Tóm tắt Luận văn Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam

Hoạt động tín dụng là hoạt động truyền thống và là hoạt động mang lại lợi nhuận chủ yếu cho các NHTM. Từ hoạt động này đã mang lại 2/3 lợi nhuận thu được. Chính vì vậy chất lượng tín dụng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động của NHTM. Cùng với các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát tín dụng là việc QLRR tín dụng. Đây là một trong những nội dung quan trọng của các nhà quản trị NHTM. Ngân hàng TMCP NTVN là một trong những NHTM lớn của Việt Nam, hoạt động đa chức năng trên các lĩnh vực thanh toán, tín dụng và dịch vụ ngân hàng. Trong những năm qua, ngân hàng TMCP NTVN đã đạt được những kết quả nhất định cùng với hệ thống ngân hàng Việt Nam góp phần tăng trưởng kinh tế thông qua việc cho vay vốn nền kinh tế và bằng các dịch vụ thanh toán, tín dụng, ngân hàng đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, cũng giống như những NHTM khác, ngân hàng TMCP NTVN đã bộc lộ những tồn tại hạn chế trong lĩnh vực QLRR tín dụng, các lĩnh vực chất lượng rủi ro tín dụng, chính sách khách hàng, danh mục tín dụng, tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành, quy trình cho vay, giới hạn rủi ro, nhận dạng và đo lường rủi ro tín dụng, hệ thống thông tin tín dụng, đội ngũ cán bộ và các hệ thống tin học, hệ thống hỗ trợ khác, Vì vậy, rủi ro tín dụng gia tăng và khó kiểm soát. Trong bối cảnh đó, đề tài sau được lựa chọn để nghiên cứu: “Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam”

pdf16 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 12/08/2021 | Lượt xem: 133 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận văn Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH LỜI MỞ ĐẦU ............................................................. Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 1 ................................................................. Error! Bookmark not defined. LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NHTMError! Bookmark not defined. 1.1. Rủi ro tín dụng của NHTM ................................ Error! Bookmark not defined. 1.1.1. Khái niệm và nhận dạng rủi ro tín dụng của NHTMError! Bookmark not defined. 1.1.2. Đặc điểm và phân loại rủi ro tín dụng của NHTMError! Bookmark not defined. 1.1.3. Nguyên nhân và hậu quả của rủi ro tín dụng .. Error! Bookmark not defined. 1.2. Quản lý rủi ro tín dụng của NHTM ................... Error! Bookmark not defined. 1.2.1. Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng của NHTM Error! Bookmark not defined. 1.2.2. Đo lường rủi ro tín dụng của NHTM ............... Error! Bookmark not defined. 1.2.3. Chính sách quản lý rủi ro tín dụng của NHTMError! Bookmark not defined. 1.2.4. Cơ cấu tổ chức/ bộ máy quản lý rủi ro tín dụngError! Bookmark not defined. 1.2.5. Nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng của NHTMError! Bookmark not defined. 1.2.6. Các tiêu chí đánh giá quản lý rủi ro tín dụng của NHTMError! Bookmark not defined. 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng của NHTMError! Bookmark not defined. CHƯƠNG 2 ................................................................. Error! Bookmark not defined. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NTVN ...................................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP NTVN ............ Error! Bookmark not defined. 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP NTVN ....... Error! Bookmark not defined. 2.1.2. Tình hình kinh doanh của Ngân hàng TMCP NTVNError! Bookmark not defined. 2.1.3. Tình hình hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP NTVNError! Bookmark not defined. 2.2. Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP NTVN ........ Error! Bookmark not defined. 2.2.1. Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP NTVNError! Bookmark not defined. 2.2.2. Các chính sách quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP NTVN .. Error! Bookmark not defined. 2.2.3. Quy trình tín dụng của Ngân hàng TMCP NTVNError! Bookmark not defined. 2.2.4. Chính sách phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụngError! Bookmark not defined. 2.2.5. Cơ cấu tổ chức/ bộ máy quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP NTVN ...................................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.3. Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP NTVNError! Bookmark not defined. 2.3.1. Kết quả đạt được ................................................ Error! Bookmark not defined. 2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân ..................... Error! Bookmark not defined. CHƯƠNG 3 ................................................................. Error! Bookmark not defined. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM ................... Error! Bookmark not defined. 3.1. Định hướng phát triển của Ngân hàng TMCP NTVN trong giai đoạn 2010 - 2015 .............................................................................. Error! Bookmark not defined. 3.1.1. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP NTVN trong giai đoạn 2010 – 2015 ....................................... Error! Bookmark not defined. 3.1.2. Định hướng của Ngân hàng TMCP NTVN về chính sách tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng đến năm 2015 ........................................... Error! Bookmark not defined. 3.2. Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP NTVN ...................................................................................... Error! Bookmark not defined. 3.2.1. Xây dựng chính sách tín dụng hợp lý ............... Error! Bookmark not defined. 3.2.2. Xây dựng và quản lý danh mục tiền vay và khoản vayError! Bookmark not defined. 3.2.3. Chủ động phòng ngừa rủi ro tín dụng ............. Error! Bookmark not defined. 3.2.4. Nâng cao khả năng xác định nguy cơ rủi ro của khách hàng trong việc cấp tín dụng .............................................................................. Error! Bookmark not defined. 3.2.5. Củng cố và hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụngError! Bookmark not defined. 3.2.6. Phân loại nợ, trích dự phòng và xử lý rủi ro tín dụng theo chuẩn mực quốc tế ...................................................................................... Error! Bookmark not defined. 3.2.7. Sử dụng các công cụ bảo hiểm và bảo đảm tiền vayError! Bookmark not defined. 3.2.8. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hạn chế rủi ro đạo đức ......... Error! Bookmark not defined. 3.3. Kiến nghị .............................................................. Error! Bookmark not defined. 3.3.1. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước ................ Error! Bookmark not defined. 3.3.2. Kiến nghị với Chính phủ ................................... Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN ................................................................. Error! Bookmark not defined. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .................. Error! Bookmark not defined. LỜI MỞ ĐẦU Hoạt động tín dụng là hoạt động truyền thống và là hoạt động mang lại lợi nhuận chủ yếu cho các NHTM. Từ hoạt động này đã mang lại 2/3 lợi nhuận thu được. Chính vì vậy chất lượng tín dụng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động của NHTM. Cùng với các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát tín dụng là việc QLRR tín dụng. Đây là một trong những nội dung quan trọng của các nhà quản trị NHTM. Ngân hàng TMCP NTVN là một trong những NHTM lớn của Việt Nam, hoạt động đa chức năng trên các lĩnh vực thanh toán, tín dụng và dịch vụ ngân hàng. Trong những năm qua, ngân hàng TMCP NTVN đã đạt được những kết quả nhất định cùng với hệ thống ngân hàng Việt Nam góp phần tăng trưởng kinh tế thông qua việc cho vay vốn nền kinh tế và bằng các dịch vụ thanh toán, tín dụng, ngân hàng đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, cũng giống như những NHTM khác, ngân hàng TMCP NTVN đã bộc lộ những tồn tại hạn chế trong lĩnh vực QLRR tín dụng, các lĩnh vực chất lượng rủi ro tín dụng, chính sách khách hàng, danh mục tín dụng, tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành, quy trình cho vay, giới hạn rủi ro, nhận dạng và đo lường rủi ro tín dụng, hệ thống thông tin tín dụng, đội ngũ cán bộ và các hệ thống tin học, hệ thống hỗ trợ khác, Vì vậy, rủi ro tín dụng gia tăng và khó kiểm soát. Trong bối cảnh đó, đề tài sau được lựa chọn để nghiên cứu: “Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam” Mục tiêu nghiên cứu: - Làm sáng tỏ hệ thống lý thuyết chung về QLRR tín dụng của NHTM. - Phân tích thực trạng QLRR tín dụng tại ngân hàng TMCP NTVN, từ đó đưa ra những mặt tích cực cũng như mặt hạn chế của công tác QLRR tại ngân hàng TMCP NTVN. - Đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng QLRR tín dụng tại ngân hàng TMCP NTVN, đóng góp vào sự phát triển chung của ngân hàng TMCP NTVN trong thời gian tới. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Hoạt động tín dụng của NHTM bao gồm các hoạt động như cho vay, bảo lãnh, chiết khấu, chấp thuận tài trợ thương mại, cho vay ở thị trường liên ngân hàng, tín dụng thuê mua và đồng tài trợ. Rủi ro tín dụng có thể xuất hiện trong tất cả các hình thức trên. Tuy nhiên, để có thể nghiên cứu sâu hơn vào một lĩnh vực nhất định, trong phạm vi luận văn, tác giả tập trung nghiên cứu công tác QLRR trong hoạt động cho vay thương mại của NHTM mà cụ thể là nghiên cứu QLRR trong hoạt động cho vay thương mại tại ngân hàng TMCP NTVN trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến 06 tháng đầu năm 2010. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp được sử dụng trong luận văn là phương pháp duy vật biện chứng, suy luận logic, phương pháp so sánh, phương pháp thống kê và phương pháp phân tích kinh tế. CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Rủi ro tín dụng của NHTM 1.1.1. Khái niệm và nhận dạng rủi ro tín dụng của NHTM Theo World Bank, rủi ro tín dụng được định nghĩa là nguy cơ mà người đi vay không thể chi trả tiền lãi, hoặc hoàn trả vốn gốc so với thời gian đã ấn định trong hợp đồng tín dụng. Đây là thuộc tính vốn có của hoạt động ngân hàng. Rủi ro tín dụng tức là việc chi trả bị trì hoãn hoặc tồi tệ hơn là không hoàn trả được toàn bộ. Điều này gây ra sự cố đối với dòng chu chuyển tiền tệ và gây ảnh hưởng tới khả năng thanh toán của ngân hàng. Theo quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của NHNN Việt Nam thì: “Rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết.” Rủi ro tín dụng có thể được nhận biết dựa trên các yếu tố tạo nên rủi ro tín dụng. Các yếu tố tạo nên rủi ro tín dụng được giải thích như sau: các khách hàng và ngành kinh tế khác nhau có các rủi ro khác nhau, các loại hình tín dụng khác nhau có các rủi ro khác nhau, điều khoản thanh toán gắn với các công cụ tài chính khác nhau, khả năng cấp tín dụng và trình độ của cán bộ tín dụng, mức độ tập trung của danh mục tín dụng. 1.1.2. Đặc điểm và phân loại rủi ro tín dụng của NHTM Rủi ro tín dụng có những đặc điểm cơ bản sau: rủi ro tín dụng mang tính gián tiếp, rủi ro tín dụng có tính chất đa dạng và phức tạp, rủi ro tín dụng có tính tất yếu tức là luôn tồn tại và gắn liền với hoạt động tín dụng của NHTM. Căn cứ vào các tiêu thức khác nhau, có thể chia rủi ro tín dụng thành nhiều loại khác nhau như như căn cứ vào đối tượng, phạm vi, các giai đoạn cấp tín dụng, các sản phẩm của ngân hàng trong hoạt động tín dụng, tính chất của rủi ro và kỳ hạn của các khoản vay. 1.1.3. Nguyên nhân và hậu quả của rủi ro tín dụng Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng gồm có: Nguyên nhân từ phía người vay, nguyên nhân từ phía ngân hàng và nguyên nhân từ nền môi trường bên ngoài. Rủi ro tín dụng của một ngân hàng xảy ra sẽ gây ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau: nhẹ nhất là ngân hàng bị giảm lợi nhuận khi phải trích lập dự phòng, không thu hồi được lãi cho vay, nặng nhất khi ngân hàng không thu được vốn gốc và lãi vay, nợ thất thu với tỷ lệ cao dẫn đến ngân hàng bị lỗ và mất vốn. Nếu tình trạng này kéo dài không khắc phục được, ngân hàng sẽ bị phá sản, gây hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng. 1.2. Quản lý rủi ro tín dụng của NHTM 1.2.1. Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng của NHTM QLRR tín dụng là quá trình xây dựng và thực thi các chiến lược, các chính sách quản lý và kinh doanh tín dụng nhằm đạt được các mục tiêu an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, hạn chế và giảm thấp nợ quá hạn, nợ xấu trong kinh doanh tín dụng, từ đó tăng doanh thu, giảm chi phí và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kinh doanh cả trong ngắn hạn và dài hạn của ngân hàng. 1.2.2. Đo lường rủi ro tín dụng của NHTM Các nhà kinh tế, các nhà phân tích ngân hàng đã sử dụng nhiều mô hình khác nhau để đo lường rủi ro tín dụng. Các mô hình này bao gồm mô hình phản ánh về mặt định tính là: mô hình định tính về rủi ro tín dụng – Mô hình 6C và mô hình phản ánh về mặt định lượng như: Mô hình điểm số Z, Mô hình xếp hạng tín dụng của Moody và Standard & Poor. 1.2.3. Chính sách quản lý rủi ro tín dụng của NHTM 1.2.3.1. Giới hạn hoặc giảm rủi ro tín dụng Các chính sách này đề cập đến 4 giới hạn là giới hạn rủi ro, cho vay khách hàng có quan hệ, giới hạn theo ngành và cơ cấu lại các khoản nợ. 1.2.3.2. Phân loại tín dụng Các ngân hàng có thể có cách phân loại khác nhau, nhưng thông thường có 5 loại được sử dụng là: Nợ tiêu chuẩn hay nợ thông thường, nợ cần theo dõi, nợ dưới tiêu chuẩn, nợ có vấn đề và nợ mất vốn. Ba loại cuối được coi là nợ xấu. 1.2.3.3. Trích lập dự phòng tổn thất tín dụng Phân loại tín dụng là cơ sở cho chính sách này, đồng thời các yếu tố khác như kinh nghiệm thu hồi nợ vay trong quá khứ, tốc độ tăng trưởng tín dụng, sự thay đổi trong điều kiện kinh tế, cũng được đề cập đến khi xây dựng chính sách trích lập dự phòng tổn thất tín dụng. 1.2.4. Cơ cấu tổ chức/ bộ máy quản lý rủi ro tín dụng Do các rủi ro ngày càng có liên hệ chặt chẽ và quan trọng hơn là các loại rủi ro có quan hệ phi tuyến tính, hoạt động QLRR đang được tổ chức theo hướng tập trung hóa. Mô hình hiện đại đều có sự tách bạch rõ ràng giữa nhiệm vụ QLRR và kinh doanh, đây được coi là nguyên tắc hàng đầu nhằm đảm bảo rủi ro được nhận biết và quản lý một cách hiệu quả. 1.2.5. Nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng của NHTM Basel (2000) đã đưa ra 17 nguyên tắc cho hoạt động QLRR tín dụng ngân hàng, đảm bảo tính an toàn và hiệu quả trong hoạt động cấp tín dụng. Các nguyên tắc này tập trung vào các nội dung cơ bản sau đây: xây dựng môi trường QLRR tín dụng thích hợp (3 nguyên tắc), vận hành quy trình cấp tín dụng lành mạnh (4 nguyên tắc), duy trì quy trình quản lý, đo lường và theo dõi tín dụng phù hợp (10 nguyên tắc). 1.2.6. Các tiêu chí đánh giá quản lý rủi ro tín dụng của NHTM 1.2.6.1. Đánh giá định tính Các chỉ tiêu định tính bao gồm: xây dựng môi trường QLRR tín dụng, thực hành quy trình cấp tín dụng lành mạnh, mức độ theo dõi, duy trì kiểm soát rủi ro tín dụng, vai trò của cơ quan giám sát/ kiểm toán bên ngoài. 1.2.6.2. Đánh giá theo chỉ tiêu định lượng Kết quả của hoạt động QLRR tín dụng có thể được thể hiện qua các chỉ tiêu định lượng như: nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ, nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ, tỷ lệ nợ xấu trên vốn chủ sở hữu, tỷ lệ nợ không có tài sản bảo đảm, tỷ lệ tổn thất cho vay/ cho vay. CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 2.1. Khái quát về ngân hàng TMCP NTVN 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP NTVN Thành lập ngày 01 tháng 04 năm 1963, Ngân hàng NTVN đóng vai trò là ngân hàng chuyên doanh đầu tiên và duy nhất của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại. Thực hiện sự chỉ đạo của chính phủ và NHNN Việt Nam về chủ trương thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, ngày 23 tháng 5 năm 2008, ngân hàng TMCP NTVN được chuyển đổi từ NHTM nhà nước, với thương hiệu là: Vietcombank. Trải qua 47 năm xây dựng và phát triển, ngân hàng TMCP NTVN luôn giữ vững vị thế là nhà cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính hàng đầu trong lĩnh vực thương mại quốc tế; trong các hoạt động truyền thống như kinh doanh vốn, huy động vốn, tín dụng, tài trợ dự án cũng như mảng dịch vụ ngân hàng hiện đại như: kinh doanh ngoại tệ và các công cụ phái sinh, dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử Hiện nay, ngân hàng TMCP NTVN luôn giữ vai trò chủ lực trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. ngân hàng TMCP NTVN vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho các tập đoàn lớn, các doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng như của hơn 4 triệu khách hàng cá nhân. 2.1.2. Tình hình kinh doanh của ngân hàng TMCP NTVN Tổng tài sản của ngân hàng TMCP NTVN tại thời điểm cuối năm 2009 lên tới 255,5 nghìn tỷ VND, tăng 15,04% so với cuối năm 2008 và tăng 87,24% so với cuối năm 2005. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2009 đạt 16,7 nghìn tỷ đồng tăng 19,82% so với cuối năm 2008 và tăng gần 2 lần so với cuối năm 2005. Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế cuối năm 2009 của ngân hàng TMCP NTVN đạt 3.921 tỷ đồng, tăng 44,63% so với cuối năm 2008 đưa ngân hàng TMCP NTVN trở thành ngân hàng có lợi nhuận cao nhất trong hệ thống NHTM Việt Nam. 2.1.3. Tình hình hoạt động tín dụng tại NHMCP NTVN Đến 30/06/2010, tổng dư nợ tín dụng của ngân hàng TMCP NTVN đạt 151.796 tỷ quy đồng, tăng 7,2% so với dư nợ cuối năm 2009. Trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2009, tốc độ tăng trưởng tín dụng của ngân hàng TMCP NTVN phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của thị trường tín dụng, kế hoạch tăng trưởng tín dụng của ngân hàng và chủ trương tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng QLRR. 2.2. Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại NHMCP NTVN 2.2.1. Thực trạng rủi ro tín dụng tại NHTCP NTVN 2.2.2. Các chính sách quản lý rủi ro tín dụng tại NHTCP NTVN 2.2.2.1. Giới hạn kiểm soát rủi ro tín dụng Nhằm đảm bảo tính an toàn trong hoạt động tín dụng, ngân hàng TMCP NTVN đã ban hành quy định giới hạn cho vay và bảo lãnh tối đa cho một khách hàng và một nhóm khách hàng. 2.2.2.2. Chính sách phân bổ tín dụng Nhằm đưa ra kế hoạch phát triển tín dụng và chỉ đạo định hướng trong việc cấp tín dụng, ngân hàng TMCP NTVN đã đưa ra các chính sách phân bổ tín dụng như: phân bổ theo vùng địa lý, phân bổ theo kỳ hạn vay và loại tiền vay, phân bổ theo loại hình sản phẩm, đối tượng khách hàng, mặt hàng và lĩnh vực đầu tư. 2.2.2.3. Thẩm quyền phê duyệt tín dụng Thẩm quyền phê duyệt tín dụng là mức tối đa mà các cấp được quyền ra quyết định phê duyệt đối với GHTD, cấp tín dụng/ tổng các khoản cấp tín dụng đối với một khách hàng chưa có GHTD, một lần/ tổng các lần cấp tín dụng đối với một dự án, thời hạn cho vay đối với một dự án và cấp tín dụng/ tổng các khoản cấp tín dụng đối với một khách hàng thể nhân. 2.2.3. Quy trình tín dụng của NHTCP NTVN Quy trình tín dụng của ngân hàng TMCP NTVN bao gồm các quy trình sau: quy trình xác định giới hạn tín dụng, quy trình cấp tín dụng, quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng nội bộ. 2.2.4. Chính sách phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng TMCP NTVN NH TMCP NTVN thực hiện phân loại nợ theo quy định của NHNN. Việc phân loại nợ được thực hiện ít nhất 1 quý/lần. Theo quy định, tại các chi nhánh tiến hành phân loại nợ thành 5 nhóm theo các mức độ rủi ro như nợ đủ tiêu chuẩn, nợ cần chú ý, nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn dự trên tình trạng quá hạn của các khoản vay. Từ quý II năm 2010, ngân hàng TMCP NTVN đã thực hiện chính sách phân loại nợ theo điều 7 của quyết định 493/2005/QĐ-NHNN dựa trên yếu tố cả định tính và định lượng. Việc phân loại nợ này đã đưa hoạt động phân loại nợ nói riêng và hoạt động QLRR tín dụng của ngân hàng TMCP NTVN tiến gần hơn tới các chuẩn mực quốc tế. Về trích lập dự phòng, ngân hàng TMCP NTVN trích lập dự phòng tín dụng theo quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 của NHNN. 2.2.5. Cơ cấu tổ chức/ bộ máy quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP NTVN Với mô hình tổ chức bộ máy thực hiện QLRR cho các hoạt động kinh doanh của ngân hàng nói chung và với rủi ro tín dụng nói riêng. Mô hình đã thể hiện tính đầy đủ và chuyên nghiệp, có sự chuyên sâu của các bộ phận trong bộ máy xét duyệt. Bộ máy QLRR tín dụng như sau: hội đồng quản trị, uỷ ban QLRR (RMC), tổng giám đốc, uỷ ban Quản lý tài sản Nợ Có (ALCO), HĐTD doanh nghiệp (HĐTD TW) và HĐTD định chế tài chính (HĐTD FI), phòng chính sách tín dụng, phòng thông tin tín dụng, phòng QLRR tín dụng, phòng Khách hàng, hòng Đầu tư dự án, phòng Quản lý nợ, hệ thống giám sát kiểm tra hoạt động QLRR. 2.3. Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng TMCP NTVN 2.3.1. Kết quả đạt được Hoạt động QLRR tín dụng của ngân hàng TMCP NTVN đã đạt được một số thành công như: đã xây dựng được chiến lược rủi ro tín dụng, mô hình tổ chức bộ máy QLRR tín dụng đã thể hiện tính đầy đủ và chuyên nghiệp, có sự chuyên sâu của các bộ phận trong bộ máy xét duyệt, ngân hàng TMCP NTVN đã thiết lập được các tiêu chí chuẩn cho việc cấp tín dụng, luôn nâng cao vai trò kiểm tra, kiểm soát nội bộ. 2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân Bên cạnh những kết quả đạt được thì hoạt động QLRR tín dụng của ngân hàng TMCP NTVN vẫn còn những hạn chế sau: sự tuân th
Luận văn liên quan