Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phố Núi, tỉnh Gia Lai

Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Phố Núi là một trong những đơn vị tuy chỉ mới thành lập từ tháng 05/2015 nhưng đã vươn lên Chi nhánh hạng 1 trong hệ thống NHTMCP ĐT&PT Việt Nam và luôn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào phát triển dịch vụ của mình. Việc phát triển cho vay tiêu dùng là mục tiêu trước mắt và lâu dài của ngân hàng, nhằm mục tiêu phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ cũng như giữ vững vị trí là một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam. Tuy các sản phẩm cho vay tiêu dùng của BIDV Phố Núi hiện nay còn chưa đa dạng, số lượng còn khiêm tốn nhưng tiềm năng phát triển của nó thì rất lớn. Chi nhánh phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng chưa lâu và có thể nói là người đi sau trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng trên thị trường Việt nam. Trước xu thế phát triển tất yếu của thị trường khách hàng cá nhân và hộ gia đình ngày càng có xu hướng tiêu dùng lớn hơn, chi nhánh BIDV Phố Núi đã phát triển dịch vụ tiêu dùng khá mạnh, mang đến nhiều sản phẩm tiện ích cho khách hàng. Để đuổi kịp tốc độ phát triển của hoạt động cho vay tiêu dùng và tạo lợi thế cạnh tranh, bên cạnh việc phát triển các sản phẩm cho vay trên Ngân hàng mở rộng cho vay du học, cho vay tín chấp đảm bảo bằng lương, cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo, Với danh mục sản phẩm ngày một đa dạng, quy trình thực hiện ngày một hoàn thiện nên chi nhánh đã tạo được một vị thế cho vay tiêu dùng. Việc cho vay tiêu dùng đã góp phần nâng cao hình ảnh của không chỉ của chi nhánh BIDV Phố Núi mà còn là của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam

pdf26 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 23/08/2021 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phố Núi, tỉnh Gia Lai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HÀ THỊ ANH THƢ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHỐ NÚI, TỈNH GIA LAI TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Đà Nẵng - 2019 Công trình được hoàn thành tại TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS. NGUYỄN NGỌC VŨ Phản biện 1: PGS.TS. Nguyễn Hòa Nhân Phản biện 2: PGS.TS. Lê Huy Trọng Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng họp tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 09 tháng 3 năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Phố Núi là một trong những đơn vị tuy chỉ mới thành lập từ tháng 05/2015 nhưng đã vươn lên Chi nhánh hạng 1 trong hệ thống NHTMCP ĐT&PT Việt Nam và luôn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào phát triển dịch vụ của mình. Việc phát triển cho vay tiêu dùng là mục tiêu trước mắt và lâu dài của ngân hàng, nhằm mục tiêu phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ cũng như giữ vững vị trí là một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam. Tuy các sản phẩm cho vay tiêu dùng của BIDV Phố Núi hiện nay còn chưa đa dạng, số lượng còn khiêm tốn nhưng tiềm năng phát triển của nó thì rất lớn. Chi nhánh phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng chưa lâu và có thể nói là người đi sau trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng trên thị trường Việt nam. Trước xu thế phát triển tất yếu của thị trường khách hàng cá nhân và hộ gia đình ngày càng có xu hướng tiêu dùng lớn hơn, chi nhánh BIDV Phố Núi đã phát triển dịch vụ tiêu dùng khá mạnh, mang đến nhiều sản phẩm tiện ích cho khách hàng. Để đuổi kịp tốc độ phát triển của hoạt động cho vay tiêu dùng và tạo lợi thế cạnh tranh, bên cạnh việc phát triển các sản phẩm cho vay trên Ngân hàng mở rộng cho vay du học, cho vay tín chấp đảm bảo bằng lương, cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo,Với danh mục sản phẩm ngày một đa dạng, quy trình thực hiện ngày một hoàn thiện nên chi nhánh đã tạo được một vị thế cho vay tiêu dùng. Việc cho vay tiêu dùng đã góp phần nâng cao hình ảnh của không chỉ của chi nhánh BIDV Phố Núi mà còn là của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam Với mong muốn nâng cao tính hiệu quả, khả năng cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh 2 Phố Núi trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng, học viên lựa chọn đề tài “Hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phố Núi, tỉnh Gia Lai” nhằm giúp ngân hàng tìm ra các giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng. 2. Mục tiêu nghiên cứu  Mục tiêu tổng quát Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Phố Núi; Đề xuất các khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phố Núi.  Câu hỏi nghiên cứu  Hoạt động cho vay tiêu dùng có những đặc điểm gì, thường bao gồm những nội dung gì ? Tiêu chí phản ảnh kết quả hoạt động cho vay tiêu dùng là gì?  Tình hình cho vay tiêu dùng tại BIDV Phố Núi qua các năm như thế nào ? có những kết quả và những hạn chế gì?  Cần phải làm gì để hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại BIDV Phố Núi? 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu a. Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận về hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTM và thực tiễn hoạt động cho vay tiêu dùng tại BIDV Phố Núi. b. Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Nghiên cứu hoạt động cho vay tiêu dùng tại NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phố Núi. + Về thời gian: Luận văn chỉ giới hạn nghiên cứu, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng trong phạm vi thời gian từ năm 2015 đến năm 2017 3 + Về không gian : Nghiên cứu hoạt động tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phố Núi. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu + Phương pháp phân tích thống kê Tiến hành tổng hợp, sắp xếp, xây dựng các bảng số liệu, biểu đồ từ những số liệu thu thập được từ ngân hàng. Từ đó tạo cơ sở để tiến hành phân tích nhằm làm rõ vấn đề nghiên cứu. + Phương pháp thu thập dữ liệu: Thu thập, tìm kiếm số liệu từ ngân hàng liên quan đến việc phân tích cho vay tiêu dùng cá nhân tại BIDV Phố Núi. + Phương pháp tổng hợp dữ liệu:Tổng hợp các chỉ tiêu cần thiết trong vấn đề nghiên cứu như số lao động và cơ cấu lao động, tài sản, nguồn vốn, lợi nhuận và cơ cấu tài sản, nguồn vốn, lợi nhuận, các chỉ tiêu về thu nhập, chi phí, lợi nhuận, doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ bằng việc sử dụng các phần mềm như word, excel. 5. Bố cục của đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục bảng biểu, tài liệu tham khảo, kết cấu của luận văn được trình bày trong trong 3 chương như sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại BIDV Phố Núi. Chương 3: Khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng tại BIDV Phố Núi. 6. Tổng quan tình hình nghiên cứu. 4 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1. CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1. Khái niệm về cho vay tiêu dùng 1.1.2. Đặc điểm cho vay tiêu dùng - Đối tượng vay: Khách hàng vay là cá nhân và hộ gia đình. - Mục đích vay: phục vụ tiêu dùng của cá nhân, hộ gia đình - Quy mô của mỗi khoản vay nhỏ nhưng số lượng khoản vay lớn - Lãi suất của khoản vay ít co dãn - Các khoản CVTD có chi phí cao - Các khoản CVTD có độ rủi ro cao. 1.1.3. Vai trò của hoạt động cho vay tiêu dùng 1.1.4. Phân loại cho vay tiêu dùng - Căn cứ vào mục đích vay: Cho vay tiêu dùng cư trú (residential morage loan. Cho vay tiêu dùng không cư trú (nonresidential morage loan) - Căn cứ vào phương thức hoàn trả Cho vay tiêu dùng trả góp. Cho vay phi trả góp. Cho vay tuần hoàn. 1.2. NỘI DUNG CỦA HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG 1.2.1. Mục tiêu của hoạt động cho vay tiêu dùng a. Mục tiêu cho ngân hàng - Mục tiêu định tính. - Mục tiêu định lượng 5 b. Mục tiêu cho khách hàng và xã hội 1.2.2. Các tiêu chí quản lý hoạt động cho vay tiêu dùng a. Quản lý sản phẩm cho vay tiêu dùng b. Quản lý giá sản phẩm cho vay tiêu dùng 1.2.3. Các hoạt động trong quy trình cho vay tiêu dùng * Nội dung nghiệp vụ các bƣớc của quy trình tín dụng cho vay tiêu dùng - Lập hồ sơ tín dụng. - Phân tích tín dụng. - Quyết định tín dụng - Giải ngân - Giám sát tín dụng. - Thanh lý hợp đồng tín dụng 1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng a. Chỉ tiêu phản ánh dư nợ CVTD b. Chỉ tiêu nợ quá hạn CVTD / dư nợ CVTD c. Chỉ tiêu phản ánh chất lượng cho vay 1.2.5. Các nhân tố ảnh hƣởng đến khả năng phát triển cho vay tiêu dùng của NHTM a. Nhân tố chủ quan b. Nhân tố khách quan KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 6 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM -CHI NHÁNH PHỐ NÚI 2.1. TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN – CHI NHÁNH PHỐ NÚI (BIDV PHỐ NÚI) 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 2.1.2. Cơ cấu tổ chức và phƣơng pháp tổ chức quản lý 2.1.3. Kết quả hoạt động của Chi Nhánh a. Về tính hình huy động vốn Bảng 2.1. Tình hình huy động vốn theo kỳ hạn Nội dung Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Giá trị (Triệu đồng) Tỷ trọng (%) Giá trị (Triệu đồng) Tỷ trọng (%) Giá trị (Triệu đồng) Tỷ trọng (%) Không kỳ hạn 55.180 12,08 114.464 13,01 181.425 15,37 Ngắn hạn 271.422 59,44 530.824 60,33 622.743 52,75 Trung dài hạn 130.039 28,48 234.635 26,67 376.44 31,89 Tổng huy động vốn 456.641 100 879.924 100 1.180.608 100 (Nguồn: Báo cáo tài chính Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phố Núi 2015 - 2017) Qua bảng số liệu cho thấy tình hình huy động vốn của Chi Nhánh từ 2015-2017 rất khả quan và có tốc độ tăng trưởng tốt. Cụ thể năm 2015 là 456.641 triệu đồng, năm 2016 là 879.924 triệu đồng và năm 2017 tăng lên tới 1.180.608 triệu đồng. Trong đó huy động vốn ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao nhất năm 2015 là 59,44%. Năm 7 2016 là 60,33%, năm 2017 giảm xuống 52,75 %. Tỷ trọng huy động vốn cho vay còn khá cao, đây là dòng vốn ngắn hạn nên có vai trò ít quan trọng hơn so với vốn trung và dài hạn, tuy nhiên năm 2017 tỷ trọng giảm xuống so với 2016 đây là dấu hiệu tích cực. Năm 2015 tổng nguồn vốn huy động là 456.641 triệu đồng, qua năm 2016 tăng lên đến 879.924, đặc biệt năm 2017 tổng nguồn vốn huy động là 1.180.608. b.Về tình hình cho vay Bảng 2.2. Dư nợ cho vay tại BIDV Phố Núi giai đoạn năm 2015-2017 Đơn vị:tỷ đồng Thời gian Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng + Ngắn hạn 335,252 68% 2672,055 63,87 3669,62 58,92 +Trung hạn 157,732 32% 1134,348 27,12 1885 30,27 + Dài hạn - 377,099 9,01 672,52 10,81 Tổng dƣ nợ tín dụng 482,984 100% 4.183,503 100% 6.227,423 100 Nguồn: Báo cáo thường niên của ngân hàng BIDV Chi nhánh Phố Núi Năm 2015, tỷ trọng cho vay ngắn hạn chiếm 68%, cho vay trung hạn chiếm 32%. Năm 2016, tỷ trọng cho vay ngắn hạn của BIDV Chi nhánh Phố Núi chiếm 63,87%, cho vay trung và dài hạn chiếm 36,13%. Dư nợ cho vay ngắn hạn và trung, dài hạn năm 2017 lần lượt chiếm 58,92% và 41,08% tổng dư nợ. Tình hình cho vay năm 2016 có giảm ít só với 2015 tuy nhiên năm 2017 tình hình cho vay tăng khá mạnh lên đến 6.227,423 tỷ đồng. Nguyên nhân là năm 2017 đánh dấu sự phục hồi và phát triển kinh tế của tỉnh Gia Lai, nhu cầu về vốn để sản xuất kinh doanh của các hộ gia đình, các doanh 8 nghiệp tăng mạnh. Do đó tình hình cho vay năm 2017 của Chi Nhánh BIDV Phố Nui tăng mạnh 2.1.4. Về tình hình tài chính Bảng 2.3. Tình hình hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phố Núi 2015 – 2017 ĐVT: Tỷ đồng Nội dung Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 1. Tổng thu nhập ròng 49.508 79.768 106.334 - Thu nhập ròng từ lãi 49.318 77.323 101.518 - Thu dịch vụ ròng (gồm thu dịch vụ bảo lãnh) 2.102 3.308 5.96 - Thu nhập ròng kinh doanh ngoại tệ và phái sinh 3 10 48 - Thu nợ ngoại bảng (không gồm thu nợ nhóm 2) 176 457 - - Thu nhập khác -2.091 -1.33 -1.191 2.Chi phí hoạt động 18.652 30.176 34.207 3.Chênh lệch thu chi trước dự phòng rủi ro bao gồm cả thu nợ ngoại bảng 30.856 49.592 72.128 4.Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp 26.759 42.497 63.855 triển Việt Nam – Chi nhánh Phố Núi 2015 - 2017) Qua bảng số liệu lợi nhuận của chi nhánh tăng qua các năm từ 2015 đến 2017. Năm 2015 là 26.759 tỷ đồng; năm 2016 là 42.497 tỷ đồng, năm 2017 là 63.855 tỷ đồng. Qua bảng số liệu cho thấy hoạt động kinh doanh của Chi Nhánh tăng trưởng rất tốt. Chi nhánh đã hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao từ Hội Sở và BIDV Việt Nam. 9 2.2. THỰC TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG CVTD TẠI BIDV PHỐ NÚI TRONG THỜI GIAN QUA 2.2.1. Các chính sách cho vay tiêu dùng mà Chi Nhánh đã triển khai trong thời gian qua a. Chính sách sản phẩm * Sản phẩm cho vay mua xe ô tô: * Sản phẩm cho vay trả góp mua nhà : * Sản phẩm cho vay tín chấp tiêu dùng: * Cho vay du học trọn gói: * Cho vay cầm cố giấy tờ có giá : b. Chính sách lãi suất Bảng 2.4. Lãi suất CVTD của một số Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ năm 2015- 2017 STT Tên tổ chức tín dụng 2015 2016 2017 1 Vietinbank Gia Lai 10 - 12,5% 9 - 12% 8 - 12% 2 BIDV Phố Núi 10,5 - 12% 10 -11,5% 9,3 – 10,5% 3 Agribank Đông Gia Lai 10 – 13 % 10,5 - 12% 8 - 11% 4 Vietcombank Gia Lai 9 - 12% 9,3 - 11% 8 - 10% (Nguồn dữ liệu: Ngân hàng Nhà nước tỉnh Gia Lai) 2.2.2. Kết quả cho vay tiêu dùng tại BIDV Phố Núi a. Tình hình chung hoạt động cho vay của ngân hàng BIDV Chi nhánh Phố Núi Năm 2015, tổng dư nợ của BIDV Chi nhánh Phố Núi đạt 492.984 triệu đồng, năm 2016 đạt 4.183.503 triệu đồng, năm 2017 đạt 6.227,423 triệu đồng ,tổng dư nợ BIDV Chi nhánh Phố Núi tiếp tục tăng lên 48,8%. Nhìn chỉ tiêu dư nợ của BIDV Chi nhánh Phố Núi nhận thấy 10 sự tăng trưởng đáng kể về hoạt động tín dụng của Ngân hàng trong năm vừa qua. Năm 2015, đánh dấu sự chuyển hướng hoạt động: tập trung cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đa dạng cho tất cả các tầng lớp dân cư, tổ chức kinh tế, ngành nghề kinh doanh cùng với sự phát triển về mạng lưới hoạt động, dư nợ tín dụng của BIDV Chi nhánh Phố Núi có sự tăng trưởng vượt bậc. Với hơn 4.183 tỷ đồng dư nợ,tăng 748% so với năm 2015. Năm 2017, với việc phát hành tăng vốn thành công lên 2.000 tỷ đồng, BIDV Chi nhánh Phố Núi đã đầu tư mở rộng mạng lưới, phát triển thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ, đa dạng đối tượng khác hhàng, dư nợ tín dụng của BIDV Chi nhánh Phố Núi năm 2017 đã đạt hơn 6.227,423 tỷ đồng, vượt dư nợ năm 2015, tăng hơn 48,8% so với năm 2015. Bảng 2.5. Dư nợ cho vay tại BIDV Chi nhánh Phố Núi giai đoạn năm 2015-2017 Đơn vị:tỷ đồng Thời gian Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Cho vay các TCKT, cá nhân trong nước 455,962 92,49% 4.145,901 99,19 % 6.198,47 99,54 % Cho vay bằng vốn tài trợ, ủy thác đầu tư 37,022 7,51% 37,602 0,9% 28,65 0.46% Tổng 492,984 100 4.183,503 100% 6.227,12 100 Dự phòng rủi ro tín dụng 1,467 8,083 14,679 Nguồn: Báo cáo thường niên của ngân hàng BIDV Chi nhánh Phố Núi 11 Cơ cấu dư nợ cho vay khách hàng của BIDV Chi nhánh Phố Núi chủ yếu là tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước, với tỷ lệ dư nợ cho vay năm 2015: 92,49% và năm 2016: 99,1%. năm 2017 chiếm tỷ lệ 99,54%. Chiến lược khách hàng trọng tâm mà BIDV Chi nhánh Phố Núi hướng đến cung cấp các sản phẩm ngân hàng là cá nhân, tổ chức kinh tế. b. Tình hình hoạt động cho vay tiêu dùng theo đối tượng sử dụng vốn vay tại BIDV Phố Núi - Tỷ trọng cho vay tiêu dùng trong tổng dư nợ cho vay Bảng 2.6. Tỷ trọng cho vay tiêu dùng trong tổng dư nợ cho vay tại ngân hàng BIDV Chi nhánh Phố Núi 2015– 2017 Đơn vị: Tỷ đồng Năm 2015 2016 Tỷ lệ 2016/2015 2017 Tỷ lệ 2017/2016 Tổng dư nợ cho vay 492,984 4.183,503 849% 6.227,423 148.9% Dư nợ cho vay tiêu dùng 5,12 293,2 590% 554,31 189.1% Tỷ trọng 1,04% 7,00% 8,9% (Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của BIDV Chi nhánh Phố Núi 2015-2017) TổNG dư nợ cho vay của BIDV Chi nhánh Phố Núi năm 2016 đạt 4.183,503 tỷ đồng, tăng 748,5% so với con số của năm 2015 là 492,984 tỷ đồng. Còn cho vay tiêu dùng năm 2016 đạt 293,2 tỷ đồng, tăng khoảng 5626% so với 5,12 tỷ đồng của năm 2015.Sang đến năm 2016, mặc dù nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng các chỉ tiêu của BIDV Chi nhánh Phố Núi vẫn tiếp tục tăng lên một cách đáng kể. 12 Tổng dư nợ cho vay tăng 48,84%, đạt 6.227,423 tỷ đồng, dư nợ cho vay tiêu dùng tăng đến hơn gần 2 lần, đạt 554,31 tỷ đồng. Bảng 2.7. Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo mục đích vay vốn tại ngân hàng BIDV Chi nhánh Phố Núi 2015 – 2017 Qua những bảng biểu trên, ta có thể thấy cơ cấu cho vay tiêu dùng theo mục đích vay vốn của BIDV Chi nhánh Phố Núi đã thay đổi liên tục qua các năm. Điều đầu tiên có thể nhận thấy là mục đích chủ yếu của người dân khi đến vay tiêu dùng tại BIDV Chi nhánh Phố Núi là để mua ô tô và mua, sửa chữa nhà. Năm 2015, hai khoản vay này chiếm tỷ trọng gần 80% tổng dư nợ cho vay tiêu dùng. Năm 2016, tỷ lệ này lên tới 86% và năm 2016 là 72%. Trong đó, cho vay mua, sửa chữa nhà luôn chiếm trên 50% tổng dư nợ cho vay tiêu dùng, đặc biệt, năm 2016, khoản vay này chiếm đến 72% dư nợ cho vay tiêu dùng. Song, tỷ trọng của khoản vay này lại giảm, từ 72% năm 2016 xuống chỉ còn 53% năm 2017. Tuy nhiên, nếu nhìn vào con số tuyệt đối (210,49 tỷ năm 2016 và 295,17 tỷ năm 2017 ), có thể nói, việc giảm tỷ lệ này chẳng qua là sự điều chỉnh của ngân hàng để cân đối lại các khoản cho vay theo mục đích vay vốn. Cho vay mua ô tô đã thực sự phát triển trong các năm qua, tuy năm 2016 tỷ trọng cho vay mua xe ô tô có giảm so với năm 2015 từ 28,66% xuống 14,25%. Tuy nhiên cũng như cho vay mua sửa chữa nhà việc giảm tỷ lệ này chẳng qua là sự điều chỉnh của ngân hàng để cân đối lại các khoản cho vay theo mục đích vốn chứ thực tế nhìn vào con số tuyệt đối thì vẫn tăng. Sau khi giảm tỷ trọng năm 2016 thì đến năm 2017 tỷ trọng, cho vay mua ô tô trả góp của BIDV Chi nhánh Phố Núi đã tăng lên, chiếm 19% trên tổng cho vay tiêu dùng của BIDV Chi nhánh Phố Núi. 13 Bảng 2.8. Tỷ trọng thu lãi từ cho vay tiêu dùng trong tổng thu lãi từ hoạt động cho vay tại ngân hàng BIDV Chi nhánh Phố Núi 2015 – 2017 Đơn vị: tỷ đồng Năm 2015 2016 2017 Thu lãi từ cho vay 42,64 361,87 538,63 Thu lãi từ cho vay tiêu dùng 0,533 21,28 44,06 Tỷ trọng 1,25% 5,88% 8,18% (Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của BIDV Chi nhánh Phố Núi 2015-2017) Trong khi thu lãi từ hoạt động cho vay nói chung năm 2017 đạt 538,63 tỷ đồng, tăng gần 2 lần so với năm 2016 (361,87 tỷ đồng) và tăng tới hơn 12 lần so với năm 2015 (42,64 tỷ đồng), thì thu lãi hoạt động cho vay tiêu dùng đã tăng 2 lần so với năm 2016 (21,28 tỷ) và tới 82 lần so với năm 2015 (0,533 tỷ), đạt khoảng 44,06 tỷ đồng. Bảng 2.9. Tỷ lệ nợ quá hạn cho vay tiêu dùng trên tổng dư nợ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng BIDV Chi nhánh Phố Núi 2015 – 2017 Đơn vị: tỷ đồng Năm 2015 2016 2017 Dư nợ cho vay tiêu dùng 5,12 293,2 554,31 Nợ xấu cho vay tiêu dùng 0.08 3.04 11,52 Tỷ lệ nợ xấu cho vay tiêu dùng (%) 1,56 1,04 2,08 Nợ quá hạn cho vay tiêu dùng 0,083 4,19 15,52 Tỷ lệ nợ quá hạn cho vay tiêu dùng (%) 1,62% 1,13% 2,8% 14 2.2.3. Đánh giá chung về thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng a. Những thành tựu đạt được - Quy mô và chất lượng cho vay tiêu dùng ngày càng tăng - Thị trường ngày càng được mở rộng, khách hàng ngày càng tăng -Đổi mới phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng suất lao động - Công tác quản trị điều hành có bước cải tiến tích cực b. Những hạn chế cần khắc phục và nguyên nhân  Hạn chế CVTD mặc dù có sự tăng trưởng mạnh nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân và chưa tương xứng với tiềm năng của Chi nhánh. - Hạn chế về sản phẩm - Hạn chế về mạng lưới kênh phân phối giao dịch - Hạn chế về đào tạo nguồn nhân lực, trình độ cán bộ tín dụng  Nguyên nhân - Sản phẩm cho vay chưa đa dạng và chính sách sản phẩm chưa linh hoạt - Nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế - Khó khăn khai thác thông tin khách hàng - Xuất phát từ môi trường pháp lý chưa hoàn thiện - Xuất phát từ điều kiện nền kinh tế - Xuất phát từ môi trường văn hóa KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 15 CHƢƠNG 3 KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI BIDV PHỐ NÚI 3.1. ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI BIDV PHỐ NÚI 3.1.1. Định hƣớng hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong thời gian tới 3.1.2. Định hƣớng hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng 3.2. KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN HỌAT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI BIDV PHỐ NÚI 3.2.1. Khuyến nghị với Ngân Hàng BIDV Phố Núi a. Tiếp tục mở rộng mạng lưới cho vay tiêu dùng Mạng lưới của Chi nhánh Phố Núi hiện chỉ có 1 hội sở chi hánh và 4 phòng giao dịch. Tuy nhiên, nếu so với nhu cầu vay tiêu dùng đang ngày càng tăng lên của người dân thì số phòng giao dịch của Chi nhánh Phố Núi như hiện này vẫn còn là quá ít. Trong thời gian tới, ngân hàng cần tiếp tục mở rộng mạng lưới chi nhánh, điểm giao dịch trập trung. Với tiêu chí lựa chọn vị trí để đặt chi nhánh, phòng giao dịch dựa theo kế hoạch phát triển mạng lưới tổng thể. Chi nhánh Phố Núi cần tính đến các yếu tố địa lý kinh tế tiềm năng và tốc độ phát triển kinh tế, khu công n
Luận văn liên quan