Tiểu luận Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và hướng phát triển của nó trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

I.Lý do chọn đề tài Lịch sử đấu tranh giai cấp để xây dựng một xã hội văn minh hạnh phúc và giàu mạnh qua các thời kỳ để chứng tỏ giai cấp Công nhân là giai cấp tiên tiến nhất, đại diện cho các giáo tầng khác trong xã hội. Trước sự khủng hoảng và sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô, nhiều người đã bộc lộ sự dao động và hoài nghi về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Bọn cơ hội và các thế lực chống cộng có cơ hội mới để phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chủ nghĩa xã hội. Vì vậy vấn đề là sáng tỏ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, nhất là trong bối cảnh lịch sử mới đang được đặt ra một cách bức thiết trên cả phương diện lý luận lẫn thực tế. Trong công cuộc hiện nay, công cuộc công nghiệp hóa-hiện đại hóa diễn ra trên toàn thế giới, chủ nghĩa xã hội đang ở thời kỳ thoái trào, thời đại ngày nay vẫn đang là thời đại quá độ từ Chủ nghĩa Tư Bản lên Chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới còn đang có nhiều biến động và tiêu cực. Thì vấn đề làm sáng tỏ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân được đặt ra càng bức thiết hơn bao giờ hết, kể cả trên phương diện lý luận lẫn thực tiễn. Giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử vô cùng trọng đại, xóa bỏ xã hội cũ, lạc hậu, xây dựng xã hội mới tiến bộ, giải phóng giai cấp mình đồng thời giải phóng toàn nhân loại trên phạm vi toàn thế giới. Ngày nay đứng trước tình hình phát triển mới của đất nước và thế giới, nhân loại bước vào thiên niên kỷ mới, nhiều ý kiến đặt ra cho việc xây dựng và phát triển giai cấp công nhân. Đảng ta khẳng định giai cấp công nhân Việt Nam vẫn là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) đất nước. Vì thế, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không chỉ thể hiện rõ trong các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc mà đây còn là mộ trong những đề tài nghiên cứu khoa học của nhiều nhà lý luận, nhà nghiên cứu lịch sử và của nhiều thế hệ công nhân, sinh viên. Vì vậy, bản thân tôi mạnh dạng chọn đề tài “sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và hướng phát triển của nó trong quá trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta” II. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài Góp phần làm sáng tỏ nhận thức và tầm hiểu biết của sinh viên về lý luận về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và hướng phát triển của nó trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đi sâu phân tích, nghiên cứu có hệ thống các quan điểm và liên hệ thực tế tình hình giai cấp công nhân ở Việt Nam trong sự nghiệp CNH-HĐH III. Giới hạn của đề tài Đề tài nằm trong phạm vi nghiên cứu sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân trong sự nghiệp Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay. IV. Phương pháp nghiên cứu Tìm hiểu, khái quát đề tài. Sưu tầm sách báo nói về sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa. Kết hợp phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử V. Đóng góp của đề tài Thông qua đề tài này chúng ta sẽ thấy rõ hơn nhiệm vụ, vai trò cũng như sứ mệnh trọng đại của giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước

doc26 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 26858 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và hướng phát triển của nó trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC MỞ ĐẦU………………………………………………………….....1 I.Lý do chọn đề tài………………………………………………………1 II. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài…………………………………….2 III. Giới hạn của đề tài…………………………………………………..2 IV. Phương pháp nghiên cứu…………………………………………...2 B.NỘI DUNG…………………………………………………......3 Chương I. Những quan điểm về sứ mệnh của giai cấp công nhân…….4 1.Khái niệm về giai cấp công nhân…………………………………….4 2. Định nghĩa giai cấp công nhân……………………………………..5 3. Vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân:…………………………...5 4.Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân……………………………..8 4.1 Những điều kiện khách quan cơ bản quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân…………………………………………………………..8 4.2 Nội dung cơ bản của sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân…………9 Chương II:Giai cấp công nhân Việt Nam và sự phát triển của nó trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước theo định hướng XHCN …………………………………………………………………………..11 1. Sự ra đời và phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam…………..11 2. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam trong quá trình sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa………………………………….12 3.Giai cấp Công nhân Việt Nam trong sự nghiệp Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa …………………………………………………………………..14 3.1Thực trạng giai cấp công nhân hiện nay…………………………..14 3.2 Phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm củng cố và phát triển giai cấp công nhân hiện nay……………………………………………….16 KẾT LUẬN…………………………………………………………23 Tài liệu tham khảo…………………………………………………25 MỞ ĐẦU I.Lý do chọn đề tài Lịch sử đấu tranh giai cấp để xây dựng một xã hội văn minh hạnh phúc và giàu mạnh qua các thời kỳ để chứng tỏ giai cấp Công nhân là giai cấp tiên tiến nhất, đại diện cho các giáo tầng khác trong xã hội. Trước sự khủng hoảng và sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô, nhiều người đã bộc lộ sự dao động và hoài nghi về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Bọn cơ hội và các thế lực chống cộng có cơ hội mới để phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chủ nghĩa xã hội. Vì vậy vấn đề là sáng tỏ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, nhất là trong bối cảnh lịch sử mới đang được đặt ra một cách bức thiết trên cả phương diện lý luận lẫn thực tế. Trong công cuộc hiện nay, công cuộc công nghiệp hóa-hiện đại hóa diễn ra trên toàn thế giới, chủ nghĩa xã hội đang ở thời kỳ thoái trào, thời đại ngày nay vẫn đang là thời đại quá độ từ Chủ nghĩa Tư Bản lên Chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới còn đang có nhiều biến động và tiêu cực. Thì vấn đề làm sáng tỏ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân được đặt ra càng bức thiết hơn bao giờ hết, kể cả trên phương diện lý luận lẫn thực tiễn. Giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử vô cùng trọng đại, xóa bỏ xã hội cũ, lạc hậu, xây dựng xã hội mới tiến bộ, giải phóng giai cấp mình đồng thời giải phóng toàn nhân loại trên phạm vi toàn thế giới. Ngày nay đứng trước tình hình phát triển mới của đất nước và thế giới, nhân loại bước vào thiên niên kỷ mới, nhiều ý kiến đặt ra cho việc xây dựng và phát triển giai cấp công nhân. Đảng ta khẳng định giai cấp công nhân Việt Nam vẫn là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) đất nước. Vì thế, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không chỉ thể hiện rõ trong các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc mà đây còn là mộ trong những đề tài nghiên cứu khoa học của nhiều nhà lý luận, nhà nghiên cứu lịch sử và của nhiều thế hệ công nhân, sinh viên. Vì vậy, bản thân tôi mạnh dạng chọn đề tài “sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và hướng phát triển của nó trong quá trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta” II. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài Góp phần làm sáng tỏ nhận thức và tầm hiểu biết của sinh viên về lý luận về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và hướng phát triển của nó trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đi sâu phân tích, nghiên cứu có hệ thống các quan điểm và liên hệ thực tế tình hình giai cấp công nhân ở Việt Nam trong sự nghiệp CNH-HĐH III. Giới hạn của đề tài Đề tài nằm trong phạm vi nghiên cứu sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân trong sự nghiệp Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay. IV. Phương pháp nghiên cứu Tìm hiểu, khái quát đề tài. Sưu tầm sách báo nói về sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa. Kết hợp phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử V. Đóng góp của đề tài Thông qua đề tài này chúng ta sẽ thấy rõ hơn nhiệm vụ, vai trò cũng như sứ mệnh trọng đại của giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước B.NỘI DUNG CHƯƠNG I. Những quan điểm về sứ mệnh của giai cấp công nhân Nói một cách khái quát, nội dung sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân là xóa bỏ chế độ chủ nghĩa tư bản, xóa bỏ chế độ người bóc lột người, giải phóng hoàn toàn giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể nhân loại thoát khỏi áp bức, bóc lột, nghèo nàn lạc hậu, xây dựng xã hội cộng sản văn minh. Ph.Ănghen viết: “Thực hiện sứ mệnh giải phóng thế giới ấy, đó là sứ mệnh của giai cấp vô sản hiện đại”. V.I.Lênin cũng chỉ rõ: “Điểm chủ yếu trong học thuyết của Mác là ở chỗ nó làm sáng tỏ vai trò lịch sử thế giới giai cấp vô sản là người xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa”. Theo lý luận của C.Mác, giai cấp công nhân trước hết phải là sản phẩm của nền sản xuất công nghiệp hiện đại. Sự trưởng thành của giai cấp công nhân phải gắn liền với sự phát triển của nển sản xuất đại công nghiệp, với ý nghĩa đó, giai cấp công nhân phải là những người thực sự có trình độ chuyên môn và năng lực trí tuệ cao, bộ phận ưu tú và là lực lượng tiên phong nhất so với giai cấp và các tầng lớp khác của xã hội. Có thể hiểu một cách tổng quát, đó là giai cấp công nhân trí thức. Chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, do quy luật phát triển không đồng đều của chủ nghĩa tư bản gắn đặc điểm của thời kỳ này. V.I.Lênin đã phát hiện ra qui luật đặc thù của cách mạng vô sản. Người chỉ ra rằng cách mạng vô sản có thể nổ ra và thắng lợi thậm chí ở một nước công nghiệp chưa phát triển trong hệ thống tư bản chủ nghĩa. Tuy nhiên, ngay sau khi cách mạng vô sản giành thắng lợi, để thiết lập nền chuyên chính ấy không thể là của toàn bộ giai cấp công nhân nói chung, nó là của bộ phận công nhân ưu tú và tiên tiến nhất: công nhân công nghiệp, công nhân thành thị, Người viết: “Nhân tố đảm bảo thắng lợi của chuyên chính vô sản, xét đến cùng, chính là ở năng suất lao động cao và tiêu chí về một nền dân chủ kiểu mới hơn hẳn, vượt trội so với chủ nghĩa tư bản”. 1.Khái niệm về giai cấp công nhân Dù khái niệm giai cấp công nhân có nhiều tên gọi khác nhau như thế nào đi nữa thì theo Mác và Ăngghen vẫn chỉ mang hai thuộc tính cơ bản: - Về phương thức lao động,phương thức sản xuất, đó là những người lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại và xã hội hóa cao. - Về vị trí trong quan hệ sản xuất tư bản chủ yếu, đó là những người lao động không có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động cho nhà tư bản và bị nhà tư bản bóc lột về giá trị thặng dư. Tiêu chí thứ hai này nói lên một trong những đặc điểm cơ bản của giai cấp công nhân dưới chế độ tư bản nên Mác và Ăngghen còn gọi giai cấp công nhân là giai cấp vô sản. 2. Định nghĩa giai cấp công nhân Xuất phát từ khái niệm của Mác và Ăngghen có thể định nghĩa giai cấp công nhân như sau: Giai cấp công nhân là tập đoàn người ổn định, hình thành và phát triển gắn liền với nền sản xuất công nghiệp ngày càng hiện đại và nền kinh tế tri thức ngày càng phát triển với trình độ xã hội hóa cao và rộng lớn; là lực lượng sản xuất cơ bản và tiên tiến của thời đại nay là giai cấp thống trị về chính trị, giai cấp lãnh đạo toàn xã hội trong cuộc đấu tranh lật đổ ách tư bản, trong sự nghiệp sáng tạo ra xã hội mới, trong toàn bộ cuộc đấu tranh để thủ tiêu toàn bộ các giai cấp… Từ cách tiếp cận như trên có thể định nghĩa giai cấp Việt Nam như sau: Giai cấp công nhân Việt Nam là một tập đoàn người, mà lao động của họ gắn với sản xuất kinh doanh, dịch vụ công nghiệp hiện đại, thu nhập chủ yếu của họ bằng làm công ăn lương, là lực lượng sản xuất chủ yếu và là lực lượng lãnh đạo sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hóa gắn liền với sự phát triển nền kinh tế trí thức vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 3. Vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân : Một trong những phát hiện vĩ đại của Mác, Ăngghen là đã sớm biết tách riêng giai cấp vô sản ra đời từ khối quần chúng bị áp bức, phát hiện ra vị trí đặc biệt và những xu hướng lịch sử của nó. Từ đó khẳng định sứ mệnh lớn của Giai cấp vô sản và chỉ ra những phương pháp thực hiện sứ mệnh đó. Lý luận về sứ mệnh lịch sử của Giai cấp công nhân là một trong những vấn đề chủ yếu nhất của chủ nghĩa Mác- Lênin. Nó đã được Mác, Ăngghen luận chứng một cách khoa học xuyên suốt trong nhiều tác phẩm và được Lênin tiếp tục phát triển trong những điều kiện lịch sử mới. Ngay từ cuối năm 1944, trong tác phẩm “góp phần phê phán triết học” Pháp quyền của Hê-Ghen, lần đầu tiên Mác đã nêu lên vấn đề sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản là những điều kiện mà qua đó nó xóa bỏ mối quan hệ bóc lột Tư bản chủ nghĩa, thiết lập quan hệ xã hội mới. Đến bản “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” và bộ “Tư bản” thì lý luận về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân đã phát triển đến một mức độ nhất định. “ Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” là một khái quát về lý luận phong trào Tư bản chủ nghĩa vạch rõ cơ sở kinh tế của cơ cấu xã hội và những xu hướng tiếp tục phát triển của nó, đặt cơ sở cho việc giải thích vai trò của giai cấp công nhân trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đến thời kì này, nhiều phạm trù, khái niệm cơ bản nhất đã được xác lập và sau đó được tiếp tục phát triển. Trong điều kiện mới Lênin đã phát triển lý luận Maxit về giai cấp công nhân như là: “điều chủ yếu của học thuyết Mác”. Trong tất cả mọi giai đoạn đấu tranh vì một thế giới mới, vì chủ nghĩa cộng sản, giai cấp công nhân là lãnh tụ của phong trào cách mạng, là người lãnh đạo của nhân dân lao động”. Lênin đã cụ thể hóa sự lãnh đạo của giai cấp công nhân trong điều kiện của cách mạng vô sản và chuyên chính vô sản. Lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân được thể hiện ở một số luận điểm cơ bản sau: + Giai cấp công nhân là người đào mộ chôn chủ nghĩa tư bản và người sáng tạo ra xã hội mới. + Giai cấp công nhân là lãnh đạo trong phong trào cách mạng giải phóng của quần chúng bị áp bức trong xã hội hiện tại. + Lợi ích giai cấp tư sản và vô sản là đối lập và không điều hòa được. Cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản là tất yếu và sẽ dẫn đến chuyên chính vô sản. + Giai cấp vô sản phải hiểu rõ sứ mệnh của mình. Chủ nghĩa Mác-Lênin là điều kiện ắt có, cơ bản để giai cấp vô sản từ giai cấp “tự nó’ chuyển thành giai cấp”vì nó”. + Sự ra đời của Đảng Cộng sản là tất yếu khách quan, Đảng Cộng sản là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và là nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản” vai trò, sứ mệnh của giai cấp vô sản” luôn là vấn đề trung tâm trong suốt một cuộc đấu tranh chính trị- tư tưởng lâu dài và quyết liệt từ khi chủ nghĩa Mác- Lênin ra đời và các giai đoạn phát triển sau đó. Hình thức khá phổ biến của sự phủ nhận vai trò của giai cấp vô sản là sự công kích khái niệm khoa học của Mác, Ăngghen về giai cấp và giai cấp vô sản. Một số người nêu lên tư tưởng “phi kinh tế” về giai cấp để xóa mờ quan niệm của chủ nghĩa Mác cho rằng giai cấp vừa là phạm trù kinh tế vừa là một phạm trù xã hội. Không thể khẳng định giai cấp vô sản một cách tủy tiện, không tính đến vấn đề chiếm hữu – sở hữu tư liệu sản xuất, hơn nữ lại chỉ coi đó là một hiện tượng tâm lý. Một số người khác lại cho rằng không có một giai cấp công nhân được xác định rõ rang. Điểm tựa của những luận điểm xuyên tạc phạm trù giai cấp nói trên là ở chỗ không xem quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất như là một tiêu chuẩn khách quan để xem xét sản xuất. Ngày nay trước sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng khoa học – kỹ thuật và những hệ quả mà nó tạo ra, một lập luận phổ biến chống lại sự lãnh đạo của giai cấp công nhân cho rằng lý luận Mác – Lênin về vấn đề này là lỗi thời, giai cấp vô sản sẽ bị xói mòn, thậm chí tiêu vong trước sự phát triển của cách mạng Khoa học kỹ thuật. Theo họ, cuộc cách mạng Khoa học kỹ thuật đã và đang tạo ra những biến đổi sâu sắc trong sự phân công lao động xã hội, hiện tượng “trí thức hóa lao động” phát triển mạnh tỷ lệ lao động ngày càng tăng cao hơn so với lao động chân ta, cơ cấu xã hội chủ nghĩa xã hội sẽ thay đổi mạnh. Họ cũng cho rằng vai trò kinh tế của giai cấp công nhân sẽ giảm dần và trong tương lai, giai cấp công nhân sẽ biến mất. Một số nhà lý luận tư sản khác tuy không đồng ý rằng giai cấp công nhân sẽ biến mất. Một số nhà lý luận tư sản khác tuy không đồng ý rằng giai cấp công nhân sẽ biến mất, nhưng lại cho rằng giai cấp công nhân không còn là nhân vật chủ yếu của lịch sử. Cách mạng khoa học kỹ thuật có đem đến những biến đổi trong phân công lao động xã hội trong nội dung, phương thức lao động, trong thành phần giai cấp vô sản. Thế nhưng điều đó hoàn toàn “không xóa mờ” quan hệ sản xuất Tư bản chủ nghĩa và mâu thuẫn giữa lao động với tư bản. Trí thức không là một giai cấp mà chỉ là một tẩng lớp đặc biệt thuộc nhiều giai cấp khác. Sự ngăn cách giữa lao động chân tay và lao động trí óc là một sai lầm về lý luận. Cách mạng khoa học kỹ thuật làm cho thành phần giai cấp công nhân thêm đa dạng, bao gồm cả lao động chân tay và lao động trí óc, lao động trong khu vực sản xuất vật chất và dịch vụ…. Quá trình trí thức hóa phát triển sẽ có thể đưa tới một tầng lớp đặc biệt trong giai cấp công nhân chứ không hề xóa bỏ giai cấp công nhân. Nhìn chung cách mạng Khoa học kỹ thuật sẽ làm cho giai cấp công nhân phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Ngày nay, sau sự sụp đổ của mô hình Chủ nghĩa xã hội ở nhiều nước, các nhà lý luận tư sản lại một lần nữa cao giọng cho rằng họ đang nói “những lời cuối cùng cho Mác” (“the last words to Mark”) và cho lý luận về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở một số nước vừa qua không phải là sự sụp đổ của chủ nghĩa Mác và lý luận về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Trái lại, ở nhiều nguyên nhân của cuộc khủng hoảng sự sụp đổ đó là xuất phát từ chỗ không nắm vững vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân và không thực hiện chuyên chính vô sản một cách đúng đắn, mơ hồ về mâu thuẫn giai cấp trên bình diện thế giới. 4. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là do địa vị kinh tế - xã hội của nó qui định. 4.1 Những điều kiện khách quan cơ bản quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. - Nền Công Nghiệp ngày càng hiện đại ở cả trong Chủ nghĩa tư bản và Chủ nghĩa xã hội đã tạo ra một cách khách quan cho giai cấp công nhân có những đặc điểm cơ bản mà không giai cấp tầng lớp nào có được, kể cả trí thức. Chủ nghĩa Mác- Lênin nhận định rằng, giai cấp công nhân vừa là sản phẩm của công nghiệp hiện đại, vừa là chủ thể cơ bản nhất là lực lượng sản xuất cơ bản nhất của xã hội hiện đại. - Nền Công Nghiệp hiện đại vừa đòi hỏi giai cấp công nhân nâng cao trình độ không ngừng, vừa là điều kiện trực tiếp cung cấp ngày càng nhiều nhận thức văn hóa, khoa học, công nghệ, công tác- xã hội…cho giai cấp công nhân. - Nền Công nghiệp hiện đại ngày càng phát triển, làm biến đồi cơ cấu kinh tế, kỹ thuật của từng bộ phận, nông nhân, trí thức tiến bộ…cũng biến đổi theo hướng ngày càng gắn bó với giai cấp công nhân, “gia nhập” giai cấp công nhân, làm cho giai cấp công nhân ngày càng đông đảo và hiện đại hơn. - Trong chế độ Tư bản chủ nghĩa, mâu thuẫn khách quan giữa lực lượng sản xuất ngày càng xã hội hóa cao với chế độ chiếm hữu tư nhân Tư bản chủ nghĩa về Tư liệu sản xuất. Mâu thuẫn này biều hiện ra thành mâu thuẫn ngày càng ngay gắt, không thể giải quyết triệt để trong khuôn khổ chế độ Tư bản chủ nghĩa. Điều này tất yếu dẫn đến Cách mạng Xã hội chủ nghĩa, thay đổi chế độ xã hội về bản chất thì mới giải quyết triệt để mâu thuẫn nói trên. Lãnh đạo tổ chức và thực hiện Cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng Chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản là sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Từ sự phân tích nêu trên cho thấy từ Chủ nghĩa tư bản lên Chủ nghĩa xã hội là tất yếu lịch sử. Tuy nhiên, những nước chưa qua chế độ Tư bản chủ nghĩa chưa có nền Công nghiệp hiện đại, chưa có Lực lượng sản xuất phát triển cao thì những nước này vừa nằm trong tính tất yếu chung của thời đại – thời đại quá độ từ Chủ nghĩa tư bản lên Chủ nghĩa xã hội , vừa có tính quy luật đặc thù- tính tất yếu từng bước thực hiện quá độ lên Chủ nghĩa xã hội “bỏ qua chế độ Tư bản chủ nghĩa”. Tính tất yếu đặc thù này không chỉ được quy định bởi nhiều yếu tố khác mông tính tổng hợp sau đây: + Trong điều kiện thời đại ngày nay, thời đại cách mạng Khoa học - Công nghệ, làm cho lực lượng sản xuất xã hội xã hội hóa cao theo xu hướng “Quốc tế hóa” một cách phổ biến, các nước Xã hội chủ nghĩa chậm phát triển về mặt kinh tế có cơ hội hợp tác quốc tế ngày càng lớn. + Đã có những nước có nền công nghiệp hiện đại thực hiện thắng lợi cách mạng Xã hội chủ nghĩa, bước đầu Chủ nghĩa xã hội…như một trào lưu thế giới mới, có cả những kinh nghiệm lịch sử về thành tựu và về sai lầm. + Có phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, giải phóng dân tộc ngày càng cao, giải quyết mâu thuẫn giữa Chủ nghĩa đế quốc với các dân tộc bị áp bức. +Hệ tư tưởng Mác – Lênin đã ảnh hưởng sâu rộng đối với mỗi dân tộc và đối với toàn cầu. Đã hình thành Đảng cách mạng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nề tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, được cả dân tộc tin cậy, thừa nhận là lãnh tụ chính trị. Do đó, Đảng lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc đi đến thắng lợi hoàn toàn chuyển sang cách mạng xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội. 4.2 Nội dung cơ bản của sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân - Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân cho đến nay vẫn giữ nguyên giá trị khoa học và thực tiễn. Bởi vì, những nguyên lý cơ bản đó được chủ nghĩa Mác – Lênin khái quát từ thực tiễn sản xuất, kinh tế và phát triển trong Chủ nghĩa tư bản gắn với sự phát triển của nền công nghiệp ngày càng hiện đại, có thể khái quát nội dung cơ bản sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân qua mấy điểm sau đây. * Một là, ngay trong Chủ nghĩa tư bản hàng thế kỷ nay, cũng như trong Chủ nghĩa xã hội, giai cấp công nhân trước hết phải được đảm nhận sứ mệnh trực tiếp là chủ thể lao động sản xuất công nghiệp để đóng góp cho xã hội những sản phẩm vật chất và tinh thần ngày càng hiện đại hơn. Tách rời sản xuất công nghiệp, giai cấp công nhân không còn là mình nữa. Những thành tựu to lớn về sản xuất Chủ nghĩa tư bản hàng thế kỷ nay và những thành tựu bước đầu trong xây dựng Chủ nghĩa xã hội đều có sự đóng góp rất to lớn và quyết định nhất của giai đoạn công dân. Số lượng và chất lượng giai cấp công nhân ngày càng tăng. Cả trong Chủ nghĩa tư bản và trong chủ nghĩa xã hội, nếu để giai cấp công nhân không có việc làm, không phát triển sản xuất công nghiệp hiện đại thi công là gạt bỏ một nội dung cơ bản nhất của sứ mệnh lịch sử giai cấp công nghiệp. Chủ nghĩa xã hội đang và sẽ từng bước khắc phục tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm và nghèo khổ của giai cấp công nhân, điều mà do bản chấ của mình, chế độ Tư bản chủ nghĩa qua 4 thế kỷ nay đã không giải quyết được. * Hai là, giai cấp công nhân phải có những hoạt dộng chính trị, tư tưởng, tổ chức để thông qua Đảng của mình lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền, xóa bỏ chế độ kinh tế - chính trị và xã hội cũ, bảo vệ chính quyền mới của mình. * Ba là, giai cấp công nhân thông qua Đảng của mình lãnh đạo toàn xã hội trên lĩnh vẹc chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội … nhất là về kinh tế, để từng bước hình thành và phát triển xã hội m
Luận văn liên quan