Tóm tắt Luận án Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học của học viên đào tạo giảng viên ở các học viện, trường sĩ quan quân đội giai đoạn hiện nay

Để thực hiện công trình“Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học của học viên đào tạo giảng viên ở các học viện, trường sĩ quan quân đội giai đoạn hiện nay” nghiên cứu sinh đã giành thời gian, công sức, trí tuệ trong nhiều năm công tác, đặc biệt là hơn 10 năm làm giảng viên giảng dạy ở Học viện Chính trị, Trường Sĩ quan Chính trị, trực tiếp hướng dẫn học viên nghiên cứu khoa học (NCKH), làm khoá luận tốt nghiệp. Đồng thời, đầu tư nghiên cứu, phân tích các tư liệu, tài liệu, số liệu và tham khảo kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học, các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Bộ Giáo dục - Đào tạo, báo cáo tổng kết của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội có liên quan đến NCKH, năng lực NCKH, bồi dưỡng năng lực NCKH của học viên, sinh viên, trong và ngoài quân đội.

doc24 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Lượt xem: 2394 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học của học viên đào tạo giảng viên ở các học viện, trường sĩ quan quân đội giai đoạn hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỞ ĐẦU 1. Giới thiệu khái quát về luận án Để thực hiện công trình“Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học của học viên đào tạo giảng viên ở các học viện, trường sĩ quan quân đội giai đoạn hiện nay” nghiên cứu sinh đã giành thời gian, công sức, trí tuệ trong nhiều năm công tác, đặc biệt là hơn 10 năm làm giảng viên giảng dạy ở Học viện Chính trị, Trường Sĩ quan Chính trị, trực tiếp hướng dẫn học viên nghiên cứu khoa học (NCKH), làm khoá luận tốt nghiệp. Đồng thời, đầu tư nghiên cứu, phân tích các tư liệu, tài liệu, số liệu và tham khảo kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học, các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Bộ Giáo dục - Đào tạo, báo cáo tổng kết của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội có liên quan đến NCKH, năng lực NCKH, bồi dưỡng năng lực NCKH của học viên, sinh viên, trong và ngoài quân đội. Nghiên cứu sinh nhận thấy, đề tài có ý nghĩa to lớn, trực tiếp nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo (GD - ĐT), góp phần bồi dưỡng kiến thức, năng lực của đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nâng cao vị thế, uy tín của các học viện, trường sĩ quan quân đội (TSQQĐ). Vì vậy, trong luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước (năm 2010); cũng như các bài tham luận hội thảo, bài báo khoa học của nghiên cứu sinh đã đăng trên các tạp chí trong và ngoài quân đội đều xoay quanh vấn đề năng lực NCKH, bồi dưỡng năng lực NCKH của học viên đào tạo giảng viên (ĐTGV) trong các nhà trường quân đội. 2. Lý do chọn đề tài luận án Bồi dưỡng năng lực NCKH cho học viên, sinh viên là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình đào tạo của các học viện, nhà trường nhằm bổ sung, củng cố, phát triển tri thức, kinh nghiệm, kỹ năng, rèn luyện năng lực tư duy khoa học cho học viên, sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng GD - ĐT và NCKH, đáp ứng mô hình, mục tiêu đào tạo của nhà trường, làm cơ sở cho học viên, sinh viên sau khi ra trường có đủ khả năng tham gia các hoạt động khoa học, thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Các học viện, TSQQĐ là những cơ sở GD - ĐT và NCKH, có vị trí, vai trò quan trọng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học của quân đội và quốc gia. Hiện nay, bồi dưỡng năng lực NCKH cho cán bộ, giảng viên, học viên đã trở thành một trong những nhiệm vụ chính trị trung tâm của các học viện, TSQQĐ, hoạt động này góp phần nâng cao chất lượng GD - ĐT. Học viên ĐTGV ở các học viện, TSQQĐ là một bộ phận học viên trong các nhà trường quân đội, có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động GD - ĐT và NCKH, lực lượng này sau khi ra trường sẽ trở thành giảng viên, cán bộ khoa học, cán bộ quản lý học viên ở các học viện, nhà trường quân đội, là người trực tiếp giảng dạy, NCKH, hướng dẫn học viên NCKH và cơ bản sẽ là lực lượng chủ yếu trong đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ sau này. Quán triệt quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện hệ thống giáo dục và phát triển khoa học – công nghệ (KH – CN); Quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo về NCKH của sinh viên trong các cơ sở đào tạo... Các học viện, TSQQĐ đã đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động NCKH và bồi dưỡng năng lực NCKH cho các đối tượng học viên. Vì vậy, hoạt động NCKH có bước phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, năng lực NCKH và hoạt động bồi dưỡng năng lực NCKH của học viên còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ của quân đội, nhiệm vụ GD - ĐT, NCKH và yêu cầu ĐTGV ở các học viện, TSQQĐ trong tình hình mới, tác giả đã chọn vấn đề: “Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học của học viên đào tạo giảng viên ở các học viện, trường sĩ quan quân đội giai đoạn hiện nay” là vấn đề có ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích nghiên cứu Luận giải làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, đề xuất những giải pháp cơ bản thực hiện tốt bồi dưỡng năng lực NCKH của học viên ĐTGV ở các học viện, TSQQĐ giai đoạn hiện nay. * Nhiệm vụ nghiên cứu Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài. Luận giải làm rõ những vấn đề cơ bản về năng lực NCKH và bồi dưỡng năng lực NCKH; đánh giá đúng thực trạng bồi dưỡng năng lực NCKH của học viện ĐTGV; đề xuất những giải pháp cơ bản bồi dưỡng năng lực NCKH của học viên ĐTGV ở các học viện, TSQQĐ giai đoạn hiện nay. 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu Bồi dưỡng năng lực NCKH của học viên ĐTGV ở các học viện, TSQQĐ là đối tượng nghiên cứu của luận án. * Phạm vi nghiên cứu Luận án tập trung nghiên cứu lý luận, thực trạng, giải pháp thực hiện tốt bồi dưỡng năng lực NCKH của học viên ĐTGV ở các học viện, TSQQĐ. Đối tượng điều tra bằng phiếu trưng cầu ý kiến, chủ yếu là học viên ĐTGV; giảng viên, cán bộ khoa học, cán bộ quản lý GD - ĐT và quản lý khoa học; đội ngũ cán bộ đơn vị quản lý học viên; đồng thời kết hợp thu thập tài liệu về hoạt động NCKH của học viên ĐTGV ở các học viện, trường sĩ quan đóng quân ở khu vực miền Bắc Việt Nam. Số liệu phục vụ cho luận án được giới hạn từ năm 2010 đến nay. 5. Cơ sở lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu * Cơ sở lý luận, thực tiễn Cơ sở lý luận của đề tài Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam; Nghị quyết của Quân uỷ Trung ương về GD - ĐT, phát triển KH - CN, xây dựng đội ngũ giảng viên. Cơ sở thực tiễn của đề tài Toàn bộ hoạt động GD - ĐT và NCKH của các học viện, TSQQĐ; hoạt động NCKH và bồi dưỡng năng lực NCKH của học viên ĐTGV ở các học viện, TSQQĐ. * Phương pháp nghiên cứu Luận án vận dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu của khoa học chuyên ngành và liên ngành; chú trọng phương pháp nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, trong đó tập trung vào một số phương pháp cơ bản như phân tích, tổng hợp, lôgic, lịch sử, điều tra, khảo sát thực tiễn, so sánh và phương pháp chuyên gia để luận giải làm rõ nội dung của luận án. 6. Những đóng góp mới của luận án Xây dựng khái niệm năng lực NCKH và bồi dưỡng năng lực NCKH của học viên ĐTGV ở các học viện, TSQQĐ. Từ thực tiễn rút ra những kinh nghiệm bồi dưỡng năng lực NCKH của học viên ĐTGV các học viện, TSQQĐ. Đề xuất một số nội dung, biện pháp bồi dưỡng năng lực NCKH của học viên ĐTGV ở các học viện, TSQQĐ giai đoạn hiện nay. 7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần quan trọng làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản về lý luận, thực tiễn về năng lực NCKH; bồi dưỡng năng lực NCKH của học viên ĐTGV. Trên cơ sở đó giúp cho các cấp uỷ, cán bộ chủ trì, đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học, cán bộ quản lý học viên ở các học viện, TSQQĐ định hướng cho hoạt động bồi dưỡng năng lực NCKH của học viên ĐTGV. Luận án còn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy, học tập, NCKH ở các học viện, TSQQĐ. 8. Kết cấu của luận án Gồm: phần mở đầu, tổng quan vấn đề nghiên cứu, 3 chương (6 tiết), kết luận và kiến nghị, danh mục công trình khoa học của tác giả đã được công bố liên quan đến đề tài, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐỀN ĐỀ TÀI 1. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài liên quan đến đề tài * Các công trình, nhóm công trình khoa học ở Trung Quốc Giáo trình “Công tác đảng, công tác chính trị trong học viện, nhà trường Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc trong thời kỳ đổi mới”, do Nxb, Đại học Quốc phòng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, phần II cuốn sách cho rằng: Quân uỷ Trung ương và Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc rất quan tâm, coi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là bồi dưỡng năng lực công tác và coi hoạt động này là một trong những nhiệm vụ chiến lược lâu dài, có ý nghĩa quyết định đến việc xây dựng quân đội cách mạng, hiện đại hoá và chính quy hoá. Trong cuốn “Điều lệ Công tác đảng, công tác chính trị Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc”, do Phòng Biên tập sách quốc tế, Nxb. Quân đội nhân dân Việt Nam phát hành. Sách chỉ rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm, phẩm chất, năng lực của người chính uỷ, chính trị viên, trong đó, có bàn về bồi dưỡng năng lực nghiên cứu cho cán bộ, học viên trong nhà trường Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. * Các công trình, nhóm công trình khoa học ở Liên bang Nga Quân đội và Hải quân Nga việc đẩy mạnh hoạt động NCKH trong hệ thống nhà trường quân sự được nhiều tác giả đề cập như: Tác giả Mark Galeotti với công trình nghiên cứu Cải tổ quân đội Nga, đăng tải trên Tạp chí“Jannes Intelligence Review”. Trong đó, Mark Galeotti đã phân tích chủ trương sắp xếp lại hệ thống nhà trường quân sự và nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH ở các học viện, trường sĩ quan. Tác giả V.V Gierepsov, trong bài “Về những phương hướng có thể phát triển lực lượng vũ trang Nga”, đăng trên Tạp chí “Tư tưởng quân sự” Nga, đã chỉ rõ: “Cộng hoà liên bang Nga tiếp tục tiến hành hiện đại hoá các lực lượng vũ trang từ việc hiện đại hoá con người. Theo tác giả, một nội dung cơ bản trong Học thuyết quân sự mới của Nga là phát triển lực lượng nhân tài quân sự trong thế kỷ XXI, đặc biệt là lực lượng ở các viện nghiên cứu, giảng viên trong các nhà trường quân sự và chất lượng GD - ĐT và NCKH ở đó”. Các công trình nghiên cứu ở Trung Quốc, Cộng hoà Liên Bang Nga trên đây đều khẳng định vai trò của hoạt động NCKH trong các học viện, trường sĩ quan, đặc biệt là bồi dưỡng năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên trong các trường quân sự luôn được coi là hoạt động cần thiết, quan trọng nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển, hiện đại hoá quân đội của mỗi nước. Tuy nhiên, chưa có công trình khoa học của các tác giả nước ngoài nào đề cập một cách độc lập, chuyên sâu về năng lực NCKH và bồi dưỡng năng lực NCKH của đội ngũ học viên ĐTGV. 2. Các công trình nghiên cứu ở trong nước liên quan đến đề tài * Các công trình nghiên cứu liên quan đến năng lực nghiên cứu khoa học Bàn vền hoạt động NCKH có một số tác giả đã viết giáo trình, sách tham khảo, chuyên khảo về hoạt động này như sách: “Phương pháp luận nghiên cứu khoa học”, do Vũ Cao Đàm chủ biên, sách gồm 207 trang giới thiệu các vấn đề cơ bản về phương pháp luận NCKH. Tác giả khẳng định: NCKH là hoạt động trí tuệ sáng tạo của các nhà khoa học, nhằm nhận thức thế giới, tạo ra hệ thống tri thức có giá trị và ứng dụng chúng vào việc cải tạo thế giới khách quan. Đề tài“Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của học viên Hệ Đào tạo sau đại học ở Học viện Chính trị - quân sự hiện nay”, do Thạc sĩ Dương Quang Bích làm chủ nhiệm, đã đề cập đến nâng cao chất lượng NCKH của học viên đào tạo sau đại học ở Học viện Chính trị quân sự, rút ra những kinh nghiệm, đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng NCKH cho học viên sau đại học. Đề tài “Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học cho học viên đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội ở Học viện Chính trị quân sự hiện nay”, do Thạc sĩ Nguyễn Văn Phúc làm chủ nhiệm, nghiệm thu năm 2008. Các tác giả đã luận giải về đặc điểm NCKH, tiêu chí đánh giá chất lượng, đánh giá thực trạng, xác định nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm nâng cao chất lượng NCKH của học viên đào tạo chính trị viên tại cơ sở 2, Học viện Chính trị quân sự hiện nay. Bài báo khoa học của tác giả Lê Văn Làm “Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của học viên đào tạo chính trị viên ở Học viện Chính trị quân sự hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự. Bài báo khoa học của tác giả Nguyễn Phương Đông, “Gắn kết nghiên cứu khoa học với đào tạo tiến sĩ ở Học viện Chính trị”, đăng trên Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị quân sự, số 116/2009. Bài “Nâng cao hiệu quả kết nối tiềm lực nghiên cứu khoa học - kỹ thuật công nghệ quân sự”, của Thiếu tướng, PGS, TS Đoàn Hùng Minh, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, đăng trên Tạp chí Quốc phòng toàn dân. Bài báo khoa học “Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học quân sự ở Học viện Quốc phòng”, của tác giả Võ Tiến Trung, đăng trên Tạp chí Quốc phòng toàn dân Các công trình khoa học, các bài báo, bài tham gia hội thảo liên quan đến NCKH trên đã có những đóng góp nhất định cả về lý luận và thực tiễn, chỉ ra các quan niệm về năng lực, khoa học, NCKH, vị trí vai trò của hoạt động NCKH trong nhà trường quân đội...Nghiên cứu sinh trân trọng kế thừa, phát triển, đi sâu làm rõ vấn đề năng lực, bồi dưỡng năng lực NCKH của học viên ĐTGV ở các học viện, TSQQĐ mà các công trình chưa đề cập hoặc đề cập nhưng chưa sâu sắc. * Các công trình nghiên cứu liên quan đến quản lý, bồi dưỡng năng lực. Luận án Tiến sĩ: “Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên ở các trường Đại học”, tác giả Trần Thị Thu Hiền đề cập đến hoạt động NCKH, quản lý khoa học của các Trường Đại học trong toàn quốc. Trong luận án tác giả bổ sung và hoàn thiện một số luận điểm lý luận về quản lý hoạt động NCKH; xây dựng khái niệm NCKH; làm rõ các đặc điểm NCKH của giáo viên trong nhà trường gắn liền với đào tạo đại học, phục vụ đào tạo. Trong cuốn sách “Bồi dưỡng năng lực thực hành công tác đảng, công tác chính trị, của học viên đào tạo chính trị viên hiện nay” của tác giả Nguyễn Chính Lý, tác giả đã tập trung làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn của hoạt động bồi dưỡng năng lực thực hành công tác đảng, công tác chính trị của học viên đào tạo chính trị viên, rút ra một số kinh nghiệm, xác định yêu cầu bồi dưỡng và đề xuất những giải pháp giải pháp cơ bản để bồi dưỡng năng lực thực hành CTĐ, CTCT cho học viên đào tạo chính trị viên hiện nay. Luận án “Bồi dưỡng năng lực công tác của đội ngũ cán bộ chính trị cấp phân đội binh chủng hợp thành trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay”, của tác giả Phạm Đình Bộ; Luận án “Bồi dưỡng năng lực công tác đảng, công tác chính trị cho đội ngũ chính trị viên ban chỉ huy quân sự cấp xã miền Đông Nam Bộ giai đoạn hiện nay” của Đỗ Duy Ánh; Luận án “Bồi dưỡng năng lực công tác thanh niên của đội ngũ chính trị viên ở các đơn vị cơ sở làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn hiện nay” của tác giả Đỗ Hoàng Ngân. Đề tài “Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học của giáo viên khoa học xã hội nhân văn ở Học viện Chính trị quân sự hiện nay”, đề tài cấp Học viện Chính trị do tác giả Phạm Xuân Mát làm chủ nhiệm; Bài viết “Bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên” của tác giả Phan Thị Huệ Các tác giả đã phân tích là rõ vai trò bồi dưỡng năng lực cho cán bộ, học viên, sinh viên, đánh giá thực trạng hoạt động hoạt động bồi dưỡng năng lực cho cán bộ, học viên, sinh viên của nhà trường còn mờ nhạt, chưa thực sự trở thành phong trào các chủ thể bồi dưỡng chưa chủ động hướng dẫn học viên, sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu, hội thảo khoa học và viết bài đăng trên bản tin, website nhà trường trao đổi các phương pháp, kinh nghiệm học tập, những thông tin mới về chuyên môn, ngành nghề đang theo học   3. Khái quát kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học đã công bố và những vấn đề luận án cần tập trung giải quyết * Khái quát kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học đã công bố Ở những góc độ tiếp cận khác nhau, các công trình khoa học trên đây khẳng định quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước về GD - ĐT và NCKH; làm rõ đặc điểm NCKH, quan niệm về năng lực, năng lực công tác của cán bộ, học viên, sinh viên, làm cơ sở để nghiên cứu sinh kế thừa, đưa ra quan niệm về học viên ĐTGV; xác định đặc điểm NCKH, đặc điểm bồi dưỡng năng lực NCKH, xây dựng quan niệm bồi dưỡng năng lực NCKH của học viên ở các học viện, TSQQĐ * Những vấn đề luận án tiếp tục tập trung giải quyết Thứ nhất, luận án sẽ xác định quan niệm về học viên ĐTGV, làm rõ các đặc điểm NCKH, bồi dưỡng năng lực NCKH của học viên ĐTGV ở các học viện, TSQQĐ; xây dựng quan niệm về năng lực NCKH của học viên ĐTGV ở các học viện, TSQQĐ, đem lại những đóng góp mới về lý luận khi nghiên cứu vấn đề. Thứ hai, làm rõ quan niệm bồi dưỡng năng lực NCKH của học viên ĐTGV ở các học viện, TSQQĐ, tác giả sẽ phân tích đưa ra các tiêu chí đánh giá hoạt động bồi dưỡng năng lực NCKH của học viên ĐTGV ở các học viện, TSQQĐ. Thứ ba, dựa trên những vấn đề lý luận đã xây dựng, tác giả sẽ tiến hành khảo sát một số học viện, TSQQĐ ở khu vực miền Bắc. Trên cơ sở đó đánh giá thực trạng việc bồi dưỡng năng lực NCKH của học viên ĐTGV ở các học viện, TSQQĐ giai đoạn hiện nay. Thứ tư, luận án phân tích những yếu tố tác động, đề xuất yêu cầu và những giải pháp cơ bản bồi dưỡng năng lực NCKH của học viên ĐTGV ở các học viện, TSQQĐ giai đoạn hiện nay. Đây là những vấn đề quan trọng được xây dựng dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn được trình bày tương đối hệ thống trong đề tài. Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA HỌC VIÊN ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN Ở CÁC HỌC VIỆN, TRƯỜNG SĨ QUAN QUÂN ĐỘI 1.1. Học viên đào tạo giảng viên và năng lực nghiên cứu khoa học của học viên đào tạo giảng viên 1.1.1. Học viên đào tạo giảng viên và hoạt động nghiên cứu khoa học của học viên đào tạo giảng viên * Hoạt động đào tạo giảng viên ở các học viện, trường sĩ quan Hiện nay, Quân đội nhân dân Việt Nam có 23 học viện, trường sĩ quan trong đó có 6 học viện và 3 trường sĩ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng, các học viện, trường sĩ quan còn lại thuộc quyền quản lý của các tổng cục, quân chủng, binh chủng và Bộ Tư lệnh Biên phòng. Trong 23 học viện, TSQQĐ có 3 học viện (Học viện Quốc phòng, Học viện Chính trị, Học viện Lục quân), 3 trường sĩ quan (Trường Sĩ quan Chính trị, Trường Sĩ quan Lục quân 1, Trường Sĩ quan lục quân 2) đang ĐTGV. * Quan niệm về học viên đào tạo giảng viên Học viên ĐTGV ở các học viện, TSQQĐ là: những quân nhân được tuyển chọn chặt chẽ về phẩm chất, năng lực, xu hướng nghề nghiệp, năng khiếu sư phạm; đã trúng tuyển qua các kì thi, đang được đào tạo, bồi dưỡng tại nhà trường quân đội để trở thành người giảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giảng dạy, NCKH ở các học viện, nhà trường quân đội. Học viên ĐTGV ở các học viện, TSQQĐ khá phong phú, đa dạng về ngành đào tạo, cấp đào tạo, ở mỗi học viện nhà trường. Về ngành đào tạo, trong toàn quân hiện nay có 2 đối tượng học viên ĐTGV là: Học viên ĐTGV khoa học quân sự và học viên ĐTGV khoa học xã hội nhân văn (bao gồm cả khoa học xã hội nhân văn quân sự). Về cấp đào tạo, hiện nay có hai bậc đào tạo: Học viên ĐTGV cấp phân đội và học viên ĐTGV cấp trung đoàn. * Đặc điểm nghiên cứu khoa học của học viên đào tạo giảng viên Hoạt động NCKH của học viên ĐTGV ở các học viên, TSQQĐ bị chi phối bởi nhiều yếu tố và có các đặc điểm cơ bản sau: Một là, gắn liền với hoạt động GD - ĐT ở các học viện, TSQQĐ; Hai là, gắn liền với quá trình đào tạo, bồi dưỡng hoàn thiện phẩm chất, năng lực người giảng viên, cán bộ NCKH; Ba là, đề tài khoa học của học viên phong phú, đa dạng về nội dung, hình thức. 1.1.2. Năng lực nghiên cứu khoa học của học viên đào tạo giảng viên * Quan niệm về năng lực, năng lực nghiên cứu khoa học của học viên đào tạo giảng viên Năng lực NCKH của học viên ĐTGV ở các học viện, TSQQĐ là tổng hợp các yếu tố tri thức, trình độ tư duy, kỹ năng, kinh nghiệm nghiên cứu, phản ánh trình độ, khả năng vận dụng tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong hoạt động khoa học, gắn với cương vị, chức trách, nhiệm vụ trong thời gian học tập tại trường. * Những yếu tố cấu thành và con đường hình thành, phát triển năng lực NCKH của học viên ĐTGV ở các học viện TSQQĐ Những yếu tố cấu thành năng lực NCKH của học viên ĐTGV: một là, tri thức; hai là, trình độ tư duy khoa học; ba là, kỹ năng, kinh nghiệm nghiên cứu của học viên ĐTGV. Con đường hình thành, phát triển năng lực NCKH của học viên ĐTGV: Thứ nhất, hình thành, phát triển trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng tại các học viện, TSQQĐ; thứ hai, hình thành, phát triển bằng con đường tự học tập, tự bồi dưỡng; thứ ba, tiếp tục được củng cố, phát triển, hoàn thiện trong học tập, rèn luyện và thực tiễn NCKH. 1.2. Quan niệm, vai trò, những vấn đề có tính nguyên tắc và tiêu chí đánh giá bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học của học viên đào tạo giảng viên ở các học viện, trường sĩ quan quân đội 1.2.1. Quan niệm và vai trò bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học của học viên đào tạo giảng viên * Quan niệm về bồi dưỡng năng lực NCKH của học viên ĐTGV Bồ
Luận văn liên quan