Tóm tắt Luận văn Nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội

Cùng với quá trình phát triển kinh tế của đất nước là sự lớn mạnh không ngừng các doanh nghiệp nhỏ và vừa cả về số lượng, quy mô và chất lượng hoạt động. Doanh nghiệp nhỏ và vừa là nhóm khách hàng rất tiềm năng của các ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung và Ngân hàng TMCP Quân Đội nói riêng, dư nợ tín dụng của nhóm khách hàng này luôn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu dư nợ, hiện nay tỷ lệ này chiếm tới khoảng 50% tổng dư nợ của Ngân hàng TMCP Quân Đội. Tuy nhiên, cũng như nhiều ngân hàng thương mại khác, chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng TMCP Quân Đội chưa cao, chưa đáp ứng được mục tiêu, thể hiện ở tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu đối với dư nợ tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Quân Đội vẫn còn khá cao. Do vậy, câu hỏi làm thế nào để nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa là vấn đề bức xúc của thực tiễn hiện nay trong hoạt động của Ngân hàng TMCP Quân Đội cũng như theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo Ngân hàng, đòi hỏi phải có sự nghiên cứu toàn diện nhằm tìm ra giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong bối cảnh đó, đề tài “Nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Quân Đội” được lựa chọn nghiên cứu nhằm góp phần giải quyết vấn đề bức xúc đó. Nội dung chính của luận văn, gồm 03 chương: Chương 1: Chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng Thương mại. Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Quân Đội. Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Quân Đội

pdf17 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 12/08/2021 | Lượt xem: 113 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận văn Nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ TÓM TẮT LUẬN VĂN PHẦN MỞ ĐẦU ....................................................... Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 1. CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI Error! Bookmark not defined. 1.1. Khái quát chung về doanh nghiệp nhỏ và vừa ................. Error! Bookmark not defined. 1.1.1. Khái niệm, doanh nghiệp nhỏ và vừa ...................... Error! Bookmark not defined. 1.1.2. Đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa ................. Error! Bookmark not defined. 1.1.3. Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa ...................... Error! Bookmark not defined. 1.2. Tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng thƣơng mạiError! Bookmark not defined. 1.2.1. Khái niệm tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa ........ Error! Bookmark not defined. 1.2.2. Phân loại tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa .......... Error! Bookmark not defined. 1.2.3. Điều kiêṇ cấp tín duṇg đối với doanh nghiệp nhỏ và vừaError! Bookmark not defined. 1.2.4. Quy trình tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa ......... Error! Bookmark not defined. 1.2.5. Vai trò của tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa ....... Error! Bookmark not defined. 1.3. Chất lƣợng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng thƣơng mạiError! Bookmark not defined. 1.3.1. Khái niệm chất lượng tín dụng ................................. Error! Bookmark not defined. 1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng ............... Error! Bookmark not defined. 1.3.2.1. Tỷ lệ nợ quá hạn ................................................................ Error! Bookmark not defined. 1.3.2.2. Tỷ lệ nợ xấu ........................................................................ Error! Bookmark not defined. 1.3.2.3. Vòng quay vốn tín dụng .................................................... Error! Bookmark not defined. 1.3.3. Sự cần thiết nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng thương mại .............................................. Error! Bookmark not defined. 1.4. Nhân tố ảnh hƣởng tới chất lƣợng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng thƣơng mại .................................................................... Error! Bookmark not defined. 1.4.1. Nhân tố chủ quan....................................................... Error! Bookmark not defined. 1.4.2. Nhân tố khách quan................................................... Error! Bookmark not defined. ii Trang CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘIError! Bookmark not defined. 2.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Quân Đội ............. Error! Bookmark not defined. 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ..................... Error! Bookmark not defined. 2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quân ĐộiError! Bookmark not defined. 2.1.2.1. Quy mô hoạt động ................................................. Error! Bookmark not defined. 2.1.2.2. Kết quả kinh doanh ............................................... Error! Bookmark not defined. 2.1.2.3. Hoạt động huy động vốn ....................................... Error! Bookmark not defined. 2.1.2.4. Hoạt động tín dụng ............................................... Error! Bookmark not defined. 2.1.2.5. Các hoạt động khác .............................................. Error! Bookmark not defined. 2.2. Thực trạng chất lƣợng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Quân Đội ....................................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.1. Thực trạng hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Quân Đội ................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.1.1. Tỷ trọng dư nợ tín dụng DNN&V ......................... Error! Bookmark not defined. 2.2.1.2. Doanh số cho vay và thu nợ DNN&V ................... Error! Bookmark not defined. 2.2.1.3. Cơ cấu tín dụng DNN&V ...................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.2. Chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Quân Đội ........................................................ Error! Bookmark not defined. 2.2.2.1. Tỷ lệ nợ quá hạn ................................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.2.2. Cơ cấu nợ quá hạn ................................................ Error! Bookmark not defined. 2.2.2.3. Vòng quay vốn tín dụng DNN&V ......................... Error! Bookmark not defined. 2.3. Đánh giá chất lƣợng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Quân Đội ....................................................... Error! Bookmark not defined. 2.3.1. Những kết quả đạt được ................................. Error! Bookmark not defined. 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân ................................ Error! Bookmark not defined. 2.3.2.1. Hạn chế ................................................................. Error! Bookmark not defined. 2.3.2.2. Nguyên nhân ......................................................... Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘIError! Bookmark not defined. 3.1. Định hƣớng hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng TMCP Quân Đội ....................................................... Error! Bookmark not defined. 3.1.1. Định hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừaError! Bookmark not defined. 3.1.2. Định hướng hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng TMCP Quân Đội ................................... Error! Bookmark not defined. iii Trang 3.2. Giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Quân Đội.................................... Error! Bookmark not defined. 3.2.1. Nâng cao chất lượng thẩm định khách hàng .. Error! Bookmark not defined. 3.2.2. Thực hiện tốt công tác đánh giá và phân loại khách hàngError! Bookmark not defined. 3.2.3. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ.......... Error! Bookmark not defined. 3.2.4. Giảm thiểu rủi ro tập trung ............................. Error! Bookmark not defined. 3.2.5. Tăng cường công tác thu thập thông tin về khách hàngError! Bookmark not defined. 3.2.6. Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng .... Error! Bookmark not defined. 3.2.7. Tăng cường tuyển dụng và đào tạo nhân sự tác nghiệp tín dụngError! Bookmark not defined. 3.2.8. Tăng cường cho vay có tài sản đảm bảo ........ Error! Bookmark not defined. 3.2.9. Tăng cường xây dựng và định hướng chính sách khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa .......................................... Error! Bookmark not defined. 3.2.10. Nâng cao hiệu quả quản lý tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừaError! Bookmark not defined. 3.3. Kiến nghị .................................................................... Error! Bookmark not defined. 3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ ................................ Error! Bookmark not defined. 3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước .............. Error! Bookmark not defined. 3.3.3. Kiến nghị với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, cơ quan hải quan và các cơ quan quản lý chuyên ngành ... Error! Bookmark not defined. 3.3.4. Kiến nghị với các tổ chức hiệp hội ................ Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN ............................................................. Error! Bookmark not defined. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............... Error! Bookmark not defined. iv Cùng với quá trình phát triển kinh tế của đất nước là sự lớn mạnh không ngừng các doanh nghiệp nhỏ và vừa cả về số lượng, quy mô và chất lượng hoạt động. Doanh nghiệp nhỏ và vừa là nhóm khách hàng rất tiềm năng của các ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung và Ngân hàng TMCP Quân Đội nói riêng, dư nợ tín dụng của nhóm khách hàng này luôn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu dư nợ, hiện nay tỷ lệ này chiếm tới khoảng 50% tổng dư nợ của Ngân hàng TMCP Quân Đội. Tuy nhiên, cũng như nhiều ngân hàng thương mại khác, chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng TMCP Quân Đội chưa cao, chưa đáp ứng được mục tiêu, thể hiện ở tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu đối với dư nợ tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Quân Đội vẫn còn khá cao. Do vậy, câu hỏi làm thế nào để nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa là vấn đề bức xúc của thực tiễn hiện nay trong hoạt động của Ngân hàng TMCP Quân Đội cũng như theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo Ngân hàng, đòi hỏi phải có sự nghiên cứu toàn diện nhằm tìm ra giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong bối cảnh đó, đề tài “Nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Quân Đội” được lựa chọn nghiên cứu nhằm góp phần giải quyết vấn đề bức xúc đó. Nội dung chính của luận văn, gồm 03 chương: Chương 1: Chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa của Ngân hàng Thương mại. Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Quân Đội. Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Quân Đội. v CHƢƠNG 1 CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1. Khái quát chung về doanh nghiệp nhỏ và vừa 1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp nhỏ và vừa Doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, được chia thành ba cấp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, cụ thể: Quy mô Khu vực Doanh nghiệp siêu nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa Số lao động Tổng nguồn vốn Số lao động Tổng nguồn vốn Số lao động I. Nông, lâm nghiệp và thủy sản 10 người trở xuống 20 tỷ đồng trở xuống Từ trên 10 người đến 200 người Từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng Từ trên 200 người đến 300 người II. Công nghiệp và xây dựng 10 người trở xuống 20 tỷ đồng trở xuống Từ trên 10 người đến 200 người Từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng Từ trên 200 người đến 300 người III. Thƣơng mại và dịch vụ 10 người trở xuống 10 tỷ đồng trở xuống Từ trên 10 người đến 50 người Từ trên 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng Từ trên 50 người đến 100 người Nguồn: Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ 1.1.2. Đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa DNN&V có một số đặc điểm chung là: Năng động và linh hoạt trong hoạt động; Năng lực tài chính hạn chế; Trình độ khoa học công nghệ chưa cao; Trình độ quản trị doanh nghiệp còn hạn chế; Thị thường tiêu thụ sản phẩm nhỏ bé. 1.1.3. Vai trò của doanh nghiệp nhỏ và vừa DNN&V có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân trong việc huy động sử dụng hiệu quả các tài nguyên và nguồn lực đa dạng, tạo công ăn việc làm cho đại bộ phận lực lượng lao động trong nước. Vai trò đó được thể hiện: Thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế; Khai thác tối đa nguồn lực vốn; Tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động; Góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh; Góp phần to lớn vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế hiệu quả. vi 1.2. Tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng thƣơng mại 1.2.1. Khái niệm tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa Tín dụng DNN&V là việc NHTM sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn vốn huy động để cấp tín dụng cho các DNN&V thông qua việc thực hiện hợp đồng tín dụng, theo nguyên tắc hoàn trả gốc và lãi theo thoả thuận trong hợp đồng tín dụng. Cấp tín dụng là việc tổ chức tín dụng thoả thuận để khách hàng sử dụng một khoản tiền với nguyên tắc có hoàn trả bằng các nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ khác. 1.2.2. Phân loại tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa Tín dụng DNN&V được phân loại theo các tiêu chí: Theo thời gian có tín dụng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; Theo hình thức cấp tín dụng có cho vay, bảo lãnh, cho thuê tài chính và bao thanh toán; Theo hình thức đảm bảo có tín dụng có đảm bảo và tín dụng không có đảm bảo. 1.2.3. Điều kiêṇ cấp tín duṇg đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa Ngân hàng cấp tín dụng cho các DNN&V thỏa mãn những điều kiện: Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật; Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp; Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi, có hiệu quả và phù hợp với quy định của pháp luật; Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định. 1.2.4. Quy trình tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa Hoạt động tín dụng DNN&V bao gồm các bước cơ bản sau: Hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ tín dụng, tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ; Thẩm định; Trình duyệt hồ sơ vay vốn, ra quyết định cho vay; Đàm phán, ký kết hợp đồng; Giải ngân; Quản lý, giám sát sau cho vay và thu hồi vốn vay; Tất toán, thanh lý hợp đồng. 1.2.5. Vai trò của tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa - Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa: Tín dụng DNN &V đảm bảo cho h oạt đôṇg sản xuất kinh doanh của DNN&V diêñ ra môṭ cách liên tục và hiệu quả. vii - Đối với ngân hàng: Chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu thu nhập của NHTM, tín dụng DNN&V giúp cho NHTM gia tăng thu nhập , đồng thời phân tán được rủi ro tập trung và là điều kiện để phát triển các dịch vụ phi tín dụng. - Đối với nền kinh tế: Tín dụng DNN&V làm cho nguồn vốn trong nền kinh tế đươc̣ lưu thông và huy đôṇg tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong xa ̃hôị vào sản xuất kinh doanh làm tăng năng suất s ản xuất xã hội và cuối cùng là thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế. 1.3. Chất lƣợng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng thƣơng mại 1.3.1. Khái niệm chất lượng tín dụng Chất lượng tín dụng là một khái niệm tổng hợp phản ánh sự phát triển hoạt động tín duṇg về mặt chất , là việc đảm bảo hiệu quả hoạt động tín dụng bảo đảm bù đắp được chi phí, có lãi và bảo toàn được vốn, có thể thu hồi gốc và lãi cho vay đầy đủ và đúng hạn, kiểm soát đươc̣ nơ ̣quá haṇ và nơ ̣xấu trên tổng dư nơ ̣cho vay. 1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá - Tỷ lệ nợ quá hạn: Nợ quá hạn là chỉ tiêu định lượng quan trọng nhất để đánh giá chất lượng tín dụng của ngân hàng, nó phản ánh về măṭ lươṇg những rủi ro tín dụng mà ngân hàng phải đối mặt. Tỷ lệ nợ quá hạn = [(Dư nơ ̣ quá hạn/Tổng dư nơ ̣cho vay ) x 100%]. Tỷ lệ nợ quá hạn càng thấp càng đảm bảo an toàn tín dụng. - Tỷ lệ nợ xấu : Là một phần của nợ quá hạn , nơ ̣xấu (NPL: Non-performing loans) thể hiêṇ mức đô ̣rủi ro hơn mà ngân hàng phải đối măṭ , tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ là tỷ lệ làm căn cứ để NHNN đánh giá chất lượng tín dụng của tổ chức tín dụng. Tỷ lệ nợ xấu = [(Dư nơ ̣xấu/Tổng dư nơ ̣cho vay ) x 100%]. Cũng giống như nơ ̣quá haṇ, tỷ lệ nợ xấu càng thấp càng đảm bảo an toàn tín dụng. - Vòng quay vốn tín dụng: Vòng quay vốn tín dụng = [Doanh số thu nợ/Dư nợ bình quân]. Chỉ tiêu này càng cao càng tốt, thể hiện khả năng luân chuyển vốn tín dụng, xác định kỳ hạn nợ và thu hồi nợ vay, doanh số cho vay của ngân hàng. viii 1.3.3. Sự cần thiết nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng thương mại Thu nhâp̣ từ hoaṭ đôṇg tín duṇg chiếm tỷ troṇg lên tới hơn 50% trong cơ cấu thu nhâp̣ của các NHTM, nhưng viêc̣ phát triển mở rộng tín dụng DNN &V luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro . Do vậy, điều kiêṇ tiên quyết cho bất kỳ ngân hàng nào muốn tồn taị và phát triển bền vững là việc rộng tín dụng DNN&V phải đi đôi với việc kiểm soát và nâng cao chất lượng tín dụng. 1.4. Nhân tố ảnh hƣởng tới chất lƣợng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngân hàng thƣơng mại - Nhân tố chủ quan: Là các yếu tố nội tại của Ngân hàng, bao gồm: Chính sách tín dụng DNN&V; Chất lượng nhân sự; Mô hình tổ chức quản lý của ngân hàng; Hệ thống thông tin tín dụng; Quy chế, quy trình tín dụng; Kiểm soát nội bộ; Trình độ công nghệ của ngân hàng. - Nhân tố khách quan: Là các yếu tố bên ngoài tác động trực tiếp hay gián tiếp tới chất lượng tín dụng DNN&V bao gồm khách hàng DNN&V và môi trường kinh tế vĩ mô. ix CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 2.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Quân Đội 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Được thành lập năm 1994 với cổ đông sáng lập chủ yếu là các đơn vị quân đội, cơ quan chủ quản là Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Ngân hàng TMCP Quân Đội đã có sự trưởng thành vượt bậc với vốn điều lệ hiện nay lên tới 5.300 tỷ đồng, hệ thống mạng lưới hơn 100 điểm giao dịch tại những trung tâm kinh tế lớn trải dọc từ Bắc vào Nam, cung ứng các loại hình sản phẩm dịch vụ đa dạng đáp ứng yêu cầu của mọi đối tượng trong nền kinh tế. Là một trong những Ngân hàng TMCP lớn có hoạt động hiệu quả và bền vững nhất, có vị thế nhất định trong hệ thống NHTM, MB liên tục được NHNN đánh giá hoạt động hiệu quả và xếp loại A. 2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Quân Đội Luôn là Ngân hàng Vững vàng - Tin cậy, MB luôn có được sự phát triển bền vững trong hoạt động của mình, thể hiện ở sự tăng trưởng các chỉ tiêu dưới đây: Đơn vị: Tỷ đồng Stt Năm Chỉ tiêu 2005 2006 2007 2008 2009 1 Tổng tài sản 8.432 13.611 29.623 44.346 69.008 2 Vốn chủ sở hữu 637 1.045 2.000 4.424 6.888 3 Số dư huy động vốn 7.047 11.602 23.136 38.666 59.279 4 Dư nợ tín dụng 4.470 6.167 11.613 15.740 29.588 5 Doanh số cho vay 11.622 16.034 29.032 40.924 80.479 6 Doanh số thu nợ 11.050 14.337 23.586 36.797 66.631 7 Tỷ lệ nợ quá hạn (%) 3,45 6,71 3,73 8,53 4,35 8 Tỷ lệ nợ xấu (%) 1,68 2,70 1,01 1,83 1,58 9 Lợi nhuận trước thuế 148,7 269,6 608,9 860,9 1.505,0 10 Tỷ suất sinh lời trên Vốn chủ sở hữu (%) 30,16 27,78 24,70 24,48 26,61 11 Tỷ suất sinh lời trên Tổng tài sản (%) 1,93 2,44 2,82 2,41 2,66 Nguồn: Báo cáo và sao kê của Ngân hàng TMCP Quân Đội x Các hoạt động khác như thanh toán, các dịch vụ tiện ích internet banking, mobile banking, ATM, POS, kinh doanh ngoại tệ cũng có sự tăng trưởng và phát triển hiệu quả. 2.2. Thực trạng chất lƣợng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Quân Đội 2.2.1. Thực trạng hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Quân Đội Xác định DNN&V là đối tượng khách hàng ngày càng có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của mình, MB đã đẩy mạnh phát triển khách hàng DNN&V, trong đó tín dụng có tính chất quyết định trong việc tạo lập quan hệ hiệu quả lâu dài với khách hàng DNN&V, thể hiện qua các chỉ tiêu sau: Đơn vị: Tỷ đồng Stt Năm Chỉ tiêu 2005 2006 2007 2008 2009 1 Dư nợ DNN&V 1.510 1.954 5.653 8.587 13.643 2 Doanh số cho vay DNN&V 2.748 3.537 10.344 17.259 29.060 3 Doanh số thu nợ DNN&V 2.427 3.093 6.646 14.325 24.004 Nguồn: Báo cáo và sao kê của Ngân hàng TMCP Quân Đội Về mặt cơ cấu, dư nợ tín dụng DNN&V trong những năm gần đây tập trung chủ yếu vào nợ ngắn hạn (theo thời gian), công ty cổ phần và công ty TNHH (theo loại hình doanh nghiệp), ngành công nghiệp và thương mại (theo ngành nghề), có tài sản đảm bảo (theo tính chất đảm bảo). 2.2.2. Chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Quân Đội MB luôn chú trọng đến quản trị chất lượng tín dụng trong quá trình phát triển của mình, chất lượng tín dụng của MB luôn được kiểm soát ở mức an toàn cho phép và luôn nằm trong số các ngân hàng có khả năng quản trị rủi ro tốt nhất hệ thống. Tuy vậy, với đặc thù của hoạt động tín dụng DNN&V luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất trong hoạt động tín dụng, chất lượng tín dụng DNN&V của MB cũng không nằm ngoài đặc điểm chung của các ngân hàng là có tỷ lệ nợ quá hạn DNN&V cao so với xi tỷ lệ nợ quá hạn chung của Ngân hàng. Kết quả cụ thể của công tác quản trị rủi ro, quản trị chất lượng tín dụng DNN&V của MB được thể hiện ở các chỉ tiêu nợ quá hạn, nợ xấu và vòng quay vốn tín dụng sau: Đơn vị: Tỷ đồng Stt
Luận văn liên quan