Tiểu luận Trình bày một doanh nghiệp nhà nước đã được tiến hành cổ phần hoá xong, đã đăng ký hoạt động theo công ty cổ phần

Sau nghị quyết đại hội đảng (1986), nền kinh tế Việt Nam bước sang một thời kỳ mới: xây dựng một nền kinh tế nhiều thành phần với sự giao lưu mở rộng thị trường, thu hút đầu tư quốc tế, tạo động lực và thời cơ xây dựng một nền kinh tế năng động, đa dạng, nhiều chiều. Cùng với sự mở rộng giao lưu, hợp tác ,nước ta cần có một nguồn vốn lớn để sử dụng cho mục tiêu đó . Điều đó đặt chúng ta yêu cầu về vốn cho đầu tư phát triển kinh tế. Được Đảng và nhà nước quan tâm cùng với chiến lược đổi mới đường lối đã thể hiện bằng việc Thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính phủ đã ban hành việc cổ phần hoá là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là bộ phận cấu thành quan trọng của chương trình cải cách doanh nghiệp. Trong đó mục tiêu cơ bản là nhằm huy động vốn của cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp, các cá nhân tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài để đầu tư đổi mới công nghệ, phát triển doanh nghiệp, nâng cao vai trò làm chủ, tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả. Đến nay đã có trên 800 doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hoá, chiếm 15% tổng số doanh nghiệp nhà nước, với tổng số vốn khoảng 3.000 tỷ đồng, bằng trên 2,5% tổng số vốn nhà nước trong các doanh nghiệp nhà nước. Qua đó đã giảm bớt số doanh nghiệp kinh doanh kém hiệu quả, huy động thêm được vốn của xã hội vào phát triển sản xuất kinh doanh. Nhận thấy đây là đề tài rất bổ ích cho công việc học tập và tìm hiểu nghiên cứu thị trường, nên em đã chọn đề tài : “trình bày một doanh nghiệp nhà nước đã được tiến hành cổ phần hoá xong, đã đăng ký hoạt động theo công ty cổ phần”

doc12 trang | Chia sẻ: ducpro | Lượt xem: 1830 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Trình bày một doanh nghiệp nhà nước đã được tiến hành cổ phần hoá xong, đã đăng ký hoạt động theo công ty cổ phần, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Sau nghÞ quyÕt ®¹i héi ®¶ng (1986), nÒn kinh tÕ ViÖt Nam b­íc sang mét thêi kú míi: x©y dùng mét nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn víi sù giao l­u më réng thÞ tr­êng, thu hót ®Çu t­ quèc tÕ, t¹o ®éng lùc vµ thêi c¬ x©y dùng mét nÒn kinh tÕ n¨ng ®éng, ®a d¹ng, nhiÒu chiÒu. Cïng víi sù më réng giao l­u, hîp t¸c ,n­íc ta cÇn cã mét nguån vèn lín ®Ó sö dông cho môc tiªu ®ã . §iÒu ®ã ®Æt chóng ta yªu cÇu vÒ vèn cho ®Çu t­ ph¸t triÓn kinh tÕ. §­îc §¶ng vµ nhµ n­íc quan t©m cïng víi chiÕn l­îc ®æi míi ®­êng lèi ®· thÓ hiÖn b»ng viÖc Thùc hiÖn c¸c nghÞ quyÕt cña §¶ng, chÝnh phñ ®· ban hµnh viÖc cæ phÇn ho¸ lµ mét chñ tr­¬ng lín cña §¶ng vµ Nhµ n­íc, lµ bé phËn cÊu thµnh quan träng cña ch­¬ng tr×nh c¶i c¸ch doanh nghiÖp. Trong ®ã môc tiªu c¬ b¶n lµ nh»m huy ®éng vèn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp, c¸c c¸ nh©n tæ chøc kinh tÕ trong n­íc vµ n­íc ngoµi ®Ó ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ, ph¸t triÓn doanh nghiÖp, n©ng cao vai trß lµm chñ, t¹o ®éng lùc thóc ®Èy doanh nghiÖp kinh doanh cã hiÖu qu¶. §Õn nay ®· cã trªn 800 doanh nghiÖp nhµ n­íc ®­îc cæ phÇn ho¸, chiÕm 15% tæng sè doanh nghiÖp nhµ n­íc, víi tæng sè vèn kho¶ng 3.000 tû ®ång, b»ng trªn 2,5% tæng sè vèn nhµ n­íc trong c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc. Qua ®ã ®· gi¶m bít sè doanh nghiÖp kinh doanh kÐm hiÖu qu¶, huy ®éng thªm ®­îc vèn cña x· héi vµo ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh.. NhËn thÊy ®©y lµ ®Ò tµi rÊt bæ Ých cho c«ng viÖc häc tËp vµ t×m hiÓu nghiªn cøu thÞ tr­êng, nªn em ®· chän ®Ò tµi : “tr×nh bµy mét doanh nghiÖp nhµ n­íc ®· ®­îc tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ xong, ®· ®¨ng ký ho¹t ®éng theo c«ng ty cæ phÇn” Trong qu¸ tr×nh viÕt tiÓu luËn, do kinh nghiÖm, kh¶ n¨ng h¹n chÕ,nªn em mong thÇy c« chØ b¶o vµ h­íng dÉn ®Ó bµi viÕt em ®­îc hoµn chØnh h¬n. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy, c« gi¸o ®· gióp em hoµn thµnh ®Ò tµi. Néi Dung I./ kh¸i qu¸t chung vÒ cæ phÇn ho¸ 1. Kh¸i niÖm cæ phÇn ho¸. Cæ phÇn ho¸(CPH) doanh nghiÖp nhµ n­íc(DNNN) lµ viÖc chuyÓn DNNN thµnh c«ng ty cæ phÇn ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp mµ nhµ n­íc th©ý kh«ng cÇn n¾m gi÷ 100% vèn ®Çu t­ nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp cã cæ phÇn lµm chñ thùc sù doanh nghiÖp, huy ®éng vèn toµn x· héi ®Ó ®Çu t­ ®æi míi c«ng nghÖ, ph¸t triÓn doanh nghiÖp, gãp phÇn t¨ng tr­ëng kinh tÕ. 2. Môc ®Ých cæ phÇn ho¸. Cæ phÇn ho¸ DNNN lµ mét gi¶i ph¸p quan träng mµ nhiÒu nÒn kinh tÕ tiÕn hµnh. Ngay c¶ nh÷ng quèc gia cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, ph­¬ng thøc qu¶n lý doanh nghiÖp tiªn tiÕn nh­ Anh, Mü còng ph¶i ¸p dông. §èi víi ViÖt Nam CPH DNNN lu«n ®­îc t¹o ®iªï kiÖn vµ c¬ chÕ ®Ó ch­¬ng tr×nh cæ phÇn ho¸ ®¹t ®­îc kÕt qu¶ cao. 1, C¸c thñ tuc tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ B­íc 1: thµnh lËp ban vËn ®éng CPH doanh nghiÖp Ban vËn ®éng CPH doanh nghiÖp bao gåm: - C¸c chuyªn gia kinh tÕ, kü thuËt, c¸c c¸n bé qu¶n lý cña doanh nghiÖp ( trong ban nµy cã ®¹i diÖn §¶ng uû, c«ng ®oµn..) - C¸c chuyªn gia cña c¸c ngµnh qu¶n lý nhµ n­íc: ngµnh chñ qu¶n, tµi chÝnh, ng©n hµng, vËt gi¸…) Ban vËn ®éng cæ phÇn ho¸ do UBND tØnh, thµnh phè ra quýªt ®Þnh thµnh lËp vµ cö gi¸m ®èc doanh nghiÖp ra lµm tr­ëng ban. Ban vËn ®éng cã nhiÖm vô: - ChuÈn bi ph­¬ng ¸n CPH theo QuyÕt ®Þnh 202/CP cña chÝnh phñ vµ néi dung c¸c b­íc cæ phÇn ho¸ sau khi cã quyÕt ®Þnh cña cÊp cã them quyÒn; triÖu tËp häp §¹i héi ®ång; cæ ®«ng thµnh lËp (trong tr­êng hîp nhµ n­íc cßn n¾m gi÷ mét sè cæ phÇn trong doanh nghiÖp) - X©y dùng luËn chøng s¬ bé vÒ CPH. LuËn chøng ph¶i nªu ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò chñ yÕu nh­: quy m«, lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, thÞ tr­êng tiªu thô, t×nh tr¹ng tµi chÝnh, lç l·i, triÓn väng ph¸t triÓn, dù kiÕn tû lÖ cæ phÇn b¸n ra, dù kiÕn vÒ ng­êi mua, nh÷ng kh¸ch hµng lín) vÒ ý kiÕn cña Ban gi¸m ®èc vµ cña c«ng nh©n viªn chøc xung quanh vÊn ®Ò CPH doanh ngiÖp. B­íc 2: ph©n tÝch vµ tæ chøc l¹i doanh nghiÖp Thø nhÊt, ph©n tÝch doanh nghiÖp trªn c¸c mÆt: - Ph©n tÝch vÒ kü thuËt vµ c«ng nghÖ: quy m«, tr×nh ®é trang thiÕt bÞ,m¸y mãc, d©y chuyÒn c«ng nghÖ … so s¸nh víi c¸c c«ng ty kh¸c vµ tr×nh ®é c«ng nghÖ tiªn tiÕn trªn thÕ giíi. - Ph©n tÝch vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh: + Ph©n tÝch vÒ vèn cè ®Þnh vµ vèn l­u ®éng. + C¸c kho¶n vay nî : vèn vay th­êng xuyªn theo yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh vµ kho¶n vèn vay ®Çu t­ x©y dung c¬ b¶n. Kh¶ n¨ng tr¶ nî vµ ph­¬ng h­íng xö lý c¸c kho¶n nî. + HiÖu qu¶ lîi nhuËn trong thêi gian qua vµ ®¸nh gi¸ vÒ triÓn väng lîi nhu©n trong t­¬ng lai. - Ph©n tÝch vÒ thÞ tr­êng: + Nguån cung cÊp c¸c lo¹i vËt t­ nguyªn liÖu chÝnh, ®éng lùc… §èi víi c¸c lo¹i vËt t­ ph¶i nhËp khÈu cÇn ph©n tÝch râ thÞ tr­êng gi¸ c¶ vµ kh¶ n¨ng nhËp khÈu trong t­¬ng lai. + ThÞ tr­êng tiªu thô hµng ho¸ cña doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n­íc. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nh÷ng mÆt hµng cïng lo¹i ë thÞ tr­êng trong n­íc vµ trªn thÕ giíi. - Ph©n tÝch vÒ lao ®éng, bao gåm thùc tr¹ng lao ®éng kü thuËt vµ lao ®énh phæ th«ng cña doanh nghiÖp. Nguån bæ xung lao ®éng kü thuËt vµ kh¶ n¨ng tù ®µo t¹o t¹i doanh nghiÖp. Dù tÝnh kh¶ n¨ng lao ®éng d­ thõa vµ h­íng xö lý. Cã thÓ ®Ò xuÊt kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp hç trî cho viÖc xö lý sè lao ®éng d­ thõa nµy. - Ph©n tÝch vÒ vÞ trÝ ®Þa bµn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n vÒ vÞ trÝ vµ ®Þa bµn ho¹t ®éng kinh doanh. Xem xÐt vÞ trÝ ®Êt ®ai, kh¶ n¨ng ph¸t triÓn, më réng. - Ph©n tÝch nh÷ng chÝnh s¸ch vµ quy ®Þnh cã tÝnh bao cÊp ®èi víi doanh nghiÖp. Dù tÝnh c¸c hÖ qu¶ sau khi xo¸ bá nh÷ng rµng buéc vµ bao cÊp nãi trªn. Tõ sù ph©n tÝch trªn, ®¸nh gi¸ vÒ tiÒm n¨ng vµ triÓn väng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trong t­¬ng lai ®Ó cæ ®«ng b¸n cæ phÇn. Thø hai, tæ chøc l¹i doanh nghiÖp. - Hîp lý ho¸ l¹i c¸c c«ng ®o¹n vµ d©y chuyÒn s¶n xuÊt kh«ng cÇn ®Çu t­ thªm vèn. - S¾p xÕp l¹i lao ®éng vµ tiÕn hµnh xö lý lao ®éng d­ d«i theo ph¸p luËt. - ChÊn chØnh l¹i tæ chøc qu¶n lý doanh nghiÖp. Thø ba, lËp c¸c ph­¬ng ¸n kinh doanh vµ lîi nhuËn trong 5 n¨m tíi (tinh tõ n¨m sau khi CPH). Ph­¬ng ¸n kinh doanh vµ lîi nhuËn ®­îc x©y dùng trªn c¬ së c¸c dù kiÕn vÒ chuyÓn väng cña doanh nghiÖp. B­íc 3: X¸c ®Þnh trÞ gi¸ cña doanh nghiÖp. ViÖc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ doanh nghiÖp ®­îc tiÕn hµnh theo tr×nh tù sau: + X¸c ®Þnh trÞ gi¸ vèn cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm thùc hiÖn CPH. + §¸nh gi¸ l¹i trÞ gi¸ tµi s¶n vµ vèn trong diÖn CPH, viÖc ®¸nh gi¸ l¹i do 1 c«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp víi ban vËn ®éng CPH ®¶m nhiÖm. + Ph©n tÝch ph­¬ng ¸n kinh doanh vµ lîi nhuËn trong 5 n¨m tíi. X¸c ®Þnh s¬ bé trÞ gi¸ doanh nghiÖp theo ph­¬ng ¸n lîi nhuËn, vèn ®Çu t­ 1 doanh nghiÖp míi cã c«ng xuÊt t­¬ng ®­¬ng ë trong n­íc hoÆc ngoµi n­íc(cã trõ tû lÖ hao mßn t­¬ng ®­¬ng víi doanh nghiÖp CPH). + Dù kiÕn trÞ gi¸ doanh nghiÖp vµ b¸o c¸o lªn héi ®ång them ®Þnh xem xÐt tr­íc khi tr×nh lªn cÊp cã them quyÒn quyÕt ®Þnh. VÒ gi¸ trÞ ®Êt, trõ c¸c doanh nghiÖp cã ®Çu t­ vèn n­íc ngoµi, cßn c¸c doanh nghiÖp kh¸c, trong ®ã cã CTCP ®Òu kh«ng tÝnh trÞ gi¸ ®Êt vµo trÞ gi¸ doanh nghiÖp. C¸c doanh nghiÖp nµy sÏ nép tiÒn ®Êt hoÆc tiÒn thuª ®Êt hµng n¨m theo quy ®Þnh cña bé tµi chÝnh. Kho¶n tiÒn thuÕ ®Êt hoÆc tiÒn thuª ®Êt ®­îc ho¹ch to¸n vµo chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. + x¸c ®Þnh tæng sè cæ phÇn vµ mÖnh gi¸ cæ phiÕu. MÖnh gi¸ cæ phiÕu b»ng tæng trÞ gi¸ cña doanh nghiÖp chia cho tæng sè cæ phÇn. MÖnh gi¸ do Ban chØ ®¹o CPH cña tØnh quyÕt ®Þnh. Nãi chung mÖnh gi¸ cæ phiÕu nªn ®Æt ë møc thÊp ®Ó cã thÓ huy ®éng ®­îc mäi nguån vèn nhµn rçi, B­íc 4: dù tÝnh sè cæ phiÕu ®em b¸n vµ vËn ®éng ng­êi mua. Tæng sè cæ phiÕu ®­îc chia thµnh c¸c phÇn: - Sè cæ phiÕu do nhµ n­íc n¾m gi÷ - Sè cæ phiÕu h­ëng lîi cho tËp thÓ CNVC doanh nghiÖp CPH (nÕu cã). - Sè cæ phiÕu b¸n tr¶ chem. Cho CNVC. - Sè cæ phiÕu b¸n b×nh th­êng cho c¸c ®èi t­îng kh¸c Sè cæ phiÕu ®em b¸n b×nh th­êng ®­îc tÝnh nh­ sau: VËn ®éng ng­êi mua vµ ph©n tÝch lùa chän kh¸ch hµng: - T×m kiÕm mét sè kh¸ch hµng mua sè cæ phiÕu t­¬ng ®èi lín. C«ng viÖc nµy cÇn ®Æc biÖt l­u ý vµ triÓn khai ngay tõ khi lùa chän vµ lËp luËn chøng s¬ bé vÒ CPH. Nh÷ng kh¸ch hµng lín nµy sÏ tham gia víi t­ c¸ch s¸ng lËp viªn CTCP sau nµy. Tiªu chuÈn ®Ó lùa chän c¸c kh¸ch hµng: - Cã tr×nh ®é kü thuËt vÒ ngµnh, nghÒ t­¬ng tù doanh nghiÖp CPH. - Cã tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm QLKD. - Cã vèn ®Ó mua sè cæ phiÕu lín. Trong tr­êng hîp nhµ n­íc cßn n¨m gi÷ mét tû lÖ cæ phÇn t­¬ng ®èi lín (tõ 30% trë lªn) th× viÖc t×m kiÐm kh¸ch hµng chñ yÕu xem xÐt kh¶ n¨ng vÒ tiÒn vèn vµ søc hÊp dÉn cña cæ phiÕu doanh nghiÖp ®em b¸n. B­íc 5: x¸c ®Þnh gi¸ b¸n thùc tÕ cæ phiÕu vµ tiÕn hµnh b¸n. - B¸n trùc tiÕp t¹i doanh nghiÖp. + gi¸ b¸n cæ phiÕu cho CNVC vµ c¸c ®èi t­îng ­u tiªn t­¬ng ®­¬ng víi mÖnh gi¸. + gi¸ b¸n cho c¸c ®èi t­îng ®· x¸c ®Þnh tr­íc lµ gi¸ ®Êu thÇu. + gi¸ b¸n réng r·i cho mäi ®èi t­îng lµ kÕt qu¶ ®Êu gi¸ c«ng khai. Tr­êng hîp ®Êu thÇu vµ ®Êu gi¸ chØ x¶y ra khi nhu cÇu ng­êi mua lín h¬n nhiÒu so víi sè cæ phiÕu ®em b¸n. - Th«ng qua c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i hoÆc c«ng ty tµi chÝnh lµm ®¹i lý b¸n cæ phiÕu cho doanh nghiÖp CPH. C¸c ®¹i lý nµy ®­îc h­ëng tû lÖ hoa hang vÒ ®¹i lý cæ phiÕu. Khi cã së giao dÞch chøng kho¸n th× ë cæ phiÕu n¸y sÏ ®¨ng ký b¸n trªn thÞ tr­êmg chøng kho¸n. - Tr­êng hîp kh«ng b¸n hÕt ®­îc sè cæ phiÕu ph¸t hµnh ra khi ®· hÕt thêi h¹n quy ®Þnh, sÏ xö lý b»ng 2 c¸ch: + ng©n hµng th­¬ng m¹i hoÆc c«ng ty tµi chÝnh ®­îc chØ ®Þnh sÏ mua sè cæ phiÕu cßn l¹i ®Ó b¸n dÇn cho c¸c ®èi t­îng kh¸c. trong tr­êng hîp nµy ng©n hµng th­¬ng m¹i lµ tæ chøc trung gian trong viÖc tiªu thô sè cæ phiÕu cßn l¹i cña doanh nghiÖp. Ng©n hµng sÏ thanh to¸n cho kho b¹c khi b¸n hÕt sè cæ phiÕu nãi trªn. møc gi¸ do ng©n hµng th­¬ng m¹i, c«ng ty tµi chÝnh mua cã thÓ b»ng hoÆc thÊp h¬n mÖnh gi¸ quy ®Þnh. Møc gi¸ cô thÓ do Ban chØ ®¹o CPH tØnh vµ ng©n hang th­¬ng m¹i, c«ng ty tµi chÝnh tho¶ thuËn. + nÕu sè cæ phiÕu cßn l¹i kh«ng lín sÏ ®­îc nhËp trë l¹i phÇn cæ phiÕu do nhµ n­íc n¨m gi÷. - Toµn bé sè tiÒn b¸n cæ phiÕu sau khi trõ c¸c chi phÝ ph¸t sinh ®Ó CPH ®­îc nép th¼ng vµo kho b¹c nhµ n­íc. B­íc 6: Häp ®¹i cæ ®«ng ®Ó lµm c¸c thñ tôc thµnh lËp c«ng ty, th«ng qua ®iÒu lÖ vµ ®¨ng ký doanh nghiÖp. 2. C¸ch b¸n cæ phÇn: cæ phÇn ®­îc th«ng b¸o b¸n c«ng khai t¹i doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸ hoÆc b¸n th«ng qua c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i, c¸c c«ng ty tµI chÝnh ,c¸c trung t©m giao dÞch chøng kho¸n. 3. B¸n cæ phÇn cho : c¸c tæ chøc kinh tÕ, tæ chøc x· héi,c«ng d©n viÖt nam, ng­êi viÖt nam ®Þnh c­ ë n­íc ngoµI, ng­êi n­íc ngoµI ®Þnh c­ ë viÖt nam ®Òu cã quyÒn mua cæ phÇn ë c¸c doanh nghiÖp tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸. 4. §Þnh gi¸ tµi s¶n cña doanh nghiÖp: TrÞ gi¸ cña doanh nghiÖp lµ gi¸ c¶ cña doanh nghiÖp khi b¸n cho chñ së h÷u kh¸c, v× vËy nã còng chÞu sù chi phèi cña thÞ tr­êng, quan hÖ cung cÇu t¹i thêi ®iÓm CPH vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn kÌm theo do bªn b¸n hoÆc bªn mua ®Æt ra. ViÖc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ doanh nghiÖp ®­îc tiÕn hµnh theo tr×nh tù sau: - X¸c ®Þnh trÞ gi¸ vèn cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm thùc hiÖn CPH. - §¸nh gi¸ l¹i trÞ gi¸ tµi s¶n vµ vèn trong diÖn CPH, viÖc ®¸nh gi¸ l¹i do 1 c«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp víi ban vËn ®éng CPH ®¶m nhiÖm. - Ph©n tÝch ph­¬ng ¸n kinh doanh vµ lîi nhuËn trong 5 n¨m tíi. - X¸c ®Þnh s¬ bé trÞ gi¸ doanh nghiÖp theo ph­¬ng ¸n lîi nhuËn - ®èi chiÕu kÕt qu¶ nµy víi:TrÞ gi¸ vèn theo sæ s¸ch, TrÞ gi¸ vèn theo ®¸nh gi¸ l¹i. - so s¸nh víi vèn ®Çu t­ 1 doanh nghiÖp míi cã c«ng xuÊt t­¬ng ®­¬ng ë trong n­íc hoÆc ngoµi n­íc(cã trõ tû lÖ hao mßn t­¬ng ®­¬ng víi doanh nghiÖp CPH). - Dù kiÕn trÞ gi¸ doanh nghiÖp vµ b¸o c¸o lªn héi ®ång them ®Þnh xem xÐt tr­íc khi tr×nh lªn cÊp cã them quyÒn quyÕt ®Þnh. VÒ gi¸ trÞ ®Êt, trõ c¸c doanh nghiÖp cã ®Çu t­ vèn n­íc ngoµi, cßn c¸c doanh nghiÖp kh¸c, trong ®ã cã CTCP ®Òu kh«ng tÝnh trÞ gi¸ ®Êt vµo trÞ gi¸ doanh nghiÖp. C¸c doanh nghiÖp nµy sÏ nép tiÒn ®Êt hoÆc tiÒn thuª ®Êt hµng n¨m theo quy ®Þnh cña bé tµi chÝnh. Kho¶n tiÒn thuÕ ®Êt hoÆc tiÒn thuª ®Êt ®­îc ho¹ch to¸n vµo chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. - X¸c ®Þnh tæng sè cæ phÇn vµ mÖnh gi¸ cæ phiÕu. MÖnh gi¸ cæ phiÕu b»ng tæng trÞ gi¸ cña doanh nghiÖp chia cho tæng sè cæ phÇn. MÖnh gi¸ do Ban chØ ®¹o CPH cña tØnh quyÕt ®Þnh. Nãi chung mÖnh gi¸ cæ phiÕu nªn ®Æt ë møc thÊp ®Ó cã thÓ huy ®éng ®­îc mäi nguån vèn nhµn rçi, võa t¹o ®iÒu kiÖn dÔ dµng khi chuyÓn nh­îng cæ phiÕu. 5, §¨ng ký c«ng ty cæ phÇn míi VÒ nguyªn t¾c, c¸c DNNN ®¨ng ký kinh doanh theo nghÞ ®Þnh 88/H§BT ®Òu cã thÓ tiÕn hµnh CPH. Tuy nhiªn trong ®iÒu kiÖn n­íc ta hiÖn nay, víi môc tiªu ®· nªu ë trªn, nh÷ng doanh nghiÖp cã ®ñ c¸c yÕu tè sau ®©y sÏ lµ ®èi t­îng ®Ó thùc hiÖn CPH. Thø nhÊt, nh÷ng doanh nghiÖp cã quy m« võa (kh«ng qu¸ lín, mµ còng kh«ng qu¸ nhá). Vèn cæ phÇn võa ®ñ ®Ó sè ng­êi mua cæ phiÕu( sè cæ ®«ng) cho phÐp b¸n hÕt cæ phiÕu cña doanh nghiÖp. §iªï nµy ®¹t ra vÊn ®Ò khi tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ ph¶i dù tÝnh ®­îc sè l­îng cæ phiÕu b¸n ra cÇn thiÕt. c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ quèc doanh kh«ng n»m trong doanh môc nhµ n­íc cÇn ®Çu t­ 100% vÊn. Nh÷ng DNNN lµm ¨n cã l·i thùc hoÆc tr­íc m¾t tuy kh«ng cã l·i, gÆp khã kh¨n, song cã thÞ tr­êng æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn, høa hÑn mét t­¬ng lai tèt ®Ñp. VI. T×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn: §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, gi¶i quyÕt vµ xö ký hµi hoµ lîi Ých gi÷a nhµ n­íc, doanh nghiÖp vµ ng­êi lao ®éng, T×nh h×nh kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn: - Gi÷ nguyªn gi¸ tri thuéc vèn nhµ n­íc hiÖn cã t¹i doanh nghiÖp , ph¸t hµnh thªm cæ phiÕu nh»m huy ®éng thªm vèn cña x· héi ®Ó ®Çu t­ vµo sabr xuÊt kinh doanh. H×nh thøc nay ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp mµ nhµ n­íc cÇn gi÷ mét tû lÖ cæ phÇn nhÊt ®Þnh trong doanh nghiÖp vµ doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶, cÇn vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh -B¸n bít phÇn vèn nhµ n­íc hiÖn cã t¹i doanh nghiÖp cho ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp vµ c¸c nhµ ®Çu t­ kh¸c ®Ó chuyÓn thµnh CTCP. H×nh thøc nµy ®­îc ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp ch­a cÇn huy ®éng thªm vèn mµ chØ c¬ cÊu l¹i quyÒn së h÷u vÒ vèn vµ biÖn ph¸p qu¶n lý doanh nghiÖp -B¸n toµn bé phÇn vèn nhµ n­íc hÖn cã t¹i doanh nghiÖp, ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp mµ nhµ n­íc kh«ng cÇn anøm gi÷ cæ phÇn chi phèi Trªn thùc tÕ trong qu¶ tr×nh thùc hiÖn ,tuú ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng doanh nghiÖp, cã thÓ kÕt hîp gi÷a c¸c h×nh thøc trªn. Song dï ¸p dông theo bÊt cø h×nh thøc nµo th× ng­êi lao ®«ng trong doanh nghiÖp CPH còng ®­îc mua mét tû lÖ cæ phÇn nhÊt ®Þnh theo møc gi¸ ­u ®·i cña Nhµ n­íc, ®­îc ­u tiªn mua tr­íc cæ phÇn theo gi¸ b×nh th­êng. C¬ chÕ nµy nh»m môc ®Ých t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ng­êi lao ®éng trë thµnh ng­êi chñ thùc sù cña doanh nghiÖp, t¹o ®éng lùc trong s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ trong kiÓm tra, gi¸m s¸t cña ng­êi lao ®éng ®èi víi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. §ång thêi trong qu¸ tr×nh CPH TiÒn thu ®­îc tõ b¸n cæ phÇn thuéc vèn nhµ n­íc dïng ®Ó trî cÊp cho sè lao ®«ng d«i d­, ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i ®Ó gi¶i quyÕt viÖc lµm míi cho ng­êi lao ®éng vµ bæ sung vèn cho DNNN cÇn ­u tiªn cñng cè, kh«ng ®­a vµo chi tiªu th­êng xuyªn cña Ng©n s¸ch Nhµ n­íc - §èi t­îng CPH ban gåm: c¸c DNNN, bé phËn DNNN mµ Nhµ n­íc kh«ng cÇn gi÷ 100% vèn. Trong qu¸ tr×nh CPH, c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ cña doanh nghiÖp mµ lùa chän h×nh thøc ®Ó tiÕn hµnh cho phï hîp nh­: gi÷ nguyªn gi¸ trÞ doanh nghiÖp, ph¸t hµnh cæ phiÕu thu hót thªm vèn cho s¶n xuÊt, kinh doanh, b¸n bít phÇn vèn nhµ n­íc cho c¸c nhµ ®Çu t­ trong vµ ngoµi doanh nghiÖp, b¸n toµn bé phÇn vèn nhµ n­íc hoÆc kÕt hîp gi÷a h×nh thøc b¸n mét phÇn( hoÆc toµn bé) vèn nhµ n­íc, ®ång thêi ph¸t hµnh cæ phiÕu ®Ó thu hót thªm vèn cho doanh nghiÖp - Trong tr­êng hîp CTCP tæ chøc l¹i ho¹t ®éng kinh doanh, thay ®æi c«ng nghÖ dÉn ®Õn thõa lao ®éng th× chØ ®­îc chÊm døt hîp ®ång víi ng­êi lao ®«ng sau 12 th¸ng kÓ tõ khi CTCP ®i vµo ho¹t ®éng. Nõu ng­êi lao ®éng bÞ chÊm døt hîp ®ång lao ®éng sÏ ®­îc h­ëng mäi chÝnh s¸ch nh­ quy ®Þnh hiÖn hµnh + NhËn xÐt c¸ch thøc cæ phÇn ho¸: X¸c ®Þnh gi¸ trÞ thùc tÕ cña doanh nghiÖp ®Ó CPH ®Õn nay v©n lµ mét bµi to¸n nan gi¶i. NÕu x¸c ®Þnh gi¸ trÞ qu¸ cao th× doanh nghiÖp mÊt tÝnh hÊp dÉn, cæ phÇn b¸n ra kh«ng t×m ®­îc nhµ ®Çu t­. Song nÕu x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp qu¸ thÊp th× nhµ n­íc chÞu thua thiÖt. Trong khi ®ã kü thuËt ®Þnh gi¸ tµi s¶n hiÖn cã bÞ cho lµ qu¸ l¹c hËu ch­a thÓ hiÖn xu h­íng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp vµ ch­a phï hîp víi lo¹i h×nh doanh nghiÖp cã Ýt tµi s¶n. Ngoµi ra cßn bá qua mét yÕu tè quan träng cÊu thµnh nªn gi¸ trÞ doanh nghiÖp, ®ã lµ gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt. Theo c¸c chuyªn gia tµi chÝnh ë nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi, khi x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp th­êng ¸p dông nhiÒu ph­¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ ®Ó cuèi cïng t×m ra mét ®¸p sè ®óng. Nh­ng ë ViÖt Nam hiÖn chØ ¸p dông mét ph­¬ng ph¸p duy nhÊt lµ tÝnh tµi s¶n rßng. NghÜa lµ gi¸ trÞ doanh nghiÖp ®­îc x¸c ®Þnh dùa trªn gi¸ trÞ ghi trong sæ s¸ch vµ mét sè yÕu tè kh¸c nh­ vÞ thÕ, uy tÝn. ChÝnh v× thÕ mµ kÕt qu¶ nhiÒu khi kh«ng thu ®­îc nhiÒu khi kh«ng phï hîp víi thùc tÕ. C¬ chÕ ®Þnh gi¸ hiÖn nay cßn tån t¹i nhiÒu bÊt cËp vµ ch­a tÝnh hÕt ®­îc nh÷ng tr­êng hîp ph¸t sinh trong thùc tÕ. Do ®ã cÇn ph¶i cã nh÷ng ph­¬ng h­íng gi¶i quyÕt cô thÓ: Nhµ n­íc cÇn cÊp thªm nh÷ng ­u ®·i cho doanh nghiÖp. - Ngoµi ra khi doanh nghiÖp ®· ®­îc CPH th× mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i quay theo vßng cña thÞ tr­êng. V× thÕ khi x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp chóng ta nªn gãi gän trong 3 ch÷ “ thÞ tr­êng ho¸”, nghÜa lµ viÖc ®Þnh gi¸ tµi s¶n kh«ng nªn phô thuéc vµo ý muèn chñ quan cña bÊt kú ai. - C¸c chuyªn gia tµi chÝnh quèc tÕ th× cho r»ng ®Êu gi¸ lµ ph­¬ng ph¸p tèt nhÊt ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doah nghiÖp. Bëi theo hä khi g¾n qu¸ tr×nh CPH víi thÞ tr­êng chøng kho¸n th× c¸c giao dÞch gi÷a ng­êi mua vµ ng­êi b¸n sÏ cho thÊy c¸c møc gi¸ chuÈn vÒ cæ phiÕu cña c¸c doanh nghiÖp. KÕt luËn Sau h¬n 10 n¨m thùc hiÖn chñ tr­¬ng CPH ë ViÖt Nam ®· kh¼ng ®Þnh CPH lµ qu¸ tr×nh ®a d¹ng ho¸ chñ së h÷u ®èi víi doanh nghiÖp nhµ n­íc nh»m thu hót c¸c nguån vèn vµ kinh nghiÖm s¶n xuÊt tõ c¸c nhµ ®Çu t­ vµ ng­êi lao ®éng, t¹o c¬ së cho viÖc ®æi míi c¸c quan hÖ qu¶n lý vµ ph©n phèi s¶n phÈm, t¹o ®éng lùc míi ph¸t huy quyÒn tù chñ kinh doanh, n©ng cao hiÖu qu¶ vµ søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp, thóc ®Èy qu¸ tr×nh tÝch tô vµ tËp trung vèn nh»m hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc rÊt ®¸ng khÝch lÖ, th× ch­¬ng tr×nh CPH so víi yªu cÇu vµ kÕ ho¹ch ®Ò ra cßn rÊt chËm chÝnh v× vËy cæ phÇn ho¸ DNNN cÇn ph¶i ®­îc t¨ng tèc vµ ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n theo h­íng “ thÞ tr­êng ho¸” cïng víi viÖc dµnh ­u ®·i hîp lý cho c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn, ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp. CÇn tÝnh ®óng, ®ñ gi¸ trÞ doanh nghiÖp vµ tiÕn hµnh CPH c«ng khai, réng r·i trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n, hç trî vµ vËn hµnh c¸c doanh nghiÖp sau CPH theo c¸c nguyªn t¾c thÞ tr­êng vµ th«ng lÖ quèc tÕ… cã nh­ vËy míi ®¹t ®­îc môc tiªu t¨ng c­êng huy ®éng vèn ngoµi ng©n s¸ch Nhµ n­íc, c¶i thiÖn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng vµ tÝnh c¹nh tranh cña khu vùc kinh tÕ Nhµ n­íc nãi riªng, nÒn kinh tÕ nãi chung… ®¸p øng c¸c yªu cÇu vµ th¸ch thøc cña héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh luËt kinh tÕ ( §¹i häc Qu¶n Lý vµ Kinh Doanh – Hµ Néi) ChÕ ®é míi vÒ qu¶n lý tµi chÝnh vµ CPH doanh nghiÖp nhµ n­íc ( Bé Tµi chÝnh) CPH vµ gi¶i ph¸p quan träng trong c¶i c¸ch DNNN ( Chu ViÕt L©n- ChÝnh trÞ Quèc gia) Hái ®¸p luËt doanh nghiÖp vµ c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh ( Th­ viªn tr­êng §H QL $ KD – Hµ Néi) B¸o ph¸p luËt ( phßng t­ liÖu) LuËt doanh nghiÖp nh÷ng ®iÓm ®æi míi vµ mét sè vÊn ®Ò ®Æt ra trong c¬ chÕ thÞ tr­êng