Tóm tắt Luận văn Nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt Chi nhánh Hà Nộ

Trong hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam hiện nay, hoạt động cho vay là một nghiệp vụ truyền thống, nền tảng, chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu tài sản và cơ cấu thu nhập, nhưng cũng là hoạt động phức tạp, tiềm ẩn những rủi ro lớn cho các cho các ngân hàng thương mại. Qua hai năm có mặt trên thị trường tài chính ngân hàng Lienvietbank đã trở lên nổi tiếng như thương hiệu của tính năng động và hiệu quả. Năm 2009, sản phẩm tín dụng của Ngân hàng Liên Việt được người tiêu dùng bình chọn bình chọn là một trong sản phẩm tiêu biểu nhất trong năm. Để đảm bảo sự phát triển bền vững, ngân hàng Liên Việt phải luôn nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay của mình. Những bí quyết của sự phát triển nhanh chóng và ổn định, những giải pháp để duy trì và nâng cao hiệu quả cho vay được bền vững của ngân hàng TMCP Liên Việt Chi nhánh Hà Nội thực sự đã thu hút em nghiên cứu về nội dung này. Chính vì vậy qua quá trình nghiên cứu tại Lienvietbank Chi nhánh Hà Nội em đã chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Liên Việt Chi nhánh Hà Nội” với mong muốn có thể dựa vào lý luận cơ bản về hiệu quả cho vay để nghiên cứu phân tích và tìm ra giải pháp cho hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp.

pdf8 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Lượt xem: 398 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận văn Nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt Chi nhánh Hà Nộ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................... Chương 1: Những vấn đề cơ bản về hiệu quả cho vay của ngân hàng thương mại. ..... 1 1.1. Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại. .................................................. 1 1.1.1.Khái niệm và phân loại cho vay của ngân hàng thương mại. ................................. 1 1.1.2. Mục tiêu: ................................................................................................................ 5 1.1.3. Nội dung: ............................................................................................................... 6 1.2. Hiệu quả cho vay của ngân hàng thương mại. ................................................... 11 1.2.1. Khái niệm hiệu quả cho vay của ngân hàng thương mại. ................................... 11 1.2.2. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả cho vay của ngân hàng. ...................................... 12 1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả cho vay của ngân hàng thương mại. ......... 18 1.3. Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả cho vay của các ngân hàng thế giới và bài học đối với các ngân hàng Việt Nam. ............................................................. 21 1.3.1 Kinh nghiệm của ngân hàng công nghiệp quốc doanh Hàn Quốc (IBK) ............. 21 1.3.2. Kinh nghiệm của tập đoàn ngân hàng hàng đầu tại Mỹ - Citigroup. .................. 23 ........................................................................................................................................... .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 1.3.3. Những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam ................................................... 25 Chương 2: Thực trạng hiệu quả cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Liên Việt_Chi nhánh Hà Nội ......................................................................... 28 2.1. Giới thiệu chung về ngân hàng TMCP Liên Việt _Chi nhánh Hà Nội. ........... 28 2.1.1. Lịch sử hình thành và cơ cấu tổ chức của ngân hàng TMCP Liên Việt –Chi nhánh Hà Nội . .......................................................................................................................... 28 2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh tại ngân hàng TMCP Liên Việt Chi nhánh Hà Nội 29 2.2. Thực trạng hiệu quả cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Liên Việt CNHN ........................................................................................................... 35 2.2.1. Giới thiệu chung về khách hàng doanh nghiệp.tại ngân hàng TMCP Liên Việt chi nhánh Hà Nội ................................................................................................................. 35 2.2.2. Chính sách và quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Liên Việt ....................................................................................................................... 41 2.2.3. Hiệu quả cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Liên Việt Chi nhánh Hà Nội. ................................................................................................................ 45 Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Liên Việt Chi nhánh Hà Nội ................................................................ 63 3.1. Mục tiêu phát triển và phương hướng hoạt động của ngân hàng TMCP Liên Việt Chi nhánh Hà Nội ............................................................................................... 63 3.1.1 Mục tiêu ................................................................................................................ 63 3.1.2 Phương hướng hoạt động ..................................................................................... 63 3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Liên Việt Chi nhánh Hà Nội. ...................................................... 65 3.2.1. Chuyển dịch cơ cấu cho vay, mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ. ....................................................................................................................................... 65 3.2.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tín dụng phòng khách hàng doanh nghiệp:67 3.2.3. Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra giám sát tại chi nhánh ........................ 70 3.2.4.Tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng ...................................................... 72 3.2.5 Phát triển đồng bộ các hoạt động dịch vụ của chi nhánh .................................... 73 3.3. Kiến nghị. .............................................................................................................. 74 3.3.1. Kiến nghị với chính phủ và ngân hàng nhà nước. ............................................... 74 3.3.2. Kiến nghị với ngân hàng TMCP Liên Việt: ........................................................ 75 3.3.3. Kiến nghị với các doanh nghiệp ......................................................................... 76 KẾT LUẬN .................................................................................................................. 79 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT Viết tắt Viết đầy đủ bằng tiếng việt Lienvietbank Ngân hàng TMCP Liên Việt CNHN Chi nhánh Hà Nội KHDN Khách hàng doanh nghiệp TMCP Thương mại cổ phần NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng nhà nước DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH Viết tắt Viết đầy đủ bằng tiếng Anh IBK Ngân hàng Industrial Bank of Korea NPL Non – Performance Loan ATM Automated teller machine DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.Hoạt động cho vay của ngân hàng TMCP Liên Việt Chi nhánh Hà Nội ... 30 Bảng 2. Lợi nhuận của ngân hàng TMCP Liên Việt Chi nhánh Hà Nội ............... 33 Bảng 3.Hoạt động huy động vốn ngân hàng TMCP Liên Việt Chi nhánh Hà Nội 34 Bảng 4: Cơ cấu khách hàng vay vốn tại các chi nhánh Ngân hàng TMCP Liên Việt36 Bảng 5: Cơ cấu khách hàng vay vốn tại ngân hàng TMCP Liên Việt Chi nhánh Hà Nội ........................................................................................................................ 37 Bảng 6: Doanh số cho vay khách hàng doanh nghiệp ......................................... 38 Bảng 7: Cơ cấu nợ của khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Liên Việt Chi nhánh Hà Nội ...................................................................................................... 40 Bảng 8 : Doanh thu lãi cho vay ............................................................................ 46 Bảng 9. Nợ các nhóm và chi phí dự phòng tín dụng ............................................. 48 Bảng 10: Lợi nhuận trước thuế từ lãi vay ............................................................. 49 Bảng 11.Tỷ lệ sinh lời vốn cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng TMCP Liên .............................................................................................................................. 51 DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Quy trình cho vay ..................................................................................... 9 Sơ đồ 2: Cơ cấu tổ chức CNHN – ngân hàng TMCP Liên Việt ............................. 29 Sơ đồ 3: Quy trình cho vay tại ngân hàng TMCP Liên Việt .................................. 42 Biểu đồ 1: Huy động vốn và Dư nợ cho vay của ngân hàng TMCP Liên Việt Chi nhánh Hà Nội từ năm 2008 đến tháng 6 năm 2010 ................................................ 32 .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Biểu đồ 2: Cơ cấu khách hàng tại các chi nhánh ngân hàng TMCP Liên Việt ...... 36 Biểu đồ 3: Cơ cấu khách hàng vay vốn tại ngân hàng TMCP Liên Việt Chi nhánh Hà Nội ....................................................................................................................... 37 Biểu đồ 4: Doanh số cho vay khách hàng doanh nghiệp ....................................... 38 Biểu đồ 5 : Doanh thu lãi cho vay khách hàng doanh nghiệp .............................. 47 Biểu đồ 6: Lợi nhuận trước thuế từ lãi vay khách hàng doanh nghiệp ................. 49 TR¦êNG §¹I HäC KINH TÕ QUèC D¢N * * * ng« thÞ thu lan N¢NG CAO HIÖU QU¶ CHO VAY KH¸CH HµNG DOANH NGHIÖP T¹I NG¢N HµNG TMCP LI£N VIÖT CHI NH¸NH Hµ NéI Chuyªn ngµnh: kinh tÕ tµi chÝnh - ng©n hµng Hµ Néi, N¨m 2010 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam hiện nay, hoạt động cho vay là một nghiệp vụ truyền thống, nền tảng, chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu tài sản và cơ cấu thu nhập, nhưng cũng là hoạt động phức tạp, tiềm ẩn những rủi ro lớn cho các cho các ngân hàng thương mại. Qua hai năm có mặt trên thị trường tài chính ngân hàng Lienvietbank đã trở lên nổi tiếng như thương hiệu của tính năng động và hiệu quả. Năm 2009, sản phẩm tín dụng của Ngân hàng Liên Việt được người tiêu dùng bình chọn bình chọn là một trong sản phẩm tiêu biểu nhất trong năm. Để đảm bảo sự phát triển bền vững, ngân hàng Liên Việt phải luôn nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay của mình. Những bí quyết của sự phát triển nhanh chóng và ổn định, những giải pháp để duy trì và nâng cao hiệu quả cho vay được bền vững của ngân hàng TMCP Liên Việt Chi nhánh Hà Nội thực sự đã thu hút em nghiên cứu về nội dung này. Chính vì vậy qua quá trình nghiên cứu tại Lienvietbank Chi nhánh Hà Nội em đã chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Liên Việt Chi nhánh Hà Nội” với mong muốn có thể dựa vào lý luận cơ bản về hiệu quả cho vay để nghiên cứu phân tích và tìm ra giải pháp cho hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp. 2. Mục đích nghiên cứu Từ hệ thống một số vấn đề lý luận về hiệu quả cho vay khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng thương mại, phân tích và đánh giá thực trạng hiệu quả cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng ngân hàng TMCP Liên Việt Chi nhánh Hà Nội. Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Liên Việt Chi nhánh Hà Nội.
Luận văn liên quan