Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện phân tích Báo cáo tài chính tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội

Trong quá trình hội nhập và mở cửa thị trường tài chính trong nước, khuôn khổ pháp lý sẽ dần hoàn thiện và phù hợp dần với thông lệ quốc tế, dẫn đến sự hình thành môi trường kinh doanh bình đẳng và từng bước phân chia lại thị phần giữa các nhóm ngân hàng theo hướng cân bằng hơn, thị phần của từng NHTM có thể giảm và nhường chỗ cho các nhóm ngân hàng khác. Kinh doanh theo nguyên tắc thị trường cũng buộc các NHTM phải có cơ chế quản lý và sử dụng lao động thích hợp, đặc biệt là hoạt động quản trị ngân hàng, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh trên thị trường tài chính. Biết tính toán và sử dụng các chỉ số tài chính không chỉ có ý nghĩa với nhà quản trị, mà còn rất quan trọng với nhà đầu tư cũng như với chính bản thân doanh nghiệp nói chung và ngành NH nói riêng Các chỉ số tài chính cho phép chúng ta so sánh các mặt khác nhau của các báo cáo tài chính trong một doanh nghiệp với các doanh nghiệp khác trong toàn ngành . Nhận thức được tầm quan trọng trên, tác giả đã nghiên cứu đề tài:“Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Ngân hàng TMCP Quân Đội ” Mục đích nghiên cứu là bổ sung và phát triển lý luận về phân tích báo cáo tài chính NHTM thông qua thực tiễn nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác phân tích báo cáo tài chính tại MB, từ đó xây dựng phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện phân tích BCTC tại MB, phục vụ tốt nhất cho các đối tượng quan tâm. Luận văn sử dụng các phương pháp duy vật biện chứng, logic, phương pháp phân tích và tổng hợp, phương pháp thống kê, mô hình hóa, phương pháp tiếp cận, hệ thống. Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và phụ lục, luận văn được kết cấu gồm 3 chương sau: Chương 1: Lý luận cơ bản về phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại Chương 2 : Thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Chương 3: Định hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại MB

pdf15 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Lượt xem: 1366 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện phân tích Báo cáo tài chính tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i LỜI MỞ ĐẦU Trong quá trình hội nhập và mở cửa thị trường tài chính trong nước, khuôn khổ pháp lý sẽ dần hoàn thiện và phù hợp dần với thông lệ quốc tế, dẫn đến sự hình thành môi trường kinh doanh bình đẳng và từng bước phân chia lại thị phần giữa các nhóm ngân hàng theo hướng cân bằng hơn, thị phần của từng NHTM có thể giảm và nhường chỗ cho các nhóm ngân hàng khác. Kinh doanh theo nguyên tắc thị trường cũng buộc các NHTM phải có cơ chế quản lý và sử dụng lao động thích hợp, đặc biệt là hoạt động quản trị ngân hàng, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh trên thị trường tài chính. Biết tính toán và sử dụng các chỉ số tài chính không chỉ có ý nghĩa với nhà quản trị, mà còn rất quan trọng với nhà đầu tư cũng như với chính bản thân doanh nghiệp nói chung và ngành NH nói riêngCác chỉ số tài chính cho phép chúng ta so sánh các mặt khác nhau của các báo cáo tài chính trong một doanh nghiệp với các doanh nghiệp khác trong toàn ngành . Nhận thức được tầm quan trọng trên, tác giả đã nghiên cứu đề tài:“Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Ngân hàng TMCP Quân Đội ” Mục đích nghiên cứu là bổ sung và phát triển lý luận về phân tích báo cáo tài chính NHTM thông qua thực tiễn nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác phân tích báo cáo tài chính tại MB, từ đó xây dựng phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện phân tích BCTC tại MB, phục vụ tốt nhất cho các đối tượng quan tâm. Luận văn sử dụng các phương pháp duy vật biện chứng, logic, phương pháp phân tích và tổng hợp, phương pháp thống kê, mô hình hóa, phương pháp tiếp cận, hệ thống. Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và phụ lục, luận văn được kết cấu gồm 3 chương sau: Chương 1: Lý luận cơ bản về phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại Chương 2 : Thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) Chương 3: Định hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại MB ii CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1. Hệ thống báo cáo tài chính ngân hàng thƣơng mại và phân tích báo cáo tài chính NHTM 1.1.1 Hệ thống báo cáo tài chính ngân hàng thương mại Báo cáo tài chính là bản báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động của một doanh nghiệp. “Báo cáo tài chính là hệ thống báo cáo được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành phản ánh các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu của doanh nghiệp. Theo đó, BCTC chứa đựng những thông tin tổng hợp nhất về tình hình tài sản, nguồn vốn chủ sở hữu và công nợ cũng như tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Hệ thống báo cáo tài chính ngân hàng thương mại Theo chế độ báo cáo tài chính hiện hành đối với TCTD do Thống đốc NHNN và Bộ tài chính quy định, BCTC bao gồm: - Bảng cân đối kế toán; Báo cáo thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính. 1.1.2 Khái niệm và nhiệm vụ của công tác phân tích báo cáo tài chính. * Khái niệm phân tích báo cáo tài chính Phân tích báo cáo tài chính là việc ứng dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích đối với các báo cáo tài chính và mối liên hệ giữa các dữ liệu để đưa các dự báo và các kết luận hữu ích trong phân tích hoạt động kinh doanh. Phân tích báo cáo tài chính còn là việc sử dụng các báo cáo tài chính để phân tích năng lực và vị thế tài chính của doanh nghiệp, và đánh giá năng lực tài chính trong tương lai. * Nhiệm vụ phân tích báo cáo tài chính - Giảm bớt các nhận định chủ quan, dự đoán và những trực giác trong kinh doanh, đề xuất những “lời khuyên đầu tư” cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư. - Cung cấp những cơ sở mang tính hệ thống, và hiệu quả trong phân tích các hoạt động kinh doanh. - Tự đánh giá mình về thế mạnh, thế yếu để củng cố, phát huy hay khắc phục, cải tiến quản lý. iii - Phát huy mọi tiềm năng của thị trường, khai thác tối đa những nguồn lực của doanh nghiệp, nhằm đạt đến hiệu quả cao nhất trong kinh doanh. - Phân tích kinh doanh giúp dự báo, đề phòng và hạn chế những rủi ro bất định trong kinh doanh. * Đặc điểm của NHTM ảnh hưởng đến phân tích báo cáo tài chính - Vốn và tiền vừa là phương tiện, vừa là mục đích kinh doanh nhưng đồng thời cũng là đối tượng kinh doanh của NHTM. Và chính đặc điểm này sẽ ảnh hưởng lên tất cả các nội dung phân tích của NHTM. - NHTM kinh doanh chủ yếu bằng vốn của người khác. Vốn tự có của NHTM chiếm một tỷ lệ rất thấp trong tổng nguồn vốn hoạt động. - Hoạt động kinh doanh của NHTM là hoạt động chứa nhiều rủi ro, bởi lẽ nó tổng hợp tất cả các rủi ro của khách hàng. - Hoạt động kinh doanh của NHTM diễn tiến liên tục trong mỗi loại hình nghiệp vụ và các sản phẩm của NHTM có mối liên hệ với nhau rất chặt chẽ. 1.1.3 Vai trò của hệ thống báo cáo tài chính đối với việc phân tích hình tài chính của Ngân hàng thương mại - Phản ánh tổng hợp, toàn diện tình hình tài sản, công nợ, nguồn vốn, và kết quả kinh doanh của ngân hàng trong một kỳ kế toán cũng như tại thời điểm lập báo cáo tài chính. - Phục vụ cho việc phân tích các hoạt động, tình hình tài chính của ngân hàng trong kỳ kế toán, tại thời điểm lập báo cáo, phát hiện kịp thời những thiếu sót, những nhân tố làm giảm kết quả hoạt động kinh doanh và dự đoán sự phát triển trong tương lai - Những thông tin trên BCTC là những căn cứ quan trọng trọng việc phân tích, phát hiện những khả năng tiềm tàng về kinh tế, dự đoán tình hình kinh doanh, xu hướng phát triển, đưa ra các lời khuyên cho các quyết định của các đối tượng quan tâm đến Ngân hàng như nhà đầu tư, nhà quản trị, chủ nợ 1.2 Các phƣơng pháp phân tích báo cáo tài chính Có 3 phương pháp phân tích báo cáo tài chính chủ yếu, cụ thể như sau: iv * Phương pháp so sánh So sánh là một phương pháp nhằm nghiên cứu sự biến động và xác định mức độ biến động của chỉ tiêu phân tích. Đây là phương pháp sử dụng phổ biến trong phân tích BCTC NHTM. *Phương pháp loại trừ Loại trừ là một phương pháp nhằm xác định mức độ ảnh hưởng lần lượt từng nhân tố đến chỉ tiêu phân tích và được thực hiện bằng cách khi xác định sự ảnh hưởng của nhân tố này thì phải loại trừ ảnh hưởng của nhân tố khác Có ba cách xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến chỉ tiêu tài chính: phương pháp số chênh lệch, phương pháp thay thế liên hoàn và phương pháp liên hệ cân đối * Mô hình dupont Mô hình Dupont là phương pháp phân tích một tỷ lệ sơ cấp (phản ánh hiện tượng) thành tỷ lệ thứ cấp (phản ánh các nhân tố ảnh hưởng). 1.3. Nội dung phân tích báo cáo tài chính NHTM Thứ nhất: Phân tích khái quát tình hình tài chính ( tài sản, nguồn vốn, vốn tự có) Phân tích khái quát về tài sản và nguồn vốn của NHTM giúp nhà phân tích có cái nhìn tổng quan nhất về hoạt động NH. Để đánh giá khái quát tài sản và nguồn vốn, nhà phân tích thường sử dụng phương pháp so sánh: so sánh sự biến động tài sản và nguồn vốn, so sánh cơ cấu cũng như sự biến động cơ cấu theo thời gian... Thứ hai: Phân tích cấu trúc tài chính và tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh * Phân tích hoạt động huy động vốn Phân tích quy mô, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động, cơ cấu nguồn vốn huy động, tỷ trọng từng loại theo thị trường huy động (thị trường cấp 1, thị trường cấp 2); hình thức huy động (tiền gửi, tiền vay, phát hành giấy tờ có giá); theo kì hạn, cơ cấu loại tiền .. * Phân tích hoạt động sử dụng vốn Đối với nguồn vốn huy động được, mỗi NH sẽ có những kế hoạch sử dụng khác nhau, thể hiện ở tỷ trọng của các khoản mục đó trong tổng vốn huy động, các khoản v mục này bao gồm: Phân tích dự trữ NHTM; Dự trữ đảm bảo khả năng thanh toán; Phân tích hoạt động tín dụng; Phân tích hoạt động đầu tư; Phân tích hoạt động liên ngân hàng, kinh doanh ngoại tệ; Phân tích các hoạt động dịch vụ khác * Phân tích mối quan hệ giữa nguồn vốn và tài sản có - Sự cân bằng giữa nguồn vốn huy động và cho vay - Nguồn vốn để mua sắm tài sản cố định và góp vốn đầu tư dài hạn là từ vốn tự có và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. - Sử dụng nguồn vốn ngắn hạn Thứ ba: Phân tích khả năng thanh toán của NHTM Để đánh giá khả năng thanh toán của NHTM, nhà phân tích tính toán các tài sản có động bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi tại NHNN (trừ số dư tiền DTBB), ngoài ra còn tính đến tiền gửi không kì hạn tại TCTD khác, các giấy tờ có giá có khả năng chuyển hóa ngay thành tiền. Đây là cơ sở để tính toán hệ số khả năng chi trả của NHTM Thứ tư: Phân tích hiệu quả (Hiệu quả kinh doanh, khả năng sinh lời) Phân tích hiệu quả kinh doanh và phân tích khả năng sinh lời bao gồm các nội dung sau: Phân tích quy mô, tăng trưởng thu nhập, chi phí trong kỳ; tỷ trọng lợi nhuận từ hoạt động tín dụng, dịch vụ, kinh doanh ngoại hối trong tổng lợi nhuận; tỷ trọng chi phí hoạt động trong tổng lợi nhuận... Thứ năm: Phân tích rủi ro: Kinh doanh ngân hàng là loại hình kinh doanh đặc biệt, và những rủi ro đối với hoạt động ngân hàng cũng vì thế mà mang tính đặc thù. Một số rủi ro chủ yếu mà mỗi ngân hàng phải đối mặt bao gồm:Rủi ro thanh khoản; Rủi ro lãi suất; Rủi ro tỷ giá 1.4 Tổ chức phân tích báo cáo tài chính tại NHTMCP Tổ chức phân tích báo cáo tài chính là việc thiết lập trình tự các bước công việc cần tiến hành trong quá trình phân tích, vận dụng tổng hợp các phương pháp phân tích để đánh giá đúng kết quả, chỉ rõ những sai lầm và kiến nghị những biện pháp sửa chữa những thiếu sót trong hoạt động tài chính. Tổ chức phân tích báo cáo tài chính gồm 3 bước là lập kế hoạch phân tích; Tổ chức phân tích; Kết thúc phân tích và lập báo cáo. vi 1.5 Kinh nghiệm phân tích báo cáo tài chính NHTM của các nƣớc trên thế giới và bài học tại VN * Kinh nghiệm phân tích báo cáo tài chính NHTM của các nước trên thế giới: Hiện nay trên thế giới, các tập đoàn tài chính, Ngân hàng, TCTD họ rất quan tâm đến công tác phân tích báo cáo tài chính NHTM, họ có những nội dung phân tích có chiều sâu, đem lại hiệu quả cao cho những đối tượng quan tâm đến báo cáo như: Phân tích ngành nghề kinh doanh (Business lines); Các chỉ tiêu tài chính căn bản (Key performance indicator – KPI); Phân tích hiệu quả theo mô hình Dupont; Hệ số RAROC (risk adjusted return on capital); Giá trị kinh tế bổ sung EVA (Economic value Added) * Bài học đối với công tác phân tích báo cáo trong nước Căn cứ vào nhu cầu và khả năng thực tế của NHTM Việt Nam nói chung, việc áp dụng một số chỉ tiêu và phương pháp phân tích BCTC của các nước phát triển trên thế giới vào thực tiễn Việt Nam cũng có một sự chọn lọc nhất định. Hiện tại, các NHTM Việt Nam có thể áp dụng một số chỉ tiêu sau:Phân tích theo Business lines; CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI NHTM CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI (MB) 2.1. Tổng quan về ngân hàng TMCP Quân đội Ngân hàng TMCP Quân đội được thành lập vào năm 1994, theo Quyết định số 00374/GP-UB của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Ngày 4/11/994, MB chính thức đi vào hoạt động theo Giấy phép số 0054/NH-GP của Ngân hàng nhà nước Việt Nam với thời gian hoạt động là 50 năm. Trụ sở chính của MB ở tại Số 3 đường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Mục tiêu ban đầu của Ngân hàng là đáp ứng nhu cầu về vốn và các dịch vụ tài chính của các Doanh nghiệp Quân Đội làm kinh tế. Cùng với quá trình phát triển kinh tế của đất nước, với đường lối chính sách đúng đắn, Ngân hàng TMCP Quân Đội đã gặt hái được nhiều thành công, không chỉ đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp Quân Đội mà còn phục vụ có hiệu quả tất cả các thành phần kinh tế, đóng góp một phần quan trọng vào sự phát triển của các khách hàng nói riêng và nền kinh tế nói chung. “MB dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong vii phục vụ nhằm mang lại cho các doanh nghiệp, các cá nhân những giải pháp tài chính-ngân hàng khôn ngoan với chi phí tối ưu và sự hài lòng mỹ mãn” Để thực hiện được tầm nhìn và sứ mệnh đã cam kết, MB đã đưa ra nhiều sản phẩm dịch vụ đa dạng, hiện đại, đáp ứng nhu cầu của nhiều khách hàng khác nhau. Các sản phẩm dịch vụ của MB phần lớn vẫn là các hoạt động ngân hàng truyền thống (nhận tiền gửi và cho vay). Về hoạt động bên tài sản nợ, MB tập trung vào hoạt động huy động tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá (chiếm 90% tổng nguồn vốn). Bên tài sản có, hoạt động cho vay và đi gửi chiếm tỷ trọng tương đương nhau (35% tổng tài sản có cho mỗi hoạt động), hoạt động đầu tư chiếm 20% tổng tài sản có. MB cung cấp các sản phẩm dịch vụ phân chia theo đối tượng khách hàng như sau:  Khách hàng cá nhân: Tiền gửi; tài khoản; giấy tờ có giá ngắn hạn; Cho vay cá nhân; dịch vụ thẻ; Dịch vụ chuyển tiền; Dịch vụ kiều hối cá nhân và các dịch vụ khác  Khách hàng doanh nghiệp: Tiền gửi; tài khoản; tín dụng doanh nghiệp; Dịch vụ chuyển tiền thanh toán trong và ngoài nước; Sản phẩm ngoại hối; Bảo lãnh; dịch vụ thanh toán quốc tế; Sản phẩm giấy tờ có giá và các dịch vụ khác.  Khách hàng định chế: Ngân hàng đại lý; Thị trường tài chính; tài trợ thương mại.  Ngân hàng điện tử: Internet Banking, Mobile Banking; contract Center; Billing payment. * Tổ chức hoạt động tại MB & cơ chế tài chính MB là doanh nghiệp cổ phần đang được cơ cấu tổ chức hoạt động theo mô hình của các NHTM truyền thống kết hợp với hệ thống tổ chức hiện đại đang hoàn thiện dần theo mô hình của một tập đoàn trong tương lai. * Cơ chế tài chính Nhiệm vụ phân tích BCTC do phòng Tài chính Hội sở thực hiện, phòng Kế toán Hội sở có nhiệm vụ cung cấp các BCTC định kỳ. Phòng Tài chính Hội sở có trách nhiệm gửi báo cáo phân tích cho Giám đốc tài chính, sau đó Giám đốc tài chính có trách nhiệm gửi báo cáo cho Tổng giám đốc. viii Hiện tại phân tích BCTC bao gồm báo cáo quý và báo cáo năm. Bản báo cáo phân tích quý phải hoàn thành vào trước ngày 20 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo, đối với báo cáo phân tích năm thì trước ngày 30 của tháng đầu tiên năm sau. * Hệ thống văn bản, quy định có liên quan Hiện nay, mẫu báo cáo phân tích tài chính do Phòng kế hoạch tổng hợp đưa ra, tuy nhiên mới chỉ đưa ra một số nội dung khái quát chung chung, như mẫu báo cáo bao gồm nội dung về bối cảnh kinh tế, tình hình kinh doanh, kiến nghịmà chưa có nội dung cụ thể, chưa thiết kế các biểu mẫu đi kèm Về cách trình bày các thông tin trên BCTC, MB thực hiện theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 của Thống đốc NHNN 2.2 Thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại NHTM Cổ phần Quân đội 2.2.1 Khái quát công tác phân tích báo cáo tại MB Các báo cáo phân tích của MB thường không cứng nhắc về cách trình bày và các chỉ tiêu phân tích mà ở từng thời kỳ khác nhau, sẽ có những cách thức trình bày tương đối khác nhau do đặc điểm hoạt động kinh doanh ở các thời kỳ là không giống nhau. Tuy nhiên nhìn chung báo cáo phân tích BCTC ở MB thường thống nhất ở các nội dung sau: 2.2.2 Nội dung phân tích báo cáo tài chính tại MB * Phân tích khái quát tình hình tài chính của MB Để phân tích về tài sản, nguồn vốn, nhà phân tích MB sử dụng phương pháp so sánh để so sánh về tốc độ tăng trưởng giữa các năm thường so sánh liên tục 3 năm liền kề nhau, về tỷ trọng các khoản mục trong tổng tài sản. Phân tích vốn chủ sở hữu: Vốn chủ sở hữu của MB bao gồm: vốn cổ phần, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác, lợi nhuận để lại, các quỹ. Chuyên viên phân tích cũng so sách quy mô, cơ cấu, tỷ trọng trong 3 năm gần nhất. Xu hướng tăng, có thuyết minh nguyên nhân biến động; Thực hiện tính tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8% * Phân tích cấu trúc tài chính và tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh Hoạt động huy động vốn Hoạt động huy động vốn của MB chủ yếu là từ huy động tiền gửi dân cư, TCKT bao gồm tiền gửi có kỳ hạn và KKH của TCKT, tiền gửi KKH, CKH của cá ix nhân, giấy tờ có giá ( chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu), công tác phân tích tại MB cho thấy tỷ trọng của từng loại tiền gửi ( KKH, CKH, ) trong cơ cấu huy động, biến động qua các thời kỳ Hoạt động cho vay: Tương tự như hoạt động huy động vốn, cho vay cũng được xem xét quy mô, tốc độ tăng trưởng, tỷ trọng, cơ cấu, nguyên nhân thay đổi cơ cấutheo ngành nghề kinh tế, theo thời gian vayNgoài ra còn xem xét trích lập dự phòng chung, riêng cụ thể Xem xét mức độ ổn định giữa huy động được và cho vay, đầu tư liên ngân hàng.Đă tính toán tỷ lệ nguồn vốn huy động ngắn hạn sử dụng cho vay trung dài hạn * Phân tích khả năng thanh toán Khả năng thanh toán của MB theo quyết định 457/QD/2005/NHNN hầu như không được đề cập đến trong báo cáo phân tích tài chính, mà được tính toán chi tiết cụ thể trong báo cáo thanh khoản của khối Treasuy./. * Phân tích hiệu quả kinh doanh (thu nhập và chi phí) MB tập trung phân tích khá chi tiết các khoản mục thu nhập, chi phí, từ đó giúp nhà quản trị ngân hàng xác định tính hiệu quả của khoản mục đầu tư, khoản mục nào mang lại lợi nhuận tốt nhất cho MB. Trong báo cao nêu rõ được quy mô các khoản thu nhập, tốc độ tăng trưởng, thay đổi cơ cấu thu nhậpPhân tích hoạt động kinh doanh truyền thống của Ngân hàng là thu nhập, chi phí lãi cũng như các hoạt động kinh doanh khác như đầu tư; kinh doanh ngoại tệ; thu dịch vụ. Xem các khoản chi hoạt động qua từng năm đã hợp lý chưa, so sánh với kế hoạch, với kỳ trướcNgoài ra, bảng phân tích còn tính toán ROA, ROE qua các năm, để so sánh và phân tích. * Phân tích rủi ro Phân tích rủi ro là một mảng phân tích tương đối khó và khá mới mẻ đối với MB. Những năm trước 2007, mảng phân tích này không được chú trọng nhiều do trong thời kỳ đó hoạt động kinh doanh ngân hàng bùng nổ và khởi sắc, các ngân hàng nói chung và MB nói riêng chưa đối mặt với nhiều rủi ro có tính chất nguy hiểm. Với cuộc khủng hoảng tài chính trong năm 2008, 2009 x đưa đến nhiều thử thách lớn cho MB và công tác quản lý rủi ro, trong đó có rủi ro thanh khoản và rủi ro tỷ giá được chú trọng. Tuy nhiên, MB không đưa nội dung phân tích rủi ro vào báo cáo phân tích của mình. * Một số chỉ tiêu phân tích nội bộ khác tại MB Do số liệu trên báo cáo tài chính chủ yếu là số liệu thời điểm, nếu lấy số liệu tại thời điểm cuối năm để đánh giá cho cả năm thì sẽ không chính xác. Do đó, các nhà phân tích của MB đã phân tích một số chỉ tiêu dựa vào số bình quân trong năm. Ví dụ trong năm 2009, nhà phân tích tính toán một số chỉ tiêu bình quân của MB như cho vay bình quân; huy động bình quân, thu nhập bình quân, chênh lệch lãi suất đầu ra, đầu vào bình quân. 2.2.3 Tổ chức phân tích tình hình tài chính tại MB Công tác phân tích báo cáo tài chính tại MB đã được quan tâm chú trọng, được phân tích định kỳ hàng quý, hàng năm và khi có yêu cầu của ban lãnh đạo. Công tác phân tích đã được tổ chức phân tích theo đúng 3 giai đoạn là lập kế hoạch, tiến hành và kết thúc phân tích. Nhiệm vụ phân tích báo cáo tài chính do phòng tài chính HO chịu trách nhiệm. 2.3. Nhận xét thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại MB 2.3.1 Một số kết quả đạt được Báo cáo phân tích BCTC tại MB cung cấp cho người đọc những thông tin như: - Thông tin về tình hình kinh tế thế giới, cũng như thông tin về tình hình kinh tế trong nước, đặc biệt là những thông tin ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động ngân - Thông tin trình bày trên các BCTC của MB về cơ bản đảm bảo tuân thủ theo quy định của NHNN và các chuẩn mực kế toán Việt Nam. Hệ thống chỉ tiêu phân tích BCTC của MB là tương đối đầy đủ, đảm bảo phân tích hầu hết các khía cạnh của hoạt động kinh doanh bao gồm: phân tích khái quát tài sản, nguồn vốn; phân tích vốn tự có; phân tích tình hình tín dụng, đầu tư, tình hình huy động, khả năng sinh lời... Trên cơ sở đó, nhà phân tích đưa ra những đánh giá, phân tích có ý nghĩa, những nguyên nhân dẫn đến kết quả hoạt động hiện tại, phân tích những mặt được, những mặt còn tồn tại cũng như mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích. Với phương pháp luận khoa học, kết hợp xi các thông số, xác định đúng nguyên nhâ
Luận văn liên quan