Tóm tắt luận án Phản ứng Trime hóa vòng Arylizoxianat bằng phương pháp xúc tác chuyển pha và thăm dò vài ứng dụng Izoxianurat của 2,4 - TDI

Các tác giả Sorokin và đồng nghiệp cho rằng ở giai đoạn khơi mào của phản ứng có sự tác kích thân hạch của xúc tác chẳng hạn R3N trên cacbon của nhóm BCO tạo thành một ion lưỡng cực phân ly một phần hay toàn phần dưới dạng ion lưỡng tính

pdf32 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1912 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt luận án Phản ứng Trime hóa vòng Arylizoxianat bằng phương pháp xúc tác chuyển pha và thăm dò vài ứng dụng Izoxianurat của 2,4 - TDI, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan