Tóm tắt Luận văn - Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Để đảm bảo cho sự thành công của công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay thì việc hoàn thiện hệ thống quản lý và phát triển tài chính của các trường là yếu tố rất quan trọng. Vì vậy, việc nghiên cứu hoàn thiện tổ chức kế toán HCSN áp dụng vào các khối trường Đại học, Cao đẳng, TCCN, một loại hình đơn vị sự nghiệp mang tính đặc thù riêng nhằm góp phần nâng cao chất lượng quản lý tài chính ở các đơn vị này cũng như đáp ứng các yêu cầu về đổi mới giáo dục và đào tạo là sự cần thiết khách quan. Trong thời gian qua, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã không ngừng phát triển và xây dựng trường theo mô hình một trường Đại học đa ngành, đa cấp với các đặc thù về khoa học công nghệ, kinh tế - kỹ thuật, ngoại ngữ Vì vậy nhu cầu về hoàn thiện tổ chức kế toán là rất cần thiết nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của trường. Qua thời gian làm việc tại trường, bản thân tôi nhận thấy rằng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội vẫn còn nhiều tồn tại phát sinh liên quan đến tổ chức bộ máy kế toán ở nơi này việc tổ chức bộ máy kế toán cũng như việc phân công chưa thật sự hợp lý, bên cạnh đó việc tập hợp chứng từ chưa đầy đủ hoặc bị thừa. Xuất phát từ tính cấp thiết của đề tài nêu trên, tôi đã mạnh dạn chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội”. với mong muốn phân tích thực trạng quản lý tài chính và tổ chức kế toán tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, từ đó đề xuất một số biện pháp chủ yếu , nhằm góp phần giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn về tổ chức kế toán tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội trong thời gian tới, đồng thời cũng tạo tiền đề cho các nghiên cứu ở phạm vi rộng hơn khi có điều kiện. Hai là, tổng quan về một vài kết quả đã nghiên cứu có liên quan đến đề tài Đã có những nghiên cứu hoàn thiện chính sách, chế độ kế toán và tổ chức kế toán ở các đơn vị HCSN tuy nhiên chưa có công trình nào nghiên cứu về tổ chức hạch toán kếtoán tại Đại học Bách Khoa Hà Nội nên tôi chọn đề tài này để làm cho luận văn cao học của mình Ba là, mục tiêu, phạm vi và phương pháp nghiên cứu

pdf15 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Lượt xem: 394 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận văn - Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÓM TẮT LUẬN VĂN CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Trong chương 1, luận văn trình bày các vấn đề sau: Một là, tính cấp thiết của đề tài Để đảm bảo cho sự thành công của công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay thì việc hoàn thiện hệ thống quản lý và phát triển tài chính của các trường là yếu tố rất quan trọng. Vì vậy, việc nghiên cứu hoàn thiện tổ chức kế toán HCSN áp dụng vào các khối trường Đại học, Cao đẳng, TCCN, một loại hình đơn vị sự nghiệp mang tính đặc thù riêng nhằm góp phần nâng cao chất lượng quản lý tài chính ở các đơn vị này cũng như đáp ứng các yêu cầu về đổi mới giáo dục và đào tạo là sự cần thiết khách quan. Trong thời gian qua, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã không ngừng phát triển và xây dựng trường theo mô hình một trường Đại học đa ngành, đa cấp với các đặc thù về khoa học công nghệ, kinh tế - kỹ thuật, ngoại ngữVì vậy nhu cầu về hoàn thiện tổ chức kế toán là rất cần thiết nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của trường. Qua thời gian làm việc tại trường, bản thân tôi nhận thấy rằng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội vẫn còn nhiều tồn tại phát sinh liên quan đến tổ chức bộ máy kế toán ở nơi này việc tổ chức bộ máy kế toán cũng như việc phân công chưa thật sự hợp lý, bên cạnh đó việc tập hợp chứng từ chưa đầy đủ hoặc bị thừa. Xuất phát từ tính cấp thiết của đề tài nêu trên, tôi đã mạnh dạn chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội”. với mong muốn phân tích thực trạng quản lý tài chính và tổ chức kế toán tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, từ đó đề xuất một số biện pháp chủ yếu , nhằm góp phần giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn về tổ chức kế toán tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội trong thời gian tới, đồng thời cũng tạo tiền đề cho các nghiên cứu ở phạm vi rộng hơn khi có điều kiện. Hai là, tổng quan về một vài kết quả đã nghiên cứu có liên quan đến đề tài Đã có những nghiên cứu hoàn thiện chính sách, chế độ kế toán và tổ chức kế toán ở các đơn vị HCSN tuy nhiên chưa có công trình nào nghiên cứu về tổ chức hạch toán kế toán tại Đại học Bách Khoa Hà Nội nên tôi chọn đề tài này để làm cho luận văn cao học của mình Ba là, mục tiêu, phạm vi và phương pháp nghiên cứu - Về mặt lý luận: Hệ thống hoá và làm rõ những vấn đề lý luận liên quan đến tổ chức kế toán trong các đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động (tổ chức bộ máy kế toán, tổ chức hệ thống chứng từ, tổ chức hệ thống tài khoản, tổ chức hệ thống sổ sách, tổ chức hệ thống báo cáo và tổ chức kiểm tra kế toán) - Về mặt thực tiễn: Nghiên cứu thực trạng tổ chức kế toán tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Từ đó, đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán và nâng cao công tác quản lý tại trường. - Nội dung và không gian: Nghiên cứu các chính sách, chế độ liên quan đến tổ chức kế toán tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. - Thời gian: Luận văn sử dụng số liệu của năm 2011-2013 - Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp định lượng với các phương pháp nghiệp vụ kỹ thuật: phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, phương pháp thống kê, kiểm định.... để phân tích vấn đề thực tiễn về tổ chức kế toán tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ngoài ra luận văn còn sử dụng thêm các tài liệu từ các bài báo, các trang web, tạp chí chuyên ngành và các công trình nghiên cứu có liên quan. CHƯƠNG 2: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU Trong chương 2, luận văn hệ thống một số vấn đề lý luận sau: Một là, khái quát về đơn vị sự nghiệp có thu và cơ chế quản lý tài chính tại các đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động. Trong giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài chỉ tập trung phân tích cơ chế quản lý các khoản thu, các khoản chi và trích lập các quỹ mà các hoạt động này có tác động ảnh hưởng đến tổ chức kế toán tại một loại hình đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động là trường đại học công lập và hướng tới mục tiêu thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP. Nguồn thu của trường đại học công lập gồm: Nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp; Nguồn thu từ học phí, lệ phí và các nguồn thu khác Nội dung chi của trường đại học công lập gồm: Chi thường xuyên; Chi cho hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, chi cho các hoạt động cung ứng dịch vụ, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước; Chi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp bộ, ngành; chương trình mục tiêu quốc gia; chi vốn đối ứng thực hiện các dự án xây dựng cơ bản; chi thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được các cấp có thẩm quyền giao; Chi đầu tư phát triển, gồm chi đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm tài sản cố định, trang thiết bị; chi thực hiện các dự án đầu tư khác theo quy định của Nhà nước; Chi cho các hoạt động liên doanh liên kết, các khoản chi khác theo quy định. Hai là, tổ chức kế toán ở các đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động Tổ chức kế toán là một hệ thống các phương pháp cách thức phối hợp sử dụng phương tiện và kỹ thuật cũng như nguồn lực của bộ máy kế toán thể hiện các chức năng và nhiệm vụ của kế toán đó là: Phản ánh, đo lường, giám sát và thông tin bằng số liệu một cách trung thực, chính xác, kịp thời đối tượng kế toán trong mối liên hệ mật thiết với các lĩnh vực quản lý khác. Tổ chức kế toán luôn có vai trò quan trọng trong công tác quản lý ở các đơn vị sự nghiệp tự có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, đảm bảo cho việc thu nhận, hệ thống hoá thông tin kế toán đầy đủ, kịp thời, đáng tin cậy phục vụ cho công tác quản lý và ra các quyết định kinh tế, tài chính của các chủ thể sử dụng thông tin. Đồng thời giảm bớt khối lượng công tác kế toán trùng lặp, tiết kiệm chi phí hạch toán, giúp đơn vị quản lý chặt chẽ tài sản của mình. Nhiệm vụ của tổ chức kế toán ở các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động là: Tổ chức thực hiện các phương pháp kế toán, chế độ kế toán và vận dụng các nguyên tắc, hình thức kế toán, hình thức tổ chức hệ thống sổ kế toán và trang bị các phương tiện kỹ thuật tính toán, ghi chép nhằm đảm bảo được chất lượng của thông tin kế toán; Tổ chức hợp lý bộ máy kế toán ở đơn vị, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng bộ phận, từng kế toán viên; Tổ chức hướng dẫn các cán bộ, công nhân viên trong đơn vị quán triệt và tuân thủ các chế độ, thể lệ về quản lý kinh tế, tài chính nói chung và chế độ kế toán hiện hành nói riêng; Tổ chức lưu trữ, bảo quản các chứng từ, tài liệu kế toán theo đúng quy định của chế độ kế toán hiện hành. Yêu cầu của tổ chức kế toán ở các đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động: Số liệu kế toán phải đảm bảo chính xác, phản ánh trung thực, đầy đủ, toàn diện về nội dung, giá trị của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính như: các khoản vốn, quỹ, tài sản, kinh phí NSNN cấp, các khoản thu, chi sự nghiệp Phản ánh và cung cấp kịp thời, đúng thời gian quy định các thông tin, số liệu về tình hình quản lý thu, chi theo dự toán, tình hình chấp hành dự toán, quyết toán, sử dụng các tài sản công trên các chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính. Nguyên tắc tổ chức kế toán ở các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động: Nguyên tắc chuẩn mực; Nguyên tắc thống nhất; Nguyên tắc phù hợp; Nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả. Ba là, nội dung tổ chức kế toán trong các đơn vị sự nghiệp tự có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động gồm: Nội dung tổ chức hạch toán chứng từ ban đầu ở đơn vị bao gồm: xác định danh mục chứng từ kế toán, tổ chức thu nhận thông tin kế toán phản ánh trong chứng từ kế toán, tổ chức kiểm tra và xử lý chứng từ kế toán, tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán, sử dụng chứng từ ghi sổ và cung cấp thông tin, tổ chức bảo quản và hủy chứng từ. + Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán gồm: Lựa chọn áp dụng hệ thống tài khoản kế toán; Cụ thể hoá hệ thống tài khoản kế toán + Tổ chức thực hiện chế độ sổ kế toán: Xác định hệ thống sổ kế toán; Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán theo một hình thức kế toán phù hợp với đơn vị; Có thể vận dụng một trong 4 hình thức: Hình thức Nhật ký chung; Hình thức Nhật ký - Sổ Cái; Hình thức Chứng từ ghi sổ; Hình thức Nhật ký chứng từ. + Tổ chức vận dụng chế độ báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị: Kết quả cuối cùng của chu trình kế toán là cung cấp cho người sử dụng các thông tin cần thiết về tình hình kinh tế, tài chính, kết quả hoạt động và sự thay đổi của tài sản, nguồn vốn qua các báo cáo. + Tổ chức thực hiện kiểm tra kế toán: Kiểm tra kế toán là xem xét, đánh giá việc tuân thủ pháp luật về kế toán, sự trung thực, chính xác của thông tin, số liệu kế toán. + Về tổ chức bộ máy kế toán: Trong thực tế hiện nay có các mô hình tổ chức bộ máy kế toán như sau: Tổ chức bộ máy kế toán tập trung (một cấp); Tổ chức bộ máy kế toán phân tán;Tổ chức bộ máy kế toán theo mô hình hỗn hợp (vừa tập trung vừa phân tán). CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Trong chương 3, luận văn tập trung tìm hiểu và phân tích các vấn đề sau: Một là, giới thiệu tổng quan về trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Ban Giám hiệu gồm Hiệu trưởng và 05 Phó Hiệu trưởng, 10 phòng, 04 ban chức năng, 3 khoa đào tạo, 25 Viện Đào tạo nghiên cứu, 1 nhà xuất bản, 2 công ty, 20 trung tâm. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, đào tạo đa ngành thuộc các lĩnh vực: khoa học – công nghệ, kỹ thuật, sư phạm, tiếng Anh, kinh tế - kỹ thuật ở các trình độ: cao đẳng, đại học và sau đại học; loại hình đào tạo đa dạng với các hệ: chính quy, vừa làm vừa học và liên thông Hai là, cơ chế quản lý tài chính tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Nguồn thu tài chính của trường, gồm có 4 nguồn là nguồn NSNN cấp; nguồn thu sự nghiệp; nguồn vốn viện trợ, quà biếu, tặng, cho theo quy định của pháp luật; nguồn khác. Các nguồn thu của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm sau đều tăng hơn năm trước, trong đó nguồn thu từ NSNN chiếm tỉ trọng giảm dần trong tổng thu tài chính của trường. Nguồn thu ngoài ngân sách Nhà nước tăng đều hàng năm, nếu xét về tỷ trọng nguồn thu tại trường trong tổng nguồn tài chính của trường chiếm trên 70% (năm 2011 là 70%; năm 2012 là 80% và năm 2013 là 85%). Đây là yếu tố tiên quyết để nhà trường thực hiện theo cơ chế tự chủ tài chính. Nội dung chi các hoạt động của trường, bao gồm: chi thường xuyên và chi không thường xuyên. Trường áp dụng chính sách thu - chi tài chính thống nhất: thu - chi qua một đầu mối do Phòng Kế hoạch – tài vụ đảm nhiệm. Các đơn vị chủ động trong việc chi các khoản trường giao chi, các đơn vị sử dụng và phải tuân thủ pháp lệnh kế toán thực hiện việc tạm ứng, thanh - quyết toán tại Phòng kế hoạch - tài chính, đồng thời phải tổ chức công khai tài chính tại đơn vị. Mức chi ngân sách Nhà nước bình quân cho 1 sinh viên của trường có tăng lên hàng năm nhưng vẫn còn thấp nên chưa đáp ứng đủ điều kiện phục vụ giảng dạy và học tập đặc biệt là trong trường đại học khoa học kỹ thuật đòi hỏi trang bị nhiều phòng thí nghiệm thực hành chất lượng cao đáp ứng xu hướng ngày càng phát triển của khoa học công nghệ. Đánh giá chung thực trạng công tác quản lý thu chi của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Ưu điểm: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về công tác quản lý thu chi và chủ động nghiên cứu xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với đặc điểm và nhiệm vụ của trường. Việc sử dụng nguồn tài chính cũng ngày càng hợp lý hơn theo hướng tăng tỷ trọng chi cho công tác chuyên môn giảng dạy và học tập cũng như tăng cường đầu tư cho mua sắm sửa chữa trang thiết bị và cơ sở vật chất. Nhà trường cũng đã thực hiện công tác kiểm tra tài chính nội bộ hàng năm. Hạn chế: Trường chưa có chiến lược, định hướng và biện pháp tổ chức thực hiện và quản lý theo kế hoạch để đáp ứng được mục tiêu đào tạo của trường trong dài hạn. Đội ngũ cán bộ tài chính - kế toán còn chưa đáp ứng được yêu cầu mới của công tác quản lý thu chi theo hướng tăng cường tính tự chủ của trường như hiện nay, chưa đáp ứng được chức năng tham mưu về tài chính cho cán bộ lãnh đạo nhà trường, chưa có hệ thống báo cáo kế toán quản trị tham mưu các chính sách, kế hoạch tài chính cho nhà trường. Mặt khác bắt đầu triển khai tự chủ về tài chính, trường thực hiện tất cả các hoạt động quy về một mối tại phòng Kế hoạch – Tài vụ trường, dẫn đến công tác kế toán bị quá tải, công việc thanh quyết toán bị chậm trễ, hoạt động tại các đơn vị kém hiệu quả hơn trước, không động viên tinh thần của những cán bộ chủ chốt tích cực. Nguyên nhân của những yếu kém trên chủ yếu là do Khi tiến hành tự chủ phòng Kế hoạch Tài vụ đang bị quá tải về công việc, phòng chỉ có 11 người nhưng phải đảm nhiệm tất cả các công việc kế toán của toàn trường vì tất cả các đơn vị phụ thuộc trong trường đều thực hiện thu chi tại phòng Kế hoạch Tài vụ. Ba là, thực trạng tổ chức kế toán tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Về tổ chức bộ máy kế toán: Lao động kế toán trong trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đều có trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên nên tổ chức bộ máy kế toán có nhiều thuận lợi, bên cạnh việc hoàn thiện công tác kế toán đến ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán. Về tổ chức vận dụng chế độ chứng từ gồm: + Lựa chọn số lượng và chủng loại chứng từ Nội dung và mẫu chứng từ kế toán: Trường thực hiện theo đúng nội dung, phương pháp lập, ký chứng từ theo quy định. Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán: Trường đã thực hiện các biểu mẫu chứng từ thuộc hệ thống chứng từ bắt buộc mà chế độ kế toán quy định. Tuy nhiên để phục vụ cho công tác quản lý của trường, ngoài các chứng từ kế toán bắt buộc, trường còn vận dụng có sáng tạo các biểu mẫu chứng từ kế toán hướng dẫn. +Lập chứng từ Nhìn chung công tác lập chứng từ của trường đảm bảo đúng yêu cầu của chế độ kế toán, kịp thời, đầy đủ các yếu tố theo đúng mẫu quy định. Tuy nhiên vẫn còn có những hạn chế như: Giấy đề nghị tạm ứng, bảng thanh toán tạm ứng và các chứng từ kế toán khác thì vẫn phải lập bằng tay. Việc xác định và vận dụng chứng từ cho một nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh tại các trường chưa thực sự khoa học, còn trùng lặp và chồng chéo, phản ánh các nghiệp vụ phát sinh chưa đúng với tính chất, nội dung nghiệp vụ cũng như yêu cầu quản lý; các hợp đồng liên kết đào tạo chưa thể hiện chi tiết nội dung chi nên khó kiểm soát; +Tổ chức kiểm tra chứng từ : Một chứng từ đều trải qua ít nhất hai khâu, đó là: Kiểm tra lần đầu và kiểm tra lần sau để đánh giá tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ. +Sử dụng chứng từ: Việc phân loại, sắp xếp chứng từ được thực hiện tuỳ theo nhu cầu quản lý của trường. Hiện nay đơn vị đã thực hiện tin học hoá công tác kế toán nên số lượng chứng từ gốc thường chiếm tỷ trọng lớn hơn so với chứng từ tổng hợp. +Tổ chức lưu trữ và bảo quản chứng từ: Việc lưu trữ bảo quản chứng từ kế toán do phòng kế hoạch –tài chính đảm nhận, các chứng từ kế toán sau khi đã được ghi sổ kế toán hoặc nhập số liệu vào máy vi tính đều được đóng thành từng bộ hồ sơ, bên ngoài ghi rõ các thông tin về thời gian, số hiệu. Sau đó được sắp xếp gọn gàng theo từng năm trên các giá, kệ tại kho lưu trữ để tiện cho việc kiểm tra sau này. Về tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán: Trường vận dụng hệ thống tài khoản kế toán và chỉ tiêu hoá các tài khoản theo từng đối tượng bằng việc mã hoá các đối tượng đó một cách linh hoạt, phù hợp với đặc điểm và nhu cầu quản lý của đơn vị. Về tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán: Hiện nay trường hạch toán bằng phần mềm kế toán do trường tự xây dựng dựa trên hình chứng từ ghi sổ, danh mục mẫu sổ kế toán theo đúng quy định. Các sổ chủ yếu sử dụng là Sổ chi tiết thu học phí (Theo khoá, theo lớp); Sổ theo dõi dịch vụ đào tạo; Sổ quỹ tiền mặt; Sổ chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ; Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc; Sổ TSCĐ; Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng; Sổ chi tiết theo dõi sử dụng nguồn kinh phí; Sổ theo dõi dự toán; Sổ chi tiết thu, chi hoạt động, kinh doanh và thu khác. Về tổ chức vận dụng chế độ báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị: Hệ thống báo cáo tài chính trong trường Đại học Bách Khoa Hà Nội bao gồm báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán NSNN. Báo cáo này dùng để tổng hợp tình hình về tài sản, tiếp nhận và sử dụng kinh phí ngân sách của Nhà nước. Về tổ chức công tác kiểm tra kế toán: Công tác kiểm tra kế toán đối với trường Đại học Bách Khoa Hà Nội được tiến hành bởi hai đối tượng: kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền (cơ quan chủ quản, Kiểm toán nhà nước, thanh tra, Kho bạc nhà nước) và kiểm tra nội bộ (bộ phận, cá nhân ngay trong đơn vị được giao nhiệm vụ kiểm tra). Việc kiểm tra nội bộ không thường xuyên đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tính toán và thực hiện các định mức kinh phí ở đơn vị, đặc biệt là khi áp dụng chế độ khoán chi. CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Trong chương 4, luận văn tập trung vào một số nội dung cơ bản sau: Một là, đánh giá chung thực trạng tổ chức kế toán tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, định hướng phát triển trong thời gian tới Về ưu điểm: Cơ chế quản lý tài chính mới đã góp phần đem lại những chuyển biến nhận thức cơ bản của lãnh đạo đơn vị về tầm quan trọng của tổ chức kế toán. Trường đã tổ chức luân chuyển chứng từ khoa học, vận dụng hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống sổ kế toán, lập báo cáo kế toán theo quy định, tổ chức bộ máy kế toán tương đối phù hợp. Đồng thời đã áp dụng đồng bộ công nghệ thông tin vào công tác kế toán, đảm bảo cung cấp thông tin kế toán hợp pháp, hợp lệ, đầy đủ và kịp thời. Tổ chức kế toán từng bước được cải thiện cho phù hợp với cơ chế quản lý tài chính mới, góp phần tiết kiệm chi, đa dạng hoá nguồn thu và nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính. Về nhược điểm: - Về tổ chức bộ máy kế toán: Nhìn chung việc phân công, phân nhiệm các phần hành kế toán chưa thực sự hợp lý và khoa học, mô hình tổ chức không có định hình rõ nét và nhất quán, sự phân công công việc còn chồng chéo. - Về tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán: chưa phát huy cao vai trò và hiệu quả trong quá trình đổi mới giáo dục ở nước ta hiện nay. + Chưa cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin về từng hoạt động cho lãnh đạo nhà trường cũng như cơ quan quản lý. + Tổ chức hoạt động chưa khoa học, phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác trong trường chưa đồng bộ nên các hoạt động chuyên môn chưa hiệu quả. + Việc tuân thủ đúng quy trình luân chuyển của chứng từ chưa được thực hiện tốt, quy trình chưa đảm bảo tính liên tục và khép kín. + Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong tổ chức công tác kế toán còn nhiều hạn chế, chưa thật sự phát huy chức năng kiểm tra và kiểm soát của hoạt động này trong đổi mới giáo dục đào tạo. Thời hạn lập báo cáo tài chính còn chậm so với quy định. - Về tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán: Việc vận dụng một số tài khoản chưa thống nhất trong đơn vị về nội dung, tổ chức hạch toán, vận dụng chế độ trong đơn vị đôi khi mang tính chủ quan của người lãnh đạo. - Về hình thức kế toán và tổ chức hệ thống sổ kế toán: nhà trường đang sử dụng hình thức Chứng từ ghi sổ . Hệ thống sổ kế toán chi tiết chưa đáp ứng được yêu cầu hệ thống hoá thông tin phục vụ cho việc quản lý tài sản, vật tư nên số liệu kế toán về vật tư, tài sản là thiếu khách quan, chính xác dẫn đến tình trạng lãng phí, thất thoát vật tư còn khá phổ biến. - Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ còn nhiều hạn chế, chưa thực sự phát huy được chức năng kiểm tra, kiểm soát. Thời hạn lập báo cáo tài chính còn chậm so với quy định. Việc phân tích báo cáo tài chính và công khai tài chính chưa thực sự được chú trọng nên hạn chế tính hiệu quả trong cung cấp thôn
Luận văn liên quan