Tổ chức hạch toán Tài sản cố định tại Xí nghiệp in Nông nghiệp và CNTP

mục lục Phần I: Cơ sở lý luận về hạch toán tài sản cố định trong các doanh nghiệp I. Nguyên tắc chung hạch toán tài sản cố định trong doanh nghiệp . a.Phân loại b.Xác định giá trị ghi sổ tài sản cố định chính xác 1. Xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình 2. Xác định nguyên giá tài sản cố định vô hình II. Hạch toán biến động tài sản cố định trong các doanh nghiệp . 1.Thủ tục hồ sơ 2. Phân loại tài sản cố định hữu hình 3. Tài khoản sử dụng A. Hạch toán tình hình tăng tài sản cố định 1. Hạch toán tình hình tăng tài sản cố định đối với các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 2. Hạch toán tình hình tăng tài sản cố định đối với các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp 3. Hạch toán tài sản cố định vô hình B. hạch toán giảm tài sản cố định 1.Hach toán giảm tài sản cố định hữu hình 2.Hach toán giảm tài sản cố định vô hình C . Hạch toán tài sản cố định thuê ngoài và cho thuê 1.Hạch toán tài sản cố định tại đơn vị đi thuê 2. Hạch toán tài sản cố định tại đơn vị cho thuê 3.Thuê(cho thuê ) tài sản cố định hoạt động. III . Hạch toán khấu hao tài sản cố định 1. Khái niệm và phương pháp tính 2. Tài khoản sử dụng IV . Hạch toán sửa chữa tài sản cố định 1. Trường hợp sửa chữa nhỏ 2. Trường hợp sửa chữa lớn V. Hệ thống sổ sách sử dụng để hạch toán tài sản cố định trong doanh nghiệp. 1.Tổ chức sổ tổng hợp hạch toán TSCĐ 1.1 Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức Nhật ký chung 1.2 Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức nhật ký sổ cái: 1.3 Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ. 1.4 Đối với doanh nghiệp áp dụng hình thức nhật ký chứng từ Phần II:Tình hình tổ chức hạch toán Tài sản cố định tại Xí nghiệp in Nông nghiệp và CNTP I .Khái quát chung về đặc điểm hoạt động kinh doanh và tổ chức quản lý của Xí nghiệp in Nông nghiệp và CNTP 1 Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp 2 Tổ chức sản xuất trong Xí nghiệp In nông nghiệp và CNTP 3 Tổ chức quản lí trong Xí nghiệp In nông nghiệp và CNTP II. Tổ chức kế toán tại Xí nghiệp In nông nghiệp và CNTP 1 Cơ cấu tổ chức kế toán tại Xí nghiệp in Nông nghiệp và CNTP 2. Hình thức sổ kế toán áp dụng:Chứng từ ghi sổ III. Thực tế tổ chức hạch toán tài sản cố định tại Xí nghiệp in Nông nghiệp và CNTP 1 Khái quát chung về tình hình quản lý và sử dụng tài sản cố định của xí nghiệp 2 Tình hình hạch toán biến động tài sản cố định tại xí nghiệp In nông nghiệp và CNTP 2.1 Tình hình hạch toán tăng tài sản cố định 2.2 Tình hình kế toán biến động giảm tài sản cố định 3 Tổ chức kế toán khấu hao Tài sản cố định tại Xí nghiệp in Nông nghiệp và CNTP 4 Kế toán sửa chữa tài sản cố định 5 Kế toán kiểm kê và đánh giá lại sản cố định Phần III : Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán tài sản cố định của Xí nghiệp in Nông nghiệp và CNTP I Đánh giá tình hình tổ chức kế toán tài sản cố định 1 Đánh giá về công tác quản lý 2 Đánh giá về công tác tổ chức hạch toán tài sản cố định II Kiến nghị phương hướng hoàn thiện tổ chức hạch toán Tài sản ccó định của Xí nghiệp để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định . 1. Về phương pháp khấu hao tài sản cố định. 2. Về vấn đề tuân thủ nguyên tắc trọng yếu trong kế toán

doc61 trang | Chia sẻ: dansaran | Lượt xem: 2156 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tổ chức hạch toán Tài sản cố định tại Xí nghiệp in Nông nghiệp và CNTP, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan