Tóm tắt Luận văn - Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An (BVHNĐKNA) là trung tâm y tế uy tín và hiện đại bậc nhất khu vực tỉnh Nghệ An. Đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã có quy mô rộng lớn với hơn 700 giường bệnh, kỹ thuật hiện đại, đội ngũ cán bộ công nhân viên đông đảo, tri thức y học đã được nâng lên với gần 700 người, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của không chỉ nhân dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Là một trong những đơn vị phục vụ các nhu cầu có tính chất phúc lợi xã hội nên Bệnh viện không đặt mục tiêu lợi nhuận làm mục tiêu quan trọng nhất. Khi chuyển sang nền kinh tế thị trường như ngày nay Nhà nước đã có những chính sách quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp có thu, trong đó có ngành y tế. Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An trước thực tế trên đã có những đổi mới về quản lý tài chính nhằm đạt được công bằng, hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe người bệnh nhưng cũng phải đạt được các mục tiêu về tài chính. Trên nền tảng đó, kế toán quản trị với tư cách là công cụ quản lý trong công tác quản lý kinh tế tài chính đã đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các thông tin hữu ích tới ban lãnh đạo Bệnh viện để từ đó có những quyết định đúng đắn trong quản lý nhằm đưa bệnh viện phát triển đi lên. Muốn vậy cần phải xây dựng hệ thống kế toán quản trị chi phí cho thật phù hợp với thực tế phát triển tại bệnh viện. Tuy nhiên trong quá trình làm việc và khảo sát tìm hiểu tại BVHNĐKNA , tác giả nhận thấy hệ thống kế toán quản trị chi phí dù đã được quan tâm đưa vào áp dụng và đã có những đóng góp nhất định đối với công tác quản lí tài chính của bệnh viện, nhưng vẫn chưa được chú trọng đúng mức nên chưa thể cung cấp các thông tin chính xác nhất cho việc ra các của ban lãnh đạo bệnh viện. Trước tình hình trên, nhận thầy được tầm quan trọng của công tác kế toán quản trị chi phí, tôi xin chọn đề tài nghiên cứu “Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An ”

pdf14 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 13/08/2021 | Lượt xem: 408 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận văn - Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ TÓM TẮT LUẬN VĂN ........................................................................................... 4 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨUError! Bookmark not defined. 1.1. Tính cấp thiết của đề tài ................................... Error! Bookmark not defined. 1.2. Tổng quan về các công trình đã nghiên cứu có liên quan đến đề tài . Error! Bookmark not defined. 1.3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ........................ Error! Bookmark not defined. 1.4. Phương pháp nghiên cứu ................................. Error! Bookmark not defined. 1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .................... Error! Bookmark not defined. 1.6. Những đóng góp của đề tài ............................... Error! Bookmark not defined. 1.7. Các câu hỏi đặt ra trong nghiên cứu ............... Error! Bookmark not defined. 1.8. Kết cấu của luận văn......................................... Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU ................................ Error! Bookmark not defined. 2.1. Đặc điểm hoạt động của đơn vị sự nghiệp có thu ảnh hưởng tới kế toán quản trị chi phí ................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.1.1. Đơn vị sự nghiệp có thu và phân loại đơn vị sự nghiệp có thuError! Bookmark not defined. 2.1.2. Đặc điểm hoạt động và cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp có thu Error! Bookmark not defined. 2.2. Tổng quan vê kế toán quản trị chi phí trong các đơn vị sự nghiệp có thu . Error! Bookmark not defined. 2.2.1. Bản chất về kế toán quản trị chi phí trong các dơn vị sự nghiệp có thu .. Error! Bookmark not defined. 2.2.2. Vai trò kế toán quản trị chi phí trong các đơn vị sự nghiệp có thu .... Error! Bookmark not defined. 2.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán quản trị chi phí trong các đơn vị sự nghiệp có thu .................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.3. Nội dung kế toán quản trị chi phí trong các đơn vị sự nghiệp có thu Error! Bookmark not defined. 2.3.1. Phân loại chi phí ......................................... Error! Bookmark not defined. 2.3.2. Xây dựng định mức và dự toán chi phí ...... Error! Bookmark not defined. 2.3.3. Xác định chi phí cung ứng dịch vụ ............ Error! Bookmark not defined. 2.3.4. Phân tích mối quan hệ chi phí, sản lượng và lợi nhuậnError! Bookmark not defined. 2.3.5. Đánh giá hiệu quả và phân tích thông tin đưa ra quyết địnhError! Bookmark not defined. 2.4. Kế toán quản trị chi phí của một số nước phát triển và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam ............................................................ Error! Bookmark not defined. 2.4.1. Kế toán quản trị chi phí của một số nước trên thế giớiError! Bookmark not defined. 2.4.2. Bài học kinh nghiệm kế toán quản trị chi phí cho Việt NamError! Bookmark not defined. CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN .......................... Error! Bookmark not defined. 3.1. Tổng quan về Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An ảnh hưởng đến kế toán quản trị chi phí ......................................................... Error! Bookmark not defined. 3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ AnError! Bookmark not defined. 3.1.2. Khái quát về đặc điểm hoạt động của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ AnError! Bookmark not defined. 3.1.3. Khái quát về tổ chức bộ máy của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ AnError! Bookmark not defined. 3.1.4. Đặc điểm cơ chế tài chính ảnh hưởng tới tổ chức kế toán quản trị chi phíError! Bookmark not defined. 3.2. Thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An .................................................................................... Error! Bookmark not defined. 3.2.1. Thực trạng phân loại chi phí ...................... Error! Bookmark not defined. 3.2.2. Thực trạng xây dựng định mức chi phí ..... Error! Bookmark not defined. 3.2.3. Thực trạng xây dựng dự toán chi phí ......... Error! Bookmark not defined. 3.2.4. Thực trạng xác định chi phí cung ứng dịch vụError! Bookmark not defined. 3.2.5. Thực trạng phân tích mối quan hệ giữa chi phí, sản lượng, lợi nhuận và báo cáo kế toán quản trị chi phí ......................................... Error! Bookmark not defined. 3.2.6. Phân tích thông tin để ra quyết định........... Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 4: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN ...................................................... Error! Bookmark not defined. 4.1. Thảo luận kết quả nghiên cứu ......................... Error! Bookmark not defined. 4.1.1. Ưu điểm ...................................................... Error! Bookmark not defined. 4.1.2. Tồn tại và nguyên nhân .............................. Error! Bookmark not defined. 4.2. Định hướng phát triển của Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An ... Error! Bookmark not defined. 4.3. Giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An ..................................................................... Error! Bookmark not defined. 4.3.1. Hoàn thiện về cách phân loại chi phí ......... Error! Bookmark not defined. 4.3.2. Hoàn thiện về hệ thống định mức và dự toán chi phíError! Bookmark not defined. 4.3.3. Hoàn thiện về mô hình xác định chi phí cung ứng dịch vụError! Bookmark not defined. 4.3.4. Hoàn thiện về phân tích mối quan hệ giữa chi phí, sản lượng, lợi nhuận và xây dựng báo cáo kế toán quản trị chi phí .................. Error! Bookmark not defined. 4.4. Điều kiện để thực hiện các giải pháp ............... Error! Bookmark not defined. 4.4.1. Đối với Nhà nước ....................................... Error! Bookmark not defined. 4.4.2. Đối với Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An ........................................ 82 KẾT LUẬN ................................................................. Error! Bookmark not defined. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .................. Error! Bookmark not defined. PHỤ LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN Bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa Nghệ An (BVHNĐKNA) là trung tâm y tế uy tín và hiện đại bậc nhất khu vực tỉnh Nghệ An. Đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã có quy mô rộng lớn với hơn 700 giường bệnh, kỹ thuật hiện đại, đội ngũ cán bộ công nhân viên đông đảo, tri thức y học đã được nâng lên với gần 700 người, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của không chỉ nhân dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Là một trong những đơn vị phục vụ các nhu cầu có tính chất phúc lợi xã hội nên Bệnh viện không đặt mục tiêu lợi nhuận làm mục tiêu quan trọng nhất. Khi chuyển sang nền kinh tế thị trường như ngày nay Nhà nước đã có những chính sách quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp có thu, trong đó có ngành y tế. Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An trước thực tế trên đã có những đổi mới về quản lý tài chính nhằm đạt được công bằng, hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe người bệnh nhưng cũng phải đạt được các mục tiêu về tài chính. Trên nền tảng đó, kế toán quản trị với tư cách là công cụ quản lý trong công tác quản lý kinh tế tài chính đã đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các thông tin hữu ích tới ban lãnh đạo Bệnh viện để từ đó có những quyết định đúng đắn trong quản lý nhằm đưa bệnh viện phát triển đi lên. Muốn vậy cần phải xây dựng hệ thống kế toán quản trị chi phí cho thật phù hợp với thực tế phát triển tại bệnh viện. Tuy nhiên trong quá trình làm việc và khảo sát tìm hiểu tại BVHNĐKNA , tác giả nhận thấy hệ thống kế toán quản trị chi phí dù đã được quan tâm đưa vào áp dụng và đã có những đóng góp nhất định đối với công tác quản lí tài chính của bệnh viện, nhưng vẫn chưa được chú trọng đúng mức nên chưa thể cung cấp các thông tin chính xác nhất cho việc ra các của ban lãnh đạo bệnh viện. Trước tình hình trên, nhận thầy được tầm quan trọng của công tác kế toán quản trị chi phí, tôi xin chọn đề tài nghiên cứu “Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An ” cho luận văn tốt nghiệp của mình Với đề tài trên, ngoài các phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, danh mục sơ đồ, bảng biểu thì phần nội dung của luận văn có bố cục bốn chương được trình bày như sau: Chương 1 : Tổng quan về đề tài nghiên cứu Chương 2 : Cơ sở lý luận về kế toán quản trị chi phí trong các đơn vị sự nghiệp có thu Chương 3 : Thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An Chương 4: Thảo luận kết quả nghiên cứu và giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Trong chương này, giới thiệu một cách tổng quan về đề tài nghiên cứu, phân tích tính cấp thiết của đề tài. Theo đó luận văn làm rõ tính cấp thiết của kế toán quản trị chi phí tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trên phương diện lý luận và cả thực tiễn. Tổng quan về các công trình nghiên cứu có liên quan đến Kế toán quản trị chi phí. Xác định mục tiêu, phương pháp, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài . Tác giả đặt ra các câu hỏi trong quá trình nghiên cứu cũng như kết cấu của luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỤ NGHIỆP CÓ THU 2.1. Đặc điểm hoạt động của đơn vị sự nghiệp có thu ảnh hưởng tới kế toán quản trị chi phí Trong phần này làm rõ thế nào là đơn vị sự nghiệp có thu, các đặc điểm và phân loại đơn vị sự nghiệp có thu theo các tiêu thức phân loại khác nhau. Đơn vị sự nghiệp có thu là đơn vị do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước quyết định thành lập, là đơn vị dự toán độc lập, có con dấu riêng, có tài khoản riêng, có tổ chức bộ máy kế toán theo quy định của Luật kế toán Đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện một nhiệm vụ chuyên môn nhất định hay quản lý Nhà nước về một hoạt động nào đó. Các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa thông tin, khoa học công nghệ, thể dục thể thao, kinh tế Về cơ chế tài chính, các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động tuân thủ các quy định tại các văn bản pháp luật liên quan của Nhà nước. Theo đó, các đơn vị sự nghiệp có thu có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, nguồn tài chính bao gồm nguồn từ NSNN cấp, nguồn thu sự nghiệp, nguồn tài chính từ vốn viện trợ, quà biếu, tặng, cho theo quy định của pháp luật và các nguồn khác. Về nội dung chi của các đơn vị sự nghiệp có thu bao gồm chi thường xuyên và chi không thường xuyên 2.2. Tổng quan về kế toán quản trị chi phí trong các đơn vị sự nghiệp có thu Kế toán quản trị chi phí cung cấp thông tin về chi phí ước tính cho các sản phẩm, dịch vụ hoặc các đối tượng khác theo yêu cầu của các nhà lãnh đạo đơn vị nhằm giúp họ ra các quyết định quan trọng về đặc điểm của sản phẩm, cơ cấu sản phẩm và phân bổ hợp lý các nguồn lực có hạn cho các hoạt động của đơn vị Ngoài ra, các báo cáo hoạt động định kỳ so sánh kết quả thực tế với mục tiêu dự kiến về chi phí, doanh thu và lợi nhuận của đơn vị sẽ được sử dụng để làm cơ sở cho việc đánh giá hoạt động quản lý và do đó cung cấp động lực để các nhà quản lý cố gắng thực hiện tốt công việc của mình. Kế toán quản trị chi phí còn cung cấp các thông tin thích hợp cho các nhà quản lý nhằm xây dựng các chiến lược cạnh tranh bằng cách thiết lập các báo cáo định kỳ và báo cáo đặc biệt. Ngoài ra, trong phần này còn đề cập đến các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán quản trị chi phí trong các đơn vị sự nghiệp có thu, bao gồm các nhân tố bên trong và các nhân tố bên ngoài đơn vị 2.3. Nội dung kế toán quản trị chi phí trong các đơn vị sự nghiệp có thu Trong phần này làm rõ bản chất của kế toán quản trị chi phí trong các đơn vị sự nghiệp có thu và hiệu quả của việc cung cấp thông tin thích hợp, hữu ích, kịp thời trong việc ra quyết định của ban lãnh đạo đơn vị Trước hết cần nhận diện chi phí trên nhiều góc độ khác nhau. Đó là chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung, định phí, biến phí, chi phí hỗ hợp, chi phí chìm, chi phí cơ hội.... Để kiểm soát tốt hoạt động kinh doanh của đơn vị, trước hết cần phải xây dựng định mức cụ thể và thực hiện tuân thủ theo định mức đó. Định mức chi phí được hiểu là “ Những hao phí về lao động sống và lao động vật hóa liên quan đến việc sản xuât kinh doanh một đơn vị sản phẩm dịch vụ ở điều kiện nhất định” [9, tr 70]. Các định mức chi phí và dự toán chi phí trong đơn vị phải phù hợp với đặc điểm hoạt động của đơn vị đó để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Nhà nước giao cho Việc xác định chi phí sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo nhiều phương pháp khác nhau, có thể phân thành phương pháp truyền thống và phương pháp hiện đại như sau: - Các phương pháp truyền thống bao gồm: Phương pháp xác định chi phí sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ theo công việc; Phương pháp xác định chi phí sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ theo quá trình sản xuất: - Các phương pháp hiện đại bao gồm: Phương pháp xác định chi phí sản phẩm theo mô hình chi phí mục tiêu (còn gọi là target – Costing); Phương pháp xác định chi phí sản phẩm dựa trên hoạt động ( Activity – Based Costing, thường gọi là mô hình ABC ) 2.4. Kế toán quản trị chi phí của một số nước phát triển và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Trước hết tác giả khái quát về mô hình kế toán quản trị của một số nước phát triển trên thế giới như Nhật Bản, Mỹ, Đức. Tại khu vực Đông Nam Á, kế toán quản trị còn khá non trẻ, manh mún, lệ thuộc và hỗn hợp các khuynh hướng khác nhau vì đây là khu vực có nền kinh tế mới phát triển Qua đó cho thấy kế toán quản trị được vận dụng vào các nước rất đa dạng. Tuy nhiên việc thực thi kế toán quản trị hay kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện mới chỉ dừng lại ở góc độ nhìn nhận và xem xét, còn rất mơ hồ. Chính vì vậy, mặc dù được tiếp cận với nhiều lý thuyết kế toán quản trị hiện đại nhưng việc áp dụng ngay những lý thuyết đó vào thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam là một vấn đề thực sự khó khăn. CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN 3.1. Các đặc điểm của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An ảnh hưởng đến kế toán quản trị chi phí Tiền thân của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là Nhà thương Vinh được thành lập từ năm 1910. Trải qua bao khó khăn thử thách, hy sinh xương máu, nỗ lực phấn đấu của nhiều y, bác sỹ và cán bộ công nhân viên chức. Cùng với quá trình đấu tranh giành độc lập của dân tộc và xây dựng phát triển đất nước, bệnh viện trải qua các thời kỳ gắn liền với từng mốc lịch sử quan trọng. Về cơ cấu tổ chức của bệnh viện khá chặt chẽ từ tổ chức đoàn thể đến tổ chức bộ máy. Phòng Tài chính kế toán là phòng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện. Chế độ kế toán tuân thủ các quy định hiện hành của đơn vị sự nghiệp có thu, tuân thủ các quy định hiện hành cũng như các quy định trong ngành y. Do đó quy định rõ các nội dung được phép thu, các nội dung được phép chi tại đơn vị. Kế toán quản trị (KTQT) tại đơn vị tuy chưa tách hẳn kế toán tài chính (KTTC) nhưng đã được chú trọng thực hiện. Kế toán quản trị chi phí cũng được xây dựng và phát triển với việc cung cấp thông tin, lập báo cáo, đánh giá hiệu quả và phân tích thông tin nhằm làm công cụ sắc bén cho nhà lãnh đạo có những quyết định kịp thời. 3.2. Thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An Trong phần này, tác giả đi sâu vào khảo sát và trình bày thực trạng kế toán quản trị chi phí đang được thực hiện tại BVHNĐKNA.. Do chưa có sự tách riêng giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính nên kế toán quản trị chi phí cũng chưa được tách riêng. Thực tế tại đơn vị, kế toán quản trị chi phí vẫn được hình thành và theo dõi theo nhu cầu quản lý của ban lãnh đạo, ban giám đốc. Về chi phí, bao gồm chi thường xuyên và chi không thường xuyên, bao gồm chi phí tiền lương, các khoản phụ cấp theo lương, chi phí công cụ, dụng cụ, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí sữa chữa lớn tài sản cố định, chi phí quản lý hành chính ( Điện, nước, văn phòng phẩm, hội nghị), chi phí nguyên liệu, vật liệu Khác với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tổng chi phí nguyên vật liệu phụ thuộc hoàn toàn vào lượt bệnh nhân điều trị và diễn biến bệnh của bệnh nhân. Sản phẩm chính của đơn vị là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, định mức chi phí nguyên vật liệu cho mỗi lượt khám chữa bệnh của từng loại bệnh gồm thuốc, vật tư y tế, hóa chất, máu, dịch truyền Định mức chi phí nhân công chưa rõ ràng. Nhân viên tại đơn vị chủ yếu là bác sỹ và điều dưỡng, trực tiếp chăm sóc và điều trị đồng thời cho nhiều bệnh nhân, nghĩa là đồng thời cho nhiều loại bệnh. Do đó tại đơn vị vẫn chưa xác định định mức chi phí nhân công tách riêng cho từng loại bệnh. Dự toán chi phí nguyên vật liệu được lập từ đầu năm. Các khoa, phòng lập dự trù về thuốc, vật tư, hóa chất trong năm đó lên khoa Dược trên cơ sở thuốc, vật tư, hóa chất đã được dùng trong năm trước đó. Chi phí nhân công bao gồm tiền lương và các khoản trích theo lương của cán bộ nhân viên trong biên chế, hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế, hợp đồng bệnh viện ( các tiểu mục 6000, 6050, 6100, 6200, 6404). Dự toán về chi phí tiền lương, hàng năm kế toán tiền lương lập dự toán lên Sở y tế, Sở y tế tổng hợp lại và trình lên Sở tài chính, sau khi Sở tài chính duyệt thì NSNN mới cấp về. Về dự toán chi phí phụ cấp (Bao gồm phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật, phụ cấp chống dịch, phụ cấp ưu đãi ngành y tế, phụ cấp làm thêm giờ và phụ cấp thường trực) được thực hiện tại “Quy chế chi tiêu nội bộ” của bệnh viện. Đa số chi phí sản xuất chung có định mức trong năm được quy định tại “ Quy chế chi tiêu nội bộ” của Bệnh viện như chi phí trang phục, chi phí văn phòng phâm, chi phí đào tạo, chi phí phương tiện thông tin, chi phí hoạt đông Trên cơ sở đó, xác định chi phí cho từng loại bệnh cụ thể. Trong phần này, tác giả chỉ nêu lên thực trạng của một số loại bệnh thường gặp và có diễn biến bệnh không quá phức tạp như các bệnh như đục thủy tinh thể thường gặp ở người già, đẻ thường, viêm amidan, chạy thận nhân tạo, mổ đẻ lần 1... Sau khi xác định được chi phí, kế toán quản trị chi phí tiến hành phân tích mối quan hệ giữa chi phí, sản lượng và lợi nhuận. Trong phần này, tác giả đi sâu vào phân tích từng loại bệnh với dẫn chứng cụ thể. Tuy nhiên chỉ phân được chi phí nguyên vật liệu, còn chi phí nhân công và chi phí sản xuất chung thì chưa phân tích được do mức độ phức tạp, chưa tách ra được. Do đó, hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí của đơn vị còn đơn giản, báo cáo kế toán quản trị chi phí chưa được đi vào chi tiết, kéo theo đó ban lãnh đạo ít chú ý và theo dõi thông tin từ báo cáo này. Trong mấy năm trở lại đây, do được chú trọng và đầu tư xây dựng hệ thống kế toán chi phí hơn nên thông tin kế toán quản trị chi phí đưa ra có hiệu quả hơn giúp ban lãnh đạo đơn vị ra quyết định kịp thời, đúng đắn trong quản lý bệnh viện. CHƯƠNG 4: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN 4.1. Thảo luận kết quả nghiên cứu Trong phần này, tác giả nêu lên những ưu điểm và những tồn tại của hệ thống kế toán quản trị. Những ưu điểm đã đạt được phải kể đến là Quản trị chi phí tại BVHNĐKNA bước đầu đáp ứng được thông tin của các nhà quản trị. Đã kiểm soát chi phí, tránh thất thoát cho Bệnh viện cũng như Nhà nước. Tạo được một hệ thống thông tin quản lý minh bạch, hiệu quả, đặc biệt là thông tin kế toán Bên cạnh đó còn
Luận văn liên quan