Tóm tắt luận văn Phát triển du lịch tỉnh Bình Định theo hướng bền vững

Du lịch là ngành công nghiệp không khói mang lại thu nhập ñáng kểcho một sốquốc gia có nền kinh tếdu lịch phát triển. Bình Định là một trong các tỉnh duyên hải miền Trung ñược thiên nhiên ưu ñãi ban tặng cho ñường bờbiển dài, núi liền biển, khí hậu hài hòa, con người giản dị, hiếu khách. Nhận thức của các cấp, các ngành về phát triển du lịch chưa thật ñúng mức, ñầy ñủvà nhất quán; chưa thật sựxem du lịch là ngành kinh tếquan trọng của tỉnh. Tình trạng ñầu tưxây dựng các công trình, san lấp mặt bằng ñã dẫn ñến thu hẹp diện tích cây xanh và biến ñổi cảnh quan ñã làm giảm thiểu về nguồn khách. Môi trường sinh thái bịô nhiễm ñáng kể. Những vấn ñềtrên ñã và ñang ảnh hưởng tiêu cực ñến tính bền vững của hoạt ñộng phát triển du lịch. Trong bối cảnh ñó việc nghiên cứu, gắn lý luận với thực tiễn ñể ñưa các giải pháp cho phát triển du lịch theo hướng bền vững ởtỉnh Bình Định là rất cần thiết phù hợp với xu thếhiện nay có ý nghĩa quan trọng ñối với phát triển du lịch của tỉnh trởthành ngành kinh tếquan trọng, góp phần chuyển dịch cơcấu kinh tế, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập của nhân dân. Với những lý do trên, tôi chọn ñềtài: “Phát triển du lịch tỉnh Bình Định theo hướng bền vững”làm luận văn tốt nghiệp của mình.

pdf26 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1974 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt luận văn Phát triển du lịch tỉnh Bình Định theo hướng bền vững, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O ĐI H C ĐÀ N NG TR ƯƠ NG TH THU PHÁT TRI N DU L CH T NH BÌNH ĐNH THEO H ƯNG B N V NG Chuyên ngành: Kinh t phát tri n Mã s : 60.31.05 TÓM T T LU N V ĂN TH C S Ĩ KINH T Đà N ng - N ăm 2011 2 Công trình ñưc hoàn thành t i ĐI H C ĐÀ N NG Ng ưi h ưng d n khoa h c: TS. Đào H u Hòa Ph n bi n 1: PGS.TS. Võ Xuân Ti n Ph n bi n 2: TS. Nguy n Duy Th c Lu n v ăn s ñưc b o v tr ưc H i ñng ch m Lu n v ăn t t nghi p th c s ĩ Kinh t phát tri n h p t i Đi hc Đà N ng vào ngày 3 và 4 tháng 11 n ăm 2011. Có th tìm hi u lu n v ăn t i: - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đi h c Đà N ng - Th ư vi n Tr ưng Đi h c Kinh t , Đi h c Đà N ng 3 M ĐU 1. Tính c p thi t c a ñ tài Du l ch là ngành công nghi p không khói mang l i thu nh p ñáng k cho m t s qu c gia có n n kinh t du l ch phát tri n. Bình Đnh là m t trong các t nh duyên h i mi n Trung ñưc thiên nhiên ưu ñãi ban t ng cho ñưng b bi n dài, núi li n bi n, khí h u hài hòa, con ng ưi gi n d , hi u khách. Nh n th c c a các c p, các ngành v phát tri n du l ch ch ưa th t ñúng m c, ñy ñ và nh t quán; ch ưa th t s xem du l ch là ngành kinh t quan tr ng c a t nh. Tình tr ng ñu tư xây d ng các công trình, san l p m t b ng ñã d n ñn thu h p di n tích cây xanh và bi n ñi c nh quan ñã làm gi m thi u v ngu n khách. Môi tr ưng sinh thái b ô nhi m ñáng k . Nh ng v n ñ trên ñã và ñang nh h ưng tiêu c c ñn tính b n v ng c a ho t ñng phát tri n du l ch. Trong b i c nh ñó vi c nghiên c u, g n lý lu n v i th c tin ñ ñư a các gi i pháp cho phát tri n du l ch theo h ưng b n v ng t nh Bình Đnh là r t c n thi t phù h p v i xu th hi n nay có ý ngh ĩa quan tr ng ñi v i phát tri n du l ch c a t nh tr thành ngành kinh t quan tr ng, góp ph n chuy n d ch c ơ c u kinh t , gi i quy t vi c làm và nâng cao thu nh p c a nhân dân. Vi nh ng lý do trên, tôi ch n ñ tài: “Phát tri n du l ch t nh Bình Đnh theo h ưng b n vng” làm lu n v ăn t t nghi p c a mình. 2. Tng quan tình hình nghiên c u liên quan ñn ñ tài Hi n ñã có m t s lu n án, lu n v ăn nghiên c u v du l ch Bình Đnh nh ưng ch ưa có ñ tài nào ñ c p ñn v n ñ nghiên c u ñư a ra các gi i pháp phát tri n du l ch b n v ng trên ña bàn t nh Bình Đnh. Vì th , vi c nghiên c u phát tri n du l ch Bình Đnh theo h ưng b n 4 vng góp ph n ñư a du l ch Bình Đnh phát tri n nhanh và b n v ng và không trùng l p v i các ñ tài ñã ñưc công b . 3. Mc ñích nghiên c u - H th ng hóa các v n ñ lý lu n liên quan ñn phát tri n du l ch. - Đánh giá th c tr ng phát tri n du l ch Bình Đnh t n ăm 2001 ñn 2010 trên quan ñim và yêu c u v phát tri n du l ch b n v ng. T ñó rút ra nh ng bài h c kinh nghi m phát tri n du l ch tnh Bình Đnh theo h ưng b n v ng. - Nghiên c u kinh nghi m phát tri n du l ch theo h ưng b n v ng ca m t s ña ph ương khác trong nh ng n ăm qua. - Nghiên c u ñư a ra các gi i pháp c th cho phát tri n du l ch theo hưng b n v ng t nh Bình Đnh, nh m khai thác có hi u qu l i th ti m n ăng du l ch v n có c a t nh ñn n ăm 2020. 4. Đi t ưng và ph m vi nghiên c u a) Đi t ưng nghiên c u Đi t ưng c a ñ tài là nh ng v n ñ lý lu n và th c ti n liên quan ñn v n ñ phát tri n du l ch. b) Ph m vi nghiên c u Đ tài t p trung nghiên c u các gi i pháp c ơ b n v phát tri n du l ch t nh Bình Đnh theo h ưng b n v ng. Không gian: Nghiên c u ti n hành trên các y u t liên quan ñn ho t ñng du l ch trên ña bàn t nh Bình Đnh. Th i gian: Tm xa c a các gi i pháp ñ xu t ñn n ăm 2015 và t m nhìn 2020. 5. Phươ ng pháp nghiên c u Lu n v ăn s d ng các ph ươ ng pháp sau: - Phươ ng pháp duy v t bi n ch ng; duy v t l ch s ; - Ph ươ ng pháp ñiu tra, th ng kê, phân tích, t ng h p; 5 - Ph ươ ng pháp h th ng, ñánh giá, chuyên gia. 6. Kt c u c a lu n v ăn Ngoài ph n m ñu, k t lu n và tài li u tham kh o, lu n v ăn kt c u g m 3 ch ươ ng: Ch ươ ng 1: C ơ s lý lu n v phát tri n du l ch b n v ng Ch ươ ng 2: Th c tr ng phát tri n du l ch b n v ng t nh Bình Đnh Ch ươ ng 3: Gii pháp phát tri n du l ch tnh Bình Đnh theo h ưng bn v ng Ch ươ ng 1 CƠ S LÝ LU N V PHÁT TRI N DU L CH B N V NG 1.1. MT S KHÁI NI M LIÊN QUAN ĐN PHÁT TRI N DU L CH B N V NG 1.1.1. Khái ni m phát tri n du l ch - Phát tri n du l ch Du l ch là ngành d ch v ho t ñng trong n n kinh t nh m th a mãn nh ng nhu c u vui ch ơi gi i trí, tìm hi u thiên nhiên, các nét ñp v ăn hóa…c a dân c ư các mi n khác nhau trên th gi i ñ thu ñưc l i nhu n. Vì v y, vi c ñy m nh phát tri n du l ch th ưng ñưc các qu c gia trên th gi i quan tâm ñ cao vì tính hi u qu c a nó, ñôi khi nó còn ñưc g i là “n n công nghi p không khói”. Trên c ơ s khái ni m t ăng tr ưng và phát tri n ñã ñưc gi i thi u trên, ta có th ñi ñn vi c xác l p n i hàm c a phát tri n du l ch nh ư sau: Đó là s gia t ăng s n l ưng và doanh thu cùng m c ñ ñóng góp c a ngành du l ch cho n n kinh t , ñng th i có s hoàn thi n v m t c ơ cu kinh doanh, th ch và ch t l ưng kinh doanh c a ngành du l ch. 6 Khách du l ch : Là ng ưi kh i hành r i kh i n ơi c ư trú th ưng xuyên c a mình nh m th a mãn nhu c u tham quan, gi i trí, ngh d ưng trong m t kho ng th i gian nh t ñnh n ơi c ư trú. Sn ph m du l ch : là m t lo i s n ph m ñc bi t do nhi u yu t h p thành, cung c p cho th tr ưng ch y u các m t: nhà , giao thông du l ch, cung c p ăn u ng, du ngo n tham quan, h ng m c vui ch ơi gi i trí, d ch v mua s m, tuy n du l ch, s p x p ch ươ ng trình và các d ch v chuyên môn khác. S n ph m du l ch có các ñc ñim sau: B ph n d ch v chi m t tr ng cao trong s n ph m du l ch. Không th ñư a s n ph m ñn n ơi có khách mà b t bu c khách ph i ñn n ơi có s n ph m ñ th a mãn nhu c u c a mình. Ph n l n quá trình t o ra và tiêu dùng các s n ph m trùng nhau v th i gian và không gian. Chúng không th c t ñi, t n kho. Th tr ưng du l ch: Th tr ưng du l ch ñưc quan ni m là tng th các hành vi và quan h kinh t th hi n ra trong quá trình trao ñi s n ph m du l ch. 1.1.2. Khái ni m phát tri n du l ch bn v ng - Phát tri n b n v ng: Theo Gro Harlem Brundtlan – Ch tch y ban Qu c t v Môi tr ưng và Phát tri n (WCED): “Phát tri n b n v ng ñưc hi u là s phát tri n ñáp ng ñưc nhu c u c a hi n t i mà không làm t n th ươ ng kh n ăng c a các th h t ươ ng lai trong vi c th a mãn nhu c u c a chính h ”[*] . - Phát tri n du l ch b n v ng: là vi c ñáp ng các nhu c u hi n t i c a du khách và vùng du l ch mà v n b o ñm nh ng kh [*] Bài gi ng “Phát tri n b n v ng” c a Đi h c Qu c gia Hà N i 7 năng ñáp ng nhu c u cho th h t ươ ng lai. Phát tri n du l ch luôn g n vi môi tr ưng trong m i liên h qua l i l n nhau. - Phát tri n du l ch theo h ưng b n v ng: Theo tác gi , phát tri n du l ch theo h ưng b n v ng th c ch t c ũng là phát tri n du l ch b n v ng nh ưng s b n v ng ch lên ñnh h ưng c a s phát tri n du l ch, có th xem là m c tiêu trong s phát tri n du l ch. 1.1.3. Ý ngh ĩa c a phát tri n du l ch theo h ưng b n v ng - Giúp cho ngành du l ch có c ơ h i phát tri n lâu dài và tr thành ngành kinh t tr ng ñim c a nhi u ña ph ươ ng, th m chí c a c ngành kinh t . Phát tri n du l ch theo h ưng b n v ng góp ph n t o vi c làm, xóa ñói gi m nghèo, phát tri n nh ng vùng ñng bào dân tc, mi n núi, thay ñi t ư duy t p quán c a dân c ư, khôi ph c, tôn to, b o t n v ăn hóa b n ña. Nh phát tri n theo h ưng b n v ng nên nâng cao hi u qu s d ng tài nguyên, gi m phá r ng và tài nguyên khác, khôi ph c, tôn t o, gìn gi danh lam th ng c nh, tài nguyên thiên nhiên. 1.1.4.Yêu c u ñt ra cho phát tri n du l ch b n v ng - Phát tri n ph i g n v i b o t n và tái t o tài nguyên du l ch, gn v i ki m soát ô nhi m môi tr ưng, ph i ñm b o duy trì ñưc tính ña d ng, ph i quan tâm ñn l i ích c ng ñng, ph i phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t xã h i, ph i g n v i ñào t o phát tri n ngu n nhân l c. 1.2. N I DUNG PHÁT TRI N DU L CH B N V NG 1.2.1. Xây d ng chi n l ưc phát tri n du l ch b n v ng Xây d ng và t ch c th c hi n chi n l ưc, quy ho ch và chính sách phát tri n du l ch. Nâng cao nh n th c xã h i v du l ch 8 và phát tri n du l ch b n v ng, qu n lý ho t ñng ñào t o, b i d ưng ngu n nhân l c; nghiên c u ng d ng khoa h c công ngh . 1.2.2. Phát tri n các c ơ s kinh doanh du l ch S phát tri n cơ s kinh doanh du l ch th hi n t c ñ t ăng tr ưng s l ưng, quy mô c ơ s kinh doanh du l ch, phân theo các nhóm ngành d ch v .. Đ phân tích s phát tri n du l ch c a m i ña ph ươ ng, c n phân tích s bi n ñng s l ưng cơ s kinh doanh du lch (doanh nghi p), s t ăng tr ưng s l ưng doanh nghi p phân theo các nhóm ngành d ch v nh ư v n chuy n, l ưu trú, nhà hàng... theo các lo i hình s h u nh ư doanh nghi p nhà n ưc, doanh nghi p t ư nhân, doanh nghi p có v n ñu t ư n ưc ngoài. 1.2.3. Nâng cao s l ưng, ch t l ưng các ngu n l c cho ngành du l ch - Tài nguyên: Vi c b o t n và s d ng b n v ng các ngu n tài nguyên thiên nhiên, nhân v ăn là r t c n thi t, nó b o ñm cho ho t ñng kinh doanh du l ch phát tri n lâu dài. S d ng t ng h p các ngu n l c cho phát tri n b n v ng trong ñó c n quan tâm ñn c ng ñng ña ph ươ ng gn v i ña bàn sinh s ng c a h . Trong chi n l ưc phát tri n du l ch c n quan tâm ñn nh h ưng c a du l ch ñi v i các di s n v ăn hóa và các y u t truy n th ng, các ho t ñng và ñng lc c a t ng c ng ñng ña ph ươ ng. - Nâng cao ch t l ưng lao ñng: Lao ñng là m t nhân t không th thi u trong quá trình phát tri n du l ch. S phát tri n lao ñng du l ch th hi n s l ưng, c ơ cu, trình ñ, k n ăng ng x c a ñi ng ũ lao ñng trong các doanh nghi p thu c ngành. - M r ng ngu n v n ñu t ư phát tri n du l ch: Ngu n v n kinh doanh du l ch ñưc huy ñng t nhi u ngu n. Khi phân tích s phát tri n du l ch, c n ph i phân tích m c ñ t ăng tr ưng c a quy 9 mô, m c ñ ña d ng c a ngu n v n ñu t ư và s t ăng tr ưng c a v n ñu t ư. -Tăng c ưng c ơ s v t ch t - k thu t du l ch: Cơ s v t ch t k thu t du l ch ñưc bi u hi n là toàn b các ph ươ ng ti n v t ch t do các t ch c du l ch t o ra ñ khai thác các ti m n ăng du l ch, t o ra các s n ph m và hàng hóa cung c p và làm th a mãn nhu c u du khách. Ngành du l ch mu n phát tri n gia t ăng và b n v ng ñòi h i ph i có m t h th ng c ơ s v t ch t k thu t t t. - Tăng c ưng ng d ng khoa h c công ngh du l ch: góp ph n hi n ñi hóa c ơ s v t ch t k thu t du l ch, t o ra nh ng s n ph m du l ch ngày càng m i l , h p d n, ñáp ng nhu c u ngày càng cao c a du khách. 1.2.4. Nâng cao n ăng l c và t o l p s liên k t ch t ch gi a các ch th tham gia ho t ñng du l ch Khi ho t ñng du l ch ñã phát tri n m nh m h ơn, các doanh nghi p kinh doanh du l ch ñã ch ñng h p tác b ng nh ng h p ñng liên k t. Phát tri n du l ch c n có s liên k t h p tác c a c ng ñng ña ph ươ ng và các ñi t ưng liên quan. Đ phát tri n du l ch b n v ng c n ph i k t h p hai m c tiêu b o t n các tài nguyên thiên nhiên v i phát tri n c ng ñng. 1.2.5. Nâng cao ch t l ưng môi tr ưng cho phát tri n du l ch Bo v môi tr ưng trong ho t ñng du l ch là r t c n thi t. Ho t ñng du l ch luôn g n v i vi c khai thác các ti m n ăng tài nguyên t nhiên c ũng nh ư tài nguyên nhân v ăn nên ch u tác ñng và gây nh h ưng r t l n ñn môi tr ưng. 1.2.6. Các tiêu chí ñánh giá phát tri n du l ch b n v ng 1.2.6.1. Các tiêu chí v kinh t 10 Kinh t du l ch phát tri n nhanh chóng và tr thành ngành kinh t quan tr ng trong th i ñi ngày nay c a các qu c gia. Phát tri n du l ch b n v ng ph i ñm b o kinh t du l ch có t ăng tr ưng cao, liên t c, n ñnh dài h n. 1.2.6.2. Các tiêu chí v xã h i Phát tri n du l ch b n v ng v m t xã h i ñòi h i ngành du lch ph i có nh ng ñóng góp cho quá trình phát tri n ngày càng cao trong vi c th c hi n ti n b và công b ng xã h i. 1.2.6.3. Các tiêu chí v môi tr ưng Các tiêu chí c ơ b n ñưc xem xét là: T l các khu ñim du lch ñưc b o v , qun lý áp l c môi tr ưng t i các khu, ñim du lch; Mc ñ ñóng góp c a ngành du l ch cho b o t n, tôn t o và b o v môi tr ưng; S l ưng các khu, ñim du l ch ñưc quy ho ch. 1.3. CÁC NHÂN T TÁC ĐNG ĐN PHÁT TRI N DU L CH B N V NG 1.3.1. Điu ki n t nhiên 1.3.2.Trình ñ nh n th c c a xã h i v phát tri n du l ch bn v ng 1.3.3. Ch t l ưng xây d ng và qu n lý quy ho ch phát tri n du l ch 1.3.4. Tính ñng b và nghiêm minh c a h th ng pháp lu t 1.3.5.Trình ñ phát tri n kinh t - xã h i 1.3.6. Ch t l ưng c a hot ñng xúc ti n qu ng bá du l ch 1.3.7. M i liên k t và h p tác trong ho t ñng du l ch gi a các ña ph ươ ng trong n ưc và qu c t 1.4. KINH NGHI M PHÁT TRI N DU L CH B N VNG VI T NAM VÀ QU C T Chươ ng 2 TH C TR NG PHÁT TRI N DU L CH B N V NG T NH BÌNH ĐNH 11 2.1. CÁC Y U T NH H ƯNG ĐN PHÁT TRI N DU L CH BN V NG T NH BÌNH ĐNH 2.1.1. Điu ki n kinh t - xã h i t nh Bình Đnh Là 01 t nh Duyên h i Nam Trung b có r t nhi u ti m n ăng li th ñ phát tri n kinh t . Trong nh ng n ăm qua Bình Đnh luôn là ña ph ươ ng ñt ñưc t c ñ t ăng tr ưng kinh t cao và n ñnh. C th , trong giai ñon 2001 - 2010, t c ñ t ăng tr ưng GDP bình quân ñt 9,9%/n ăm. Trong ñó, nông lâm th y s n t ăng 6,5%/n ăm, công nghi p - xây d ng t ăng 14,2%/n ăm, d ch v t ăng 11,1%/n ăm. Cơ c u kinh t có s chuy n bi n tích c c, b ưc ñu hình thành c ơ c u kinh t ti n b . N n kinh t trong nh ng n ăm tr ưc năm 2000 có nông nghi p chi m t tr ng cao, nh ưng ñn nh ng n ăm 2005 tr l i ñây t tr ng nông nghi p ñã gi m ñáng k , t ươ ng ng tăng t tr ng công nghi p, khu v c d ch v t ươ ng ñi n ñnh, góp ph n ñnh h ưng c ơ c u kinh t hi u qu . Dân s toàn t nh n ăm 2010 là 1.493 tri u ng ưi. M t ñ dân s trung bình toàn t nh là 246 ng ưi/km 2. T nh có 11 ñơ n v hành chính g m 10 huy n và 01 thành ph . 2.1.2. Tài nguyên du l ch 2.1.2.1. Tài nguyên du l ch t nhiên: Bình Đnh có khá nhiu danh th ng thiên nhiên ñưc t o d ng t quá trình ki n t o ña ch t trên ña bàn t nh. Bình Đnh có b bi n dài 134km, nhi u v ũng vnh v i nh ng bãi t m ñp và danh th ng bi n hài hòa, h p d n: Bãi bi n Quy Nh ơn, Tam Quan, Tân Thanh, V ĩnh H i, Trung L ương. H th ng các h ch a nhân t o có th phát tri n du l ch nh ư mt ñim c nh quan th ng c nh và v i nhi u lo i hình h p d n nh ư 12 ngh d ưng, th thao v.v... Bình Đnh có 04 ñim n ưc khoáng nóng H i Vân, Chánh Th ng, H Tr y (Phù Cát) và Bình Quang . 2.1.2.2. Tài nguyên du l ch v ăn hoá, nhân v ăn: Bình Ð nh là mnh ñt có b dày l ch s v i n n v ăn hoá Sa Hu ỳnh, t ng là c ñô c a vươ ng qu c Ch ămpa, v ươ ng qu c m y tr ăm n ăm t n t i ñ l i cho Bình Đnh nh ng di tích v ăn hóa Ch ăm nh ư thành Ð Bàn và các tháp Chàm vi ngh thu t ki n trúc ñc ñáo. Bình Đnh là ñt võ - tr i v ăn. L h i truy n th ng: Có c ác l h i là s n ph m du l ch ñc sc c a ña ph ươ ng. Ngh thu t truy n th ng: Bình Đnh v n n i ti ng v các lo i hình ngh thu t dân gian nh ư hát B , hát Bài chòi, Chèo B tr o. 2.1.3. Đánh giá v nh ng ñiu ki n cho phát tri n du l ch bn v ng tnh Bình Đnh 2.1.3.1. Nh ng thu n l i V v trí ña lý, t o ñiu ki n khai thác các ti m n ăng tài nguyên du l ch c a Bình Đnh và c a vùng ph c n, ñc bi t là Tây Nguyên. H th ng giao thông ña d ng bao g m c ñưng b , ñưng st, ñưng bi n và ñưng hàng không l i chi m gi v trí ña lý thích hp ñã cho phép Bình Đnh m r ng giao l ưu, liên k t kinh t và du lch v i h u h t các trung tâm kinh t . V tài nguyên du lch t nhiên, Bình Đnh là t nh có nh ng yu t ti m n ăng có giá tr l n và ña d ng nh ư bi n ño, h , ñm. - Nh ng h n ch và khó kh ăn: Khó kh ăn trong ñnh h ưng phát tri n du l ch theo h ưng ñng ñu. Tài nguyên du l ch c ũng là ngu n l c ñ các ngành kinh t khác khai thác r t d d n ñn c nh quan môi tr ưng b phá v nh h ưng tiêu c c ñn phát tri n du l ch. 2.2. TH C TR NG PHÁT TRI N DU L CH TRÊN ĐA BÀN T NH BÌNH ĐNH GIAI ĐON 2001 - 2010 13 2.2.1. Phát tri n v m t quy mô 2.2.1.1. Doanh thu t du l ch Các s li u th ng kê t i b ng 2.3 cho th y, trong nh ng n ăm qua, doanh thu t ho t ñng du l ch ca t nh Bình Đnh ñã không ng ng gia t ăng. N ăm 2005 doanh thu ngành du l ch mi ñt 90 t ñng, thì ñn năm 2010 ñã t ăng lên gn 276 t ñng, t ăng g p 3,0 l n so v i n ăm 2005. Bng 2.3: Tng doanh thu du l ch Bình Đnh giai ñon 2001-2010 Tng doanh thu (t Tăng so v i n ăm tr ưc Năm ñng) (%) 2001 50,096 10 2002 54,487 9 2003 60,281 11 2004 75,000 24 2005 90,000 20 2006 110,000 22 2007 142,800 30 2008 190,000 33 2009 214,538 13 2010 275,985 29 Tăng TB 2001- 20,87 2010 Ngu n : S VH,TT&DL Bình Đnh Mc dù có t c ñ t ăng tr ưng nhanh, tuy nhiên do xu t phát ñim th p nên quy mô doanh thu t ho t ñng du l ch mang l i cho nn kinh t t nh Bình Đnh v n còn r t th p. Có th th y r ng, v i ti m n ăng du l ch v thiên nhiên, l ch s, v ăn hoá r t ña d ng và phong phú, nh ưng m c ñ khai thác các ti m n ăng ñó ñ bi n thành s n ph m du l ch, bán ra th tr ưng c a 14 Bình Đnh còn hn ch . Đn n ăng 2010, doanh thu t du l ch c a Bình Đnh m i b ng kho ng 23% c a Hu , 26% c a Đà N ng và bng 14% c a Khánh Hoà, m t con s quá khiêm t n so v i nh ng gì mà ña ph ươ ng ñang s h u. Vi tc ñ t ăng tr ưng v doanh thu ngành du l ch trong nh ng n ăm qua, m c ñ ñóng góp c a ngành du l ch Bình Đnh cho ngân sách Nhà n ưc c ũng t ăng lên nhanh chóng, c v quy mô l n tc ñ theo chi u h ưng n ăm sau t ăng h ơn n ăm tr ưc. Mc dù t tr ng ngành d ch v t ăng nhanh qua các n ăm, t 35,5% vào n ăm 2008 ñã t ăng lên m c 36,4% n ăm 2010. Tuy nhiên mc ñ ñóng góp c a du l ch cho GDP c a T nh trong nh ng n ăm qua l i ít ñưc c i thi n, t ch chi m 2,27% trong c ơ c u GDP năm 2008, thì ñn n ăm 2010, con s này cũng ch là 2.28%. M t t l r t th p, cho th y m c ñ kém phát tri n c a ho t ñng du l ch trên ña b
Luận văn liên quan