Tiểu luận Người cán bộ chính trị với việc nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa ở đơn vị cấp phân đội Hải quân

Trong suốt chiều dài phát triển của lịch sử của mình dân tộc Việt nam đã xây dựng được một nền văn hóa với nhiều giá trị truyền thống tốt đẹp, và cũng chính nhờ những giá trị truyền thống tốt đẹp đó giúp cho dân tộc Việt nam vượt qua những khó khăn thử thách bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc. Có thể nói quá trình hình thành và phát triển nền văn hóa Việt nam đã luôn luôn gắn liền với đấu tranh giành độc lập dân tộc, đấu tranh giành quyền sinh tồn trên lãnh thổ cư trú và ý thức tự cường dân tộc. Văn hóa Việt Nam, văn hóa Bác Hồ là văn hóa của con người, do con người, vì con người. Đó là sự chắt lọc, kế thừa và tiếp kiến liên tục trong dòng thời gian vô tận; văn hóa là sáng tạo, chỉ có sáng tạo mới trở thành văn hóa. Giá trị văn hóa đích thực bao giờ cũng có sức thu hút và cảm hóa mạnh mẽ con người hướng về cái chân, thiện, mỹ, dù chính kiến hay niềm tin có khác nhau. Sức mạnh văn hóa Việt Nam - Văn hóa Bác Hồ đã đem lại cho dân tộc sức sống mãnh liệt. Trải qua một nghìn năm bị đô hộ không những không bị đồng hóa mà còn tích lũy và phát triển trở thành lực lượng vô tận vùng lên giành lại độc lập cho đất nước. Đó là nhờ dân ta đã giữ vững được nền văn hóa của dân tộc. Chúng ta đánh thắng những kẻ địch xâm lược mạnh hơn ta gấp nhiều lần. Đó là nhờ sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, của nền văn hóa Việt Nam, của chủ nghĩa anh hùng kết hợp với trí thông minh, sáng tạo. Sự nghiệp đổi mới giành thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử càng chứng tỏ sự bền vững, sức sống, sáng tạo của nền văn hóa Việt Nam - Hồ Chí Minh. Ngày nay chúng ta đang tiến hành sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội đi đôi với bảo vệ tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa trong điều kiện kẻ thù điên cuồng chống phá, đặc biệt là chống phá trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, vì vậy việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động văn hóa là một vấn đề hết sức cần thiết và phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, đặc biệt là trong môi trường quân đội trong giai đoạn hiện nay.

doc14 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2119 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Người cán bộ chính trị với việc nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa ở đơn vị cấp phân đội Hải quân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TIỂU LUẬN Họ và tên : Nguyễn Văn Hoàng Lớp : CVT2 Người cán bộ chính trị với việc nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa ở đơn vị cấp phân đội Hải quân. BÀI LÀM I. Khái quát chung Trong suốt chiều dài phát triển của lịch sử của mình dân tộc Việt nam đã xây dựng được một nền văn hóa với nhiều giá trị truyền thống tốt đẹp, và cũng chính nhờ những giá trị truyền thống tốt đẹp đó giúp cho dân tộc Việt nam vượt qua những khó khăn thử thách bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc. Có thể nói quá trình hình thành và phát triển nền văn hóa Việt nam đã luôn luôn gắn liền với đấu tranh giành độc lập dân tộc, đấu tranh giành quyền sinh tồn trên lãnh thổ cư trú và ý thức tự cường dân tộc. Văn hóa Việt Nam, văn hóa Bác Hồ là văn hóa của con người, do con người, vì con người. Đó là sự chắt lọc, kế thừa và tiếp kiến liên tục trong dòng thời gian vô tận; văn hóa là sáng tạo, chỉ có sáng tạo mới trở thành văn hóa. Giá trị văn hóa đích thực bao giờ cũng có sức thu hút và cảm hóa mạnh mẽ con người hướng về cái chân, thiện, mỹ, dù chính kiến hay niềm tin có khác nhau. Sức mạnh văn hóa Việt Nam - Văn hóa Bác Hồ đã đem lại cho dân tộc sức sống mãnh liệt. Trải qua một nghìn năm bị đô hộ không những không bị đồng hóa mà còn tích lũy và phát triển trở thành lực lượng vô tận vùng lên giành lại độc lập cho đất nước. Đó là nhờ dân ta đã giữ vững được nền văn hóa của dân tộc. Chúng ta đánh thắng những kẻ địch xâm lược mạnh hơn ta gấp nhiều lần. Đó là nhờ sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, của nền văn hóa Việt Nam, của chủ nghĩa anh hùng kết hợp với trí thông minh, sáng tạo. Sự nghiệp đổi mới giành thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử càng chứng tỏ sự bền vững, sức sống, sáng tạo của nền văn hóa Việt Nam - Hồ Chí Minh. Ngày nay chúng ta đang tiến hành sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội đi đôi với bảo vệ tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa trong điều kiện kẻ thù điên cuồng chống phá, đặc biệt là chống phá trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, vì vậy việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động văn hóa là một vấn đề hết sức cần thiết và phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, đặc biệt là trong môi trường quân đội trong giai đoạn hiện nay. II. Cơ sở lý luận và thực tiễn Xét từ góc độ triết học, văn hóa bao gồm toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn xã hội lịch sử, đồng thời tiêu biểu cho trình độ đã đạt được trong sự phát triển của xã hội. Văn hóa nó bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp. Tư tưởng và tình cảm là vấn đề chủ yếu nhất của đời sống tinh thần của con người. Văn hóa có chức năng là phải bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp cho nhân dân loại bỏ những sai lầm và thấp hèn có thể có trong tư tưởng, tình cảm mỗi người. Chức năng cao quý ấy phải được thực hành thường xuyên, vì tư tưởng tình cảm của con người luôn luôn chuyển biến theo hành động thực tiễn xã hội. Văn hóa phải làm thế nào cho ai cũng có lý tưởng tự chủ, độc lập tự do, đồng thời văn hóa phải làm thế nào cho quốc dân có tinh thần vì nước quên mình , vì lợi ích chung mà quên lợi ích riêng. Hồ Chí Minh nói : “Phải làm thế nào cho văn hóa đi sâu vào tâm lý quốc dân để xây dựng những tình cảm lớn như lòng yêu nước, tình yêu thương con người, yêu cái chân, cái thiện, cái mỹ, yêu tính trung thực, chân thành, thủy chung, ghét những thói hư tật xấu, những xa đọa biến chất, căm thù mọi thứ giặc nội xâm…”. Văn hóa giúp nâng cao dân trí, bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp, những phong cách lành mạnh, luôn hướng con người vươn tới cái chân, thiện, mỹ. Phẩm chất và phong cách được hình thành trong đạo đức, lối sống của con người và xã hội, văn hóa giúp cho con người phân biệt cái tốt lành, lành mạnh với cái xấu xa hư hỏng, cái tiến bộ thúc đẩy sự phát triển xã hội với cái lạc hậu cản trở con người và dân tộc tiến lên phía trước. Từ đó con người phấn đấu để làm cho cái tốt, cái đẹp, cái lành mạnh ngày càng tăng, cái tiến bộ ngày càng nhiều, mặt khác làm cho cái lạc hậu lỗi thời ngày càng bớt, cái xấu xa hư hỏng ngày càng bị loại bỏ khỏi đời sống con người xã hội. Văn hóa giúp cho con người vươn tới cái lý tưởng, từ cái chưa hoàn thiện vươn tới cái hoàn thiện luôn luôn ở phía trước đặc biệt là việc hoàn thiện bản thân con người. Đảng ta rất coi trọng công tác văn hóa tư tưởng, đó là một bộ phận rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Đảng, là một trong những phương thức lãnh đạo chủ yếu của Đảng cầm quyền. Đảng ta luôn luôn coi trọng công tác văn hóa tư tưởng như một sức mạnh to lớn, một vũ khí sắc bén trong tiến trình cách mạng, từ cách mạng giải phóng dân tộc đến cách mạng xã hội chủ nghĩa. Ngay từ năm 1943, Đảng Cộng sản Đông Dương đã thông qua Đề cương văn hóa, trong đó khẳng định: Mặt trận văn hóa là một trong ba mặt trận (kinh tế, chính trị, văn hóa), ở đó người cộng sản phải hoạt động. Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 nêu lên những nguyên tắc lớn của cuộc vận động văn hóa Việt Nam là: Xây dựng nền văn hóa dân tộc hóa, khoa học hóa và đại chúng hóa. Năm 1948, tại Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ hai, Tổng Bí thư Trường Chinh công bố tác phẩm Chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam. Đây là văn kiện lý luận đầu tiên của Đảng vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin để giải quyết những vấn đề văn hóa Việt Nam, thể hiện trình độ lý luận của Đảng đã được nâng lên một bước. Tác phẩm Chủ nghĩa Mác và Văn hóa Việt Nam là sự kế thừa và phát triển Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943, trong đó, nội dung cơ bản của chiến lược văn hóa là "xây dựng nền văn hóa dân chủ mới Việt Nam phải bao gồm ba tính chất "dân tộc, khoa học và đại chúng". Trên cơ sở chiến lược đó, văn hóa - văn nghệ được xác định là một mặt trận, văn nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Khẩu hiệu hành động là kháng chiến hóa văn hóa, văn hóa hóa kháng chiến. Văn hóa có nhiệm vụ "soi đường cho quốc dân đi". Nhiệm vụ cụ thể của văn hóa là: "Xúc tiến văn hóa kiến quốc. Phải triệt để tẩy trừ mọi di tích thuộc địa và ảnh hưởng nô dịch của văn hóa đế quốc. Đồng thời phát triển những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và hấp thụ cái mới của văn hóa tiến bộ thế giới, xây dựng một nền văn hóa Việt Nam có tính chất dân tộc, khoa học, đại chúng" (Báo cáo Chính trị do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Đại hội HCM Toàn tập, Nxb CTQG, 1995, tập 6, tr. 73). Bước vào thời kỳ đổi mới, vị trí, vai trò của văn hóa được phát triển một bước. Văn hóa được xác định là "bộ phận trọng yếu của cách mạng tư tưởng văn hóa, là một lực lượng mạnh mẽ, đồng thời là mục tiêu lớn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội (Nghị quyết số 05, ngày 25-11-1987 của Bộ Chính trị). Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng chỉ rõ: Kinh tế và văn hóa là hai mặt tác động qua lại lẫn nhau nhằm "xây dựng một xã hội dân chủ, văn minh vì lợi ích chân chính và phẩm giá con người". Do vậy, xây dựng một nền văn hóa tiên tiến mang bản sắc dân tộc được xác định là một trong 6 đặc trưng của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trong thời kỳ CNH, HĐH, Đảng khẳng định: Văn hóa là một bộ phận không thể thiếu của xã hội "được coi là yếu tố nội sinh, không chỉ là kết quả mà còn là nguyên nhân của sự phát triển" tác động trực tiếp đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước. Trên cơ sở đó, Đại hội VIII, IX của Đảng đã chủ trương xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trên cơ sở kế thừa những giá trị, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đồng thời mở rộng giao lưu, tiếp thụ tinh hoa văn hóa toàn nhân loại để văn hóa Việt Nam vừa mang đậm bản sắc dân tộc, vừa theo kịp bước tiến chung của nhân loại. Để thực hiện HNTW5 (khóa VIII) đề ra chiến lược văn hóa trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH. Nghị quyết đề ra 5 quan điểm chỉ đạo, 10 nhiệm vụ và 4 giải pháp lớn nhằm tạo ra sự chuyển biến căn bản trên lĩnh vực văn hóa. Nghị quyết này thể hiện tầm cao và chiều sâu trí tuệ của Đảng, coi đó là "bộ lọc" để dân tộc ta lựa chọn và tiếp biến các giá trị văn hóa nhân loại và cũng chính bản sắc dân tộc quyết định sự tồn vong của dân tộc trong cuộc chạy đua chống lại sự xâm nhập của văn hóa ngoại lai. Tiếp theo NQTW10 (khóa IX) chủ trương tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nhằm bảo đảm gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt và không ngừng nâng cao văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội; đồng thời xây dựng những giá trị mới của văn hóa Việt Nam đương đại trên cơ sở kế thừa các giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc và tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới; tạo nên sự thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt Nam. Với đường lối văn hóa đúng đắn và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, trong hơn 30 năm tiến hành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, nền văn hóa nước nhà đã góp phần tích cực vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nền văn hóa mới đã cung cấp đủ năng lượng tinh thần cho hàng triệu con người Việt Nam trở thành những chiến sĩ xả thân vì lý tưởng "Không có gì quý hơn độc lập tự do". Các hoạt động văn hóa đã trực tiếp phục vụ sự nghiệp cách mạng, kháng chiến và kiến quốc. Nền văn hóa yêu nước, cách mạng Việt Nam trong những năm (1945-1975) chính là cội nguồn sức mạnh giúp dân tộc ta chiến thắng kẻ thù xâm lược và "xứng đáng đứng vào hàng ngũ tiên phong của những nền văn hóa chống đế quốc và phong kiến". Cùng với sứ mệnh giải phóng dân tộc, từ khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, một nền văn hóa mới đã từng bước hình thành, phát triển và đạt được những thành tựu đáng tự hào: "Đã cổ vũ quần chúng đấu tranh và sản xuất vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội và góp phần xây dựng cuộc sống mới con người mới". Nền văn hóa mới góp phần xóa bỏ các tàn tích, sự nô dịch của văn hóa thực dân, phong kiến và đấu tranh với các trường phái văn hóa phản động như: cuộc tranh luận nghệ thuật và tuyên truyền những năm (1947 - 1949) ở Việt Bắc, đấu tranh chống nhóm Nhân văn giai phẩm những năm (1955-1957) nhằm bảo vệ chế độ mới, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin và đường lối văn hóa, vai trò lãnh đạo của Đảng. Kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được, bước vào thời kỳ đổi mới, nhất là từ sau khi có Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, các hoạt động văn hóa đã gắn bó chặt chẽ hơn với các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị và tạo nên những thắng lợi mọi mặt của đất nước. Các giá trị văn hóa ngày càng thể hiện rõ vai trò tích cực và khả năng tác động mạnh mẽ vào các lĩnh vực của đời sống: Những nét mới trong chuẩn mực và nhân cách con người Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH từng bước được hình thành; Văn hóa, nghệ thuật đi sâu phản ánh cuộc sống sôi động của sự nghiệp CNH, HĐH; Hoạt động thông tin, báo chí có nhiều khởi sắc; Giao lưu văn hóa ngày càng rộng mở; Phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở phát triển rộng khắp và đang đi vào chiều sâu; Bản sắc văn hóa các vùng miền, đặc biệt là các dân tộc thiểu số được chú trọng khai thác III. Thực trạng hoạt động văn hóa trong quân đội hiện nay Do phải đương đầu với một cuộc chiến tranh khốc liệt kéo dài , vớI một nền kinh tế mà sản xuất nhỏ còn chiếm vị trí lớn, còn nghèo và lạc hậu, mặc dù những năm đổi mới vừa qua, chúng ta đã vượt qua những khó khăn to lớn để phát triển, tuy vậy con người Việt Nam nói chung và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nói riêng vẫn chưa thể có đủ những điều kiện để phát triển toàn diện các nhu cầu và khả năng của mình. Sự thiếu hụt trong trình độ, tri thức và học vấn là một dấu hiệu dễ thấy ở nhiều thế hệ chúng ta. Đấy là chưa nói đến sức cản của những quan niệm thiển cận, coi nhẹ, coi thường nhu cầu tinh thần của bộ đội, cứng nhắc, phiến diện, máy móc trong công tác giáo dục bộ đội. Đặc biệt mấy năm gần đây, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình”, điên cuồng chống phá cách mạng nước ta . Làm cho cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng và văn hoá đang diễn ra tinh vi, quyết liệt. Những loại quan điểm và thị hiếu thẩm mỹ cũ kỹ, những tư tưởng, văn hóa lỗi thời, sơ đẳng – sản phẩm của mọi nền sản xuất nhỏ và của lối sống lạc hậu, trì trệ, lại pha trộn hỗn tạp với những quan điểm thị hiếu thẩm mỹ phản động, thực dụng, sản phẩm do tác động của lối sống phương Tây, của văn hoá nghệ thuật đồi truỵ, thấp hèn, kích động bạo lực, khiêu dâm đang thâm nhập vào nước ta, tất cả những cái đó đang tác động hàng ngày đến đời sống tinh thần - văn hoá của xã hội, trong đó có cả một bộ phận của lực lượng vũ trang. Hoạt động văn hóa trong quân đội những năm vừa qua còn rất nhiều điều phải điều chỉnh, phải xây dựng cho có hệ thống. Sự nghiệp giáo dục của chúng ta không hoàn toàn có tính chất trường qui, nhưng việc tiến hành giáo dục văn hóa trong quân đội có một ý nghĩa rất quan trọng, góp phần hình thành nhân cách của người quân nhân cách mạng, giúp họ vươn tới cao cả, cái đẹp trong cuộc sống thường ngày cũng như trong quá trình hoạt động quân sự. IV. Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa Quân đội ta là một bộ phận hữu cơ không thể tách rời nhân dân và dân tộc,quân đội là một bộ phận tiến của giai cấp công nhân Việt Nam, là công cụ tin cậy của Đảng và Nhà Nước, là trụ cột vững chắc của chế độ xã hội chủ nghĩa, là lực lượng luôn luôn đứng ở mũi nhọn đấu tranh chống kẻ thù để bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, do đó công tác tư tưởng văn hóa trong quân đội cũng là một bộ phận công tác tư tưởng văn hóa của Đảng, một mặt cơ bản của công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, tư tưởng văn hóa, đạo đức cánh mạng, phát triển đời sống tinh thần của lực lượng vũ trang phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng và quân đội. Đấu tranh trên mặt trận chính trị tư tưởng, văn hóa, chống mọi thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch. Để bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới đòi hỏi phải xây dựng quân đội chính quy tinh nhuệ và từng bước hiện đại mà trước hết phải xây dựng người quân nhân cách mạng hoàn thiện về mọi mặt đặc biệt là về văn hóa tư tưởng. Phải quán triệt, thực hiện tốt những quan điểm của CN Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam về công tác văn hóa văn nghệ. Văn hóa có mối quan hệ chặt chẽ với kinh tế. Hoạt động văn hóa nghệ thuật “phải thành một bộ phận trong sự nghiệp của toàn thể giai cấp vô sản, phải thành một cái bánh xe nhỏ và một cái đinh ốc trong một bộ máy dân chủ xã hội vĩ đại, thống nhất, do toàn đội tiền phong giác ngộ và toàn bộ giai cấp công nhân giác ngộ và toàn bộ giai cấp công nhân điều khiển”. Hoạt động văn hóa nghệ thuật ở đơn vị cơ sở phải “là một mặt trận”, gắn chặt với mọi hoạt động xây dựng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, phản ánh sinh động và trung thực cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ, đồng thời phải là một yếu tố quan trọng góp phần nâng cao đời sống bộ đội, xây dựng môi trường văn hóa của mỗi đơn vị. Văn hóa là nền tảng của tinh thần của xã hội. Đảm bảo sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, chỉnh đốn Đảng là then chốt với không ngừng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của xã hội chính là điều kiện quyết định đảm bảo cho sự phát triển toàn diện, bền vững của đất nước. Cần phải gắn chặt nâng cao đời sống vật chất với nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ chiến sĩ. Coi nhiệm vụ xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh trong xã hội, trước hết là trong các tổ chức Đảng là nhiệm vụ hàng đầu Để hoạt động văn hóa nghệ thuật ở đơn vị cơ sở đạt kết quả cao, là nền tảng tinh thần của bộ đội thì hoạt động văn hóa nghệ thuật phải mang tính tư tưởng cao. Bởi chức năng, nhiệm vụ của hoạt động văn hóa nghệ thuật là nâng cao nhận thức giáo dục và bồi dưỡng, phát triển năng lực thẩm mỹ cho cán bộ chiến sỹ trong đơn vị. Từ nội dung và hình thức, phương pháp hoạt động đều phải hướng vào giáo dục chính trị tưởng, góp phần tích cực bồi dưỡng thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa cho cán bộ chiến sĩ. Mỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật phải nhằm mục đích bồi dưỡng, phát triển trí tuệ, tâm hồn, tư tưởng và tình cảm cho bộ đội, nuôi dưỡng và phát triển ở họ lòng nhân ái, ý trí quyết tâm, tinh thần tự hào dân tộc, thúc đẩy cổ vũ mọi người phấn đấu vươn lên vượt mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời qua hoạt động văn hóa nghệ thuật giúp cho cán bộ chiến sĩ biết đấu tranh không khoan nhượng với những tưởng và biểu hiện phản văn hóa, những văn hóa xấu độc, bảo vệ môi trường văn hóa lành mạnh ở đơn vị. Hoạt động văn hóa nghệ thuật ở đơn vị cơ sở phải mang tính thẩm mỹ cao đó là tính kế hoạch, tính logic trong tổ chức, điều hành và thực hiện các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Phải tổ chức quản lý chặt chẽ, hợp lý và chu đáo. Mọi biểu hiện luộm thuộm, chắp vá, lấy lệ trong hoạt động văn hóa nghệ thuật sẽ không mang lại hiệu quả mà còn làm cho cán bộ chiến sĩ bị ức chế, phản cảm, giảm nhiệt tình tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật ở đơn vị cơ sở. Thông qua hoạt động văn hóa nghệ thuật phải làm cho cán bộ chiến sĩ được bồi dưỡng về cảm xúc, thị hiếu và lý tưởng thẩm mỹ lành mạnh đúng đắn, từ đó nâng cao khả năng xem xét, đánh giá về các giá trị thẩm mỹ theo quan điểm Mác xít là phải biết phân biệt và đấu tranh ngăn ngừa, loại bỏ những thị hiếu thẩm mỹ lệch lạc, phản động trái với thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa dân tộc. Hoạt động văn hóa nghệ thuật ở đơn vị cơ sở phải gắn với thực tiễn và mang tính quần chúng rộng rãi, hoạt động văn hóa nghệ thuật lấy thực tiễn làm cơ sở để phản ánh, văn hóa nghệ thuật phải được hoạt động phong phú, sôi động, mang hơi thở của cuộc sống, phải có sự cuốn hút mạnh mẽ mọi đối tượng trong đơn vị, phát huy đầy đủ mọi sở thích và năng khiếu của các lực lượng trong đơn vị, tạo ra một sân chơi rộng rãi và phong phú cho bộ đội. Trên cơ sở kết hợp hài hòa tính kế hoạch tính tổ chức và tinh thần tự nguyện, hứng thú của cá nhân, hoạt động văn hóa nghệ thuật phải tạo ra khả năng sáng tạo thăng hoa mạnh mẽ, dồi dào trong cán bộ chiến sĩ ở đơn vị, mặt khác phải tạo ra được sự bình đẳng, tính hòa hợp giữa các bộ phận trong đơn vị, vừa đáp ứng nhu cầu chung, vừa thỏa mãn được nhu cầu, sở thích riêng của các đối tượng, làm cho cán bộ chiến sĩ ai cũng co khả năng và trách nhiệm tham gia đóng góp để cho hoạt động văn hóa nghệ thuật ở đơn vị cơ sở ngày càng phong phú và phát triển. Đồng thời hoạt động văn hóa nghệ thuật ở đơn vị cơ sở phải ngắn gọn, nhỏ lẻ, linh hoạt, kịp thời, thường xuyên. Phát huy hiệu quả những phương thức đã, đang tiến hành ở đơn vị đồng thời luôn tìm tòi sáng tạo những phương thức hoạt động mới phù hợp với sự phát triển của văn hóa, khoa học kỹ thuật và trình độ, nhu cầu của bộ đội ở đơn vị, kết hợp giữa xây và chống, giữa kế hoạch và khả năng đảm bảo của trên với tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ chiến sĩ. Văn hóa ở đơn vị cơ sở có vai trò hết sức to lớn góp phần quan trọng việc nâng cao đời sống chính trị tư tưởng , đạo đức cánh mạng, tình yêu quê hương đất nước, ý thức cộng đồng, niềm tự hào về lịch sử dân tộc,về truyền thống và bản sắc văn hóa của đất nước,quê hương, của Đảng quang vinh và của quân đội anh hùng. Những giá trị đó thấm sâu vào tư tưởng , tình cảm và trở thành điểm tựa tinh thần để cán bộ, chiến sĩ vững tin ở tương lai, hăng hái, phấn khởi, tích cực, sáng tạo trong chiến đấu lao động và học tập. Đối với đơn vị tàu Hải Quân do điều kiện công tác hết sức đặc biệt cán bộ, chiến sĩ thường xuyên phải đi công tác tuần tra trên biển xa đất liền cho nên công tác văn hóa tư tưởng càng có vai trò quan trọng. Công tác văn hóa tư tưởng ở đơn vị tàu Hải Quân được tiến hành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và các nhiệm vụ tuần tra để bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển, đảo, thềm lục địa nhằm tác động vào nhận thức, tinh cảm, niềm tin, ý trí của bộ đội, chiến sĩ Hải Quân làm nhiệm vụ trên tàu hình thành và phát triển phẩm chất chính trị, tinh thần, năng lực côn
Luận văn liên quan