Tiểu luận Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Lịch sử nước ta kể từ ngày Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là lịch sử đấu tranh cách mạng không ngừng dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng để giành lại độc lập tự do, khôi phục và xây dựng lại đất nước thống nhất theo con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Năm 1858 thực dân Pháp xâm lược nước ta, phát huy truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc, các phòng trào yêu nước theo hệ tư tưởng phong kiến và hệ tư tưởng tư sản chống Pháp diễn ra ở khắp nơi. Nhưng rút cục các phong trào đó đều thất bại. Nguyên nhân chủ yếu là các cấp lãnh đạo hoặc không đủ tư cách lãnh đạo hoặc đã hết vai trò lịch sử. Đầu năm 1930, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Đảng ra đời là kết quả của những điều kiện khách quan và chủ quan của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới. Là kết quả của một quá trình lựa chọn con đường cứu nước, tích cực chuẩn bị về hệ tư tưởng chính trị cà tổ chức tổ chức tập thể chiến sỹ cách mạng, là một sự sàng lọc và lựa chọn nghiêm khắc của lịch sử Việt Nam qua nhiều năm nhiều thập kỉ đấu tranh của dân tộc Việt Nam từ khi bị mất nước rơi vào tay đế quốc thực dân Pháp. Đảng cộng sản Việt Nam với đường lối lãnh đạo đúng đắn ,khoa học ,phù hợp với qui luật của cách mạng Việt Nam cùng với lí luận Mac-LeNin ,tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam đã dẫn dắt nhân dân ta đi hết thắng lợi này đến thắng lợi khác trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, bảo vệ độc lập chủ quyền của đất nước và trong công cuộc xây dựng chủ nghiã xã hội . Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã khẳng định :” Đường lối đúng đắn của đảng là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng “. Đất nước ta ngày nay ngày càng giàu mạnh và đang khẳng định vị thế trên trường quốc tế do vậy việc nghiên cứu và khẳng định : Sự lãnh đạo đúng đắn của đảng cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam là việc làm hết sức quan trọng đối với lớp trẻ và đặc biệt là sinhviênViệtNam , những người chủ tương lai của đất nước để thấy được công lao to lớn của đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và sự nghiệp xây dựng , bảo vệ dân tộc Việt Nam.Từ đó giúp lớp trẻ ngày nay thấy được trách nhiệm của mình trong việc xây dựng và bảo vệ đảng ,cũng như thấy đựoc trách nhiệm phải góp phần xây dựng và bảo vệ nền độc lập dân tộc mà nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Viêt Nam đã đỗ bao xương máu mới giành được.

doc16 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 15051 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan