Tóm tắt Luận án Pháp luật về chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực văn hóa xã hội, thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị

Văn hoá xã hội đƣợc xem là một trong những hoạt động trọng tâm trong quản lý và thực hiện chức năng chính quyền địa phƣơng. Chi ngân sách nhà nƣớc cho hoạt động văn hoá xã hội và pháp luật về chi ngân sách nhà nƣớc cho hoạt động văn hoá nh m đảm bảo cho việc thực hiện mục tiêu của nhà nƣớc trong hoạt động quản lý nói chung và từng địa bàn địa phƣơng nói riêng. Ngân sách nhà nƣớc đóng vai tr quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nƣớc nói chung và quản lý kinh tế nói riêng. Trong đó chi ngân sách nhà nƣớc cho lĩnh vực văn hóa xã hội là một trong những khoản chi đặc biệt quan trọng. Mục tiêu của các hoạt động văn hóa xã hội là nâng cao tri thức và thẩm mỹ cho mọi tầng lớp dân cƣ nh m xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, có nội dung nhân đạo, dân chủ và tiến bộ, phát triển đạo đức xã hội và truyền thống dân tộc, đảm bảo an toàn xã hội. Mục tiêu của các hoạt động này cho phép mỗi công dân phát triển toàn diện về chính trị, tƣ tƣ ng, đạo đức và nâng cao tri thức của mình. Vì tính chất quan trọng của các hoạt động văn hóa xã hội nên việc thực hiện các mục tiêu của chúng gắn liền một khoản cấp phát từ ngân sách nhà nƣớc. Hiện nay, Quảng Trị với vai tr là một trong những trung tâm văn hóa xã hội miền trung, việc đầu tƣ cho các hoạt động này là đặc biệt cần thiết, trong đó, nguồn chi từ ngân sách nhà nƣớc là quan trọng nhất. Trên cơ s các quy định pháp luật, h ng năm, Quảng Trị luôn chi một khoản ngân sách nhà nƣớc không nhỏ và ngày càng tăng lên cho sự nghiệp văn hóa xã hội của tỉnh. Với mức chi đó, sự nghiệp giữ gìn và phát huy các truyền thống văn hóa, bảo đảm phát triển xã hội mang đặc trƣng riêng của Quảng Trị cũng nhƣ của nƣớc ta đã và đang gặt hái đƣợc nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên, ngoài những thành tựu đã đạt đƣợc, vì nhiều nguyên nhân về cả lý luận lẫn thực tiễn mà hoạt động chi ngân sách nhà nƣớc cho lĩnh vực văn hóa xã hội Quảng Trị nói riêng và trong cả nƣớc nói chung vẫn c n nhiều hạn chế, bất cập dẫn đến kết quả của hoạt động này chƣa thật sự nhƣ mong đợi. Vì thế việc nghiên cứu các quy định pháp luật về chi ngân sách nhà nƣớc cho sự nghiệp văn hóa xã hội cũng nhƣ thực tiễn áp dụng các quy định này trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là rất cần thiết, từ đó học viên chọn đề tài “ Pháp luật về chi Ngân sách nhà nƣớc cho lĩnh vực văn hóa xã hội, thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị ” để nghiên cứu về vấn đề này góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật chi ngân sách trên thực tế.

pdf28 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 27/08/2021 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Pháp luật về chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực văn hóa xã hội, thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT ---------- LÊ ĐỨC NHẬT PHÁP LUẬT VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO LĨNH VỰC VĂN HÓA XÃ HỘI, THỰC TIỄN TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 8 38 01 07 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC THỪA THIÊN HUẾ, năm 2018 Công trình đƣợc hoàn thành tại: Trƣờng Đại học Luật, Đại học Huế Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Lê Thị Thảo Phản biện 1: TS. Cao Đình Lành Phản biện 2: PGS.TS. Ngô Thị Hƣờng Luận văn sẽ đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng chấm Luận văn thạc sĩ họp tại: Trƣờng Đại học Luật Vào lúc 08giờ 30 ngày 25 tháng 11 năm 2018 MỤC LỤC MỞ ĐẦU .................................................................................................. 1 1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài ............................................. 1 2. Tình hình nghiên cứu đề tài .................................................................. 1 3. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài .......................................................... 4 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ........................................................ 4 5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu ................................... 5 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn......................................... 5 7. Kết cấu luận văn ................................................................................... 6 CHƢƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO LĨNH VỰC VĂN HÓA XÃ HỘI VÀ PHÁP LUẬT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO LĨNH VỰC VĂN HÓA XÃ HỘI ........................................................................................................... 6 1.1.Khái quát về chi ngân sách nhà nƣớc cho lĩnh vực văn hóa xã hội ... 6 1.1.1. Khái niệm chi ngân sách nhà nƣớc và chi ngân sách nhà nƣớc cho lĩnh vực văn hóa xã hội ............................................................................. 6 1.1.2. Đặc điểm chi ngân sách nhà nƣớc cho lĩnh vực văn hóa xã hội .... 7 1.1.3.Vai trò của chi ngân sách nhà nƣớc cho lĩnh vực văn hóa xã hội ... 7 1.2.Khái quát pháp luật về chi ngân sách nhà nƣớc cho lĩnh vực văn hóa xã hội ......................................................................................................... 8 1.2.1.Khái niệm pháp luật về chi ngân sách nhà nƣớc cho lĩnh vực văn hóa xã hội .................................................................................................. 8 1.2.2. Nguyên tắc chi ngân sách nhà nƣớc cho lĩnh vực văn hóa xã hội . 8 1.2.3. Nội dung pháp luật về chi ngân sách nhà nƣớc cho lĩnh vực văn hóa xã hội .................................................................................................. 8 1.2.3.1. Nội dung và thẩm quyền chi ngân sách cho lĩnh vực văn hóa xã hội ............................................................................................................. 8 1.2.3.2. Điều kiện và phƣơng thức chi ngân sách cho lĩnh vực văn hóa xã hội ............................................................................................................. 8 1.2.3.3. Quy định về nguồn vốn chi ngân sách cho lĩnh vực văn hoá xã hội ............................................................................................................. 9 1.2.3.4. Quy định về lập dự toán cho chi NSNN cho lĩnh vực văn hóa xã hội ............................................................................................................. 9 1.2.3.5. Quy định về định mức và tiêu chí phân bổ ngân sách nhà nƣớc chi cho lĩnh vực văn hóa xã .................................................................... 10 TIỂU KẾT CHƢƠNG 1 ......................................................................... 10 CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO LĨNH VỰC VĂN HÓA XÃ HỘI TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ ... 11 2.1. Thực trạng pháp luật chi ngân sách nhà nƣớc trong lĩnh vực văn hoá xã hội ....................................................................................................... 11 2.1.1. Thực trạng quy định về thẩm quyền chi ngân sách cho lĩnh vực văn hóa xã hội ......................................................................................... 11 2.1.2. Thực trạng quy định về lập dự toán cho chi NSNN cho lĩnh vực văn hóa xã hội ......................................................................................... 12 2.1.3. Thực trạng quy định về định mức và tiêu chí phân bổ ngân sách nhà nƣớc chi cho lĩnh vực văn hóa xã hội .............................................. 12 2.2. Thực tiễn thực hiện pháp luật chi ngân sách nhà nƣớc cho lĩnh vực văn hóa xã hội tại tỉnh Quảng trị ............................................................ 12 2.2.1. Tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội Tỉnh Quảng Trị ............. 12 2.2.2. Tổ chức bộ máy quản lý ngân sách nhà nƣớc của Tỉnh Quảng Trị ... 14 2.2.3. Thực tiễn thực hiện pháp luật về chi thƣờng xuyên Ngân sách nhà nƣớc cho lĩnh vực văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thời gian qua ........................................................................................................... 14 2.2.4. Thực tiễn thực hiện pháp luật về chi đầu tƣ xây dựng cơ bản cho lĩnh vực văn hóa xã hội ........................................................................... 15 2.2.5. Thực tiễn thực hiện pháp luật về chi NSNN cho chƣơng trình mục tiêu quốc gia văn hóa xã hội ................................................................... 16 TIỂU KẾT CHƢƠNG 2 ......................................................................... 16 CHƢƠNG 3. ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO LĨNH VỰC VĂN HÓA XÃ HỘI TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ ...................................................................... 16 3.1. Định hƣớng hoàn thiện pháp luật chi ngân sách nhà nƣớc trong lĩnh vực văn hoá xã hội tại Tỉnh Quảng Trị .................................................. 16 3.1.1. Định hƣớng hoàn thiện pháp luật chi ngân sách cho lĩnh vực văn hóa xã hội đáp ứng định hƣớng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong xu hƣớng đẩy mạnh cải cách hành chính, hợp tác quốc tế ..................... 16 3.1.2. Định hƣớng hoàn thiện pháp luật chi ngân sách cho lĩnh vực văn hóa xã hội đáp ứng định hƣớng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh phù hợp với mục tiêu an sinh xã hội, giữ vững an nin chính trị và trật tự an toàn xã hội ............................................................................................... 17 3.1.3. Định hƣớng hoàn thiện pháp luật chi ngân sách cho lĩnh vực văn hóa xã hội đáp ứng nhu cầu phát huy giá trị văn hóa xã hội .................. 17 3.1.4. Định hƣớng hoàn thiện pháp luật chi ngân sách cho lĩnh vực văn hóa xã hội đáp ứng nguồn vốn tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa xã hội, xã hội hóa oạt động đầu tƣ cho lĩnh vực văn hóa, xã hội ....................... 18 3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật về chi ngân sách nhà nƣớc trong lĩnh vực văn hoá xã hội Tỉnh Quảng trị ....... 18 3.2.1. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về chi ngân sách nhà nƣớc cho lĩnh vực văn hóa xã hội .................................................................................. 18 3.2.2. Giải pháp tổ chức thực hiện pháp luật về chi ngân sách nhà nƣớc cho lĩnh vực văn hoá xã hội Tỉnh Quảng Trị trong những năm tới ....... 20 TIỂU KẾT CHƢƠNG 3 ......................................................................... 22 T LUẬN ............................................................................................ 23 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài Văn hoá xã hội đƣợc xem là một trong những hoạt động trọng tâm trong quản lý và thực hiện chức năng chính quyền địa phƣơng. Chi ngân sách nhà nƣớc cho hoạt động văn hoá xã hội và pháp luật về chi ngân sách nhà nƣớc cho hoạt động văn hoá nh m đảm bảo cho việc thực hiện mục tiêu của nhà nƣớc trong hoạt động quản lý nói chung và từng địa bàn địa phƣơng nói riêng. Ngân sách nhà nƣớc đóng vai tr quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nƣớc nói chung và quản lý kinh tế nói riêng. Trong đó chi ngân sách nhà nƣớc cho lĩnh vực văn hóa xã hội là một trong những khoản chi đặc biệt quan trọng. Mục tiêu của các hoạt động văn hóa xã hội là nâng cao tri thức và thẩm mỹ cho mọi tầng lớp dân cƣ nh m xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, có nội dung nhân đạo, dân chủ và tiến bộ, phát triển đạo đức xã hội và truyền thống dân tộc, đảm bảo an toàn xã hội. Mục tiêu của các hoạt động này cho phép mỗi công dân phát triển toàn diện về chính trị, tƣ tƣ ng, đạo đức và nâng cao tri thức của mình. Vì tính chất quan trọng của các hoạt động văn hóa xã hội nên việc thực hiện các mục tiêu của chúng gắn liền một khoản cấp phát từ ngân sách nhà nƣớc. Hiện nay, Quảng Trị với vai tr là một trong những trung tâm văn hóa xã hội miền trung, việc đầu tƣ cho các hoạt động này là đặc biệt cần thiết, trong đó, nguồn chi từ ngân sách nhà nƣớc là quan trọng nhất. Trên cơ s các quy định pháp luật, h ng năm, Quảng Trị luôn chi một khoản ngân sách nhà nƣớc không nhỏ và ngày càng tăng lên cho sự nghiệp văn hóa xã hội của tỉnh. Với mức chi đó, sự nghiệp giữ gìn và phát huy các truyền thống văn hóa, bảo đảm phát triển xã hội mang đặc trƣng riêng của Quảng Trị cũng nhƣ của nƣớc ta đã và đang gặt hái đƣợc nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên, ngoài những thành tựu đã đạt đƣợc, vì nhiều nguyên nhân về cả lý luận lẫn thực tiễn mà hoạt động chi ngân sách nhà nƣớc cho lĩnh vực văn hóa xã hội Quảng Trị nói riêng và trong cả nƣớc nói chung vẫn c n nhiều hạn chế, bất cập dẫn đến kết quả của hoạt động này chƣa thật sự nhƣ mong đợi. Vì thế việc nghiên cứu các quy định pháp luật về chi ngân sách nhà nƣớc cho sự nghiệp văn hóa xã hội cũng nhƣ thực tiễn áp dụng các quy định này trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là rất cần thiết, từ đó học viên chọn đề tài “ Pháp luật về chi Ngân sách nhà nƣớc cho lĩnh vực văn hóa xã hội, thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị ” để nghiên cứu về vấn đề này góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật chi ngân sách trên thực tế. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Chi ngân sách, một công cụ của chính sách tài chính quốc gia có tác động rất lớn đối với sự phát triển của nền kinh tế. Do đó, vấn đề này nhận đƣợc rất nhiều sự quan tâm của các chuyên gia, các nhà hoạch định chính 2 sách, và đã có những bài viết về vấn đề này đƣợc đăng trên các báo, tạp chí hay đƣợc bàn luận tại các hội nghị... Liên quan đến đề tài nghiên cứu pháp luật về chi ngân sách nhà nƣớc đã có nhiều công trình nghiên cứu nhiều góc độ, mức độ rộng, hẹp khác nhau, từ khi Luật ngân sách nhà nƣớc năm 2002, Luật Ngân sách nhà nƣớc năm 2015 và một số văn bản hƣớng dẫn thi hành luật có hiệu lực thi hành và áp dụng vào thực tế, một số nhà khoa học cũng đã có nhiều công trình nghiên cứu có liên quan đến ngân sách nhà nƣớc cho lĩnh vực văn hóa xã hội nhƣ: Luận án tiến sỹ kinh tế “Hoàn thiện chi NSNN nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” của tác giả Trần Văn Lâm, Học viện tài chính Hà Nội (năm 2009), đã hệ thống hoá và làm rõ thêm đƣợc các vấn đề lý luận về NSNN và chi NSNN trong nền kinh tế thị trƣờng với những nội dung cụ thể: mục tiêu, nguyên tắc và phƣơng thức của chi NSNN...; quản lý chi NSNN với việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Luận án cũng đã trình bày một cách khái quát thực trạng áp dụng pháp luật chi ngân sách địa phƣơng trên các mặt: cải thiện cơ s hạ tầng kinh tế xã hội; công b ng xã hội. Từ đó, rút ra những kết quả đạt đƣợc và những hạn chế cùng với những nguyên nhân của việc áp dụng pháp luật trong chi NSNN trong những năm vừa qua. Nghiên cứu về kinh nghiệm áp dụng chi NSNN tác giả đã đƣa ra một số vấn đề về chi NSNN các nƣớc về cải cách pháp luật và áp dụng chi NSNN; quản lý hiệu quả chi ngân sách nhà nƣớc theo kết quả dầu ra và khuôn khổ ngân sách nhà nƣớc, từ đó rút ra bài học có thể nghiên cứu vận dụng nh m nâng cao hiệu quả việc áp dụng pháp luật chi NSNN trong điều kiện hiện nay Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng. Mục tiêu hoàn thiện pháp luật chi ngân sách thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với những quan điểm hoàn thiện pháp luật và áp dụng pháp luật chi ngân sách địa phƣơng, tác giả luận án đã nghiên cứu đề xuất một hệ thống gồm 6 nhóm giải pháp nh m hoàn thiện pháp luật chi ngân sách địa phƣơng. Trong đó, giải pháp áp dụng quy trình lập dự toán và phân bổ ngân sách trên cơ s khuôn khổ chi tiêu trung hạn hƣớng theo kết quả đầu ra; hoàn thiện pháp luật chi ngân sách nhà nƣớc. Tuy nhiên, luận án chƣa làm rõ đƣợc đặc thù riêng của Tỉnh khi áp dụng pháp luật theo phƣơng thức mới, các phƣơng thức, quy trình chi NSNN nh m thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các Tỉnh khác nhau thì có gì khác nhau. Luận án tiến sỹ kinh tế: “Đổi mới quản lý chi NSNN trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam” của Nguyễn Thị Minh, Học viện tài chính Hà Nội (năm 2008) đã hệ thống hoá và làm rõ thêm đƣợc các vấn đề lý luận về NSNN, chi NSNN trong nền kinh tế thị trƣờng; cơ chế chi NSNN, sự cần thiết phải đổi mới phƣơng thức chi. Đặc biệt, khẳng định đƣợc vai trò của chi NSNN trong nền kinh tế thị trƣờng thông qua việc điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Luận án cũng đã trình bày một cách khái quát thực trạng chi ngân sách của nƣớc ta về phƣơng thức chi theo yếu tố đầu vào; theo chƣơng trình 3 mục tiêu, dự án; theo kết quả đầu ra và chu trình ngân sách trong khuôn khổ pháp luật quy định về chi ngân sách nhà nƣớc. Trên cơ s trình bày định hƣớng về phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tài chính, ngân sách của Việt Nam, cùng với những quan điểm đổi mới chi NSNN, tác giả luận án đã nghiên cứu đề xuất một hệ thống gồm 5 nhóm giải pháp nh m đổi mới áp dụng pháp luật về chi NSNN. Trong đó, giải pháp đẩy mạnh triển khai phƣơng thức chi NSNN theo kết quả đầu ra với những điều kiện và khả năng áp dụng là cần thiết và phù hợp với việc đổi mới chi NSNN hiện nay. Tuy nhiên, phần lý luận có một số lý luận về vai trò của chi NSNN chỉ đúng với điều kiện Việt Nam mà không đúng với các nƣớc nói chung; phần kinh nghiệm nƣớc ngoài, nếu có kinh nghiệm của các nƣớc tƣơng đồng với Việt Nam thì sẽ tốt hơn. Nếu Luận án đề cập một cách rõ ràng, cụ thể hơn những khó khăn, tr ngại mà Việt Nam phải đối mặt khi triển khai thực hiện phƣơng thức áp dụng pháp luật về chi NSNN mới nhƣ Luận án đề xuất thì tính thuyết phục của các giải pháp sẽ cao hơn. Luận văn Tiến sĩ “Nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến 2020” tác giả Tô Thiện Hiền, Đại học ngân hàng TP Hồ Chí Minh (2016), luận văn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý NSNN tỉnh An Giang phục vụ cho việc quản lý, điều hành NSNN đƣợc chặt chẽ và hiệu quả hơn, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội một cách vững chắc. Luận văn thạc sĩ “Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi ngân sách nhà nước ở huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh” của tác giả Phạm Công Hƣng- Trƣờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội (2012); đề xuất các giải pháp quản lý chi trên địa bàn nh m giải quyết kịp thời những hạn chế về công tác quản lý chi huyện Thuận Thành và việc thực hiện tốt chi ngân sách giúp thực hiện tốt chức năng đầu tƣ phát triển cơ s hạ tầng, hỗ trợ ngƣời nghèo, rút ngắn khoảng cách giàu và nghèo. Luận văn Thạc sĩ “Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định” tác giả Phạm Văn Thịnh - Đại học Đà Nẵng (2011); Luận văn đề xuất những giải pháp về hoàn thiện quản lý chi NSNN huyện Phù Cát nhƣ cần thực hiện công khai tài chính nh m phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời tạo điều kiện cho việc kiểm tra giám sát của nhân dân, trong việc sử dụng ngân sách; và đầu tƣ cơ s vật chất về công nghệ, thông tin để đƣa ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý ngân sách đƣợc đúng tầm. Luận văn Thạc sĩ “Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách tỉnh Quảng Nam” tác giả Tạ Xuân Quan – Trƣờng Đại học Đà Nẵng (2011), luận văn đƣa ra những giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý ngân sách tỉnh Quảng Nam nhƣ cần tiếp tục hoàn thiện quản lý ngân sách nhƣ thực hiện đổi mới một cách toàn diện và đồng bộ hệ thống tổ chức các cơ quan hành chính, xác 4 định rõ chức năng, nhiệm vụ; đảm bảo tự chủ, tự chịu trách nhiệm của từng cấp chính quyền. Tuy nhiên có thể thấy, các công trình nghiên cứu khoa học và các bài viết nêu trên, phần lớn các giả đề cập đến một số vấn đề liên quan đến quản lý chi NSNN và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN nói chung, chƣa bao quát đƣợc hết vấn đề, chủ yếu là nghiên cứu về những quy định chung trong Luật Ngân sách nhà nƣớc, trong đó có rất ít những bài nghiên cứu mảng pháp luật về chi NSNN cho lĩnh vực Văn hóa xã hội, cũng nhƣ chƣa có bài nghiên cứu tổng thể nào về thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật tại tỉnh Quảng Trị về chi NSNN cho lĩnh vực Văn hóa xã hội. 3. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài 3.1. Mục đích nghiên cứu của đề tài Luận văn nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận về chi ngân sách nhà nƣớc cho lĩnh vực văn hóa xã hội, cũng nhƣ thực tiễn thực hiện pháp luật chi ngân sách cho lĩnh vực văn hóa xã hội tại tỉnh Quảng Trị, nh m tìm ra những ƣu khuyết điểm trong các quy định của pháp luật, những thành tựu, hạn chế trong quá trình thực hiện trên cơ s đó đề xuất nhứng giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật về chi ngân sách cho lĩnh vực văn hóa xã hội và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về chi ngân sách cho lĩnh vực văn hóa xã hội tại Quảng Trị nói riêng và cả nƣớc nói chung. 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài: Trên cơ s mục tiêu nghiên cứu đề tài tập trung giải quyết các nhiệm vụ cụ thể là: - Làm rõ một số vấn đề về về chi ngân sách nhà nƣớc nói chung và chi ngân sách nhà nƣớc cho lĩnh vực văn hóa xã hội, pháp luật về chi ngân sách nhà nƣớc cho lĩnh vực văn hóa xã hội nói riêng để thấy đƣợc ƣu điểm, hạn chế trong những quy định của pháp luật; - Phân tích thực trạng pháp luật về chi ngân sách nhà nƣớc cho lĩnh vực văn hóa xã hội và nghiên cứu thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật tại Tỉnh Quảng Trị để thấy đƣợc những thành tựu cũng nhƣ những tồn tại trong quá trình áp dụng pháp luật chi ngân sách nhà nƣớc cho lĩnh vực văn hóa xã hội; - Đề xuất định hƣớng nh m hoàn thiện các quy định pháp luật và các giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc chi NSNN cũng nhƣ tổ chức thực hiện pháp luật có hiệu quả cho lĩnh vực văn hóa xã hội tại Quảng Trị nói riêng, nƣớc ta nói chung. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tƣợng nghiên cứu Một là, các văn bản pháp luật về chi ngân sách cho lĩnh vực văn hóa xã hội nhƣ: Luật ngân sách nhà nƣớc năm 2015; các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản dƣới luật có liên quan. 5 Hai là, các công trình, tài liệu, bài viết nghiên cứu khác liên quan đến chi ngân sách cho lĩnh vực văn hóa xã hội. Ba là, các báo cáo thống kê của S Tài chính, S Văn hóa thông tin về thực tiễn thực hiện pháp luật về chi NSNN cho lĩnh vực văn hóa xã hội tại Quảng Trị trong thời gian qua. 4.2. Phạm vi nghiên cứu: Về không gian: Luận văn nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về chi ngân sách nhà nƣớc cho lĩnh vực văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Thời gian nghiên cứu: Thời gian 2015 - 2018. 5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 5.1. Phƣơng pháp luận Luận văn sử dụng phƣơng pháp luận duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác- Lênin, dựa trên những quan điểm, đƣờng lối của Đảng và chính sách của Nhà nƣớc và pháp luật, những thành tựu của khoa học kỹ thuật nhƣ: khoa học pháp lý, triết học, logic họctrong việc nghiên cứu lý luận cũng nhƣ thực tiễn pháp luật về chi ngân sách cho lĩnh vực v
Luận văn liên quan