Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị Doanh nghiệp tại Công ty CP Diêm Thống Nhất

Mục lục Trang Lời mở đầu1 Phần I: Thực hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Diêm thống nhất2 I. Khái quát chung về công ty cổ phần Diêm Thống Nhất2 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty2 2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm4 2.1. Tình hình đổi mới trang thiết bị và quy trình công nghệ4 2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ tại công ty Diêm Thống Nhất5 3. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất - kinh doanh tại công ty6 4. Đặc điểm về tổ chức quản lý7 5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty10 5.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty10 5.1.1. Phương thức xây dựng bộ máy kế toán tại công ty10 5.1.2. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại công ty10 5.2.Chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp12 5.3. Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán13 5.4. Tổ chức vận dụng chế độ tài khoản kế toán13 5.5. Tổ chức hệ thống sổ kế toán tại công ty14 5.6. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán tại công ty15 II. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Diêm Thống Nhất16 1. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Diêm Thống Nhất16 1.1. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất16 1.1.1. Phân loại chi phí sản xuất16 1.1.2. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất16 1.1.3. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất17 1.2. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty17 1.2.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm17 1.2.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm18 1.2.3. Kỳ tính giá thành và đơn vị tính giá thành sản phẩm19 2. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty19 2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp19 2.1.1. Tài khoản sử dụng20 2.1.2. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp20 2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp29 2.2.1. Tài khoản sử dụng30 2.2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp30 2.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung38 2.3.1. Tài khoản sử dụng38 2.3.2. Hạch toán chi phí sản xuất chung38 2.4. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp53 2.5. Đánh giá sản phẩm dở dang tại công ty cổ phần Diêm Thống Nhất54 2.6. Tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Diêm Thống Nhất63 2.6.1. Tính giá thành của Que mộc xuất khẩu64 2.6.2. Tính giá thành của Diêm hộp nội địa65 III. Vai trò của hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tới việc tăng cường công tác quản trị trong công ty68 1. Phân tích chi phí sản xuất tại công ty68 2. Phân tích giá thành sản phẩm tại công ty74 3. Vai trò của việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tới việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.76 Phần II: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Diêm Thống Nhất78 1. Những nhận xét chung về thực trạng kế toán tại công ty78 1.1. Những thành tựu và tồn tại của doanh nghiệp78 1.1.1. Về tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán79 1.1.2. Về vận dụng chế độ chứng từ kế toán79 1.1.3. Về vận dụng chế độ tài khoản kế toán.80 1.1.4. Về vận dụng hệ thống sổ sách kế toán trong công ty.80 1.1.5. Về vận dụng hệ thống báo cáo kế toán trong công ty.80 1.1.6. Về công tác tổ chức hạch toán một số phần hành kế toán chủ yếu.81 1.2. Nhận xét về tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Diêm Thống Nhất.82 1.2.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp82 1.2.2. Chi phí nhân công trực tiếp83 1.2.3. Chi phí sản xuất chung83 1.2.4. Các chi phí khác84 2.1. Về tổ chức bộ máy và thiết lập hệ thống sổ kế toán quản trị.86 2.2. Về sử dụng chứng từ kế toán86 2.3. Về tổ chức hệ thống tài khoản kế toán87 2.4. Về tổ chức hệ thống sổ sách kế toán88 2.5. Về tổ chức hệ thống báo cáo kế toán90 2.6. Về công tác tổ chức một số phần hành kế toán chủ yếu90 2.7. Về hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm90 2.7.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp90 2.7.2. Chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung91 2.7.3. Về các chi phí khác91 2.7.4. Về đánh giá sản phẩm dở dang92 2.8. Về tổ chức lập dự toán chi phí sản xuất và phân tích chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm.93 Kết luận….……………………………………………………………….94 Tài liệu tham khảo……………………………………………………….95 Phụlục. Mục lục.

doc101 trang | Chia sẻ: dansaran | Lượt xem: 1671 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với việc tăng cường quản trị Doanh nghiệp tại Công ty CP Diêm Thống Nhất, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan