Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Sách Việt Nam

Từ khi Việt Nam chính thức chuyển đổi từ cơ chế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp ở Việt Nam đã bước vào một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Chính vì vậy, trong môi trường như hiện nay, đối với Tổng công ty Sách nói riêng và các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xuất bản và phát hành nói chung thì thông tin về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh có một vai trò hết sức quan trọng trong việc ra các quyết định kinh doanh của doanh nghiệp cũng như các đối tượng có lợi ích kinh tế liên quan bên ngoài doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi đi vào nghiên cứu tại Tổng công ty Sách Việt Nam, nhận thấy công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả tại doanh nghiệp còn có nhiều bất cập, chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu quản lý trong điều kiện hiện nay. Công tác kế toán còn nặng về kế toán tài chính, kế toán quản trị chưa được quan tâm đúng mức. Xuất phát từ tầm quan trọng và tính cấp thiết của vấn đề trên, tác giả đã lựa chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Sách Việt Nam” để làm đề tài luận văn thạc sỹ.

pdf11 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Lượt xem: 1056 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Sách Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÓM TẮT LUẬN VĂN CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết của Đề tài Từ khi Việt Nam chính thức chuyển đổi từ cơ chế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp ở Việt Nam đã bước vào một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Chính vì vậy, trong môi trường như hiện nay, đối với Tổng công ty Sách nói riêng và các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xuất bản và phát hành nói chung thì thông tin về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh có một vai trò hết sức quan trọng trong việc ra các quyết định kinh doanh của doanh nghiệp cũng như các đối tượng có lợi ích kinh tế liên quan bên ngoài doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi đi vào nghiên cứu tại Tổng công ty Sách Việt Nam, nhận thấy công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả tại doanh nghiệp còn có nhiều bất cập, chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu quản lý trong điều kiện hiện nay. Công tác kế toán còn nặng về kế toán tài chính, kế toán quản trị chưa được quan tâm đúng mức. Xuất phát từ tầm quan trọng và tính cấp thiết của vấn đề trên, tác giả đã lựa chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Sách Việt Nam” để làm đề tài luận văn thạc sỹ. 1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Tác giả đã nghiên cứu tham khảo và đưa ra một số vấn đề cần được bổ sung, hoàn thiện của các Đề tài sau: “Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Cụm cảng hàng không Miền Bắc” của tác giả Nguyễn Thế Liêm; “Hoàn thiện hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Dược phẩm Đông Á” của tác giả Trần Thị Thái Trang. 1.3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 1.3.1. Mục tiêu nghiên cứu Phân tích công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Sách Việt Nam hiện nay để đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện ii ii công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp. 1.3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu Hệ thống hoá và làm rõ những vấn đề lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh; Vận dụng lý luận để nghiên cứu thực trạng từ đó nêu lên các kết quả nghiên cứu, các giải pháp đề xuất nhằm góp phần hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Sách. 1.4. Câu hỏi nghiên cứu Thứ nhất: Lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh đã được vận dụng vào thực tế như thế nào? Thứ hai: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Sách Việt Nam như thế nào? Thứ ba: Công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Sách Việt Nam có những ưu điểm và tồn tại nào? Giải pháp khắc phục những tồn tại đó là gì? Thứ tư: Làm thế nào để có thể tăng cường hiệu quả của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Sách Việt Nam? 1.5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Sách Việt Nam. Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Thực tế phần hành kế toán tài chính doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Sách Việt Nam. 1.6. Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng các phương pháp: Phương pháp so sánh, phương pháp phân tích chi tiết và phương pháp suy luận logic; Phương pháp tra cứu tài liệu; Phương pháp điều tra; Phương pháp phỏng vấn; Phương pháp xin ý kiến chuyên gia. 1.7. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu  Trên phương diện lý luận: Đề tài đã hệ thống và làm rõ lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Đồng iii iii thời đề tài cũng đã tổng kết được những điểm tương đồng và khác biệt trong kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh giữa Chế độ Kế toán Việt Nam, chuẩn mực Kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán Quốc tế. Qua đó nêu lên kinh nghiệm của một số quốc gia về kế toán doanh thu, chi phí và xác định quả kinh doanh.  Trên phương diện thực tiễn: Đề tài đã nêu lên được thực trạng, chỉ ra các ưu điểm cũng như tồn tại, xác định được các nguyên nhân của những tồn tại đó, từ đó đề xuất các giải pháp, điều kiện thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Sách Việt Nam. 1.8. Kết cấu của đề tài nghiên cứu Trong khuôn khổ luận văn thạc sỹ này, ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục tài liệu tham khảo, luận văn bao gồm 4 chương: Chương 1: Giới thiệu đề tài nghiên cứu. Chương 2: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Chương 3: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Sách Việt Nam. Chương 4: Kết quả nghiên cứu, các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Sách Việt Nam. CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 2.1. Những vấn đề chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp 2.1.1. Bản chất kinh tế và mối quan hệ giữa doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp Trong phần này, tác giả đã làm rõ khái niệm, bản chất của doanh thu, chi phí trong doanh nghiệp, tiến hành phân loại doanh thu, chi phí theo các tiêu thức khác iv iv nhau. Từ đó nêu lên mối quan hệ giữa doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 2.1.2. Yêu cầu và nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí, và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Tác giả nêu lên tầm quan trọng của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Từ đó đặt ra các yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể đối với công tác kế toán các phần hành này. 2.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Bao gồm các nhân tố khách quan như Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán, chế độ thuế... và các nhân tố chủ quan như đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trình độ quản lý của ban giám đốc, của kế toán 2.2. Kế toán doanh thu và thu nhập khác Trong phần kế toán doanh thu, tác giả làm đã làm rõ các nội dung sau: - Điều kiện ghi nhận doanh thu và thu nhập khác - Chứng từ và tài khoản sử dụng trong kế toán doanh thu và thu nhập khác - Phương pháp kế toán đối với doanh thu và thu nhập khác 2.3. Kế toán chi phí kinh doanh Trong phần này, tác giả đã làm rõ các nội dung sau: - Nội dung và nguyên tắc kế toán chi phí kinh doanh - Nội dung kế toán chi phí, gồm: Chi phí giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính và chi phí khác. 2.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh Luận văn đã nêu lên các chỉ tiêu kinh tế cơ bản xác định kết quả kinh doanh, các nguyên tắc và trình tự cũng như phương pháp kế toán để xác định kết quả kinh doanh. 2.5. Chuẩn mực quốc tế và kinh nghiệm một số quốc gia về kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh. 2.5.1. Chuẩn mực kế toán quốc tế về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh v v Trong phần này đã trình bày nội dung của chuẩn mực kế toán quốc tế về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh, từ đó nêu lên các điểm giống và khác nhau giữa chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán Việt Nam về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. 2.5.2. Kinh nghiệm một số nước về kế toán doanh thu Khi bàn về kinh nghiệm một số nước về kế toán doanh thu, tác giả đã trình bày kinh nghiệm của Mỹ và Pháp, từ đó rút ra một số kinh nghiệm cho kế toán doanh thu của Việt Nam. CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY SÁCH VIỆT NAM 3.1. Đặc điểm kinh doanh và yêu cầu thông tin quản lý có ảnh hưởng đến kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Sách Việt Nam Trong phần này, luận văn trình bày tổng quan về Tổng công ty Sách Việt Nam bao gồm: đặc điểm kinh doanh, đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý, bộ máy kế toán đồng thời nêu lên yêu cầu thông tin về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh phục vụ cho công tác quản trị tại Tổng công ty. 3.2. Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Sách Việt Nam 3.2.1. Kế toán doanh thu và thu nhập khác Tại Tổng công ty Sách Việt Nam, doanh thu bao gồm: Doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác.  Doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ được hình thành từ 2 nguồn là doanh thu từ hoạt động bán buôn và doanh thu hoạt động bán lẻ. - Kế toán doanh thu theo phương thức bán buôn qua kho vi vi Theo hình thức bán buôn theo kho, giá bán của các mặt hàng được xác định như sau: Giá bán = Giá bìa - Chiết khấu cho khách hàng Theo như trên, giá bán của sách là giá đã bao gồm thuế GTGT nên khi tính doanh thu cần phải trừ thuế ra khỏi giá bán. Doanh thu = Giá bán - Thuế GTGT - Hạch toán doanh thu theo phương thức bán lẻ Tương tự như hình thức bán buôn qua kho, đối với phương thức bán lẻ, kế toán dựa vào bảng tổng kết doanh số bán ra để lập chứng từ ghi sổ và tiến hành lên Sổ cái TK 511. Trong quá trình bán hàng, Tổng công ty thường xuất hiện các nghiệp vụ làm giảm trừ doanh thu như chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại nhưng doanh nghiệp chỉ sử dụng TK 531 – Doanh thu hàng bán bị trả lại để phản ánh doanh thu hàng bán bị trả lại, còn TK 521- Chiết khấu thương mại và TK 532 – Giảm giá hàng bán không được sử dụng.  Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác Tại Tổng công ty Sách Việt Nam, doanh thu từ hoạt động tài chính bao gồm lãi tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và các khoản lãi từ các hoạt động đầu tư tài chính dài hạn. Căn cứ vào các chứng từ liên quan như thông báo tiền lãi của các ngân hàng, thông báo chia cổ tức từ các công ty góp vốn, kế toán lập chứng từ ghi sổ phản ánh doanh thu hoạt động tài chính phát sinh, sau đó chuyển cho kế toán tổng hợp để ghi sổ cái TK 515. Thu nhập khác tại Tổng công ty chủ yếu là các khoản thu từ việc thanh lý tài sản cố định. Đây là một khoản thu không thường xuyên và chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng doanh thu và thu nhập của Tổng công ty 3.2.2. Kế toán chi phí kinh doanh tại Tổng công ty Sách Việt Nam Các chi phí phát sinh ở Tổng công ty Sách Việt Nam gồm có: Chi phí giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính và chi phí khác. vii vii  Kế toán chi phí giá vốn hàng bán Để kế toán giá vốn hàng bán, kế toán sử dụng các tài khoản 156 – Hàng hóa, TK 632 – Giá vốn hàng bán Do đặc thù là doanh nghiệp thương mại kinh doanh 1 số mặt hàng nhất định, nên để tiện cho việc hạch toán, theo dõi và kiểm tra, Tổng công ty đã chi tiết TK 156 thành các tiểu khoản, gồm: TK 1561 - Giá bìa của hàng hoá nhập kho; TK 1563 - Chiết khấu hàng mua. Với đặc điểm của loại hình hàng hoá đang kinh doanh của Tổng công ty thì giá sách bán lẻ chính là giá bìa và giá sách bán buôn là giá có chiết khấu cho khách hàng. Do vậy khi tính giá trị hàng hoá nhập kho thì Tổng công ty đã tách riêng giá trị hàng hoá nhập kho thành giá bìa (được theo dõi trên TK 1561) và phần chiết khấu được hưởng (được theo dõi trên TK 1563). Do đặc thù của sách là khi doanh nghiệp mua buôn sách báo thì sẽ được hưởng một khoản chiết khấu trên tổng giá bìa của lượng sách báo nhập mua. Chính vì vậy, khoản chiết khấu này sẽ được phân bổ cho lượng sách xuất bán trong kì. Thông thường tỉ lệ % chiết khấu bình quân khoảng từ 30% đến 40%. - Đối với kế toán giá vốn theo phương thức bán buôn Khi thực hiện nghiệp vụ bán buôn hàng hoá, kế toán căn cứ vào các hoá đơn bán hàng và hoá đơn GTGT để lập các bảng kê hoá đơn bán hàng, bảng tổng hợp hoá đơn xuất hàng, từ đó sẽ tiến hành lập Chứng từ ghi sổ và vào sổ cái TK 632. - Đối với kế toán giá vốn theo phương thức bán lẻ Hiện nay, tất cả các trung tâm, cửa hàng sách của Tổng công ty đều được trang bị hệ thống máy tính hiện đại để phục vụ cho việc tính tiền và thanh toán của khách hàng. Hệ thống máy tính này có thể tự động tách lọc phần thuế của mỗi loại sách khi khách hàng thanh toán, đồng thời in ra hoá đơn cho khách hàng. Cuối mỗi ngày, dựa vào số liệu của phần mềm máy tính, nhân viên tại cửa hàng sẽ lập bảng kê bán lẻ hàng hóa và dịch vụ cho lượng hàng bán ra trong ngày rồi nộp lên phòng Kế hoạch – Tài vụ cùng với tổng số tiền thu được.  Kế toán chi phí bán hàng viii viii Ở Tổng công ty hiện nay sử dụng phần mềm kế toán Bravo. Do vậy, khi nhận được các hoá đơn tiền điện, tiền nước, tiền quảng cáo, bảng tính lương nhân viên bán hàng, bảng phân bổ khấu hao TSCĐ, . kế toán sẽ tiến hành nhập vào máy để cuối tháng lập Chứng từ ghi sổ, sổ chi tiết TK 641 và sổ cái TK 641. Cuối kì, tiến hành kết chuyển sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh.  Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp Cũng tương tự như hạch toán TK 641, các chi phí liên quan đến TK 642 đều được nhập và theo dõi trên máy. Cuối kì, kế toán lên sổ chi tiết TK 642, chứng từ ghi sổ và sổ cái TK 642.  Kế toán chi phí tài chính Chi phí tài chính phát sinh tại Tổng công ty Sách Việt Nam chủ yếu là các chi phí phát sinh về thủ tục phí tại các ngân hàng. Do doanh nghiệp không có khoản vay ngân hàng nên không phát sinh chi phí tiền lãi. Chính vì vậy mà công tác kế toán chi phí tài chính của doanh nghiệp khá đơn giản. Hàng tháng, căn cứ vào bảng sao kê ngân hàng, kế toán tập hợp chi phí tài chính phát sinh và lập chứng từ ghi sổ, từ đó chuyển cho kế toán tổng hợp ghi sổ cái TK 635.  Kế toán chi phí hoạt động khác Tổng công ty Sách Việt Nam các khoản chi phí khác hầu như không phát sinh. Cụ thể, trong năm 2010, Tổng công ty không phát sinh chi phí khác. 3.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Sách Việt Nam Kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Sách Việt Nam bao gồm kết quả từ hoạt động kinh doanh thông thường, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác. Cuối kỳ, kế toán tiến hành kết chuyển toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh (gồm: giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính, chi phí khác) về tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh. Đồng thời cũng kết chuyển toàn bộ doanh thu và thu nhập khác (gồm: doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác) về ix ix tài khoản 911. Sau đó, kế toán tiến hành so sánh phát sinh bên nợ và bên có TK 911 để xác định lãi, lỗ và kết chuyển về TK 421 “Lợi nhuận chưa phân phối”. 3.2.4. Thực trạng báo cáo tài chính về doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Sách Việt Nam Hệ thống báo cáo tài chính mà Tổng công ty Sách Việt Nam lập và nộp cho các cơ quan cấp trên theo quy định của Luật kế toán và Quyết định 15/2006/QĐ- BTC, bao gồm: Hệ thống báo cáo tài chính và hệ thống báo cáo quản trị. Hệ thống báo cáo tài chính gồm báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính giữa niên độ. 3.3. Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuân tiêu thụ của doanh nghiệp Thông qua bảng so sánh kết quả kinh doanh (biểu số 3.5) tác giả đã phân tích, so sánh tình hình kinh doanh của năm 2010 và 2009 về mặt doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh. Từ đó rút ra một số nhận xét về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2010. CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, CÁC GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY SÁCH VIỆT NAM 4.1. Đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Sách Việt Nam Trong phần này, tác giả đã trình bày những ưu điểm và hạn chế còn tồn tại trong kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Sách Việt Nam. Về ưu điểm được thể hiện trong tổ chức bộ máy kế toán, trong hệ thống chứng từ và luân chuyển chứng từ, trong hệ thống tài khoản và sổ sách và trong các phần hành doanh thu, chi phí và xác định kết quả. Về những điểm còn hạn chế cũng được thể hiện cụ thể trong từng phần hành kế toán. x x 4.2. Sự cần thiết và nguyên tắc hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Sách Việt Nam Với những đánh giá trên, cùng với phương hướng phát triển của Tổng công ty Sách Việt Nam đã đặt sự cần thiết và các nguyên tắc hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp. Để hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh cần đảm bảo thực hiện đầy đủ các nguyên tắc sau: - Thứ nhất: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh phải đảm bảo nguyên tắc tuân thủ với chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam, đồng thời có sự phù hợp với chuẩn mực kế toán quốc tế. - Thứ hai: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh phải đảm bảo nguyên tắc hiệu quả. - Thứ ba: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả phải đảm bảo nguyên tắc phù hợp với đặc điểm quản lý kinh tế của Việt Nam cũng như phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. 4.3. Các giải pháp và điều kiện thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Sách Việt Nam Bên cạnh những kết quả đạt được như đã nói ở trên thì vẫn còn những tồn tại trong công tác kế toán nói chung và công tác kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh nói riêng tại Tổng công ty. Sau đây, tác giả xin đề xuất một số ý kiến riêng của mình với mong muốn góp phần làm hoàn thiện hơn công tác kế toán tại Tổng công ty Sách Việt Nam. a. Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán: Tổng công ty nên mở thêm Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ. b. Hoàn thiện kế toán doanh thu: Cần mở thêm TK 521 – Chiết khấu thương mại, TK 532 – Giảm giá hàng bán để có thể phản ánh kịp thời, đầy đủ và chính xác nội dung các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến các khoản giảm trừ doanh thu. xi xi c. Hoàn thiện kế toán chi phí: Cần phân bổ chi phí thu mua thông qua TK 1562 – Chi phí mua hàng. d. Hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh e. Hoàn thiện kế toán quản trị về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh: Cần lập thêm các báo cáo quản trị nhằm giúp cho công tác quản lý tài chính hiệu quả hơn. Để có thể thực hiện được các giải pháp trên cần có những điều kiện thiết yếu từ phía Nhà nước và các cơ quan chức năng cũng như là những điều kiện thiết yếu của doanh nghiệp. 4.4. Đóng góp của đề tài nghiên cứu  Trên phương diện lý luận: Đề tài đã nêu lên được những lý luận chung nhất về doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh cũng như đã tổng kết được những điểm tương đồng và khác biệt trong kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh giữa Chế độ Kế toán Việt Nam, chuẩn mực Kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán Quốc tế. Qua đó nêu lên kinh nghiệm của một số quốc gia về kế toán doanh thu, chi phí và xác định quả kinh doanh.  Trên phương diện thực tiễn: Đề tài đã nêu lên được thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty Sách Việt Nam. Từ đó đã chỉ ra các ưu điểm cũng như tồn tại, xác định được các nguyên nhân của những tồn tại đó. Đề tài cũng đã chỉ ra được các nguyên tắc cần thực hiện để hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp, điều kiện thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Tổng công ty. 4.5. Những hạn chế của đề tài nghiên cứu và gợi ý cho các nghiên cứu trong tương lai
Luận văn liên quan