Tóm tắt Luận văn - Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đầu tư tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Sơn La

Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) là một tổ chức tài chính, tín dụng của Nhà nước với chức năng nhiệm vụ huy động, tiếp nhận vốn của các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện chính sách tín dụng đầu tư (TDĐT) và tín dụng xuất khẩu (TDXK) của Nhà nước. Trong đó, cho vay đầu tư phát triển được coi là hoạt động quan trọng của chính sách TDĐT của Nhà nước nhằm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Hoạt động này thể hiện rõ nét nhất chức năng, nhiệm vụ của NHPT, tạo nguồn thu chủ yếu cho NHPT song cũng chứa đựng nhiều rủi ro. Do đó, để làm tốt chức năng, nhiệm vụ Nhà nước giao trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn, NHPT phải thực hiện tốt công tác huy động vốn và cho vay. Quy mô, chất lượng cho vay là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của NHPT. Do đó, mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động cho vay đầu tư cần được NHPT quan tâm thực hiện. Trong những năm qua, công tác cho vay đầu tư trong hệ thống NHPT và tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển (NHPT) Sơn La đã đạt được những thành công nhất định đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế của đất nước và địa phương. Bên cạnh đó chất lượng hoạt động cho vay đầu tư cũng đã bộc lộ những hạn chế, ảnh hưởng tới sự an toàn và phát triển bền vững của hệ thống NHPT. Thực tế cho thấy, tình hình nợ quá hạn, lãi phải thu chưa thu được của hoạt động cho vay đầu tư đang có xu hướng gia tăng về số lượng dự án và trong từng dự án. Bên cạnh những rủi ro về thị trường, rủi ro về tính chất hoạt động của NHPT cũng là những nguyên nhân làm cho tình trạng nợ quá hạn gia tăng. Tìm hiểu nguyên nhân của tình trạng nợ quá hạn đang có xu hướng tăng tại Chi nhánh Sơn La để đề xuất những giải pháp thiết thực, hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cho vay đầu tư là một yêu cầu cấp bách hiện nay. Là một cán bộ làm công tác nghiệp vụ thẩm định cho vay, với những vấn đề lý luận và thực tiễn đó, em chọn vấn đề “Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đầu tư tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Sơn La” làm đề tài nghiên cứu với mục tiêu đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động cho vay đầu tư trong thời gian qua và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của công tác này tại Chi nhánh Sơn La và trong hệ thống NHPT.

pdf9 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Lượt xem: 343 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận văn - Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đầu tư tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Sơn La, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU TÓM TẮT LUẬN VĂN MỞ ĐẦU .................................................................... Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐẦU TƯ ............. Error! Bookmark not defined. 1.1. Tổng quan các kết quả nghiên cứu. .............. Error! Bookmark not defined. 1.2. Nội dung nghiên cứu của Luận văn ............. Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐẦU TƯ CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂNError! Bookmark not defined. 2.1. Khái niệm chất lượng và chất lượng cho vay đầu tưError! Bookmark not defined. 2.2.1. Khái niệm về chất lượng ............................. Error! Bookmark not defined. 2.2.2. Khái niệm chất lượng cho vay đầu tư .......... Error! Bookmark not defined. 2.2.3. Khái niệm chất lượng cho vay đầu tư tại NHPTError! Bookmark not defined. 2.2. Nội dung và đặc điểm cho vay đầu tư của Ngân hàng Phát triểnError! Bookmark not defined. 2.2.1. Tổng quan về Ngân hàng Phát triển ............ Error! Bookmark not defined. 2.2.2 Sự khác biệt của NHPT với NHTM ............ Error! Bookmark not defined. 2.2.3. Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng Phát triểnError! Bookmark not defined. 2.2.4. Nội dung về cho vay đầu tư của NHPT ........ Error! Bookmark not defined. 2.2.5. Đặc điểm cho vay đầu tư của Ngân hàng Phát triểnError! Bookmark not defined. 2.3. Chất lượng cho vay đầu tư tại Ngân hàng Phát triểnError! Bookmark not defined. 2.3.1. Khái niệm đầu tư, dự án đầu tư ................... Error! Bookmark not defined. 2.3.2. Ý nghĩa của chất lượng cho vay đầu tư của NHPTError! Bookmark not defined. 2.3.3. Các chỉ tiêu xác định chất lượng cho vay đầu tưError! Bookmark not defined. 2.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng cho vay đầu tưError! Bookmark not defined. 2.5. Kinh nghiệm của một số Chi nhánh NHPT trong việc nâng cao chất lượng cho vay đầu tư ............................ Error! Bookmark not defined. 2.5.1. Kinh nghiệm của Chi nhánh NHPT Ninh BìnhError! Bookmark not defined. 2.5.2. Kinh nghiệm của Chi nhánh NHPT khu vực Bắc Kạn - Thái NguyênError! Bookmark not defined. 2.5.3. Kinh nghiệm của Chi nhánh NHPT Hải DươngError! Bookmark not defined. CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐẦU TƯ TẠI CHI NHÁNH NHPT SƠN LA ........................................... Error! Bookmark not defined. 3.1. Khái quát tình hình hoạt động của Chi nhánh NHPT Sơn LaError! Bookmark not defined. 3.1.1 Đặc điểm, tình hình và chức năng, nhiệm vụError! Bookmark not defined. 3.1.2 Mô hình tổ chức quản lý và hoạt động........ Error! Bookmark not defined. 3.2. Các hoạt động cơ bản của Chi nhánh NHPT Sơn LaError! Bookmark not defined. 3.2.1. Hoạt động huy động vốn ............................ Error! Bookmark not defined. 3.2.2. Cho vay đầu tư ........................................... Error! Bookmark not defined. 3.2.3. Các hoạt động khác .................................... Error! Bookmark not defined. 3.3. Thực trạng chất lượng cho vay đầu tư tại Chi nhánh NHPT Sơn La ......... Error! Bookmark not defined. 3.3.1. Các chỉ tiêu định lượng .............................. Error! Bookmark not defined. 3.3.2. Các tiêu chí định tính ................................. Error! Bookmark not defined. 3.3.3. Đánh giá chất lượng cho vay đầu tư của Chi nhánh NHPT Sơn La ..... Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY ĐẦU TƯ TẠI CHI NHÁNH NHPT SƠNLA ĐẾN NĂM 2020 ....... Error! Bookmark not defined. 4.1 Định hướng, mục tiêu và sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cho vay đầu tư tại Chi nhánh NHPT Sơn La ............ Error! Bookmark not defined. 4.1.1 Định hướng hoạt động cho vay đầu tư ........ Error! Bookmark not defined. 4.1.2 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cho vay đầu tư tại Chi nhánh NHPT Sơn La ....................................................... Error! Bookmark not defined. 4.1.3 Mục tiêu của nâng cao chất lượng cho vay đầu tư tại Chi nhánh NHPT Sơn La đến năm 2020 ........................................ Error! Bookmark not defined. 4.2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay đầu tư tại Chi nhánh NHPT Sơn La .................................... Error! Bookmark not defined. 4.2.1 Kiện toàn về tổ chức và nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng ............. Error! Bookmark not defined. 4.2.2 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tưError! Bookmark not defined. 4.2.3 Thực hiện tốt chính sách khách hàng .......... Error! Bookmark not defined. 4.2.4 Tăng cường chất lượng công tác kiểm tra, giám sátError! Bookmark not defined. 4.2.5 Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro trong cho vay đầu tưError! Bookmark not defined. 4.2.6 Kiểm soát sự gia tăng của nợ quá hạn ........ Error! Bookmark not defined. 4.2.7. Tích cực triển khai công tác xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ đối với những dự án gặp khó khăn, không trả được nợ ............... 127 4.3 Một số kiến nghị ............................................ Error! Bookmark not defined. 4.3.1 Kiến nghị với Chính phủ, Bộ, ngành ........... Error! Bookmark not defined. 4.3.2 Kiến nghị với NHPT Việt Nam .................. Error! Bookmark not defined. 4.3.3. Kiến nghị với UBND tỉnh Sơn La .............. Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN ................................................................ Error! Bookmark not defined. TI LIU THAM KHO Error! Bookmark not defined. TÓM TẮT LUẬN VĂN Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) là một tổ chức tài chính, tín dụng của Nhà nước với chức năng nhiệm vụ huy động, tiếp nhận vốn của các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện chính sách tín dụng đầu tư (TDĐT) và tín dụng xuất khẩu (TDXK) của Nhà nước. Trong đó, cho vay đầu tư phát triển được coi là hoạt động quan trọng của chính sách TDĐT của Nhà nước nhằm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Hoạt động này thể hiện rõ nét nhất chức năng, nhiệm vụ của NHPT, tạo nguồn thu chủ yếu cho NHPT song cũng chứa đựng nhiều rủi ro. Do đó, để làm tốt chức năng, nhiệm vụ Nhà nước giao trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn, NHPT phải thực hiện tốt công tác huy động vốn và cho vay. Quy mô, chất lượng cho vay là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của NHPT. Do đó, mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động cho vay đầu tư cần được NHPT quan tâm thực hiện. Trong những năm qua, công tác cho vay đầu tư trong hệ thống NHPT và tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển (NHPT) Sơn La đã đạt được những thành công nhất định đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế của đất nước và địa phương. Bên cạnh đó chất lượng hoạt động cho vay đầu tư cũng đã bộc lộ những hạn chế, ảnh hưởng tới sự an toàn và phát triển bền vững của hệ thống NHPT. Thực tế cho thấy, tình hình nợ quá hạn, lãi phải thu chưa thu được của hoạt động cho vay đầu tư đang có xu hướng gia tăng về số lượng dự án và trong từng dự án. Bên cạnh những rủi ro về thị trường, rủi ro về tính chất hoạt động của NHPT cũng là những nguyên nhân làm cho tình trạng nợ quá hạn gia tăng. Tìm hiểu nguyên nhân của tình trạng nợ quá hạn đang có xu hướng tăng tại Chi nhánh Sơn La để đề xuất những giải pháp thiết thực, hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cho vay đầu tư là một yêu cầu cấp bách hiện nay. Là một cán bộ làm công tác nghiệp vụ thẩm định cho vay, với những vấn đề lý luận và thực tiễn đó, em chọn vấn đề “Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đầu tư tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Sơn La” làm đề tài nghiên cứu với mục tiêu đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động cho vay đầu tư trong thời gian qua và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của công tác này tại Chi nhánh Sơn La và trong hệ thống NHPT. Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung luận văn bao gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan các kết quả nghiên cứu có liên quan đến chất lượng cho vay đầu tư. Chương 2: Những vấn đề lý luận cơ bản về chất lượng cho vay đầu tư của hệ thống NHPT. Chương 3: Thực trạng chất lượng cho vay đầu tư tại Chi nhánh NHPT Sơn La. Chương 4: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đầu tư tại Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Sơn La đến năm 2020. Trên thực tế đã có rất nhiều luận án, luận văn và bài báo, nghiên cứu khoa học đề cập đến việc nâng cao chất lượng hoạt động cho vay đầu tư, hoạt động thẩm định dự án. Những luận văn và bài báo, đề tài nghiên cứu khoa học đó có thể đi sâu vào một trong những giải pháp hoặc chỉ ra tổng thể các biện pháp để nâng cao chất lượng hoạt động cho vay đầu tư. Nghiên cứu một số các luận án, luận văn, công trình nghiên cứu khoa học, từ đó tìm ra các vấn đề còn trống của các công trình đã nghiên cứu để vận dụng, hoàn thiện luận văn của bản thân được tốt hơn. Hiện nay, tại Chi nhánh NHPT Sơn La vấn đề chất lượng cho vay đầu tư đối với các dự án trong bối cảnh có không ít các dự án hoạt động không hiệu quả, Chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính, thiếu có kinh nghiệm quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; tài sản bảo đảm tiền vay của doanh nghiệp không đảm bảo dẫn đến tình trạng một số dự án không đưa vào hoạt động, không tạo ra nguồn thu để trả nợ làm phát sinh nợ quá hạn và lãi phải thu chưa thu, dẫn đến phải xử lý tài sản bảo đảm tiền vay. Tuy nhiên, việc xử lý tài sản bảo đảm để thu nợ thực hiện rất khó khăn và phức tạp do cơ chế phân cấp chưa rõ ràng, công tác xử lý nợ liên quan đến nhiều cấp ... Vì vậy, có thể nói “Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đầu tư tại Chi nhánh NHPT Sơn La” sẽ góp phần hoàn thiện và nâng cao được hiệu quả công tác cho vay các dự án vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước và có cách nhìn nhận đúng đắn đối với các quyết định tài trợ vốn cho các dự án nhằm đảm bảo hiệu quả, an toàn vốn TDĐT phát triển của Nhà nước trong các hoạt động của Ngân hàng phát triển. Với mong muốn, kết quả nghiên cứu của đề tài có tính thực tiễn và có những đóng góp vào việc nâng cao chất lượng cho vay đầu tư tại Chi nhánh NHPT Sơn La trong thời gian tới để Đảm bảo việc cho vay vốn của Nhà nước an toàn, hiệu quả; Giảm nợ quá hạn và nợ xấu xuống mức dưới 3% theo mục tiêu của NHPT; Đảm bảo yếu tố cân đối giữa tăng trưởng dư nợ trong mối quan hệ với kế hoạch thu nợ gốc hàng năm; Là cơ sở để phát triển mở rộng các mặt nghiệp vụ khác; Đảm bảo thu nhập cho cán bộ viên chức trong Chi nhánh ngày càng nâng cao, ổn định đời sống và có tích luỹ là một trong những yếu tố quan trọng gắn kết cán bộ với công việc, khai thác nhiệt huyết và nâng cao được chất lượng công việc; Thực hiện tốt nhất mục tiêu của chính sách TDĐT của Nhà nước nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp có dự án đầu tư thuộc một số ngành nghề, lĩnh vực quan trọng có tác động lớn tới việc phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của địa phương; Góp phần làm cho Chi nhánh thực sự trở thành một kênh cung ứng vốn quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển nhanh, bền vững. Trong Chương 2, Luận văn thực hiện hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về chất lượng cho vay đầu tư trong hệ thống NHPT, nêu lên sự khác biệt của cho vay đầu tư giữa hệ thống NHPT với các NHTM. Đặc điểm, nội dung cho vay đầu tư trong hệ thống NHPT. tính tất yếu khách quan của việc nâng cao chất lượng cho vay đầu tư trong hệ thống NHPT và các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình cho vay đầu tư của NHPT, các tiêu chí xác định chất lượng cho vay đầu tư. Kinh nghiệm của một số Chi nhánh NHPT trong hệ thống. Chương 3, Luận văn thực hiện khái quát tình hình hoạt động của Chi nhánh NHPT Sơn La, các chức năng nhiệm vụ và các hoạt động chính của Chi nhánh. Tiếp đó, nêu lên thực trạng công tác cho vay đầu tư trong thời gian từ năm 2006 đến 2012. Đánh giá, phân tích những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại hạn chế và tìm ra các nguyên nhân của những tồn tại hạn chế trong công tác cho vay đầu tư cụ thể: - Những kết quả đã đạt được: + Tổng dư nợ cho vay đầu tư của Chi nhánh NHPT Sơn La đạt gần 20% trong toàn ngành ngân hàng trên địa bàn, nhiều công trình, dự án trọng điểm quốc gia đã được tài trợ vốn từ NHPT kịp thời, đảm bảo tiến độ và yêu cầu của Chính phủ, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. - Công tác giải ngân cho vay đầu tư với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch qua các năm đạt 90% trở lên, đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho các dự án an sinh xã hội, các dự án đầu tư phát triển y tế, giáo dục và các dự án trọng điểm của tỉnh. - Công tác thu nợ: Chi nhánh NHPT Sơn La luôn chú trọng tập trung nhằm hoàn thành kế hoạch thu nợ hàng năm, đặc biệt kể đến các khoản nợ của Dự án Nhà máy Thủy điện Sơn La (vay 4.000 tỷ đồng) do Tập đoàn Điện lực làm chủ đầu tư. và thu hồi các khoản nợ của NSNN. - Thông qua nguồn vốn TDĐT từ Chi nhánh, nhiều chương trình kinh tế lớn của tỉnh đã được thực hiện, nhiều dự án của các chủ đầu tư thuộc các thành phần kinh tế đã được đầu tư. Trong đó, có một số chương trình kinh tế, một số dự án tiêu biểu như: Dự án Thủy điện Sơn La với công suất 24.000 MW/h; Chương trình kiên cố hóa kênh mương và đường giao thông nông thôn; 13 dự án thủy điện vừa và nhỏ; Dự án Nhà máy xi măng Sơn La CS 2.500 tấn Cliker/ngày của Công ty Cổ phần xi măng Mai Sơn; Dự án Nhà máy tinh bột sắn Mai Sơn; Dự án sản xuất gạch đất sét nung bằng lò liên hoàn đứng; dự án cà phê Arabica,...thực hiện tốt chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước cũng là thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa nguồn vốn trong việc thực hiện đầu tư các dự án hiện nay. - Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân + Vốn huy động đạt thấp, nguồn vốn huy động để cho vay đầu tư gặp nhiều khó khăn. + Quy mô và tốc độ tăng trưởng cho vay đầu tư không ổn định và có xu hướng giảm. + Việc giải ngân còn chậm, chưa bảo đảm tiến độ. + Tình trạng nợ quá hạn phát sinh tăng và kéo dài. + Công tác quản lý khách hàng chưa thực sự là nghiệp vụ quản trị rủi ro tín dụng. - Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. - Định hướng, mục tiêu và sự cần thiết phải nâng cao chất lượng cho vay đầu tư tại Chi nhánh NHPT Sơn La - Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đầu tư tại Chi nhánh NHPT Sơn La + Kiện toàn về tổ chức và nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng + Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư +Thực hiện tốt chính sách khách hàng +Tăng cường chất lượng công tác kiểm tra, giám sát + Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro trong cho vay đầu tư + Kiểm soát sự gia tăng của nợ quá hạn + Tích cực triển khai công tác xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ đối với những dự án gặp khó khăn, không trả được nợ. - Một số kiến nghị + Kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, ngành. + Kiến nghị với UBND tỉnh Sơn La. + Kiến nghị với Ngân hàng phát triển Việt Nam. Nâng cao chất lượng cho vay đầu tư là một yêu cầu cấp thiết đối với hệ thống NHPT nói chung và Chi nhánh NHPT Sơn La nói riêng nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng ĐTPT của Nhà nước trên địa bàn Tỉnh Sơn La. Tuy nhiên, đây là vấn đề đòi hỏi phải có sự nghiên cứu sâu sắc và sự phối hợp của nhiều ngành, nhiều cấp theo một định hướng thống nhất. Tuy nhiên, đây là vấn đề rộng lớn, với tầm nhìn, sự hiểu biết và khả năng còn hạn chế mặc dù tác giả đã có nhiều cố gắng trong nghiên cứu nhưng Luận văn không tránh khỏi những khiếm khuyết và thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được sự quan tâm và xin được tiếp thu các ý kiến xây dựng của các nhà khoa học, các Thầy giáo, Cô giáo, các chuyên gia, đồng nghiệp để có thể hoàn thiện đề tài nghiên cứu của mình. Để có thể hoàn thiện đề tài này, Tác giả xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Vũ Trọng Nghĩa cùng các Thầy giáo, Cô giáo của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, các đồng nghiệp đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ hoàn thành Luận văn này Xin trân trọng cảm ơn./.
Luận văn liên quan