong phạm vi ở trường THPT Bình Thuận - Thuận Châu - Sơn La. 2.2.2.Biện pháp tổ chức chỉ đạo nhằm từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. 2.3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu: Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường THPT Bình Thuận -Thuận Châu - Sơn La. 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận: Các văn kiện của Đảng, Luật Giáo dục, Điều lệ trường phổ thông, chỉ thị, nhiệm vụ năm học của Bộ, các tài liệu tham khảo khác. Lý luận được cung cấp sau khi dự lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý Giáo dục - Đào tạo. 3.2. Phương pháp nghiên nghiên cứu thực tiễn Tích hợp kết quả, tổng kết kinh nghiệm quản lý giáo dục trong việc nâng cao chất lượng dạy và học ở trường THPT. Qua đợt thực tế học tập thùc tiÔn vÒ viÖc n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò t¹i tr­êng THPT NguyÔn Trãi, trường THPT Ngô quyền - Hải Phòng. 3.3 Phương pháp hỗ trợ: Phương pháp toán học, thống kê, biểu bảng… PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I C¬ së lý luËn vµ ph¸p lý cña viÖc qu¶n lý nh»m x©y dùng vµ n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò gi¸o viªn trung häc phæ th«ng 1. Cơ sở lý luận: Muốn tổ chức nâng cao chất lượng dạy và học ở trường THPT cần hiểu rõ: Chức năng tổ chức là chức năng thứ hai trong quá trình quản lý, nó có vai trò thực hiện hoá các mục tiêu của tổ chức, cơ quan , đơn vị, thậm chí cả hệ thống nếu việc sắp xếp nguồn nhân lực được hợp lý và khoa học.Tổ chức là một khâu - song là khâu quan trọng “nhất” của quản lý. Nội dung của chức năng tổ chức là xác định cấu trúc, tổ chức của chủ thể quản lý Nội dung của chức năng tổ chức. Xác định cấu trúc tổ chức của chủ thể quản lý tương ứng với các đối tượng quản lý. Xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên và công nhân viên Xây dựng cơ chế hoạt động và các mối quan hệ của tổ chức . Tæ chức lao động một cách khoa học của người quản lý. Quá trình dạy học là một quá trình hoạt động thống nhất giữa giáo viên và học sinh, trong đó dưới tác động chủ đạo tổ chức, điều khiển hoạt động nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy học đặt ra” (Giáo trình quản lý giáo dục và đào tạo, phần III tr 53, Hà Nội 2009). Bản chất của quá trình dạy học là một hệ thống toàn vẹn bao gồm hai thành tố cơ bản quyết định, luôn tương tác với nhau đó là dạy và học. Dạy học xen kẽ và thâm nhập vào nhau, quy định lẫn nhau. Các nhiệm vụ cơ bản là: Tổ chức, điều khiển người học nắm vững hệ thống tri thức khoa học và hệ thống kỹ năng, kỹ xảo tương ứng. Tổ chức, điều khiển người học hình thành, phát triển năng lực và những phẩm chất trí tuệ, đặc biệt là năng lực tư duy sáng tạo. Tổ chức, điều khiển người học hình thành, phát triển thế giới quan khoa học, nhân sinh quan và các phẩm chất, thói quen hành vi đạo đức. Lý luận dạy học giáo dục hiện đại đã chỉ rõ : Học là hoạt động trung tâm trong quá trình dạy học . Quá trình học của trò là quá trình tự giác, tích cực chủ động, tự lực nhận thức và phát triển nhưng được điều khiển Hoạt động dạy của thầy là hoạt động có tổ chức, điều khiển của giáo viên đối với nhận thức của học sinh. Quá trình dạy của thầy có hai chức năng cơ bản gắn bó chặt chẽ không thể tách rời, đó là: + Thầy tổ chức, điều khiển hoạt động sự lĩnh hội của trò. + Trò tự điều khiển sự lĩnh hội của bản thân nhằm mục đích học tập. Hoạt động dạy học của thầy và trò phải hướng vào đáp ứng mục đích, nhu cầu lợi ích của người học. Dạy cho học sinh học để biết, học để làm, học để tồn tại, học để hoà nhập. Quá trình dạy học là thực hiện mối quan hệ biện chứng giữa phương pháp (P) với mục tiêu (M), nội dung chương trình dạy học các môn học(N) - Mô hình M-N-P. Hướng vào việc triệt để phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, tự lực chiếm lĩnh tri thức của học sinh theo mô hình dạy học hợp tác sau: Hợp tác Giúp đỡ Thông tin Liên hệ ngược 2. Những cơ sở pháp lý: Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam 1992(điều 35) đã ghi “ Giáo dục là quốc sách hàng đầu, Nhà nước phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài”. Điều đó cho thấy nhận thức sâu sắc của Đảng ta về vị trí giáo dục - Đào tạo trước nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhu cầu trí tuệ của con người. Nghị quyết TW khoá VIII đã khẳng định : “ Muốn tiến hành công nghiệp hoá - Hiện đại hoá thắng lợi phải triển mạnh Giáo dục - Đào tạo phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững”. Nghị quyết TW 2 khoá VIII đã chỉ ra : “ Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, giáo dục đạo còn nhiều yếu kém, bất cập cả về quy mô, cơ cấu nhất là chất lượng, hiệu quả chưa đáp ứng kịp thời những đòi hỏi lớn ngày càng cao về nhân lực…” Điều 14 Luật Giáo dục đã ghi : “ Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục…” Chương I, Điều 1 Điều lệ trường phổ thông có viết : “ Trường Phổ Thông có mục đích giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ, chuẩn bị tốt cho thanh thiếu niên đi vào đào tạo nghề nghiệp, từ công dân đến đại học và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc…” §èi t­îng lao ®éng s­ ph¹m trong tr­êng trung häc phæ th«ng lµ häc sinh nã mang ®Æc ®iÓm lao ®éng s­ ph¹m cña ng­êi thÇy ë chç lµ ng­êi tæ chøc h­íng dÉn, ®iÒu khiÓn, ®éng viªn gióp ®ì häc sinh ®Ó lÜnh héi nh÷ng kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng gãp phÇn quan träng vµo sù nghiÖp ®µo t¹o nguån nh©n lùc chÊt l­îng cao cho c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa – hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc. Do ®ã ®ßi hái ®éi ngò gi¸o viªn trong nhµ tr­êng ph¶i th­êng xuyªn n©ng cao më réng tri thøc vµ n©ng cao nghiÖp vô chuyªn m«n. LuËt Gi¸o dôc cña n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam viÕt: “Nhµ gi¸o gi÷ vai trß quan träng trong viÖc b¶o ®¶m chÊt l­îng gi¸o dôc”. Nãi vÒ tr¸ch nhiÖm cña ®éi ngò gi¸o viªn. LuËt Gi¸o dôc n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam tiÕp tôc kh¼ng ®Þnh: “Nhµ gi¸o ph¶i kh«ng ngõng häc tËp, rÌn luyªn n©ng cao chÊt l­îng phÈm chÊt ®¹o ®øc, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, nªu g­¬ng tèt cho ng­êi häc”. §iÒu lÖ tr­êng trung häc phæ th«ng còng chØ râ: “Nhµ gi¸o ph¶i cã tr¸ch nhiÖm rÌn luyÖn ®¹o ®øc, häc tËp v¨n hãa, båi d­ìng chuyªn m«n nghiÖp vô ®Ó n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ gi¶ng d¹y vµ gi¸o dôc”. ChØ thÞ 40 - CT/TW cña Ban BÝ th­ vÒ viÖc x©y dùng, n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò nhµ gi¸o vµ c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc. “Mục tiêu là xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hoá, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay nghề của nhà giáo; thông qua việc quản lý, phát triển đúng định hướng và có hiệu quả sự nghiệp giáo dục để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. H­íng dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2008 - 2009 ®· nªu: “ Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo chặt chẽ công tác đổi mới ph­¬ng ph¸p d¹y häc (PPDH) và các hoạt động liên quan như xây dựng đội ngũ giáo viên, tăng cường c¬ së vËt chÊt (CSVC), thiết bị dạy học, động viên khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích. Tăng cường chỉ đạo đổi mới PPDH thông qua bồi dưỡng giáo viên, dự giờ trao đổi kinh nghiệm, tổ chức rút kinh nghiệm giảng dạy ở các tổ chuyên môn, hội thảo cấp trường, cụm trường, địa phương, hội thi giáo viên giỏi các cấp.” Nh­ vËy, chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ cña gi¸o dôc trong mét nhµ tr­êng ®­îc quyÕt ®Þnh bëi tr×nh ®é chuyªn m«n, n¨ng lùc s­ ph¹m vµ uy tÝn cña ®éi ngò gi¸o viªn. Do ®ã nhiÖm vô ®Æt ra trong c¸c nhµ tr­êng trong giai ®o¹n hiÖn nay ®ßi hái ®éi ngò gi¸o viªn ph¶i th­êng xuyªn tù båi d­ìng ®Ó n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n ®Ó ®¸p øng víi yªu cÇu cña sù nghiÖp ®æi míi vÒ gi¸o dôc trong giai ®o¹n hiÖn nay nh»m phôc vô cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa - hiÖn ®¹i hãa ®Êt n­íc. Tãm l¹i, viÖc n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò gi¸o viªn trong c¸c nhµ tr­êng kh«ng chØ lµ nhiÖm vô riªng cña tr­êng nµy hay tr­êng kh¸c mµ ®ã lµ nhiÖm vô träng t©m cña ngµnh gi¸o dôc; nhiÖm vô chung cña nhµ n­íc vÒ c«ng t¸c båi d­ìng nh»m n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô chuyªn m«n cho ®éi ngò nhµ gi¸o trong giai ®o¹n hiÖn nay. §Ó thùc hiÖn ®­îc chiÕn l­îc ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o trong giai ®o¹n hiÖn nay cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, b¶n th©n ngµnh gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®Æt ra cho mçi nhµ tr­êng th× tr­íc hÕt ®éi ngò gi¸o viªn ph¶i tù hoµn thiÖn m×nh, phÊn ®Êu v­¬n lªn, ph¸t huy néi lùc ®Õn møc cao nhÊt trong qu¸ tr×nh x©y dùng, ph¸t triÓn vµ n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò. §éi ngò c¸n bé qu¶n lý trong c¸c nhµ tr­êng ph¶i n¨ng ®éng, s¸ng t¹o kh«ng ngõng häc hái vµ b»ng mäi biÖn ph¸p t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt, quan t©m ®Õn viÖc chØ ®¹o nh»m n©ng cao chÊt l­îng gi¶ng d¹y cña ®éi ngò gi¸o viªn, thùc hiÖn ®óng môc tiªu gi¸o dôc “N©ng cao d©n trÝ, ®µo t¹o nh©n lùc, båi d­ìng nh©n tµi”. Những cơ sở pháp lý nêu trên là kim chỉ nam định hướng cho giáo dục - Đào tạo, là những căn cứ quan trọng để ngành giáo dục thực hiện nhiệm vụ của mình . Đặc biệt đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục từ Trung ương đến địa phương phải có nhận thức đúng về danh dự và trách nhiệm để phát triển nhanh về quy mô giáo dục trong khi khả năng và điều kiện đáp ứng yêu cầu còn nhiều hạ
Luận văn liên quan