Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và xác định giá thành công trình ở Xí nghiệp Sông Đà 2.07, Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 2 – Tổng công ty Sông Đà

Đất nước ta đã trải qua hai mươi năm thực hiện công cuộc đổi mới. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, ngành xây dựng cũng đã không ngừng lớn mạnh cả về lượng và chất. Khẳng định được vai trò then chốt của mình trong công cuộc đổi mới kinh tế, phát triển đất nước. Nhất là từ khi nền kinh tế nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước và gia nhập vào các tổ chức kinh tế chính trị như: ASEAN, AFTA, APEC. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi đất nước ta đã chính thức là thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO, thì công tác xây dựng cơ bản càng giữ một vai trò vô cùng quan trọng vì nó tạo ra “Bộ xương sống” cho nền kinh tế, vai trò này chi phối tới hầu hết các ngành kinh tế khác. Chính vì vậy đòi hỏi phải có cơ chế quản lý và cơ chế tài chính một cách chặt chẽ cả ơ tầm vi mô và tầm vĩ mô đối với công tác xây dựng cơ bản. Trong giai đoạn hiện nay, các quy luật của nền kinh tế thị trường hoạt động mạnh mẽ đặc biệt là quy luật cạnh tranh, điều này khiến các doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để đứng vững và khẳng định vị trí của mình trên thị trường. Mặt khác trong nền kinh tế thị trường hiện nay tôi đa hoá lợi nhuận luôn là mục tiêu của các doanh nghiệp. Muốn làm được điều đó không còn cách nào khác các doanh nghiệp phải khẳng định được chất lượng và giá cả của mình. Chất lượng tốt, giá thành hạ trở thành mục tiêu trực tiếp để doanh nghiệp có thể đạt được các mục tiêu xa hơn. Hạch toán kế toán là bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống quản lý kinh tế tài chính, nó đóng vai trò tích cực trong việc quản lý và điều hành kiểm soát các hoạt động kinh tế. Thực hiện tốt công tác kế toán , đặc biệt là công tác kế toán tập hợp chi phí và xác định giá thành sản phẩm xây lắp, sẽ hạn chế được gian lận trong xây lắp, là cơ sở để giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp và tạo lập uy tín của doanh nghiệp trên thương trường. Nhận thức được tầm quan trọng đó, với những kiến thức đã tích luỹ được trong quá trình học tập và sau một thời gian thực tập tại Xí nghiệp Sông Đà 2.07, Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 2 – Tổng công ty Sông Đà, được sự hướng dẫn tận tình của Thầy giáo, T.S Lê Quang Bính. Cô giáo, Th.S Nguyễn Thị Kim Ngân và các cô, chú, anh, chị trong Xí nghiệp nói chung và trong Ban tài chính kế toán nói riêng em đã lựa chọn và nghiên cứu đề tài: “Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và xác định giá thành công trình ở Xí nghiệp Sông Đà 2.07, Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 2 – Tổng công ty Sông Đà” làm luận văn tốt nghiệp. Kết cấu luận văn bao gồm: Chương 1: Tình hình chung và các điều kiện sản xuất chủ yếu của Xí nghiệp Sông Đà 2.07 Chương 2 : Phân tích tài chính và tình hình thực hiện giá thành của Xí nghiệp Sông Đà 2.07 năm 2006. Chương 3 : Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và xác định giá thành công trình ở Xí nghiệp Sông Đà 2.07.

doc13 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1705 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và xác định giá thành công trình ở Xí nghiệp Sông Đà 2.07, Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 2 – Tổng công ty Sông Đà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lêi nãi dÇu §Êt n­íc ta ®· tr¶i qua hai m­¬i n¨m thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, ngµnh x©y dùng còng ®· kh«ng ngõng lín m¹nh c¶ vÒ l­îng vµ chÊt. Kh¼ng ®Þnh ®­îc vai trß then chèt cña m×nh trong c«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ, ph¸t triÓn ®Êt n­íc. NhÊt lµ tõ khi nÒn kinh tÕ n­íc ta chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc vµ gia nhËp vµo c¸c tæ chøc kinh tÕ chÝnh trÞ nh­: ASEAN, AFTA, APEC. §Æc biÖt trong giai ®o¹n hiÖn nay khi ®Êt n­íc ta ®· chÝnh thøc lµ thµnh viªn cña tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi WTO, th× c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n cµng gi÷ mét vai trß v« cïng quan träng v× nã t¹o ra “Bé x­¬ng sèng” cho nÒn kinh tÕ, vai trß nµy chi phèi tíi hÇu hÕt c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c. ChÝnh v× vËy ®ßi hái ph¶i cã c¬ chÕ qu¶n lý vµ c¬ chÕ tµi chÝnh mét c¸ch chÆt chÏ c¶ ¬ tÇm vi m« vµ tÇm vÜ m« ®èi víi c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n. Trong giai ®o¹n hiÖn nay, c¸c quy luËt cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ho¹t ®éng m¹nh mÏ ®Æc biÖt lµ quy luËt c¹nh tranh, ®iÒu nµy khiÕn c¸c doanh nghiÖp ph¶i t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó ®øng v÷ng vµ kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr­êng. MÆt kh¸c trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng hiÖn nay t«i ®a ho¸ lîi nhuËn lu«n lµ môc tiªu cña c¸c doanh nghiÖp. Muèn lµm ®­îc ®iÒu ®ã kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c c¸c doanh nghiÖp ph¶i kh¼ng ®Þnh ®­îc chÊt l­îng vµ gi¸ c¶ cña m×nh. ChÊt l­îng tèt, gi¸ thµnh h¹ trë thµnh môc tiªu trùc tiÕp ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu xa h¬n. H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ bé phËn cÊu thµnh quan träng cña hÖ thèng qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh, nã ®ãng vai trß tÝch cùc trong viÖc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kÕ to¸n , ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p, sÏ h¹n chÕ ®­îc gian lËn trong x©y l¾p, lµ c¬ së ®Ó gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, h¹ gi¸ thµnh, t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp vµ t¹o lËp uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn th­¬ng tr­êng. NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng ®ã, víi nh÷ng kiÕn thøc ®· tÝch luü ®­îc trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ sau mét thêi gian thùc tËp t¹i XÝ nghiÖp S«ng §µ 2.07, Chi nh¸nh C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 2 – Tæng c«ng ty S«ng §µ, ®­îc sù h­íng dÉn tËn t×nh cña ThÇy gi¸o, T.S Lª Quang BÝnh. C« gi¸o, Th.S NguyÔn ThÞ Kim Ng©n vµ c¸c c«, chó, anh, chÞ trong XÝ nghiÖp nãi chung vµ trong Ban tµi chÝnh kÕ to¸n nãi riªng em ®· lùa chän vµ nghiªn cøu ®Ò tµi: “Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ x¸c ®Þnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh ë XÝ nghiÖp S«ng §µ 2.07, Chi nh¸nh C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 2 – Tæng c«ng ty S«ng §µ” lµm luËn v¨n tèt nghiÖp. KÕt cÊu luËn v¨n bao gåm: Ch­¬ng 1: T×nh h×nh chung vµ c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt chñ yÕu cña XÝ nghiÖp S«ng §µ 2.07 Ch­¬ng 2 : Ph©n tÝch tµi chÝnh vµ t×nh h×nh thùc hiÖn gi¸ thµnh cña XÝ nghiÖp S«ng §µ 2.07 n¨m 2006. Ch­¬ng 3 : Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ x¸c ®Þnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh ë XÝ nghiÖp S«ng §µ 2.07. Do thêi gian vµ tr×nh ®é nghiªn cøu cßn h¹n chÕ, ph¹m vi ®Õ tµi réng nªn luËn v¨n nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. V× vËy em rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o cïng toµn thÓ Ban l·nh ®¹o vµ Ban tµi chÝnh kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp S«ng §µ 2.07, ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh tèt luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Hµ Néi, ngµy 25 th¸ng 5 n¨m 2007 Sinh viªn : NguyÔn Träng Kiªn ch­¬ng1 t×nh h×nh chung vµ c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp S«ng §µ 2.07. 1.1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña XÝ nghiÖp S«ng §µ 2.07 XÝ nghiÖp S«ng §µ 2.07 tiÒn th©n lµ xÝ nghiÖp x©y l¾p sè 1 trùc thuéc C«ng ty ®Çu t­ ph¸t triÓn ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp S«ng §µ. C¨n cø quyÕt ®Þnh sè: 26/TCT– TC§T ngµy 24/ 05/ 2002 cña Tæng Gi¸m §èc Tæng C«ng Ty S«ng §µ. XÝ nghiÖp x©y l¾p sè 1 lµ ®¬n vÞ ho¹t ®éng phô thuéc theo ph©n cÊp cô thÓ cña c«ng ty ®Çu t­ ph¸t triÓn ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp S«ng §µ, ®­îc sö dông con dÊu ®Ó giao dÞch c«ng t¸c theo mÉu quy ®Þnh. Trô së ®ãng t¹i: Nhµ 62 - Ngâ 83 - §­êng Tr­êng Chinh - Ph­êng Ph­¬ng LiÖt - QuËn Thanh Xu©n - Thµnh Phè Hµ Néi. §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp còng nh­ C«ng ty ®Çu t­ ph¸t triÓn §« thÞ vµ Khu c«ng nghiÖp S«ng §µ theo quyÕt ®Þnh sè 14/TCT-TC§T ngµy 04/ 08/ 2003 cña Tæng Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ viÖc s¸p nhËp XÝ nghiÖp x©y l¾p sè 1 ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty §Çu t­ ph¸t triÓn §« thÞ vµ Khu c«ng nghiÖp S«ng §µ vµo C«ng ty S«ng §µ 2 vµ ®æi tªn thµnh “ XÝ nghiÖp S«ng §µ 2.07”, kÓ tõ ngµy 10 / 08 / 2003. Trô së ®ãng t¹i: TÇng 1 Toµ nhµ S«ng §µ - Nh©n ChÝnh – 162A NguyÔn Tu©n - Ph­êng Nh©n ChÝnh - QuËn Thanh Xu©n - Hµ Néi. M· sè thuÕ : 0500236821 – 009. Sè tµi kho¶n : 45010000005810. T¹i Ng©n hµng §Çu t­ vµ ph¸t triÓn Hµ T©y Trong qu¸ tr×nh 5 n¨m ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn, mÆc dï cßn non trÎ nh­ng víi sù n¨ng ®éng s¸ng t¹o, chñ ®éng trong c«ng viÖc cña ®éi ngò Ban Gi¸m ®èc vµ tËp thÓ CBCNVC. Chi nh¸nh C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 2 – XÝ nghiÖp S«ng §µ 2.07 ®· tõng b­íc kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr­êng x©y dùng d©n dông vµ mét sè lÜnh vùc kinh doanh kh¸c. N¨m n¨m qua, ®¬n vÞ ®· vµ ®ang tham gia thi c«ng nhiÒu dù ¸n nh­: San nÒn khu §« thÞ míi Mü §×nh, Dù ¸n 62A Tr­êng Chinh, Dù ¸n Pacific Place, Dù ¸n Sµi Gßn Pearl (TP Hå ChÝ Minh) vµ hµng lo¹t c¸c dù ¸n kh¸c. Toµn bé c¸c dù ¸n do ®¬n vÞ tham gia thi c«ng ®Òu ®¶m b¶o ®­îc tiÕn ®é, ®¹t yªu cÇu vÒ chÊt l­îng mü thuËt vµ an toµn lao ®éng. §Æc biÖt, c«ng tr×nh Chung c­ 11 tÇng – L« 3B Dù ¸n khai th¸c khu ®Êt 62 Tr­êng Chinh ®· vinh dù ®­îc UBND thµnh phè Hµ Néi g¾n biÓn “ C«ng tr×nh chÊt l­îng tiªu biÓu” chao mõng 50 n¨m Gi¶i phãng Thñ ®«. Gi¸ trÞ SXKD cña ®¬n vÞ t¨ng tr­ëng ®¹t møc b×nh qu©n 15 – 20% n¨m, s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, tû suÊt lîi nhuËn trªn doanh thu hµng n¨m ®¹t b×nh qu©n 04-05%. Ho¹t ®éng tµi chÝnh lµnh m¹nh ®¶m b¶o ®óng luËt vµ c¸c quy ®Þnh vÒ tµi chÝnh cña Nhµ n­íc. Tuy thêi gian ho¹t ®éng ch­a nhiÒu, song ®¬n vÞ ®· tÝch luü ®­îc rÊt nhiÒu kinh nghiÖm trong c«ng t¸c qu¶n lý, thi c«ng vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt. Víi ®éi ngò c¸n bé h¬n 500 c¸n bé, kü s­, c«ng nh©n viªn lµnh nghÒ vµ giµu kinh nghiÖm. Lu«n ®Æc biÖt chó träng ®Çu t­ ®æi míi trang thiÕt bÞ vµ lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ ®Çu tiªn thùc hiÖn chuyÓn giao vµ ¸p dông nh÷ng c«ng nghÖ míi tiªn tiÕn nhÊt trong qu¸ tr×nh thi c«ng toµ nhµ cao tÇng vµ ®­îc chñ ®Çu t­ ®¸nh gi¸ cao. §iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn qua kÕt qu¶ thùc hiÖn mét sè chØ tiªu chÝnh trong n¨m 2006: Gi¸ trÞ s¶n l­îng: 178.367.268.152 VN§  Lao ®éng tiÒn l­¬ng:  - Tæng sè CBCNV: 688 ng­êi  - Thu nhËp b×nh qu©n: 2.045.099 VN§/ng­êi/th¸ng  Tæng doanh thu: 144.075.116.748 VN§  Lîi nhuËn tr­íc thuÕ: 3.149.496.423 VN§  1.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô vµ ngµnh nghÒ kinh doanh cña XÝ nghiÖp 1.2.1. Chøc n¨ng nhiÖm vô Lµ mét ®¬n vÞ míi ®­îc thµnh lËp víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô chñ yÕu lµ thùc hiÖn triÓn khai thi c«ng x©y dùng c¸c dù ¸n, c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trong vµ ngoµi n­íc. Lµ ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 2, do ®ã XÝ nghiÖp cè nhiÖm vô nhËn, sö dông vèn cã hiÖu qu¶ tµi s¶n vµ nguån vèn c«ng ty giao, ®¶m bao kinh doanh b¶o toµn vèn vµ cã l·i. Cã nhiÖm vô thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh doanh theo quy ®Þnh vÒ ph©n cÊp qu¶n lý tµi chÝnh cña C«ng ty cho XÝ nghiÖp. 1.2.2. Ngµnh nghÒ kinh doanh XÝ nghiÖp S«ng §µ 2.07, lµ ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 2, giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè: 0113011980 do Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ Thµnh phè Hµ Néi cÊp. Ngµnh nghÒ kinh doanh bao gåm: X©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, d©n dông vµ h¹ tÇng ®« thÞ X©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng: ®­êng bé, s©n bay, bÕn c¶ng Trang trÝ néi thÊt c«ng tr×nh S¶n xuÊt khai th¸c, kinh doanh vËt liÖu x©y dùng X©y dùng c«ng tr×nh thuû lîi: ®ª ®Ëp, hå chøa n­íc, hÖ thèng t­íi tiªu 1.3. C«ng nghÖ s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp Lµ ®¬n vÞ x©y dùng c¬ b¶n cho nªn s¶n phÈm cña XÝ nghiÖp còng mang nh÷ng nÐt ®Æc tr­ng chung cña ngµnh x©y dùng. Khi nhËn ®­îc c¸c c«ng tr×nh do C«ng ty giao hay do tham gia ®Êu thÇu, XÝ nghiÖp b¾t ®Çu lËp c¸c ph­¬ng ¸n thi c«ng vµ chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó thi c«ng. Mçi lo¹i c«ng tr×nh cã mét quy tr×nh thi c«ng kh¸c nhau, nh­ng ®èi víi c«ng tr×nh lµ nhµ cao tÇng th× cè thÓ kh¸i qu¸t quy tr×nh s¶n xuÊt theo s¬ ®å (1-1)sau: S¬ ®å 1-1: Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt 1.4. C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña XÝ nghiÖp 1.4.1. §iÒu kiÖn ®Þa lý XÝ nghiÖp S«ng §µ 2.07 cã trô së chÝnh ®Æt t¹i tÇng mét toµ nhµ S«ng §µ - Nh©n ChÝnh, Thanh Xu©n, Hµ Néi. N»m t¹i Thñ ®« Hµ Néi, trung t©m v¨n ho¸ chÝnh trÞ lín cña c¶ N­íc, l¹i gÇn C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 2 vµ Tæng C«ng ty S«ng §µ, do ®ã XÝ nghiÖp cã nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó cËp nhËt n¨m b¾t th«ng tin kinh tÕ, chÝnh trÞ lÉn th«ng néi bé mét c¸ch nhanh nhÊt chÝnh x¸c nhÊt. T¹o ®iÒu kiÖn cho XÝ nghiÖp trong viÖc tham gia ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ hiÖn t¹i vµ trong t­¬ng lai. §Æc biÖt gÇn C«ng ty mÑ, nªn XÝ nghiÖp lu«n nhËn ®­îc sù ­u ¸i vµ chØ ®¹o s¸t sao cña c«ng ty mÑ. Nhê vËy XÝ nghiÖp S«ng §µ 2.07 sÏ kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ ngµy cµng v÷ng h¬n trªn con ®­êng ph¸t triÓn. 1.4.2. KhÝ hËu thêi tiÕt Do s¶n phÈm x©y l¾p cã tÝnh ®Æc thï riªng, n¬i s¶n xuÊt còng lµ n¬i tiªu thô, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt th­êng diÔn ra ngoµi trêi vµ kÐo dµi, chÞu t¸c ®éng trùc tiÕp cña tù nhiªn vµ m«i tr­êng. Do ®ã ®iÒu kiÖn khÝ hËu thêi tiÕt ®· ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Ðn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp. MÆt kh¸c do ®Þa bµn ho¹t ®éng r«ng, tr¶i dµi trªn kh¾p c¶ N­íc, MiÒn B¾c cã bèn mïa víi ®Æc ®iÓm næi bËt lµ nhiÖt ®íi Èm giã mïa. NhiÖt ®é trung b×nh lµ 230 – 240 C, tuy nhiªn cã nh÷ng ngµy trêi n¾ng nãng lªn tíi 400C, l­îng m­a kh¸ lín 1600 – 1800mm/n¨m(trung b×nh mét n¨m cã kho¶ng 145 ngµy m­a) nªn ®· ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh. MiÒn Nam cã hai mïa m­a vµ mïa kh«, mïa m­a b¾t ®Çu tõ th¸ng 4 ®Õn th¸ng 10, l­îng m­a trung b×nh tõ 1200mm – 2000mm ®Æc biÖt tËp trung nhiÒu vµo th¸ng 7 vµ th¸ng 8, nhiÖt ®é trung b×nh 270C cã ngµy lªn ®Õn 390C, m­a rµo kÌm theo sÊm chíp. Mïa kh« b¾t ®Çu tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 3 n¨m sau, nhiÖt ®é h¹ thÊp t­¬ng ®èi thuËn lîi cho viÖc x©y dùng, tuy nhiªn l¹i hay cã b·o. Víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ m«i tr­êng nh­ vËy ®· cã nhiÒu ¶nh h­ëng xÊu ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiÖp, ®Æc biÖt lµ nh÷ng n¬i vïng s©u vïng xa ®iÒu kiÖn giao th«ng khã kh¨n. 1.4.3. §iÒu kiÖn vµ giao th«ng vµ kinh tÕ chÝnh trÞ vïng a. §iÒu kiÖn vÒ giao th«ng Cã trô së ®Æt t¹i Thñ ®« Hµ Néi nªn ®iÒu kiÖn vÒ giao th«ng cña XÝ nghiÖp rÊt thuËn lîi cho viÖc giao dÞch, ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ. Tuy nhiªn do ®Æc thï cña ngµnh x©y l¾p qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiªu thô ®Òu diÔn ra t¹i cïng mét nêi vµ t¹i vÞ trÝ ®Æt c«ng tr×nh. Bªn c¹nh ®ã c¸c c«ng tr×nh kh«ng tËp trung vµ n»m d¶i r¸c trªn kh¾p c¶ N­íc, chÝnh v× vËy trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh XÝ nghiÖp ®· chÞu nhiÒu ¶nh h­ëng cña ®iÒu kiÖn giao th«ng. Víi nh÷ng dù ¸n, c«ng tr×nh ë thµnh thÞ hay ®ång b»ng ®iÒu kiÖn giao th«ng cßn thuËn lîi cho viÖc cung øng vËt t­, trang thiÕt bÞ, di chuyÓn m¸y mãc phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®­îc kÞp thêi vµ nhanh chãng. Tuy nhiªn víi nh÷ng c«ng tr×nh, dù ¸n cã vÞ trÝ ë vïng s©u vïng xa, miÒn nói, viÖc ®i l¹i lµ v« cïng khã kh¨n do ®ã ®· g©y ¶nh h­ëng vµ thiÖt h¹i kh«ng nhá ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp. b. §iÒu kiÖn vÒ kinh tÕ chÝnh trÞ vïng XÝ nghiÖp S«ng §a 2.07 cã trô së chÝnh t¹i Thñ ®« Hµ Néi, lµ trung t©m v¨n ho¸, chÝnh trÞ, kinh tÕ lín cña c¶ N­íc. §©y lµ ®iÒu kiÖn v« cïng thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn cña XÝ nghiÖp. §Æc biÖt trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y nÒn kinh tÕ N­íc ta kh«ng ngõng ph¸t triÓn, chÝnh trÞ æn ®Þnh, nhu cÇu vÒ c¬ së h¹ tÇng kh«ng ngõng t¨ng cao. §iÒu nµy ®¶m b¶o cho XÝ nghiÖp yªn t©m s¶n xuÊt vµ ngµy cµng cã nhiÒu c¬ héi ®Çu t­ ph¸t triÓn vµ më réng thÞ tr­êng. 1.4.4. Trang thiÕt bÞ kü thuËt Do lµ ®¬n vÞ míi ®­îc thµnh lËp nªn phÇn lín m¸y mãc thiÕt bÞ cña XÝ nghiÖp ®­îc ®Çu t­ míi. Nh÷ng m¸y mãc nµy phÇn lín xuÊt xø tõ Trung Quèc, NhËt, Nga… vµ cã hiÖu suÊt lµm viÖc lín. Ngoµi nh÷ng m¸y mãc ®­¬ch ®µu t­ mua míi, XÝ nghiÖp cßn cã thÓ huy ®éng vµ sö dông nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ ®­îc ®iÒu chuyÓn trong néi bé C«ng ty. Sè l­îng m¸y mãc thiÕt bÞ ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua b¶ng 1-1 d­íi ®©y. B¶ng thèng kª c¬ së vËt chÊt kü thuËt B¶ng 1-1 Stt Tªn tµi s¶n §vt Sè l­îng N­íc s¶n xuÊt  1 M¸y mãc thiÕt bÞ C¸i   Qu¹t th«ng giã C¸i 12 Trung Quèc  M¸y b¬m n­íc ch×m C¸i 5 NhËt B¶n  M¸y b¬m bª t«ng BSA-1407 C¸i 5 Trung Quèc  M¸y xoa mÆt bª t«ng C¸i 10 Trung Quèc  M¸y xoa mÆt nÒn Teonel HT36 C¸i 7 Nga  M¸y c¾t uÊn GW640BH C¸i 15 Trung Quèc  M¸y xóc lËt KAWASAKI C¸i 2 NhËt B¶n  M¸y Lu C¸i 1 NhËt B¶n  M¸y ph¸t ®iÖn C¸i 1 Trung Quèc  CÇn trôc th¸p vµ dµn C¸i 2 Trung Quèc  2 ThiÕt bÞ qu¶n lý    M¸y tÝnh s¸ch tay TOSIBA C¸i 1 NhËt B¶n  M¸y photocopy RICOH C¸i 2 NhËt B¶n  ThiÕt bÞ dông cô qu¶n lý Bé 5 NhËt B¶n  3 Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i    ¤t« COROLLA ChiÕc 1 Nga  Xe «t« trén HUYNHDAI ChiÕc 5 Hµn Quèc  ¤t« TOYOTA ChiÕc 1 NhËt B¶n  1.5. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña XÝ nghiÖp XÝ nghiÖp S«ng §µ 2.07 lµ mét ®¬n vÞ ho¹t ®éng phô thuéc, v× vËy bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp ®­îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn thµnh c¸c ban thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lý nhÊt ®Þnh. Cô thÓ ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å d­íi ®©y: S¬ ®å 1-2 Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý t¹i XÝ nghiÖp S«ng §µ 2.07 a. Ban Gi¸m ®èc gåm 1 Gi¸m ®èc vµ 1 Phã gi¸m ®èc - Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý ®iÒu hµnh toµn diÖn c¸c mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña XÝ nghiÖp theo kÕ ho¹ch hµng n¨m ®­îc c«ng ty phª duyÖt. Ngoµi tr¸ch nhiÖm phô tr¸ch chung, cßn trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c lÜnh vùc sau: + C«ng t¸c x©y dùng ®Þnh h­íng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp. + C«ng t¸c tæ chøc nh©n sù vµ ®µo t¹o. + C«ng t¸c x©y dùng c¸c quy chÕ vµ quy ®Þnh qu¶nlý néi bé cña XÝ nghiÖp + C«ng t¸c thi ®ua khen th­ëng vµ kû lô©t. + C«ng t¸c tµi chÝnh- kÕ to¸n. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc c«ng ty vµ tËp thÓ lao ®éng cña XÝ nghiÖp vÒ viÖc qu¶n lý diÒu hµnh mäi mÆt s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña xÝ nghiÖp. - Phã Gi¸m ®èc gióp gi¸m ®èc XÝ nghiÖp ®iÒu hµnh c¸c lÜnh vùc sau: + C«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt. + C«ng t¸c qu¶n lý tiÕn ®é, tæ chøc biÖn ph¸p thi c«ng. + C«ng t¸c an toµn b¶o hé lao ®éng. + C«ng t¸c qu¶n lý kÕ ho¹ch . + C«ng t¸c qu¶n lý c¬ giíi, thiÕt bÞ thi c«ng. + C«ng t¸c tiÕp thÞ vµ chuÈn bÞ triÓn khai s¶n xuÊt NhiÖm vô cña phã gi¸m ®èc lµ gióp viÖc cho gi¸m ®èc vµ trùc tiÕp chØ huy c¸c bé phËn ®­îc ph©n c«ng uû quyÒn. b. C¸c phßng ban chøc n¨ng ®­îc tæ chøc theo yªu cÇu cña viÖc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh, chÞu sù chØ huy trùc hoÆc gi¸n tiÕp cña gi¸m ®èc bao gåm 4 ban víi c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô: - Ban qu¶n lý kü thuËt: C¨n cø vµo kÕ ho¹ch cña cÊp trªn giao lËp hå s¬ thiÕt kÕ, tr×nh cÊp trªn cã thÈm quyÒn phª duyÖt lµm c¨n cø cho Ban kÕ ho¹ch lËp hå s¬ dù to¸n c¸c c«ng tr×nh ®· ®­îc duyÖt. §èi víi c¸c c«ng tr×nh ®Êu thÇu ngoµi c¨n cø vµo thiÕt kÕ, kü thuËt cña bªn A, tæ chøc kiÓm tra hå s¬ vµ c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Ó v¹ch ra c¸c ph­¬ng ¸n thi c«ng tèi ­u nhÊt võa ®¶m b¶o thiÕt kÕ ®ång thêi ®¶m b¶o an toµn vÖ sinh lao ®éng trong thi c«ng. Trong khi kiÓm tra nÕu ph¸t hiÖn ra c¸c lçi kü thuËt, cã tr¸ch nhiÖm b¸o cho bªn A biÕt ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi. Gi¸m s¸t thi c«ng vµ nghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh vÒ mÆt kü thuËt. Thanh quyÕt to¸n vÒ khèi l­îng vµ lËp hå s¬ hoµn c«ng. C«ng t¸c ®¨ng kiÓm, b¶o d­ìng vµ söa ch÷a ®Þnh kú cho c¸c thiÕt bÞ, m¸y mãc ®¶m b¶o qu¸ tr×nh vËn hµnh. - Ban tæ chøc – Hµnh chÝnh: C«ng t¸c tæ chøc, ®µo t¹o c¸c bé ®Ò xuÊt lËp danh s¸ch b¸o c¸o c«ng ty, Tæng C«ng ty vÒ ®µo t¹o, båi d­êng phï hîp víi yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ, lËp b¸o c¸o thèng kª vµ ph©n lo¹i lao ®éng ®Þnh kú theo quy ®Þnh, lËp kÕ ho¹ch sö dông nh©n lùc vµ l­u tr÷ hå s¬ tuyÓn chän lao ®éng theo kÕ ho¹ch ®­îc giao. Thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ng­êi lao ®éng theo ph©n cÊp cña xÝ nghiÖp: ký kÕt hîp ®ång lao ®éng, ch¸m døt hîp ®ång lao ®éng, sa th¶i khen th­ëng, kû luËt, ®Ò xuÊt, nghiªn cøu chÕ ®é tiÒn l­¬ng, th­ëng ¸p dông trong xÝ nghiÖp phï hîp víi chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc. C«ng t¸c qu¶n lý b¶o hiÓm x· héi h­íng dÉn ng­êi lao ®éng thùc hiÖn chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, quyÕt to¸n víi c¬ quan b¶o hiÓm x· héi, thùc hiÖn chÝnh s¸ch x· héi. C«ng t¸c hµnh chÝnh v¨n phßng, tæ chøc tiÕp nhËn c¸c chr thÞ nghÞ quyÕt, c«ng v¨n giÊy tê cña c¬ quan cÊp trªn, c¸c c¸ nh©n vµ ®¬n vÞ ngoµi göi ®Õn còng nh­ c«ng v¨n göi ®i , l­u tr÷ tµi liÖu c«ng v¨n, cÊp ph¸t sö dông chÆt chÏ c¸c dông cô hµnh chÝnh v¨n phßng phÈm, phèi hîp víi c«ng ®oµn vµ ®oµn thanh niªn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng phong trµo v¨n ho¸ v¨n nghÖ thÓ thao. C«ng t¸c thanh tra b¶o vÖ: Thùc hiÖn c«ng t¸c tiÕp nhËn vµ chñ ®éng gi¶i quyÕt kÞp thêi chÝnh x¸c ®¬n th­ khiÕu n¹i cña CBCNV. Tæng hîp b¸o c¸o gi¸m ®èc xÝ nghiÖp kÞp thêi gi¶i quyÕt vµ b¸o c¸o cÊp trªn, cã kÕ ho¹ch vµ ph­¬ng ¸n b¶o vÖ tµi s¶n, b¶o vÖ c«ng tr×nh kho tµng vµ gi÷ v÷ng trËt tù trong ®Þa bµn xÝ nghiÖp. - Ban kinh tÕ - kÕ ho¹ch : Trªn së kÕ ho¹ch cÊp trªn giao, c¨n cø vµo kÕ ho¹ch vËt t­ cña c¸c c«ng tr×nh, tæng hîp yªu cÇu vËt t­ c¶ c¸c ®éi, c©n ®èi ®Ó cung cÊp kÞp thêi cho c¸c c«ng tr×nh thuéc xÝ nghiÖp qu¶n lý phôc vô thi c«ng, thu mua vµ cung cÊp c¸c lo¹i vËt t­ cho c¸c c«ng tr×nh. LËp kÕ ho¹ch vµ b¸o c¸o thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh theo c¸c kú b¸o c¸o( th¸ng, quý, n¨m), lËp dù ¸n ®Çu t­ thiÕt bÞ vµ so¹n th¶o c¸c hîp ®ång kinh tÕ cña xÝ nghiÖp ®¶m b¶o ®óng ph¸p luËt vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ. - Ban tµi chÝnh kÕ to¸n: Cã nhiÖm vô tæ chøc toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n trong ph¹m vi xÝ nghiÖp. Gióp l·nh ®¹o nh÷ng th«ng tin kinh tÕ cÇn thiÕt h­íng dÉn, chØ ®¹o kiÓm tra c¸c bé phËn trong ®¬n vÞ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch nh­ chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu, chÕ ®é h¹ch to¸n, chÕ ®é qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh. LËp kÕ ho¹ch vÒ tµi chÝnh hµng n¨m cho ®Çu t­ chiÒu s©u trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. H¹ch to¸n, quyÕt to¸n lµm b¸o c¸o quyÕt to¸n theo chÕ ®é b¸o c¸o kÕ to¸n cña Nhµ n­íc. c. M« h×nh tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt t¹i c«ng tr­êng: M« h×nh qu¶n lý t¹i c«ng tr­êng theo hai h×nh thøc, ®èi víi nh÷ng hîp ®ång kinh tÕ cã tÝnh chÊt phøc t¹p th× qu¶n lý tËp chung. §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh nhá lÎ, c«ng viÖc cã tÝnh chÊt ®¬n gi¶n cã gi¸ trÞ hîp ®ång nhá th× kho¸n gän c«ng tr×nh. M« h×nh tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt t¹i c«ng tr­êng ®­îc thÓ hiÖn d­íi s¬ ®å (1-3) sau: S¬ ®å 1-3 Tæ chøc s¶n xuÊt t¹i c«ng tr­êng XÝ nghiÖp S«ng §µ 2.07 ho¹t ®éng víi ®Çy ®ñ t­ c¸ch ph¸p nh©n, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã con ®Êu riªng , cã bé m¸y kÕ to¸n sæ kÕ to¸n riªng vµ ®­îc phÐp më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng. XÝ nghiÖp lµ bé phËn trung t©m ®øng ®Çu chØ ®¹o mäi ho¹t ®éng diÔn ra ë 4 ®éi trùc thuéc. §ång thêi lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc bé phËn chñ qu¶n, c¸c c¬ quan nhµ n­íc còng nh­ c¸c bªn liªn quan vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp. Víi t­ c¸ch ph¸p nh©n XÝ nghiÖp cã thÓ ®Êu thÇu c«ng tr×nh, nh©n thÇu x©y dùng. Trªn c¬ së hîp ®ång thi c«ng ®· ®­îc ký kÔt XÝ nghiÖp tiÕn hµnh giao kho¸n cho 4 ®éi c«ng tr×nh s¶n xuÊt thi c«ng. 1.6. T×nh h×nh tæ chøc s¶n xuÊt vµ lao ®éng cña XÝ nghiÖp 1.6.1. T×nh h×nh tæ chøc s¶n xuÊt cña XÝ nghiÖp XÝ nghiÖp cã sù ph©n c«ng nhiÖm vô cô thÓ, vÒ quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm tõng ®ång chÝ trong Ban gi¸m ®èc. X©y dùng chøc n¨ng nhiÖm vô cô thÓ vµ x©y dùng mèi liªn hÖ cña c¸c phßng ban nghiÖp vô. C¸c phßng ban l¹i cã sù ph©n c«ng nhiÖm vô cô thÓ cho tõng nh©n viªn, ®¶m b¶o c«ng t¸c ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. X©y dùng c¸c ®éi thi c«ng ®¶m b¶o vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng s¶n sµng phôc vô c«ng t¸c thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ®­îc giao. XÝ nghiÖp lÊy ngµnh nghÒ x©y l¾p lµm mòi nhän trong s¶n xuÊt kinh doanh, tËp chung môc tiªu x©y l¾p vµo thÞ tr­êng x©y dùng cao cÊp cô thÓ lµ c¸c dù ¸n
Luận văn liên quan