Tóm tắt Luận văn Phát triển dịch vụ chứng khoán của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Hơn mười năm đi vào hoạt động, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua nhiều cung bậc thử thách và thăng trầm. Với đà phát triển thị trường chứng khoán trong thời gian vừa qua, quy mô của thị trường được mở rộng lên một tầm cao mới với tốc độ nhanh hơn, mạnh mẽ hơn đã làm xuất hiện hàng loạt các công ty chứng khoán. Các công ty chứng khoán đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển của hai Trung tâm giao dịch chứng khoán nói riêng và thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung. Hiện nay với sự ra đời và đi vào hoạt động của 105 công ty chứng khoán đã mang lại cho thị trường những bước phát triển mới, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu phát triển của thị trường nhưng đồng thời cũng tạo ra áp lực cạnh tranh gay gắt giữa các công ty chứng khoán. Để tăng tính cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh chứng khoán của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam (VCBS), tôi đã chọn đề tài Phát triển dịch vụ chứng khoán của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam làm luận văn thạc sỹ Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về công ty chứng khoán và dịch vụ chứng khoán Chương 2: Thực trạng hoạt động dịch vụ chứng khoán tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ chứng khoán tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

pdf10 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Lượt xem: 349 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận văn Phát triển dịch vụ chứng khoán của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÓM TẮT LUẬN VĂN LỜI MỞ ĐẦU Hơn mười năm đi vào hoạt động, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua nhiều cung bậc thử thách và thăng trầm. Với đà phát triển thị trường chứng khoán trong thời gian vừa qua, quy mô của thị trường được mở rộng lên một tầm cao mới với tốc độ nhanh hơn, mạnh mẽ hơn đã làm xuất hiện hàng loạt các công ty chứng khoán. Các công ty chứng khoán đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển của hai Trung tâm giao dịch chứng khoán nói riêng và thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung. Hiện nay với sự ra đời và đi vào hoạt động của 105 công ty chứng khoán đã mang lại cho thị trường những bước phát triển mới, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu phát triển của thị trường nhưng đồng thời cũng tạo ra áp lực cạnh tranh gay gắt giữa các công ty chứng khoán. Để tăng tính cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh chứng khoán của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam (VCBS), tôi đã chọn đề tài Phát triển dịch vụ chứng khoán của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam làm luận văn thạc sỹ Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn gồm 3 chương: Chƣơng 1: Tổng quan về công ty chứng khoán và dịch vụ chứng khoán Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động dịch vụ chứng khoán tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam. Chƣơng 3: Giải pháp phát triển dịch vụ chứng khoán tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN 1.1. Tổng quan CTCK là một tổ chức tài chính hoạt động trên TTCK, đóng vai trò trung gian giữa người mua và người bán, giúp thị trường hoạt động an toàn, minh bạch và ổn định. CTCK là tác nhân quan trọng thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế nói chung và của thị trường chứng khoán nói riêng. Nhờ các CTCK mà chứng khoán được lưu thông từ nhà phát hành tới người đầu tư và có tính thanh khoản, qua đó huy động nguồn vốn từ nơi nhàn rỗi để phân bổ vào những nơi sử dụng có hiệu quả. CTCK có những chức năng cơ bản sau: tạo ra cơ chế huy động vốn linh hoạt giữa người có tiền nhàn rỗi đến người sử dụng vốn (thông qua cơ chế phát hành và bảo lãnh phát hành). Cung cấp cơ chế giá cả cho giao dịch (thông qua hệ thống khớp giá hoặc khớp lệnh). Tạo ra tính thanh khoản cho chứng khoán (hoán chuyển từ chứng khoán ra tiền mặt và ngược lại từ tiền mặt ra chứng khoán một cách dễ dàng). Góp phần điều tiết và bình ổn thị trường (thông qua hoạt động tự doanh hoặc vai trò nhà tạo lập thị trường).. 1.2. Các dịch vụ chứng khoán mà CTCK cung cấp cho khách hàng bao gồm: Môi giới chứng khoán là hoạt động trung gian mua bán chứng khoán cho khách hàng, CTCK làm dịch vụ nhận lệnh mua, bán chứng khoán của khách hàng, chuyển các lệnh mua bán đó vào Sở giao dịch chứng khoán hay thị trường OTC và hưởng hoa hồng môi giới. Bảo lãnh phát hành là việc tổ chức bảo lãnh giúp tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán, nhận mua chứng khoán của tổ chức phát hành để bán lại, hoặc mua số chứng khoán còn lại chưa được phân phối hết. Tư vấn tài chính doanh nghiệp là việc CTCK tư vấn cho các doanh nghiệp trong việc xác định giá trị doanh nghiệp, tái cơ cấu tài chính, phát hành chứng khoán, niêm yết chứng khoán, chia tách, sát nhập, hợp nhất doanh nghiệp, cổ phần hóa, chuyển đổi mô hình hoạt động, thẩm định dự án, tìm kiếm đối tác chiến lược và đàm phán ký kết hợp đồng... Tư vấn đầu tư chứng khoán là việc CTCK thông qua hoạt động phân tích để đưa ra các lời khuyên, phân tích các tình huống và có thể thực hiện một số công việc dịch vụ khác liên quan đến phát hành, đầu tư và cơ cấu tài chính cho khách hàng. Các dịch vụ khác:  Lưu ký là việc gửi chứng chỉ chứng khoán tờ cổ phiếu, trái phiếu, hoặc các loại giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền sở hữu chứng khoán vào hệ thống lưu ký chứng khoán. Lưu ký chứng khoán là bắt buộc trước khi muốn chứng khoán được giao dịch qua sàn giao dịch của Trung tâm giao dịch chứng khoán.  Dịch vụ quản lý thu nhập chứng khoán (Quản lý cổ tức): Xuất phát từ việc lưu ký chứng khoán cho khách hàng, CTCK sẽ theo dõi tình hình thu lãi, cổ tức của chứng khoán và đứng ra làm dịch vụ thu nhận và chi trả cổ tức cho khách hàng thông qua tài khoản của khách hàng.  Dịch vụ tín dụng : CTCK triển khai các hoạt động cho vay chứng khoán để khách hàng thực hiện giao dịch bán khống hoặc cho khách hàng vay tiền để khách hàng thực hiện nghiệp vụ mua ký quỹ 1.3. Đánh giá sự phát triển dịch vụ chứng khoán, chúng ta có các chỉ tiêu sau: Chỉ tiêu định lượng: Số lượng các nhà đầu tư mở tài khoản, số lượng các hợp đồng bảo lãnh phát hành, quy mô của đợt bảo lãnh, số lượng các hợp đồng tư vấn, doanh số giao dịch, doanh thu môi giới, doanh thu từ các hợp đồng bảo lãnh và tư vấn. Chỉ tiêu định tính: độ tin cậy của khách hàng, chất lượng dịch vụ cung cấp, khả năng thu thập phân tích và cung cấp thông tin cho khách hàng của nhân viên . 1.4. Hoạt động kinh doanh của CTCK chịu ảnh hƣởng các yếu tố Môi trường pháp lý, môi trường công nghệ, môi trường kinh tế, sự phát triển của thị trường tài chính, tiềm lực tài chính, uy tín hoạt động, cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn nhân lực CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN CỦA CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM Chương 2 tập trung phân tích thực trạng các dịch vụ chứng khoán tại Công ty Chứng khoán NHNT Việt Nam. Những mặt đã đạt được và hạn chế của các dịch vụ chứng khoán của VCBS cụ thể như sau: 2.1. Thực trạng dịch vụ chứng khoán của VCBS: Dịch vụ môi giới: Số lượng tài khoản mở tại công ty tính đến 31/12/2009 là hơn 53.000 tài khoản, chiếm 6.5% toàn thị trường trong đó có khoảng 50% số tài khoản có giao dịch. Tuy nhiên, vị thế và thị phần môi giới trái phiếu và cổ phiếu của VCBS đã bị suy giảm trong 3 năm qua (2007-2009). Cụ thể: thị phần trái phiếu giảm từ 56.1% năm 2007 xuống còn 28.58% năm 2009 và thị phần cổ phiếu giảm từ 6.48% năm 2007 xuống còn 2.94% năm 2009. Nguyên nhân suy giảm có nhiều nguyên nhân song có thể kể đến công nghệ chưa đáp ứng được yêu cầu của khách hàng; có ít các sản phẩm tài chính (cầm cố, cho vay chứng khoán, giao dịch ký quỹ); các sản phẩm phân tích còn hạn chế; mức phí giao dịch còn cao; bị mất nhiều khách hàng VIP và không thu hút được khách hàng VIP mới; Dịch vụ bảo lãnh và đại lý phát hành: Thị phần bảo lãnh và đấu thầu trái phiếu chính phủ giảm đáng kể từ 31% năm 2007 xuống còn 10% năm 2009 nguyên nhân là do một số khách hàng lớn như HSBC, Deutsche Bank, Standard Chartered Bank, ANZ đã trở thành thành viên bảo lãnh và đấu thầu TPCP nên không cần phải thông qua trung gian là CTCK; lãi suất trái phiếu biến động khá mạnh nên kênh đầu tư trái phiếu không còn hấp dẫn như những năm trước, các nhà đầu tư nước ngoài liên tục bán ra với khối lượng lớn trên thị trường thứ cấp khiến cho hoạt động bảo lãnh và đấu thầu trên thị trường sơ cấp giảm mạnh. Dịch vụ tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư chứng khoán:  Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp: thương hiệu và uy tín VCBS cho hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp chưa cao, số lượng hợp đồng tư vấn còn ít và doanh thu đem lại từ dịch vụ này không đáng kể. Thị phần của VCBS hiện nay chỉ chiếm 2% trong khi SSI chiếm 39% và BVSC chiếm 28%. Nguyên nhân là do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế; mức chào phí dịch vụ cao và chưa có cơ chế linh hoạt đáp ứng những yêu cầu về chi phí ngoài hợp đồng cho doanh nghiệp; khả năng cạnh tranh giành hợp đồng của VCBS còn thấp; chưa phát huy cơ sở khách hàng và quan hệ với VCB, quan hệ với các Bộ, ngành, Tổng công ty còn lỏng lẻo.  Dịch vụ tư vấn đầu tư chứng khoán: VCBS mới chỉ cung cấp miễn phí cho các khách hàng các tập tài liệu dưới hình thức phân tích kết quả hàng năm của các công ty đang niêm yết. Các dịch vụ khác  Dịch vụ lưu ký chứng khoán: Phòng Lưu ký của công ty đã thu hút được số lượng lớn khách hàng có nhu cầu lưu ký chứng khoán.  Dịch vụ quản lý sổ cổ đông : cung cấp dịch vụ này cho hơn 30 công ty trong đó có rất nhiều công ty đã niêm yết trên sàn giao dịch.  Dịch vụ ứng trước tiền bán : dịch vụ này tăng mạnh do đáp ứng được nhu cầu nhanh và ngay của khách hàng. Giá trị ứng trước và phí thu được tăng cao.  Dịch vụ cho vay cầm cố : dịch vụ này ở VCBS còn hạn chế chưa áp dụng đại trà cho tất cả các khách hàng mà mới chỉ áp dụng cho các khách hàng thường xuyên giao dịch với khối lượng lớn (khách hàng VIP) 2.2. Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của VCBS Điểm mạnh: với vốn điều lệ là 700 tỷ, VCBS được phép kinh doanh tất cả các dịch vụ kinh doanh chứng khoán theo quy định của Luật Chứng khoán ; thừa hưởng uy tín và kinh nghiệm và các mối quan hệ của Ngân hàng mẹ; ra đời sớm nên xây dựng được một cơ sở khách hàng tương đối lớn Điểm yếu: là công ty TNHH nhà nước 1 thành viên hoạt động theo sự quản lý thống nhất của VCB nên cơ chế còn thụ động, cứng nhắc chưa thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường; áp lực bảo toàn vốn nhà nước nên mất dần thế mạnh của hoạt động tự doanh và thị trường môi giới; khách hàng là tổ chức tài chính chuyên nghiệp trong và ngoài nước còn ít, đây là nhóm khách hàng được đánh giá trong tương lai sẽ đóng vai trò chủ đạo Cơ hội: kinh tế đang phục hồi; các chính sách tiền tệ và lãi suất đang được nới lỏng; quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước vẫn đang tiếp tục; UBCKNN đang dự thảo và đệ trình các chính sách mới đảm bảo tính minh bạch công bằng trên thị trường đồng thời mở rộng hành lang hoạt động cho các công ty và tăng tính thanh khoản của thị trường. Thách thức: chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi các chính sách của Chính phủ và Ngân hàng nhà nước ; thị trường có tính cạnh tranh cao; bị dẫn dắt bởi các nhà đầu tư cá nhân theo hình thức lướt sóng là chủ yếu và rất dễ bị tác động tâm lý 2.3. Những hạn chế còn tồn tại Dịch vụ chứng khoán còn mang tính thụ động, chưa tìm kiếm và hướng đến khách hàng; sản phẩm dịch vụ chứng khoán chưa đa dạng và chưa tạo thêm giá chị gia tăng cho khách hàng thông qua các sản phẩm hỗ trợ như cầm cố, ký quỹ, ưu tiên ngày T+, chuyển tiền online ; mất dần thế mạnh trong lĩnh vực công nghệ thông tin trên thị trường chứng khoán, chưa triển khai cung cấp dịch vụ chứng khoán trên toàn quốc, nhân sự có kinh nghiệm biến động do cơ chế thu hút từ các CTCK khác CHƢƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM 3.1. Định hƣớng phát triển của TTCK Việt Nam đến 2020 Định hướng của thị trường chứng khoán: phát triển quy mô nâng cao chất lượng và đa dạng hoá các loại hàng hoá đáp ứng nhu cầu của thị trường; tách thị trường trái phiếu ra khỏi thị trường cổ phiếu để hình thành thị trường trái phiếu chuyên biệt; phát triển các định chế trung gian và dịch vụ thị trường, hoàn thiện khung pháp lý Định hướng của VCBS: thực hiện cổ phần hóa để nâng cao năng lực tài chính, mở rộng hoạt động kinh doanh; mở rộng mạng lưới chi nhánh đến các thành phố lớn (Vũng Tàu, Hải Phòng, Quảng Ninh, Huế, Nha Trang); phát triển hoạt động môi giới để mở rộng thị phần và hoạt động tự doanh an toàn hiệu quả; phát triển dịch vụ tư vấn, xây dựng đội ngũ nhân viên có nghiệp vụ chuyên môn cao 3.2. Giải pháp nâng cao chất lƣợng dịch vụ chứng khoán của VCBS Phát triển dịch vụ hướng về khách hàng: Phát triển hệ thống nhận lệnh của khách hàng trực tuyến thông qua mạng internet, mạng điện thoại di động qua hình thức tin nhắn SMS; Tạo lập lòng tin của khách hàng vào VCBS thông qua các dịch vụ tiện ích, tính trung thực trong nghiệp vụ bằng cách dựa vào kết quả phân tích của phòng nghiệp vụ công ty giới thiệu với nhà đầu tư các doanh nghiệp tốt, an toàn ổn định trong và ngoài sàn để tạo điều kiện cho nhà đầu tư nắm bắt cơ hội đầu tư; Mở rộng mạng lưới giao dịch của công ty ở các tỉnh thành trong cả nước thông qua hệ thống mạng lưới chi nhánh của VCB; Đẩy mạnh hoạt động marketing, tài trợ cho các hoạt động phổ biến kiến thức đầu tư chứng khoán cho cộng đồng thông qua việc phối hợp với các Trường Đại học, các Học viện, các Viện nghiên cứu để tổ chức đều đặn các chương trình hội thảo khoa học, tư vấn trực tiếp tại các doanh nghiệp, thi tìm hiểu chứng khoán, thi làm giám đốc doanh nghiệp, giám đốc tài chính, thi chứng khoán ảo nhằm gia tăng uy tín và hình ảnh của VCBS Phát triển dịch vụ tư vấn: công ty cần xây dựng chiến lược về khách hàng, chiến lược về sản phẩm và chiến lược về phân phối sản phẩm, từng bước hoàn thiện quy trình bảo lãnh, và tìm kiếm đối tác có tiềm lực tài chính mạnh kết hợp trong hoạt động bảo lãnh phát hành; Phát triển các mối quan hệ hợp tác với các Bộ, Ngành, Tổng công ty, các Sở, Ban, các doanh nghiệp nhằm chủ động khai thác và khai thác có hiệu quả các thị trường tiềm năng tại các Tỉnh và các Thành phố trọng điểm nhằm tăng uy tín và hình ảnh công ty, sẽ giúp cho công ty tìm kiếm nhiều hợp đồng tư vấn cổ phần hóa, tư vấn niêm yết, bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng; Tạo thêm sản phẩm tư vấn nhằm tìm kiếm thêm các khách hàng tổ chức như tư vấn mua bán sát nhập doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng: Nâng cao năng lực phân tích, Tổ chức hội nghị khách hàng, Triển khai hoạt động tư vấn đầu tư cho khách hàng cá nhân, tổ chức, Phát triển sản phẩm tiện ích phục vụ khách hàng Phát triển mạng lưới hoạt động kinh doanh: nhu cầu giao dịch chứng khoán tại các tỉnh thành khác trong cả nước ngày càng tăng, việc mở rộng mạng lưới giao dịch chứng khoán là sự tất yếu của các CTCK trong công cuộc tranh giành thị phần khách hàng. Do đó, xây dựng mạng lưới rộng khắp là cần thiết và là một trong những chỉ tiêu đánh giá chất lượng của VCBS, là điều kiện phát triển dịch vụ chứng khoán tại công ty VCBS. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: Chiến lược tuyển dụng nhân sự chất lượng cao, phát triển các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, Chính sách đãi ngộ nhân tài Hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin: Xây dựng và triển khai hệ thống đặt lệnh trên mạng Internet, nhắn tin SMS qua điện thoại di động đảm bảo giao dịch qua mạng Internet đạt hiệu quả, an toàn, bảo mật, phù hợp với quy định của pháp luật và sự thỏa mãn của khách hàng. Đầu tư hệ thống máy chủ, phần mềm cho hoạt động giao dịch trực tuyến để đảm bảo tính bảo mật, chất lượng mạng ổn định đồng thời đào tạo cán bộ nghiệp vụ vận hành chuẩn xác hệ thống này; Phát triển hệ thống quản lý thông tin, xây dựng hệ thống các phần mềm ứng dụng tiên tiến như định giá chứng khoán, xác định giá trị doanh nghiệp, phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và đặt lệnh trực tuyến để hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả quá trình ra quyết định của các nhà đầu tư. 3.3. Kiến nghị Kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước: hoàn thiện khung pháp lý, đẩy mạnh quản lý thị trường chứng khoán; thúc đẩy tiến trình cổ phần hoá các Tổng công ty Nhà nước kết hợp thực hiện niêm yết trên thị trường chứng khoán; tạo điều kiện cho giao dịch trên mạng tăng khối lượng giao dịch và biến động giá cả; phổ biến kiến thức và tạo niềm tin cho công chúng đầu tư Kiến nghị với cơ quan chủ quản Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam: nâng cao năng lực tài chính cho VCBS; tạo cơ chế làm việc VCBS thông thoáng hơn; tạo điều kiện cho VCBS trong mở rộng thị trường KẾT LUẬN Qua tìm hiểu lý luận và nghiên cứu thực tế hoạt động dịch vụ chứng tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Học viên đã hoàn thành luận văn với Đề tài: “Phát triển dịch vụ chứng khoán tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam”. Luận văn đã khái quát những vấn đề lý luận chung về dịch vụ chứng khoán, đánh giá dịch vụ chứng khoán của VCBS, nêu ra những điểm mạnh, điểm yếu của công ty cũng như những cơ hội và thách thức của thị trường chứng khoán đem lại để phát triển hoạt động kinh doanh chứng khoán nhằm nâng cao uy tín và thương hiệu VCBS trong thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy chưa thực hiện đánh giá hoạt động tự doanh của công ty VCBS, một trong những hoạt động chứng khoán đem lại lợi nhuận cao cho công ty, luận văn Phát triển dịch vụ chứng khoán tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam đã gợi mở một số hướng phát triển và các giải pháp trong phát triển dịch vụ chứng khoán hướng về khách hàng, nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng, phát triển hệ thống công nghệ thông tin, mở rộng mạng lưới kinh doanh, năng lực nhân viên của công ty
Luận văn liên quan