Tóm tắt luận án Thị trường dịch vụ ở Hải Phòng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Một trong các nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế ư xã hội 5 năm 2006 - 2010, được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X xác địnhlà: Chuyển mạnh sang kinh tế thị trường, thực hiện các nguyên tắc của thị trường, hình thành đồng bộ và hoàn thiện các loại thị trường và thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN phù hợp với đặc điểm của nước ta. Trong đó nhấn mạnh: “Tạo bước phát triển mới, nhanh và toàn diện thị trường dịch vụ nhất là những dịch vụ cao cấp, có hàm lượng trí tuệ cao, giá trị gia tăng lớn”. Thị trường dịch vụ là một bộ phận cấu thành hệ thống các loại thị trường ở nước ta hiện nay. Trong những năm đổi mới vừa qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều cố gắng tìm kiếm giải pháp và cơ chế cho sự phát triển thị trường dịch vụ. Nhờ đó, các loại hình dịch vụ có điều kiện phát triển,doanh thu từ kinh tế dịch vụ không ngừng tăng nhanh vàngày càng chiếm vị trí quan trọng trong tăng trưởng kinh tế. Năm 2005, giá trị của khu vực dịch vụ chiếm 38,07% tổng GDP của cả nước và năm 2006 chiếm 38,08%. Thị trường dịch vụ ngày càng có vai trò quan trọng, đặc biệt trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, ở nước ta hiện nay, thị trường dịch vụ vẫn còn nhiều yếu tố tự phát, tiêu cực, chưa đồng bộ, một số loại dịch vụmới ở trình độ sơ khai, tiến trình phát triển chậm. Trước yêu cầu hội nhập kinh tếquốc tế ngày càng mạnh mẽ hiện nay, việc nhận thức những vấn đề lý luận về thị trường dịch vụ và đánh giá đúng thực trạng để tìm kiếm giải pháp đẩy nhanhtốc độ phát triển thị trường này ở nước ta đã trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đây không chỉ là vấn đề chung của cả nước, mà còn là một nội dung trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các vùng, các tỉnh và thành phố lớn, có cảng biển của Việt Nam.

pdf27 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2453 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt luận án Thị trường dịch vụ ở Hải Phòng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan