Tóm tắt Luận án Phát triển đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Từ cuối thế kỷ XX cho đến nay, nhân loại đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ (KHCN) và sự hình thành một nền văn minh mới - văn minh hậu công nghiệp; đồng thời xu thế toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, làm cho thế giới trở thành một “thế giới phẳng”, thế giới với đặc trưng là sự liên kết. Những dỡ bỏ rào cản về chính trị cùng với cách mạng KHCN mở ra cho các nước những phương thức sản xuất, những hình thế địa - chính trị và địa - kinh tế hoàn toàn mới. Trong bối cảnh đó, để bảo đảm sự phát triển bền vững, các quốc gia không thể chỉ dựa vào tài nguyên, vốn, kỹ thuật - công nghệ mà phải chủ yếu dựa vào chất lượng nguồn nhân lực.

doc24 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Lượt xem: 1147 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Phát triển đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Từ cuối thế kỷ XX cho đến nay, nhân loại đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ (KHCN) và sự hình thành một nền văn minh mới - văn minh hậu công nghiệp; đồng thời xu thế toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, làm cho thế giới trở thành một “thế giới phẳng”, thế giới với đặc trưng là sự liên kết. Những dỡ bỏ rào cản về chính trị cùng với cách mạng KHCN mở ra cho các nước những phương thức sản xuất, những hình thế địa - chính trị và địa - kinh tế hoàn toàn mới. Trong bối cảnh đó, để bảo đảm sự phát triển bền vững, các quốc gia không thể chỉ dựa vào tài nguyên, vốn, kỹ thuật - công nghệ mà phải chủ yếu dựa vào chất lượng nguồn nhân lực. Quan điểm coi phát triển nguồn nhân lực là yếu tố quyết định sự phát triển nhanh và bền vững của mỗi quốc gia đã trở nên phổ biến. Phát triển nguồn nhân lực nhằm mục đích không ngừng nâng cao hiệu quả và hiệu năng của nhân tố con người trong tổ chức, tạo sự cân bằng về mọi mặt giữa cá nhân và tổ chức. Giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) nói chung, giáo dục đại học (GDĐH) nói riêng là một bộ phận của nền kinh tế - xã hội. Trong quá trình hội nhập, tính quốc tế, tính khu vực của giáo dục đại học cũng được định hình. Các trường đại học trở thành nơi hội tụ, chuyển giao kinh nghiệm và phát triển học thuật, giao lưu, hội nhập văn hóa giữa các nước. Mục tiêu đào tạo của trường đại học không chỉ hướng vào truyền thụ hệ thống tri thức khoa học mà chủ yếu phát triển năng lực tư duy, năng lực hoạt động nghề nghiệp và kỹ năng sống cho người học. Sự chuyển đổi về mục tiêu đào tạo trong các nhà trường đại học đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng nội dung, tìm kiếm các biện pháp quản lý phù hợp, hiệu quả trong quá trình xây dựng đội ngũ giảng viên (ĐNGV) (người dạy) - đội ngũ có vai trò quyết định chất lượng đào tạo của nhà trường đại học. Phát triển ĐNGV, vì vậy là một nhiệm vụ sống còn của mỗi cơ sở giáo dục đại học. Xây dựng ĐNGV các trường đại học gần đây đã được quan tâm nghiên cứu. Dưới góc độ khoa học quản lý giáo dục, những nghiên cứu về xây dựng ĐNGV nói chung, giảng viên đại học nói riêng chủ yếu dựa trên những đặc điểm của nghề dạy học. Để giải quyết được những vấn đề đặt ra hiện nay, cần làm rõ được tính phổ biến và tính đặc thù trong quá trình xây dựng, phát triển ĐNGV trường đại học (trong đó có ĐNGV của Học viện Chính trị quốc gia (CTQG) Hồ Chí Minh), cần dựa trên cách tiếp cận quản trị nguồn nhân lực, đồng thời chú trọng đến tính đặc thù hoặc cần chú trọng đến bối cảnh trong nước, khu vực và quốc tế trong xu thế hội nhập tác động đến quá trình xây dựng, phát triển ĐNGV. Trong hệ thống giáo dục nước ta, Học viện CTQG Hồ Chí Minh là một cơ sở giáo dục đặc thù: là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo/quản lý cho hệ thống chính trị, là trung tâm quốc gia nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trung tâm quốc gia nghiên cứu lý luận chính trị (LLCT), làm cơ sở cho việc hoạch định đường lối, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Trước yêu cầu nhiệm vụ của công cuộc đổi mới đất nước, quy mô đào tạo của Học viện không ngừng mở rộng. Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho hệ thống chính trị ở các trình độ: cử nhân chính trị chuyên ngành, cao cấp LLCT, sau đại học, các lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cao cấp Trung ương, bồi dưỡng theo chức danh, bồi dưỡng tại các địa phương Học viện còn thực hiện nhiệm vụ đào tạo quốc tế cho các nước bạn Lào, Campuchia, Môzămbích, Pêru, trao đổi kinh nghiệm học thuật, mở rộng quan hệ hợp tác với các nước ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Hà Lanvà nhiều tổ chức quốc tế. ĐNGV Học viện CTQG Hồ Chí Minh, với sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo trung/ cao cấp của hệ thống chính trị - lực lượng đi tiên phong, lãnh đạo công cuộc đổi mới, xây dựng nền KTTT định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) và hội nhập quốc tế, đang đứng trước cơ hội và thách thức mới. Phát triển ĐNGV của Học viện đáp ứng yêu cầu đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực hội nhập quốc tế được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Học viện trong thời kỳ mới là một yêu cầu khách quan và bức thiết. Từ tính cấp thiết về lý luận và thực tiễn nêu trên, chúng tôi chọn đề tài “Phát triển đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế” làm đề tài nghiên cứu luận án tiến sỹ, với mong muốn góp phần vào sự phát triển của Học viện trong bối cảnh mới. 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luận và khảo sát, đánh giá thực trạng ĐNGV và công tác phát triển ĐNGV tại Học viện, luận án đề xuất các biện pháp chủ yếu nhằm phát triển ĐNGV Học viện CTQG Hồ Chí Minh theo hướng nâng cao năng lực ĐNGV trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. 3. Khách thể, đối tượng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu: Quá trình phát triển ĐNGV Học viện CTQG Hồ Chí Minh. 3.2. Đối tượng nghiên cứu: Xây dựng khung năng lực giảng viên và các biện pháp phát triển ĐNGV Học viện CTQG Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 4.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển ĐNGV trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 4.2. Khảo sát, đánh giá thực trạng ĐNGV và phát triển ĐNGV của Học viện CTQG Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 4.3. Đề xuất các biện pháp phát triển ĐNGV Học viện CTQG Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế và thực nghiệm biện pháp ưu tiên. 5. Giả thuyết khoa học Việt Nam đang trên đường hội nhập quốc tế sâu rộng trên các lĩnh vực, trong đó có giáo dục - đào tạo đại học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Xu thế tất yếu khách quan này đang tác động mạnh mẽ và đặt ra những yêu cầu mới đối với ĐNGV Học viện CTQG Hồ Chí Minh. Nếu nghiên cứu, đề xuất được các biện pháp dựa trên lý thuyết quản trị nguồn nhân lực, phù hợp với đặc điểm, sứ mệnh của Học viện, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu đối với ĐNGV LLCT trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sẽ phát triển được ĐNGV có năng lực hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu của sự thay đổi và góp phần nâng cao vị thế của Học viện CTQG Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế, toàn cầu hoá hiện nay. 6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu Giới hạn nội dung nghiên cứu: Mối quan hệ giữa phát triển ĐNGV Học viện CTQG Hồ Chí Minh với yêu cầu hội nhập quốc tế. Giới hạn địa bàn nghiên cứu: Nghiên cứu tại Trung tâm Học viện CTQG Hồ Chí Minh trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Giới hạn phạm vi thời gian: + Khảo sát thực trạng phát triển ĐNGV từ năm 2006 đến nay. + Các biện pháp đề xuất áp dụng trong tầm nhìn đến năm 2020. 7. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 7.1. Phương pháp luận nghiên cứu Luận án được thực hiện trên cơ sở của phương pháp luận duy vật biện chứng, phương pháp luận duy vật lịch sử và dựa trên các tiếp cận khoa học: - Tiếp cận hệ thống: + Nhìn nhận ĐNGV, quá trình phát triển ĐNGV một cách chỉnh thể (toàn cục), là bộ phận quan trọng nhất để đổi mới giáo dục đại học và phát triển nguồn nhân lực bậc cao cho đất nước; có quan hệ, tác động biện chứng với các thành tố của giáo dục đại học và hệ thống quản lý. + Nhìn nhận, xem xét ĐNGV ở Học viện CTQG Hồ Chí Minh không chỉ ở ngạch bậc (về cấu trúc), ở nhiệm vụ được giao (chức năng) mà còn phải chú trọng đặt trong bối cảnh đổi mới về mục tiêu, nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; trong bối cảnh đổi mới đất nước và hội nhập thế giới. Việc xem xét các thành tố nội tại giúp ta nhận rõ được tính đặc thù; việc xem xét ĐNGV với môi trường trong nước và thế giới giúp chúng ta thấy rõ được tính phổ biến của ĐNGV cũng như quá trình phát triển đội ngũ. + Tính phổ biến của ĐNGV của Học viện CTQG Hồ Chí Minh được quy định bởi bối cảnh nền giáo dục đại học Việt Nam và quá trình hội nhập quốc tế về giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trình độ cao. Tính đặc thù của ĐNGV Học viện CTQG Hồ Chí Minh được quy định bởi vị trí đặc thù của Học viện, mục tiêu, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng. Tính phổ biến và đặc thù này càng được chú trọng khi đề xuất các biện pháp phát triển ĐNGV. - Tiếp cận quản trị nguồn nhân lực: + Nhận thức rõ vai trò quyết định của nguồn nhân lực. Mục tiêu cuối cùng của phát triển nguồn nhân lực không dừng ở chỗ để có nguồn nhân lực đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu, có chất lượng cao mà quan trọng hơn là vấn đề sử dụng nguồn nhân lực đó như thế nào để đem lại hiệu quả cao cho sự phát triển bền vững của tổ chức, của quốc gia. + Phải xem xét, đánh giá từ khâu lập kế hoạch phát triển ĐNGV; thu hút, tuyển dụng; bố trí, sử dụng đến đào tạo, bồi dưỡng; đánh giá, sàng lọc, chính sách đãi ngộ và tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ này trong mối quan hệ biện chứng với nhau, trong điều kiện đổi mới và hội nhập. - Tiếp cận quản lý sự thay đổi: Phát triển ĐNGV Học viện CTQG Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế cần phải xem xét các yêu cầu của bối cảnh mới, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, hội nhập kinh tế quốc tế, sự hội nhập và giao lưu giữa các quốc gia, các thể chế chính trị và nền văn hóa, tác động mạnh mẽ đến ĐNGV về tầm nhìn, quan điểm và đòi hỏi những yếu tố mới trong khung năng lực của giảng viên. Phát triển ĐNGV ở các cơ sở đại học nói chung, ở Học viện CTQG Hồ Chí Minh nói riêng trong bối cảnh hội nhập quốc tế chính là phát triển nguồn nhân lực trong điều kiện biến động của môi trường. Do đó, tiếp cận quản lý sự thay đổi phải được sử dụng để tìm ra các biện pháp phù hợp. - Tiếp cận phát triển: Các biện pháp có hiệu quả đã được sử dụng trong phát triển ĐNGV của Học viện CTQG Hồ Chí Minh trước đây cần được kế thừa và phát triển trong điều kiện mới. Tiếp cận phát triển xem xét sự phát triển ĐNGV trên cả ba mặt: số lượng, cơ cấu, chất lượng, trong đó phát triển về chất lượng đội ngũ là quan trọng nhất. 7.2. Phương pháp nghiên cứu 7.2.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Nghiên cứu phân tích, tổng hợp các nguồn tài liệu lý luận: Văn kiện, nghị quyết, các tác phẩm khoa học chính trị, hành chính, các công trình nghiên cứu có liên quan, tài liệu hội thảo, tạp chí chuyên ngành, báo chí... để xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài. 7.2.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp điều tra xã hội học: Phương pháp điều tra xã hội học gồm hai phương pháp chính là phương pháp định lượng và phương pháp định tính. + Phương pháp định lượng: Phương pháp này thu thập những thông tin định lượng để đo lường thực trạng phát triển ĐNGV Học viện CTQG Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tiến hành khảo sát 200 giảng viên trong tổng số gần 600 giảng viên đang công tác tại Học viện CTQG Hồ Chí Minh có độ tuổi từ 23 đến 60 tuổi, thuộc các chuyên ngành khác nhau. Mẫu được chọn là ngẫu nhiên theo tỷ lệ các giảng viên của Học viện về độ tuổi, giới tính, trình độ chuyên môn. + Phương pháp định tính: Phương pháp này được sử dụng để đánh giá những mặt mạnh, yếu, làm rõ nguyên nhân tác động đến sự phát triển ĐNGV của Học viện CTQG Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế. - Phương pháp phỏng vấn sâu: Phương pháp này được thực hiện qua trao đổi, tọa đàm với 10 cán bộ quản lý/ lãnh đạo và giảng viên Học viện về những vấn đề liên quan để làm rõ thực trạng, bổ sung tư liệu cho đề tài nghiên cứu. - Phương pháp chuyên gia: Phương pháp này được thực hiện bằng cách xin ý kiến chuyên gia. Qua đó làm rõ hơn về vấn đề nghiên cứu và kiểm chứng tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất. - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Tổng kết kinh nghiệm trong công tác xây dựng, phát triển ĐNGV của Học viện Trung tâm và các Học viện khu vực từ năm 2006 đến nay, tiếp thu những kinh nghiệm thành công, khắc phục những bất cập để đề xuất những biện pháp theo tiếp cận phát triển trong bối cảnh mới. - Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động: Nghiên cứu các sản phẩm hoạt động của giảng viên và các nhà quản lý/lãnh đạo Học viện trong công tác phát triển ĐNGV. - Phương pháp thống kê toán học, sử dụng phần mềm SPSS để xử lý các kết quả điều tra, xử lý số liệu. 8. Các luận điểm bảo vệ - Học viện CTQG Hồ Chí Minh là một cơ sở giáo dục đặc thù trong hệ thống giáo dục ở nước ta. ĐNGV của Học viện có những đặc điểm chung của ĐNGV đại học, đồng thời có những đặc điểm riêng biệt do vị trí, vai trò, sứ mệnh của Học viện quy định. Phát triển ĐNGV của Học viện CTQG Hồ Chí Minh vừa tuân thủ những nguyên lý chung của phát triển nguồn nhân lực xã hội vừa phù hợp với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị của Việt Nam. - Hội nhập quốc tế là xu thế tất yếu khách quan và là một trong những định hướng lớn của đường lối đổi mới đất nước và đổi mới giáo dục Việt Nam. Với sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung/cao cấp của hệ thống chính trị - lực lượng có khả năng dẫn dắt, lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, ĐNGV của Học viện đang đứng trước những cơ hội và yêu cầu, đòi hỏi và thách thức mới. Việc phát triển ĐNGV của Học viện theo định hướng phát triển khung năng lực, trong đó năng lực hội nhập được coi là đột phá. - Phát triển ĐNGV tạo cơ sở vững chắc cho sự phát triển của Học viện CTQG Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, và hội nhập quốc tế trong bối cảnh mới. 9. Những đóng góp mới của luận án - Hệ thống và làm sáng tỏ một số luận điểm về phát triển ĐNGV Học viện CTQG Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế theo tiếp cận phối hợp lý thuyết quản lý phát triển nguồn nhân lực và tiếp cận khung năng lực giảng viên. - Khảo sát, đánh giá mức độ đáp ứng về các mặt phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống, kiến thức, năng lực chuyên môn, năng lực sư phạm, nghiên cứu khoa học, hoạt động thực tiễn, hoạt động chính trị - xã hội, phát triển nghề nghiệp, phát triển bản thân của ĐNGV của Học viện CTQG Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế. - Đề xuất các biện pháp phát triển ĐNGV của Học viện CTQG Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Trong đó biện pháp xây dựng khung năng lực giảng viên Học viện CTQG Hồ Chí Minh là đóng góp có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn. 10. Bố cục luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, luận án gồm 4 chương: Chương 1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề. Chương 2. Cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ giảng viên trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Chương 3. Thực trạng phát triển đội ngũ giảng viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Chương 4. Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Chương 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ 1.1. CÁC NGHIÊN CỨU VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN Vai trò quan trọng của ĐNGV trong việc đảm bảo, nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học đã dẫn đến sự phát triển của các mô hình quản lý và phát triển ĐNGV của các trường đại học. Từ đó, các nghiên cứu về ĐNGV ngày càng được triển khai một cách khá hệ thống trên qui mô rộng lớn. Có thể khái quát các nghiên cứu liên quan đến vấn đề nghiên cứu của luận án thành bốn nhóm: i) Các nghiên cứu về ĐNGV với tư cách là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục ii) Các nghiên cứu về kiến thức, chuyên môn, kỹ năng và các phẩm chất của ĐNGV iii) Các nghiên cứu về kinh nghiệm quản lý và phát triển ĐNGV 1.2. ĐÁNH GIÁ CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.2.1. Những vấn đề đã được tập trung nghiên cứu Từ tổng quan trên, có thể thấy các nghiên cứu đã đề cập khá sâu sắc và toàn diện vấn đề quản lý và phát triển ĐNGV. Các công trình đã làm rõ cách tiếp cận đối với vấn đề nghiên cứu (1) Tiếp cận quản lý và phát triển nguồn nhân lực theo sơ đồ của Christian Batal; (2) Tiếp cận theo phương pháp quản lý, gồm: phương pháp giáo dục, vận động, tuyên truyền; phương pháp hành chính; phương pháp kinh tế; (3) Tiếp cận nội dung phát triển ĐNGV. 1.2.2. Những vấn đề chưa được đề cập hoặc chưa được nghiên cứu một cách sâu sắc Khái quát các công trình nghiên cứu liên quan đến phát triển ĐNGV trong bối cảnh hội nhập quốc tế, có thể nhận thấy một số vấn đề sau chưa được nghiên cứu một cách sâu sắc: i) Điều kiện để vận dụng các mô hình/lý thuyết quản lý nguồn nhân lực nói chung, phát triển ĐNGV nói riêng. ii) Có nhiều mô hình/lý thuyết về quản lý nguồn nhân lực, những mô hình này được vận dụng trong quản lý nguồn nhân lực của giáo dục đại học. Tuy nhiên, hệ thống giáo dục nói chung, cơ sở giáo dục đại học nói riêng cần đáp ứng những điều kiện cụ thể gì để có thể lựa chọn, sử dung mô hình hợp lý trong phát triển ĐNGV chưa được các nghiên cứu đề cập một cách cụ thể.2. Thiếu khung chuẩn chung về ĐNGV làm cơ sở cho việc xác định các tiêu chí đánh giá GV ở trình độ quốc tế iii) Mặc dù các nghiên cứu đã đề cập đến các yêu cầu đối với GV nhưng những yêu cầu này là các yêu cầu đối với nhà giáo trong vai trò người lao động nghề nghiệp. Trong bối cảnh phát triển giáo dục đại học hiện nay, rất cần đến việc xây dựng khung chuẩn nghề nghiệp của GV đại học (chuẩn quốc tế) làm cơ sở cho việc thiết kế chuẩn GV khu vực và quốc gia. Về nguyên tắc, GV một quốc gia nào đó, khi thỏa mãn các tiêu chí trong chuẩn GV quốc tế thì năng lực hội nhập của GV đó đối với giáo dục đại học quốc tế càng cao và ngược lại. iv) Tác động của hội nhập quốc tế về giáo dục đại học và giải pháp nâng cao mức độ đáp ứng của GV. v) Các nghiên cứu về hội nhập về giáo dục đại học và giải pháp nâng cao mức độ đáp ứng của GV trong bối cảnh này còn chưa mang tính hệ thống. Phần lớn, những nghiên cứu về vấn đề này đều xuất phát từ thực tiễn giáo dục của mỗi quốc gia cụ thể để giải quyết các vấn đề đặt ra đối với giáo dục của quốc gia đó trong quá trình hội nhập, do vậy, giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên trong hội nhập quốc tế về giáo dục đại học mang tính cụ thể, khả năng áp dụng trên diện rộng chưa cao. vi) Thiếu những nghiên cứu hệ thống về phát triển ĐNGV của Học viện CTQG HCM trong bối cảnh hội nhập quốc tế về giáo dục đại học. 1.2.3. Những vấn đề luận án tập trung giải quyết (i) Trong bối cảnh hội nhập quốc tế về giáo dục đại học hiện nay, các giải pháp phát triển ĐNGV của Học viện CTQG HCM cần phải dựa vào lí thuyết, quan niệm hay tiếp cận nào thì có hiệu quả? (ii) Với những đặc điểm của Học viện CTQG HCM - một thiết chế giáo dục đặc thù trong hệ thống giáo dục của nước ta, điều kiện để có thể lựa chọn mô hình/lý thuyết quản lý nguồn nhân lực cụ thể để thực thi công tác phát triển ĐNGV của học viện là gì? (iii) Những giải pháp nào về phát triển ĐNGV của Học viện CTQG HCM là giải pháp vừa đảm bảo tính đặc thù của Học viện vừa giúp cho ĐNGV của Học viện đáp ứng tốt xu hướng hội nhập quốc tế của Học viện, đồng thời nâng cao năng lực hội nhập quốc tế trong lao động nghề nghiệp của mình. 1.3. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ Chương 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ 2.1. CÁC KHÁI NIỆM CÔNG CỤ 2.1.1. Giảng viên 2.1.1.1. Khái niệm "Giảng viên" Từ những nghiên cứu của các tác giả có thể khái quát: GV là những nhà giáo giảng dạy ở các trường ĐH, CĐ, có tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Nhà nước nói chung và những quy định đặc thù của từng trường ĐH, CĐ nói riêng. GV vừa có chức trách của viên chức sự nghiệp, vừa có chức trách của nhà giáo, nhà khoa học, nhà hoạt động xã hội. 2.1.1.2. Mô hình hoạt động của người giảng viên * Hoạt động giảng dạy - Truyền đạt kiến thức * Hoạt động nghiên cứu khoa học - tự học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ * Hoạt động xã hội - cộng đồng * Yếu tố thứ tư trong chức trách GV là nghĩa vụ công dân, hay trách nhiệm xã hội của GV. 2.1.2. Đội ngũ giảng viên * Khái niệm đội ngũ Trong lĩnh vực giáo dục, thuật ngữ đội ngũ được dùng để chỉ những tập hợp người được phân biệt với nhau về chức năng trong hệ thống giáo dục, chẳng hạn như: đội ngũ giáo viên, đội ngũ cán bộ quản lý trường học * Đội ngũ giảng viên ĐNGV là tập hợp các GV thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục sinh viên, học viên trong các cơ sở giáo dục đại học của hệ thống giáo dục quốc dân. Những GV này làm việc theo chương trình môn học và kế hoạch giáo dục của nhà trường, gắn bó với nhau thông qua lợi ích về vật chất và tinh thần, đồng thời quan hệ mật thiế
Luận văn liên quan