Tóm tắt luận án Kỹ năng giám sát, kỹ năng giảng dạy và năng lực chuyên môn của giảng viên các trường cao đẳng nghề tại tỉnh nghệ an: cơ sở xây dựng chương trình tăng cường

Để có nguồn nhân lực chất lƣợng cao, đáp ứng đƣợc yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cần phải phát triển một hệ thống đào tạo nghề có khả năng cung cấp cho xã hội một đội ngũ nhân lực đông đảo, có trình độ cần thiết theo một cơ cấu thích hợp, có khả năng thích ứng nhanh với mọi biến đổi của môi trƣờng có trình độ toàn cầu hóa ngày càng cao. Đồng thời có khả năng thƣờng xuyên cập nhật các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho đội ngũ lao động của đất nƣớc. Đào tạo nghề là một bộ phận quan trọng cấu thành hệ thống đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong những năm qua, do sự quan tâm của Đảng, Nhà nƣớc, sự chỉ đạo của Chính phủ và sự cố gắng của các cấp, các ngành công tác dạy nghề đã từng bƣớc đƣợc đổi mới và phát triển đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu nhân lực kỹ thuật trực tiếp phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Hệ thống và mạng lƣới dạy nghề đã bắt đầu đƣợc đổi mới và phát triển, chuyển từ hệ thống dạy nghề trình độ thấp với hai cấp trình độ đào tạo sang hệ thống dạy nghề với ba cấp trình độ đào tạo: sơ cấp nghề, trung cấp nghề và cao đẳng nghề. Các cơ sở dạy nghề đƣợc phát triển theo quy hoạch rộng khắp trên toàn quốc, đa dạng về hình thức sở hữu và loại hình đào tạo. Đến nay trong cả nƣớc có 1328 trƣờng, trung tâm dạy nghề (trong đó có 153 trƣờng cao đẳng nghề, 307 trƣờng trung cấp nghề, 868 trung tâm dạy nghề. Quy mô dạy nghề tăng nhanh, nhƣng đội ngũ giáo viên dạy nghề chƣa đáp ứng kịp, đặc biệt là kỹ năng giám sát và kỹ năng giảng dạy của giáo viên 2 còn yếu. Hiện nay cả nƣớc chỉ có 04 trƣờng đại học sƣ phạm kỹ thuật ( Hƣng Yên, Nam Định, Vinh; TP Hồ Chí Minh); 01 trƣờng cao đẳng sƣ phạm kỹ thuật ( Vĩnh Long) và một số khoa sƣ phạm kỹ thuật thuộc các trƣờng đại học có đủ khả năng đào tạo bồi dƣỡng giáo viên dạy nghề. Nhƣng cơ cấu ngành nghề các trƣờng này còn hạn chế chƣa đáp ứng đƣợc các ngành nghề đang phát triển của xã hội. Những hạn chế về năng lực, quy mô đào tạo của các trƣờng dẫn đến tình trạng không đáp ứng đủ yêu cầu về số lƣợng đội ngũ giáo viên dạy nghề cho các trƣờng; nhiều giáo viên có trình độ nhƣng hạn chế về kỹ năng giám sát, kỹ năng giảng dạy đặc biệt là các giáo viên trẻ. Xuất phát từ thực tế trên, ngƣời nghiên cứu đã cố gắng tìm hiểu kỹ năng giám sát và kỹ năng giảng dạy của đội ngũ giáo viên dạy nghề của các trƣờng cao đẳng nghề tỉnh Nghệ An. Với nguyện vọng cuối cùng là xây dựng đƣợc một chƣơng trình tăng cƣờng

pdf26 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1709 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt luận án Kỹ năng giám sát, kỹ năng giảng dạy và năng lực chuyên môn của giảng viên các trường cao đẳng nghề tại tỉnh nghệ an: cơ sở xây dựng chương trình tăng cường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan